Upphävd författning

Varumärkesförordning (1960:648)

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1960-12-02
Ändring införd
SFS 1960:648 i lydelse enligt SFS 2009:1154
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Om varumärkesregistret

1 §  Det av Patent- och registreringsverket förda varumärkesregistret skall innehålla uppgifter om varumärken som registrerats här i landet, samt en särskild avdelning för kollektivmärken. Förordning (1994:2057).

1 a §  Varumärkesregistret förs med hjälp av automatiserad behandling. Registret skall hållas tillgängligt hos Patent- och registreringsverket. Förordning (2001:775).

1 b §  Varumärkesregistret skall ge offentlighet åt den information som ingår i registret.

[S2]I fråga om personuppgifter skall registret ha till ändamål att tillhandahålla uppgifter för

 1. affärsverksamhet, kreditgivning, försäkringsgivning eller annan allmän eller enskild verksamhet där den information som ingår i varumärkesregistret utgör underlag för prövningar eller beslut,
 2. förvärv, upplåtelse eller avyttring av egendom som registreras i varumärkesregistret eller av verksamhet som har anknytning till sådan egendom,
 3. aktualisering, komplettering eller kontroll av information som finns i kund- eller medlemsregister eller liknande register,
 4. fullgörande av ett åliggande som följer av ett för Sverige bindande internationellt åtagande, eller
 5. verksamhet för vilken staten eller en kommun ansvarar enligt lag eller annan författning och
  1. som avser verksamhet som har anknytning till egendom som registreras i varumärkesregistret,
  2. som för att kunna utföras förutsätter tillgång till registrerad information, eller
  3. som avser fullgörande av underrättelseskyldighet. Förordning (2001:775).

1 c §  Patent- och registreringsverket är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (1998:204) för varumärkesregistret. Förordning (2001:775).

1 d §  Patent- och registreringsverket skall se till att det inte uppkommer något otillbörligt intrång i de registrerades personliga integritet eller några risker från säkerhetssynpunkt. För dessa syften får verket i enskilda fall ställa upp villkor för behandlingen av personuppgifter. Förordning (2001:775).

1 e §  Patent- och registreringsverket får för de ändamål som anges i 1 b § medge direktåtkomst till varumärkesregistret. Förordning (2001:775).

1 f §  Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse och skadestånd gäller vid behandling av personuppgifter enligt denna förordning. Förordning (2001:775).

1 g §  Att beslut om rättelse eller avslag på ansökan om information enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol följer av 22 a § förvaltningslagen (1986:223). Förordning (2001:775).

2 §  Vad i denna förordning stadgas om varumärke skall, där ej annat följer av vad nedan sägs, gälla även kollektivmärke. Förordning (1975:1332).

3 §  När ett beslut har meddelats om registrering av ett varumärke enligt 20 § första stycket varumärkeslagen, skall registreringsmyndigheten genast föra in märket i registret under närmast lediga nummer.

[S2]I registret skall också antecknas

 1. varumärkets registreringsnummer och en uppgift om ansökningsnummer om detta är ett annat,
 2. dagen för ansökan om registrering och registreringsdagen,
 3. innehavarens namn eller firma samt postadress,
 4. uppgift om de varor eller tjänster och de klasser varorna eller tjänsterna tillhör, samt i fråga om kollektivmärke, de bestämmelser enligt vilka märket får användas,
 5. uppgift om hur figurelementen i varumärket har klassificerats, samt
 6. uppgift om sådant undantag från skyddsrätten, som avses i 15 § varumärkeslagen.

[S3]Om en beskrivning enligt 10 § i denna förordning har fordrats in får beskrivningen tas in i registret.

[S4]I förekommande fall skall även antecknas uppgift om sådana omständigheter som avses i 28 30 §§ varumärkeslagen.

[S5]Om innehavaren inte har hemvist i Sverige, eller om innehavaren i annat fall begär det, skall det också antecknas en uppgift om innehavarens ombud. Förordning (1994:2057).

