Upphävd författning

Förordning (1961:128) om utförsel av obeskattade varor i fartygstrafiken över Öresund

Departement
Finansdepartementet S7
Utfärdad
1961-05-26
Ändring införd
SFS 1961:128
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Om utförsel av obeskattade varor såsom proviant med passagerarfartyg i trafik mellan svenska hamnar, belägna söder om Kullens fyr och norr om Falsterbo fyr, samt danska hamnar från och med Gilleleje i norr till och med Köge i söder skola, utöver vad som stadgas i kungörelsen den 26 april 1957 (nr 123) med särskilda bestämmelser om utförsel av vissa obeskattade varor såsom proviant eller resgods, gälla följande särskilda bestämmelser.

2 §  Spritdrycker, vin, maltdrycker och tobaksvaror, som är obeskattade, får medföras från tullområdet endast under villkor att

 1. god ordning och nykterhet upprätthålls ombord;
 2. spritdrycker eller vin inte tillhandahålls passagerare, som kan antas inte ha fyllt 18 år, och tobaksvaror inte utlämnas till passagerare, som kan antas inte ha fyllt 15 år;
 3. spritdrycker, vin eller maltdrycker inte utlämnas till passagerare för att föras i land;
 4. spritdrycker eller vin inte utskänks till passagerare före klockan 12;
 5. högst 20 cigarretter eller 10 cigarrer eller 10 cigariller eller 50 gram andra tobaksvaror utlämnas till en passagerare för enkel resa. Förordning (1985:186).

3 §  Av spritdrycker må medföras högst 5 liter per 1 000 passagerare för varje enkel resa, om resan går från svensk hamn norr om Landskrona till dansk hamn norr om Vedbaek, samt i annat fall högst 25 liter per 1 000 passagerare för varje enkel resa.

[S2]Tobaksvaror må ej medföras i större omfattning än som enligt tullmyndighets beprövande motsvarar den i 2 § medgivna utlämningen.

[S3]Andra obeskattade varor än tobaksvaror och chokladvaror må medföras endast för förtäring ombord.

4 §  Framgår av omständigheterna att huvudsyftet med turen inte är att upprätthålla trafik i egentlig bemärkelse, får obeskattade spritdrycker, vin, maltdrycker, tobaksvaror och chokladvaror inte medföras. Förordning (1985:186).

5 §  Iakttagas icke villkoren i 2 § eller föranleder medförandet av obeskattade varor smuggling av sådana varor, äger generaltullstyrelsen, för tid som med hänsyn till överträdelsens omfattning och övriga omständigheter finnes skälig, besluta att i 4 § avsedda obeskattade varor icke må medföras på fartyg, med vilka det ifrågavarande rederiet bedriver trafik som i 1 § sägs.

6 §  Med obeskattade varor avses i denna kungörelse icke varor, som visas hava undergått vederbörlig beskattning i Danmark.

7 §  De närmare föreskrifter, som erfordras för tillämpning av denna kungörelse, meddelas av generaltullstyrelsen.

Ändringar

Förordning (1961:128) om utförsel av obeskattade varor i fartygstrafiken över Öresund

Förarbeten
Prop. 1961:157

Ändring, SFS 1961:663

  Omfattning
  ändr. 2 §

Förordning (1985:186) om ändring i kungörelsen (1961:128) med särskilda bestämmelser om utförsel av obeskattade varor i fartygstrafiken över Öresund

  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 2, 4 §§
  Ikraftträder
  1985-05-01

Ändring, SFS 1994:1694

  Omfattning
  upph,