Kungörelse (1960:516) med tillämpningsföreskrifter till lagen (1940:176) med vissa bestämmelser om fraktfart med svenska fartyg

Departement
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TM
Utfärdad
1960-06-03
Ändring införd
SFS 1960:516 i lydelse enligt SFS 2023:529
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-09-06

1 §  Har beredskapslarm getts får resa med registreringspliktigt svenskt fartyg företas endast efter tillstånd enligt 2 § och med iakttagande av de villkor som har förenats med tillståndet.

[S2]Första stycket gäller dock inte för fartyg som har ett gällande passagerarfartygscertifikat och vars bruttodräktighet understiger 350, eller bogserfartyg med en maskinstyrka understigande 100 effektiva hästkrafter. Tillstånd behövs inte heller för resa mellan svensk och utländsk ort med fartyg som inte är bogserfartyg och vars bruttodräktighet understiger 100, eller för resa mellan svenska hamnar med fartyg som inte är bogserfartyg och vars bruttodräktighet understiger 350. Förordning (1993:248).

/Upphör att gälla U: 2023-10-16/

2 §  Tillstånd, som avses i 1 §, meddelas av Sjöfartsverket eller, om Sjöfartsverkets beslut inte utan allvarlig olägenhet kan avvaktas, av länsstyrelsen i det län där fartyget befinner sig när resan skall påbörjas. Förordning (1993:248).

/Träder i kraft I: 2023-10-16/

2 §  Tillstånd som avses i 1 § meddelas av Transportstyrelsen eller, om Transportstyrelsens beslut inte kan avvaktas utan allvarlig olägenhet, av länsstyrelsen i det län där fartyget befinner sig när resan ska påbörjas. Förordning (2023:529).

3 §  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Förordning (2018:927).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Kungörelse (1960:516) med tillämpningsföreskrifter till lagen (1940:176) med vissa bestämmelser om fraktfart med svenska fartyg

Förordning (1982:658) om ändring i kungörelsen (1960:516) med tillämpningsföreskrifter till lagen (1940:176) med vissa bestämmelser om fraktfart med svenska fartyg

  Omfattning
  ändr. 1 §

Förordning (1993:248) om ändring i kungörelsen (1960:516) med tillämpningsföreskrifter till lagen (1940:176) med vissa bestämmelser om fraktfart med svenska fartyg

  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1998:1069) om ändring i kungörelsen (1960:516) med tillämpningsföreskrifter till lagen (1940:176) med vissa bestämmelser om fraktfart med svenska fartyg

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1998. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.
Omfattning
ny 3 §
Ikraftträder
1998-10-01

Förordning (2018:927) om ändring i kungörelsen (1960:516) med tillämpningsföreskrifter till lagen (1940:176) med vissa bestämmelser om fraktfart med svenska fartyg

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2018-07-01

Förordning (2023:529) om ändring i kungörelsen (1960:516) med tillämpningsföreskrifter till lagen (1940:176) med vissa bestämmelser om fraktfart med svenska fartyg

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2023-10-16