4 §  Ansökan om förnyelse av registrering skall ofördröjligen antecknas i registret med angivande av dagen härför. Sedan ärendet avgjorts, skall beslutet införas i registret. Beviljas förnyelse för annan än den som senast blivit antecknad som varumärkets innehavare, skall samtidigt anteckning ske i registret av vederbörliga uppgifter rörande den nye innehavaren.

5 §  När ett varumärke avförs ur registret enligt 27 eller 31 § varu

[S2]märkeslagen, skall dagen för beslutet och anledningen till detta anges. Förordning (1994:2057).

6 §  En anteckning om överlåtelse eller licensupplåtelse av ett varumärke enligt 33 eller 34 § varumärkeslagen skall innehålla den nye innehavarens eller licenshavarens namn eller firma och postadress samt uppgift om dagen för avtalet om överlåtelsen eller upplåtelsen. Om sökanden begär det, skall i fråga om licensupplåtelse antecknas om licenshavarens rätt är begränsad.

[S2]Om en fråga om anteckning av överlåtelse eller licensupplåtelse inte kan avgöras omedelbart, skall det ändå anges i registret att en sådan anteckning har begärts.

[S3]Har egendom som avses i 34 a § varumärkeslagen utmätts, belagts med kvarstad eller tagits i anspråk genom betalningssäkring antecknas det efter anmälan i registret.

[S4]Registrering enligt 34 b § varumärkeslagen skall innehålla uppgift om panthavarens namn och adress samt dagen för pantupplåtelsen, dagen för ansökan om registrering och dagen för beslut om registrering. Förordning (1995:1279).

Om ansökan i varumärkesärende

7 §  Ansökan i varumärkesärende skall ske skriftligen och vara underskriven av sökanden eller hans ombud. Ansökan skall vara skriven på svenska om inte registreringsmyndigheten i det enskilda fallet medger annat. Är en bilaga till ansökan skriven på något annat språk än svenska, skall sökanden även lämna in en styrkt svensk översättning av bilagan om registreringsmyndigheten kräver detta.

[S2]Ansökan får överföras elektroniskt på det sätt som registreringsmyndigheten föreskriver.

[S3]Den som lämnar in en ansökan skall betala avgift enligt bestämmelserna i 24 §.

[S4]En ansökan som avser flera varor eller tjänster får delas i två eller flera ansökningar på vilka de ursprungliga varorna och tjänsterna fördelas. Dessa ansökningar skall ha samma ingivningsdag och prioritet som den ursprungliga ansökan. Förordning (2005:241).

8 §  Om någon samtidigt ansöker om registrering av flera varumärken eller i övrigt begär någon åtgärd, som berör flera varumärken, skall en särskild ansökan göras för varje märke om inte något annat föreskrivs i andra och tredje styckena.

[S2]En ansökan om ändring av en anteckning om sökandens, innehavarens eller ombudets namn eller adress får avse flera ansökningar eller registreringar om ansöknings- eller registreringsnumren för dessa anges.

[S3]Om en överlåtelse eller annan övergång har skett beträffande flera registrerade varumärken får en enda ansökan göras om anteckning av detta förhållande om såväl den tidigare som den nye innehavaren är densamme beträffande samtliga märken och märkenas registreringsnummer anges. Förordning (1994:2057).

9 §  En ansökan om registrering av ett varumärke skall innehålla

 1. sökandens namn eller firma samt postadress,
 2. om sökanden är företrädd av ombud, ombudets namn och postadress,
 3. i fråga om ett figurmärke eller en utstyrsel, för reproducering lämpad avbildning av märket, och i fråga om ett ordmärke, dess lydelse,
 4. uppgift om de varor eller tjänster, för vilka märket begärs skyddat, och om de klasser varorna eller tjänsterna tillhör.

[S2]Om en ansökan avser registrering av ett figurmärke eller en utstyrsel, skall till denna fogas särskilda avbildningar av märket i minst tio exemplar i ett format som inte överstiger 8 gånger 8 centimeter. Om märket begärs registrerat i färg, skall minst fem av avbildningarna vara i färg och fem i svart och vitt.

