Upphävd författning

Förordning (1960:659) angående beskattning av ränta å svenska statens sparobligationer

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1960-12-09
Ändring införd
SFS 1960:659
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Vid taxering till statlig och kommunal inkomstskatt skall ränta å svenska statens sparobligationer, ändå att obligationerna icke inlösts under beskattningsåret, upptagas med belopp varmed obligationernas inlösningsvärde ökat för den skattskyldige under beskattningsåret.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1960:659) angående beskattning av ränta å svenska statens sparobligationer

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1961 men skall icke äga tillämpning å obligationer som utgivits före den 1 januari 1960.
Genom denna förordning upphäves förordningen den 23 november 1945 (nr 720) angående uppskattning av värdet å svenska statens sparobligationer vid förmögenhetsbeskattning, dock att sistnämnda förordning alltjämt skall äga giltighet beträffande obligationer, som utgivits före den 1 januari 1960.

Lag (1990:691) om upphävande av förordningen (1960:659) angående beskattning av ränta å svenska statens sparobligationer

  Övergångsbestämmelse

  Enligt riksdagens beslut föreskrivs att förordningen (1960:659) angående beskattning av ränta å svenska statens sparobligationer skall upphöra att gälla vid utgången av år 1990. Den upphävda förordningen tillämpas dock alltjämt vid 1991 och tidigare års taxeringar. Ränta som redovisats vid 1991 och tidigare års taxeringar skall inte tas upp till beskattning vid senare års taxeringar.
  Förarbeten
  Prop. 1989/90:110
  Omfattning
  upph.
  Ikraftträder
  1991-01-01