Upphävd författning

Förordning (1961:348) med tillämpningsbestämmelser till lagarna (l960:729 och 730) om upphovsrätt till litterära och konstnär liga verk och om rätt till fotografisk bild

Departement
Justitiedepartementet L3
Utfärdad
1961-06-02
Ändring införd
SFS 1961:348 i lydelse enligt SFS 1986:1219
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Fotografering för arkiv- och biblioteksändamål

1 §  Riksarkivet och de arkivmyndigheter, som stå under dess inspektion, kungl. biblioteket och andra vetenskapliga eller fackliga bibliotek, som drivas av det allmänna, samt folkbibliotek må enligt bestämmelserna i 2-6 §§ här nedan utan upphovsmannens eller fotografens samtycke för sin verksamhet genom fotografi framställa exemplar av litterärt eller konstnärligt verk eller av fotografisk bild.

[S2]På särskild prövning av regeringen beror, om annat arkiv eller bibliotek än i första stycket sägs må äga rätt till framställning som där avses. Förordning (1982:59).

2 §  Arkiv och bibliotek som avses i 1 § må genom mikrofilmning eller liknande förfarande framställa kopior av material i sina bestånd och samlingar i den utsträckning som påkallas av beredskaps- och skyddssynpunkter. Av dagstidning må kungl. biblioteket genom sådant förfarande framställa ytterligare högst tjugofem kopior.

[S2]Av sådant i bestånden och samlingarna ingående material, som på grund av sin ömtålighet eller svårersättlighet icke bör i original göras tillgängligt för lånesökande, må genom fotografi framställas kopior för utlåning; dock må för sådant ändamål flera än två kopior framställas endast om synnerliga skäl därtill äro.

[S3]Omfattar materialet sådant skyddat verk eller sådan skyddad fotografisk bild, som icke offentliggjorts, må kopiering icke ske utan upphovsmannens eller fotografens samtycke. Förordning (1979:132).

3 §  Genom fotografi må även framställas kopior av enstaka artiklar i samlingsverk, tidningar eller tidskrifter samt av korta avsnitt i andra utgivna verk för att, då så befinnes ändamålsenligt, för forsknings- eller studieändamål utlämnas till lånesökande i stället för de volymer eller häften i vilka de ingå. Till varje lånesökande må endast utlämnas en kopia av varje artikel eller avsnitt.

4 §  Är exemplar av verk ofullständigt, må felande partier framställas genom fotografi, därest dessa utgöra en mindre del i förhållande till hela verket.

[S2]Framställning av felande del av ett verk, som utkommit i flera delar, och av felande band eller häften av tidskrifter och liknande må dock ske endast om delen, bandet eller häftet icke kan erhållas i bokhandeln eller från utgivaren eller förläggaren.

5 §  Bibliotek, som enligt vad därom är stadgat äger att erhålla pliktexemplar av tryckt skrift, må, där synnerliga skäl därtill äro, genom fotografi framställa kopia av utgivet verk, som anses böra förvärvas till dess samlingar men icke kan erhållas i bokhandeln eller från utgivaren eller förläggaren. Av varje verk må endast en kopia framställas. Förordning (1978:781).

6 §  Vad i 3-5 §§ sägs skall äga motsvarande tillämpning med avseende å fotografisk bild.

7 §  Folkbibliotek må utan upphovsmannens eller fotografens samtycke genom upptagning på film, avsedd för läsapparater, framställa exemplar av utgivet litterärt eller konstnärligt verk eller av utgiven fotografisk bild, för utlåning till den som på grund av vanförhet är förhindrad att taga del av verket eller bilden medelst exemplar som utkommit i handeln.

[S2]På särskild prövning av regeringen beror, om annat bibliotek än i första stycket sägs må äga rätt till framställning som där avses. Förordning (1982:59).

Framställning av talböcker

8 §  Länsbiblioteken och Stockholms stadsbibliotek må enligt bestämmelserna i 9 och 10 §§ här nedan utan upphovsmannens samtycke genom ljudupptagning framställa exemplar av utgivet litterärt verk (talbok) för utlåning till läsblinda och sådana vanföra som avses i 7 § första stycket.

[S2]På särskild prövning av regeringen beror, om annat bibliotek än i första stycket sägs eller organisation må äga rätt till framställning som där avses. Förordning (1976:849).

9 §  Talbok må endast framställas genom inläsning eller genom överföring från redan framställt talboksexemplar.

[S2]Sedan ljudupptagning av verket utkommit i handeln, må talbok ej framställas.