[S3]Om sökanden inte har hemvist i Sverige, skall till ansökan fogas ett utdrag från varumärkesregistret i hans hemland, vilket visar att varumärket är registrerat för honom där för de varor som ansökan här i landet avser (hemlandsbevis). Om undantag från kravet på hemlandsbevis för sökande i vissa främmande stater finns särskilda bestämmelser.

[S4]Registreringsmyndigheten får meddela närmare föreskrifter om vad en ansökan skall innehålla. Förordning (1994:2057).

10 §  I ärende om registrering av varumärke skall, där registreringsmyndigheten finner det påkallat, sökanden skriftligen beskriva märket och därvid angiva vad som enligt sökandens mening karakteriserar detsamma.

[S2]Är fråga om registrering av varuutstyrsel, skall sökanden, om registreringsmyndigheten finner det erforderligt ingiva exemplar av denna för förvaring hos myndigheten. Myndigheten äger i särskilt fall medgiva, att avbildningar ingivas i större format än i 9 § andra stycket föreskrives.

11 §  En invändning enligt 20 § andra stycket varumärkeslagen skall innehålla

 1. invändarens namn eller firma samt postadress,
 2. om invändaren är företrädd av ombud, ombudets namn och postadress, och
 3. uppgift om de omständigheter som åberopas till grund för invändningen.

[S2]Invändningen skall vara undertecknad av invändaren eller hans ombud. Invändningen och andra handlingar som åberopas skall ges in i två exemplar. Förordning (1994:2057).

12 §  Ansökan om förnyelse av en registrering skall innehålla

 1. sökandens namn eller firma samt postadress,
 2. uppgift som anges i 9 § första stycket 2, om ändring skett i det avseendet,
 3. uppgift om de begränsningar i skyddsrätten, som sökanden önskar göra, och i sådant fall om den eller de klasser av varor eller tjänster registreringen enligt sökandens mening därefter kommer att omfatta.

[S2]Till ansökan skall fogas

 1. en handling som styrker sökandens rätt till märket, om sökanden är någon annan än den som är antecknad i registret som märkets innehavare,
 2. ett hemlandsbevis, om märket registrerats med stöd av föreskrifter som meddelats enligt 29 § varumärkeslagen.

[S3]Om ansökan enbart avser förnyelse av registreringen och den görs genom inbetalning av förnyelseavgiften skall samtidigt innehavaren av registreringen och märkets registreringsnummer anges. Lag (1992:1691).

13 §  En ansökan om ändring enligt 24 § varumärkeslagen i ett registrerat varumärke skall innehålla

 1. sökandens namn eller firma samt postadress,
 2. uppgift som anges i 9 § första stycket 2, om ändring skett i det avseendet
 3. tydlig uppgift om den ändring i märket, som sökanden önskar få gjord.

[S2]Till ansökan skall fogas

 1. om sökanden är annan än den som är antecknad i registret som märkets innehavare, en handling som styrker sökandens rätt till märket,
 2. om ansökan avser ett figurmärke eller en utstyrsel, särskilda avbildningar av märket i det format och det antal exemplar som anges i 9 § andra stycket.

[S3]En registrering av ett varumärke som avser flera varor eller tjänster får delas i två eller flera registreringar på vilka de ursprungliga varorna och tjänsterna fördelas. Dessa registreringar skall ha samma ingivningsdag och prioritet som den ursprungliga registreringen. Förordning (1994:2057).

14 §  Ansökan om anteckning i varumärkesregistret om överlåtelse eller annan övergång av rätten till ett registrerat varumärke skall innehålla de uppgifter som anges i 9 § första stycket 1 och 2 om ansökan om registrering. Är sökanden någon annan än den nye innehavaren, skall ansökan dessutom innehålla dennes godkännande av den begärda åtgärden.

[S2]Till ansökan skall fogas

 1. en handling som styrker märkesrättens övergång och där det framgår om övergången skett med eller utan samband med övergången av den rörelse till vilken varumärket hör,
 2. ett hemlandsbevis, om märket registrerats med stöd av föreskrifter som meddelats enligt 29 § varumärkeslagen. Lag (1992:1691).

