Kungörelse (1960:335) angående ersättning till vissa förrättnings män för förrättning enligt lagen den 3 september 1939 (nr 608) om enskilda vägar

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1960-05-13
Ändring införd
SFS 1960:335 i lydelse enligt SFS 2008:678
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Övrigt
Bilagan har upphävts genom SFS 1966:510.

1 §  Om någon annan än en tjänsteman hos en lantmäterimyndighet förordnats att företa en förrättning enligt lagen (1939:608) om enskilda vägar, skall ersättning lämnas till förrättningsmannen enligt förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar. Förordning (1995:1420).

2 §  Sakägare är skyldig att under pågående förrättning kostnadsfritt tillhandahålla förrättningsmannen och hans tjänstebiträden hantlang ning, staknings- och markeringsmateriel samt redskap för markerings- och huggningsarbeten ävensom ombesörja transport av materielen och redskapen i fråga. Kungörelse (1966:510).

3 §  Uraktlåter sakägare att fullgöra vad som enligt 2 § åligger honom, äger förrättningsmannen på sakägarens bekostnad anskaffa hantlangning och mteriel för förrättningen ävensom föranstalta om erforderliga transporter. Kostnaden härför må upptagas i räkning varom nedan förmäles. Kungörelse (1966:510).

4 §  När förrättningen avslutas eller senast när en kopia av förrättningshandlingarna lämnas ut till sakägarna skall förrättningsmannen lämna en sluträkning som i särskilda poster tar upp vad förrättningsmannen har att kräva.

[S2]Om grunderna för kostnadernas fördelning mellan sakägarna inte finns angivna i förrättningsprotokollet, skall sluträkningen innehålla upplysning om dessa grunder. I räkningen skall också anges vilket belopp varje särskild sakägare skall betala.

[S3]Sluträkningar skall upprättas i två exemplar. Det ena exemplaret skall skickas till sakägarna mot bevis, som bifogas konceptakten.

[S4]För överklagande av en sluträkning skall bestämmelserna om överklagande m.m. i förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar tillämpas. Förordning (1995:1420).

5 §  Är förrättning av så vidlyftig beskaffenhet, att den ej kan anslutas samma år de påbörjats, eller uppskjutes den utan förrätt ningsmannens vållande, må förrättningsmannen utställa förskottsräkning å vad han har att fordra för dittills vidtagna åtgärder. Även om sådan räkning utställes, skall dock sluträkning avse förrättningen i dess helhet.

[S2]Om förskottsräkning skall i tillämpliga delar gälla vad i 4 § är stadgat angående sluträkning; dock skall före kostnadens fördelning mellan sakägarna summan av de särskilda posterna nedsättas med en fjärdedel.

6 §  Fullgör sakägare ej sin betalningsskyldighet, äger förrättnings mannen hos överexekutor erhålla skyndsam handräckning till ersätt ningens utbekommande. Ej må dock sådan handräckning lämnas utan att förrättningsmannen styrker, att räkning vederbörligen upprättats och utgivits, samt, därest fråga är om sluträkning, att avskrift av för rättningshandlingarna i föreskriven ordning utlämnats till sakägarna.

7 §  Lantmäteriet får meddela närmare föreskrifter för verkställigheten av denna kungörelse. Förordning (2008:678).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Kungörelse (1960:335) angående ersättning till vissa förrättningsmän för förrättning enligt lagen den 3 september 1939 (nr 608) om enskilda vägar

  Övergångsbestämmelse

  Denna kungörelse träder i kraft den 1 juli 1960.
  Genom denna kungörelse upphäves kungörelsen den 22 juni 1950 (nr 379) angående ersättning till vissa förrättningsmän för förrättning enligt lagen den 3 september 1939 (nr 608) om enskilda vägar.
  I fråga om förrättning, som påbörjats innan denna kungörelse trätt i kraft, skola äldre bestämmelser alltjämt äga tillämpning.
  Uppstår fråga om fördelning av kostnder mellan boställshavare å civilt boställe och kronan, skola intill dess annorlunda bestämmes de i 3 § i 1927 års lantmäteritaxa intaga bestämmelserna tillämpas.
  Förarbeten
  Prop. 1960:74

Ändring, SFS 1962:291

  Övergångsbestämmelse

  Denna kungörelse träder i kraft den 1 juli 1962.
  Beträffande förrättning, som påbörjats före nämnda dag, skola äldre bestämmelser alltjämt tillämpas, dock ej i fråga om tidersättning för åtgärder, som vidtagas efter kungörelsens ikraftträdande.
  Omfattning
  ändr. 1 §, bil.

Ändring, SFS 1964:392

  Övergångsbestämmelse

  Denna kungörelse träder i kraft den 1 juli 1964.
  Beträffande förrättning, som påbörjats före nämnda dag, skola äldre bestämmelser alltjämt tillämpas, dock ej i fråga om tidersättning för åtgärder som vidtagas efter kungörelsens ikraftträdande.
  Omfattning
  ändr. 1 §, bil.

Ändring, SFS 1966:510

  Övergångsbestämmelse

  Denna kungörelse träder i kraft den 1 oktober 1966.
  I fråga om förrättning eller uppdrag som påbörjats innan denna kungörelse trätt i kraft tillämpas de äldre bestämmelserna utom i fråga om tidersättning för åtgärd som vidtages efter ikraftträdandet.
  Omfattning
  upph. bil.; ändr. 1-3 §§; omtryck

Ändring, SFS 1967:766

  Övergångsbestämmelse

  Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1968.
  I fråga om förrättning som påbörjats innan kungörelsen trätt i kraft tillämpas de äldre bestämmelserna utom i fråga om tidersättning för åtgärd som vidtages efter ikraftträdandet.
  Omfattning
  ändr. 1 §

Ändring, SFS 1968:376

  Övergångsbestämmelse

  Denna kungörelse träder i kraft den 1 juli 1968.
  I fråga om förrättning som påbörjats före ikraftträdandet tillämpas de äldre bestämmelserna.
  Omfattning
  ändr. 1 §

Ändring, SFS 1971:1103

  Övergångsbestämmelse

  Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1972.
  I fråga om förrättning som påbörjats före ikraftträdandet tillämpas de äldre bestämmelserna. Därvid tillämpas dock i fråga om arbeten som utförts efter utgången av år 1971 lantmäteritaxan (1971:1101) vid bestämmandet av ersättningsbelopp.
  Omfattning
  ändr. 1, 4 §§

Förordning (1995:1420) om ändring i kungörelsen (1960:335) angående ersättning till vissa förrättningsmän för förrättning enligt lagen den 3 september 1939 (nr 608) om enskilda vägar

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.
 2. Den äldre lydelsen av 1 § gäller fortfarande i fråga om fastighetsbildningsmyndigheter som inrättats enligt lagen (1971:133) om kommunal fastighetsbildningsmyndighet och fastighetsregistermyndighet.
Omfattning
ändr. 1, 4 7 §§
Ikraftträder
1996-01-01

Förordning (2008:678) om ändring i kungörelsen (1960:335) angående ersättning till vissa förrättningsmän för förrättning enligt lagen den 3 september 1939 (nr 608) om enskilda vägar

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2008-09-01