10 §  Talbok skall vid framställningen förses med uppgift om verkets titel ävensom om året för framställningen och om den som föranstaltat om denna. Om skyldighet att angiva upphovsmannen och utövande konstnär, som må hava medverkat vid framställningen, samt om förbud mot att ändra verket gäller vad i lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk är stadgat.

[S2]Innan framställningen påbörjas, skall upphovsmannen underrättas, där så utan omgång kan ske.

[S3]Bibliotek och organisation som avses i 8 § skola upprätta register över talböcker, som framställas med stöd av denna förordning. Förordning (1976:849).

Upptagning för ljudradio- och televisionsutsändning, m.m.

11 §  Sådan upptagning av litterärt eller konstnärligt verk eller fotografisk bild, som radio- eller televisionsföretag enligt 22 § första stycket lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk eller 11 § lagen om rätt till fotografisk bild må göra utan upphovsmannens eller fotografens samtycke, skall åstadkommas med företagets egen tekniska utrustning.

[S2]Upptagning som nu sagts må ej, utom i fall som avses i 12 § andra stycket nedan, överlämnas till annan.

12 §  Upptagning som avses i 11 § får bevaras högst ett år och användas för utsändning högst fyra gånger. Efter nämnda tid eller sedan upptagningen använts tillåtet antal gånger, skall den, där ej annat avtalats med upphovsmannen eller fotografen eller följer av andra stycket, förstöras eller utplånas.

[S2]Har en upptagning, som äger dokumentariskt värde, överlämnats till arkiv hos ett sådant företag som är programföretag enligt radiolagen (1966:755), får upptagningen bevaras i detta arkiv även efter den tid eller den användning som sägs i första stycket. Förordning (1986:1219).

13 §  Finnes upptagning som i 11 § sägs icke lämpligen böra bevaras i original, må den överföras på nytt underlag; i samband härmed skall originalupptagningen förstöras eller utplånas.

[S2]Skall upptagningen användas för utsändning och är det av tekniska skäl icke lämpligt att därvid begagna originalupptagningen eller exemplar som framställts med stöd av första stycket, må för ändamålet framställas särskilt exemplar av upptagningen. Efter användningen skall sådant exemplar förstöras eller vad därå upptagits utplånas.

14 §  Vad i 11-13 §§ sägs skall äga motsvarande tillämpning beträffande upptagning av prestationer, som avses i 45, 46 och 48 §§ lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

15 §  De företag som är programföretag enligt radiolagen (1966:755) får, på de villkor som anges i 22 § andra stycket lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk och 9 § lagen (1960:730) om rätt till fotografisk bild, utan upphovsmannens eller fotografens samtycke utsända litterärt eller musikaliskt verk i ljudradio eller television samt visa fotografisk bild i television. Förordning (1986:1219).

16 §  Behörighet att i fall, då litterärt eller konstnärligt verk återgives offentligt på ett sätt som kränker den andliga odlingens intressen, föra talan om sådant förbud mot återgivandet, som avses i 51 § lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, skall tillkomma svenska akademien, musikaliska akademien och akademien för de fria konsterna, var och en för dess område.

Ändringar

Förordning (1961:348) med tillämpningsbestämmelser till lagarna (1960:729 och 730) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk och om rätt till fotografisk bild

Förordning (1976:849) om ändring i kungörelsen (1961:348) med tillämpningsbestämmelser till lagarna den 30 december 1960 (nr 729 och 730) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk och om rätt till fotografisk bild

  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1, 7, 8, 10, 12, 15 §§

Förordning (1978:486) om ändring i förordningen (1961:348) med tillämpningsbestämmelser till lagarna (1960:729 och 730) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk och om rätt till fotografisk bild

  Omfattning
  ändr. 12, 15 §§

Förordning (1978:781) om ändring i förordningen (1961:348) med tillämpningsbestämmelser till lagarna (1960:729 och 730) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk och om rätt till fotografisk bild

  Omfattning
  ändr. 5 §

Förordning (1979:132) om ändring i förordningen (1961:348) med tillämpningsbestämmelser till lagarna (1960:729 och 730) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk och om rätt till fotografisk bild

  Omfattning
  ändr. 2 §

Förordning (1982:59) om ändring i förordningen (1961:348) med tillämpningsbestämmelser till lagarna (1960:729 och 730) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk och om rätt till fotografisk bild

  Omfattning
  ändr. 1, 7 §§

Förordning (1986:1219) om ändring i förordningen(1961:348) med tillämpningsbestämmelser till lagarna (1960:729 och 730) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk och om rätt till fotografisk bild

  Omfattning
  ändr. 12, 15 §§
  Ikraftträder
  1987-02-01

Ändring, SFS 1993:1212

  Omfattning
  upph.