15 §  En ansökan om anteckning i varumärkesregistret angående upplåtelse av licens till ett registrerat varumärke får göras av varumärkets innehavare eller licenshavaren. Ansökan skall innehålla uppgift om licenshavarens namn eller firma och postadress samt dagen för licensavtalet. Om sökanden begär en anteckning om att licenshavarens rätt är begränsad, skall ansökan också innehålla en uppgift om denna begränsning.

[S2]Till ansökan skall fogas det mellan varumärkets innehavare och licenshavaren träffade licensavtalet i original eller en bestyrkt kopia eller ett bestyrkt utdrag av handlingen.

[S3]Ansökan om registrering av pantsättning enligt 34 b § varumärkeslagen skall innehålla uppgift om panthavarens namn eller firma och postadress samt dagen för pantupplåtelsen.

[S4]Till ansökan skall fogas pantavtalet i original eller en bestyrkt kopia. Förordning (1995:1279).

Om förfarandet i registreringsärenden

16 §  Om sökanden begär prioritet enligt 18 § varumärkeslagen från den dag då en vara för vilken märket använts utställdes första gången på en internationell utställning, skall han begära det innan registrering sker. Till begäran skall fogas den utredning som sökanden vill åberopa till styrkande av att utställningen är att anse som internationell. Förordning (1994:2057).

17 §  Om en invändning har gjorts mot en registrering, skall registreringsmyndigheten underrätta innehavaren av varumärket om invändningen och ge denne tillfälle att yttra sig. Förordning (1994:2057).

18 §  Rörande förfarandet i ärende om varumärkes avförande ur registret samt i registreringsärende, som avses i 24, 33 och 34 §§varumärkeslagen, skall i tillämpliga delar gälla vad som i 19 § samma lag stadgas om handläggningen av registreringsansökan.

[S2]Begär innehavaren av varumärke, att märket avföres och finnes licensupplåtelse antecknad i registret, skall meddelande om ansökningen tillställas licenstagaren och skäligt rådrum beredas denne att tillvarataga sina intressen i ärendet.

19 §  Det åligger registreringsmyndigheten att mot avgift, som myndigheten fastställer, besvara förfrågningar från allmänheten, huruvida varumärke finnes registrerat eller ej. I fråga om annat varumärke än ordmärke skall vad nu sagts gälla endast om besked kan lämnas utan vidlyftigare efterforskning.

Om kungörelse

20 §  Kungörelse i registreringsärende enligt varumärkeslagen och kollektivmärkeslagen införes i en av registreringsmyndigheten särskilt för ändamålet utgiven publikation.

21 §  En kungörelse av en registrering enligt 20 § första stycket varumärkeslagen skall innehålla en avbildning av märket eller, om detta är ett ordmärke, det ord som har registrerats samt de uppgifter som anges i 3 § andra stycket.

[S2]Om en beskrivning av ett figurmärke har infordrats enligt 10 § i denna förordning, får beskrivningen tas in i kungörelsen.

[S3]Om sökanden har begärt prioritet enligt 18 eller 30 § varumärkeslagen eller har begärt att ett märke skall registreras så som det är registrerat i en annan stat enligt 29 § varumärkeslagen, skall det anges i kungörelsen.

[S4]I kungörelsen skall också anges, att den som vill framställa invändning mot registreringen skall göra detta skriftligen till registreringsmyndigheten inom två månader från kungörelsedagen samt att invändningen skall ha det innehåll som föreskrivs i 11 §. Förordning (1994:2057).

22 § Har upphävts genom förordning (1986:1222).
23 § Har upphävts genom förordning (1967:848).

Om avgifter

24 §  Vid ingivande av en ansökan i ett varumärkesärende ska avgift betalas med nedanstående belopp.

Slag av ärendekronor
Elektronisk ansökan om registrering
a) för skydd i en klass av annat varumärke än kollektivmärke1 500
b) för skydd i en klass av kollektivmärke1 500
c) för varje klass utöver den första700
Annan ansökan om registrering
a) för skydd i en klass av annat varumärke än kollektivmärke1 900
b) för skydd i en klass av kollektivmärke1 900
c) för varje klass utöver den första900
Ansökan om delning av en ansökan om registrering, för varje avdelad ansökan1 500
Ansökan om delning av en registrering, för varje avdelad registrering1 500
Ansökan om förnyelse
a) för skydd i en klass av annat varumärke än kollektivmärke1 600
b) för skydd i en klass av kollektivmärke1 600
c) för varje klass utöver den första800
Där förnyelse sökes efter registreringsperiodens utgång tillkommer för varje klass150
Ansökan om anteckning av ny innehavare för varje anteckning av innehav900
Ansökan om anteckning av licens900
Ansökan om ändring av ordmärke eller figurmärke700
Ansökan om registrering enligt 34 b § varumärkeslagenFörordning (2009:1154).1 600

25 § Har upphävts genom förordning (1966:171).

Om särskild talan

26 §  Talan som avses i 26 § första stycket och 35 § tredje stycketvarumärkeslagen samt 5 § kollektivmärkeslagen föres av allmän åklagare, där icke regeringen för särskilt fall förordnat annan myndighet. Förordning (1975:1332).

26 a §  Ytterligare föreskrifter om klassificering av figurelement i varumärken meddelas av patent- och registreringsverket. Förordning (1985:1010).

Om gemenskapsvarumärken

27 §  I ärenden i anslutning till rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken ska avgifter betalas till Patent- och registreringsverket med nedanstående belopp.

Slag av ärendekronor
Ansökan om gemenskapsvarumärke enligt artikel
25.1 b i rådets förordning500
Ansökan om registrering som överlämnats till
Patent- och registreringsverket enligt artiklarna
109 och 110 i rådets förordning
a) för skydd i en klass av annat varumärke än kollektivmärke1 900
b) för skydd i en klass av kollektivmärke1 900
c) för varje klass utöver den första900
Ansökan om delning av en ansökan om registrering, för varje avdelad ansökan1 400
Ansökan om delning av en registrering, för varje avdelad registrering1 400
Intyg enligt artikel 89.3 i rådets förordning1 200
Förordning (2009:1154).

28 §  Patent- och registreringsverket får utarbeta sådana granskningsrapporter som avses i artikel 39.2 i rådets förordning om gemenskapsvarumärken. Förordning (2009:1154).

29 §  Patent- och registreringsverket skall vara behörig svensk myndighet för äkthetskontroll av beslut enligt artikel 81.6 i rådets förordning om gemenskapsvarumärken. Förordning (1996:136).

Om internationella varumärkesregistreringar

30 §  Varumärkesmyndigheten skall handlägga frågor om internationell varumärkesregistrering, förutom enligt varumärkeslagens bestämmelser, enligt bestämmelserna i protokollet den 27 juni 1989 till överenskommelsen om den internationella registreringen av varumärken den 14 april 1891 och i tillämpningsföreskrifterna till detta protokoll. Förordning (1996:136).

31 §  Varumärkesmyndigheten skall i enlighet med bestämmelserna i protokollet och i tillämpningsföreskrifterna till protokollet föreskriva vilka uppgifter som en ansökan om en internationell varumärkesregistrering enligt 51 § varumärkeslagen skall innehålla. Förordning (1996:136).

32 §  När en ansökan om en internationell varumärkesregistrering ges in till varumärkesmyndigheten, skall ansökan genast tilldelas ett nummer. På ansökan skall antecknas detta nummer samt den dag då ansökan kom in till myndigheten. Förordning (1996:136).

33 §  Om någon enligt 51 § andra stycket varumärkeslagen ger in en begäran till varumärkesmyndigheten om att en internationell varumärkesregistrering vars innehavare har sin adress i Sverige skall gälla i ytterligare länder (senare designering), skall myndigheten anteckna ankomstdagen på begäran. Därefter skall myndigheten sända den till den internationella byrån så att den kommer in till byrån inom två månader från den dag då begäran gavs in.

[S2]Om myndigheten enligt regel 24 (5) i tillämpningsföreskrifterna till protokollet får en underrättelse från den internationella byrån om att en rättelse skall göras i en sådan begäran, skall myndigheten, om den anser detta nödvändigt, förelägga den som har framställt begäran att yttra sig över underrättelsen. Myndigheten skall meddela den internationella byrån om denna åtgärd. Meddelandet skall lämnas så att det kommer in till byrån inom tre månader från dagen för underrättelsen. Förordning (1996:136).

34 §  Ett föreläggande enligt 53 § andra stycket varumärkeslagen att den som ansöker om en internationell varumärkesregistrering skall göra en rättelse i ansökan får inte meddelas för längre tid än en månad från dagen för ingivandet av ansökan, om det inte finns särskilda skäl för det. Endast ett föreläggande får meddelas. Förordning (1996:136).

35 §  Varumärkesmyndigheten skall genast till den internationella byrån vidarebefordra ansökningar som den har fått enligt regel 25 (1) i tillämpningsföreskrifterna till protokollet.

[S2]Om myndigheten får en begäran från den internationella byrån om att en rättelse skall göras i en sådan ansökan, skall myndigheten, om den anser detta nödvändigt, förelägga den som har gjort ansökan att yttra sig över begäran. Myndigheten skall meddela den internationella byrån om denna åtgärd. Meddelandet skall lämnas så att det kommer in till den internationella byrån inom tre månader från dagen för begäran. Förordning (1996:136).

36 §  Om en fullmakt för ett ombud som rör en internationell registrering eller en ansökan om en sådan registrering ges in till varumärkesmyndigheten, skall myndigheten genast sända fullmakten till den internationella byrån. Förordning (1996:136).

37 §  Om varumärkesmyndigheten får en underrättelse från den internationella byrån om att en internationell registrering skall gälla i Sverige, skall myndigheten genast föra in en uppgift om detta i varumärkesregistret. Förordning (1996:136).

38 §  En kungörelse enligt 55 § andra stycket varumärkeslagen som rör en underrättelse från den internationella byrån om att en internationell varumärkesregistrering skall gälla i Sverige skall förutom vad som sägs i den bestämmelsen innehålla uppgifter om

 1. den internationella registreringens nummer,
 2. det märke som registreringen avser, och
 3. den klass eller de klasser av varor eller tjänster för vilka registreringen gäller.

[S2]Varumärkesmyndigheten får bestämma vilka uppgifter som i övrigt skall ingå i kungörelsen. Förordning (1996:136).

39 §  Vad som sägs i 11 § om invändningar enligt 20 § andra stycket varumärkeslagen skall tillämpas också på invändningar enligt 55 § tredje stycket varumärkeslagen. Förordning (1996:136).

40 §  Ett meddelande som varumärkesmyndigheten enligt 56 § andra stycket fjärde meningen varumärkeslagen skall lämna till den internationella byrån, skall ange den internationella registreringens nummer och dess innehavare samt den dag då invändningsfristen löper ut. Förordning (1996:136).

41 §  Om varumärkesmyndigheten enligt regel 27 i tillämpningsföreskrifterna till protokollet får en underrättelse från den internationella byrån om en ändring i innehavet av en internationell registrering med giltighet i Sverige och myndigheten inte anser sig kunna godta ändringen, skall det meddelande om detta som föreskrivs i regel 27 (4) lämnas inom två månader från dagen för underrättelsen. Förordning (1996:136).

42 §  Varumärkesmyndigheten får ifråga om internationella registreringar bestämma vilka av de uppgifter som nämns i 3 § som skall föras in i varumärkesregistret. Förordning (1996:136).

43 §  Meddelanden från varumärkesmyndigheten till den internationella byrån om internationella varumärkesregistreringar skall skrivas på engelska. Förordning (1996:136).

44 §  Meddelanden från varumärkesmyndigheten till den internationella byrån skall vara underskrivna av en behörig tjänsteman utom när meddelandet sänds genom telex eller telegram eller på elektronisk väg enligt vad som anges i tillämpningsföreskrifterna till protokollet. Förordning (1996:136).

45 §  Varumärkesmyndigheten får komma överens med den internationella byrån om översändande av ansökningar, intyg eller andra meddelanden på elektronisk väg och om det sätt på vilket dessa skall skrivas under eller annars identifieras av den som har ansvaret för dem. Förordning (1996:136).

46 §  De avgifter som föreskrivs i 24 § för ansökningar om registrering av varumärken och för förnyelser av registreringar skall tillämpas också på ansökningar om internationella varumärkesregistreringar och ansökningar om förnyelse av internationella registreringar som ges in till varumärkesmyndigheten.

[S2]De avgifter som föreskrivs i 24 § för ansökningar om anteckning av ny innehavare och för ansökningar om anteckning av licens skall tillämpas också på sådana ansökningar om anteckning för internationella varumärkesregistreringar, när ansökningarna ges in till varumärkesmyndigheten.

[S3]För anteckning i varumärkesregistret om förhållande som avses i 58 § varumärkeslagen skall avgift betalas med 1 400 kronor. Förordning (2004:33).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

47 §  Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1961.

[S2]Genom kungörelsen upphävas

 1. kungörelsen den 31 december 1895 (nr 105 s. 5) angående beskaffenheten av de handlingar, som i ärenden rörande registrering av varumärken inlämnas;
 2. kungörelsen den 6 juni 1918 (nr 384) om varumärkesregistrets förande m.m.;
 3. kungörelsen den 8 april 1921 (nr 133) om skydd för isländska varumärken;
 4. kungörelsen den 30 september 1926 (nr 42) om skydd för varumärken, tillhörande företag i de Socialistiska Rådsrepublikernas Union;
 5. kungörelsen den 15 januari 1932 (nr 3) om skydd för litauiska varumärken;
 6. kungörelsen den 4 december 1936 (nr 591) om skydd för chilenska varumärken;
 7. kungörelsen den 21 maj 1948 (nr 302) om skydd för varumärken, tillhörande företag i Nigeria;
 8. kungörelsen den 15 juni 1951 (nr 432) om skydd för varumärken, tillhörande företag inom Malajiska förbundet (The Federation of Malaya);
 9. kungörelsen den 22 april 1955 (nr 146) om skydd för varumärken, tillhörande företag å Bahamaöarna;
 10. kungörelsen den 2 maj 1957 (nr 111) om skydd för varumärken, tillhörande företag inom Folkrepubliken Kina; samt
 11. kungörelsen den 15 augusti 1958 (nr 443) om skydd för varumärken, tillhörande företag å Filippinerna. Förordning (1996:136).

48 §  Innan ansökan om registrering av varumärke, som ingivits men icke avgjorts före den 1 januari 1961, kungöres enligt 20 § varumärkeslagen, skall sökanden hava erlagt avgifter för ansökan enligt 24 § ovan. Avgifterna skola beräknas efter det antal klasser, ansökningen omfattar vid kungörandet; dock skall, där den begärda registreringen vid kungörandet icke omfattar varor i flera klasser än tre, ytterligare avgift utöver dem som föreskrivits i 3 § lagen om skydd för varumärken icke avfordras sökanden. Från avgiftsbelopp som nu sagts skall avdrag ske med vad sökanden tidigare i ärendet erlagt i motsvarande avgift.

[S2]Har sökanden icke fullgjort avgiftsskyldighet som i första stycket sägs, skall registeringsmyndigheten förelägga honom att inom viss tid erlägga vad som är oguldet. Efterkommes icke föreläggandet, skall an- sökningen avskrivas. Förordning (1996:136).

49 §  Föreligger den 1 januari 1961 till handläggning ansökan om förnyelse av registrering av varumärke, vars registreringsperiod utgått dessförinnan och hava avgifter i vederbörlig ordning erlagts enligt 9 § andra stycket lagen om skydd för varumärken, skall ytterligare avgift icke uttagas. I annat fall skola för förnyelseansökan, som den 1 januari 1961 föreligger till handläggning, avgifter uttagas enligt vad i denna kungörelse föreskrives.

[S2]Avser ansökan, som föreligger till handläggning den 1 januari 1961, varumärke vars registreringsperiod utlöper efter utgången av år 1961, skall vad i 23 § varumärkeslagen stadgas ej utgöra hinder för att ansökan handlägges såsom ingiven i föreskriven ordning. Förordning (1996:136).

Ändringar

Varumärkesförordning (1960:648)

Ändring, SFS 1961:207

  Omfattning
  ändr. 1, 23 §§

Ändring, SFS 1966:171

  Omfattning
  upph. 25 §; ändr. 24 §

Ändring, SFS 1967:848

  Omfattning
  upph. 23 §

Ändring, SFS 1973:907

  Omfattning
  ändr. 24 §

Ändring, SFS 1975:1332

  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 2, 24, 26 §§

Förordning (1985:1010) om ändring i varumärkesförordningen (1960:648)

  Omfattning
  ändr. 3, 21 §§; ny 26 a §
  Ikraftträder
  1986-01-01

Förordning (1986:679) om ändring i varumärkesförordningen (1960:648)

  Omfattning
  ändr. 24 §
  Ikraftträder
  1986-10-01

Förordning (1986:1222) om ändring i varumärkesförordningen (1960:648)

  Omfattning
  upph. 22 §, rubr. närmast före 22 §; ändr. 24 §
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1989:712) om ändring i varumärkesförordningen (1960:648)

  Omfattning
  ändr. 24 §
  Ikraftträder
  1989-09-01

Förordning (1990:807) om ändring i varumärkesförordningen (1960:648)

  Omfattning
  ändr. 24 §
  Ikraftträder
  1990-08-01

Förordning (1991:1201) om ändring i varumärkesförordningen (1960:648)

  Omfattning
  ändr. 24 §
  Ikraftträder
  1991-09-01

Förordning (1992:1691) om ändring i varumärkesförordningen (1960:648)

  Omfattning
  ändr. 3, 9, 12, 13, 14 §§
  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1994:2057) om ändring i varumärkesförordningen (1960:648)

  Omfattning
  ändr. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 21, 24 §§
  Ikraftträder
  1995-01-01

Förordning (1995:1279) om ändring i varumärkeslagen (1960:648)

  Omfattning
  ändr. 6, 7, 15, 24 §§; nya 27, 28, 29 §§, rubr. närmast före 27 §
  CELEX-nr
  394R0040
  Ikraftträder
  1996-01-01

Förordning (1996:136) om ändring i varumärkesförordningen (1960:648)

  Omfattning
  upph. 27, 28, 29 §§; nya 1 a, 27-49 §§, rubr. närmast före 27, 30, 47 §§
  CELEX-nr
  394R0040
  Ikraftträder
  1996-04-01

Förordning (2001:775) om ändring i varumärkesförordningen (1960:648)

Omfattning
ändr. 1 a §; nya 1 b, 1 c, 1 d, 1e, 1 f, 1 g §§
Ikraftträder
2001-12-01

Förordning (2003:567) om ändring varumärkesförordningen (1960:648)

Omfattning
ändr. 24, 27, 46 §§
Ikraftträder
2003-10-01

Förordning (2004:33) om ändring i varumärkesförordningen (1960:648)

Omfattning
ändr. 24, 46 §§
Ikraftträder
2004-03-15

Förordning (2005:241) om ändring i varumärkesförordningen (1960:648)

Omfattning
ändr. 7, 24 §§
Ikraftträder
2005-06-01

Förordning (2009:1154) om ändring i varumärkesförordningen (1960:648)

Omfattning
ändr. 24, 27, 28 §§
Ikraftträder
2010-01-01

Ändring, SFS 2011:594

Omfattning
upph.