Upphävd författning

Förordning (1961:395) om tobaksskatt;

Departement
Finansdepartementet S6
Utfärdad
1961-06-16
Ändring införd
SFS 1961:395
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  I 1 § andra stycket lagen (1961:394) om tobaksskatt medgiven skattefrihet för tobaksvaror, som inkomma till riket såsom gåva till enskild person, må åtnjutas endast i fråga om enstaka försändelser, vilka innehålla högst 1 000 gram tobaksvaror.

[S2]Vid tillämpning av första stycket skall varje cigarr anses väga 5 gram, varje cigarill 2,5 gram och varje cigarrett 1 gram. Förordning (1983:895).

2 § har upphävts genom förordning (1982:862).
3 § har upphävts genom förordning (1984:253).

4 §  Tobaksvara, som förklarats förverkad enligt lagen (1961:394) om tobaksskatt eller lagen (1960:418) om straff för varusmuggling, skall förstöras genom beskattningsmyndighetens försorg eller under tullkontroll. Förordning (1993:504).

5 §  I 2 § lagen om tobaksskatt angiven vikt för en cigarr, cigarill eller cigarrett avser vikten vid normal fuktighetshalt. Normal fuktighetshalt anses föreligga vid en relativ luftfuktighet av cirka femtiofem procent vid en temperatur av cirka +20NC. Beskattningsmyndighet fastställer vikten för cigarr och cigarill genom vägning av 100 stycken och för cigarrett genom vägning av 1 000 stycken, slumpvis uttagna ur ett eller flera ytter- eller inneremballage. Om särskilda skäl föreligga, kan beskattningsmyndigheten väga ett större eller mindre stycketal än nu nämnts.

[S2]På anfordran skall skattskyldig utan ersättning tillhandahålla beskattningsmyndighet tobaksvaror som behövs för kontrollvägning. Förordning (1970:94).

6 §  Riksskatteverket och, såvitt gäller införsel till riket, generaltullstyrelsen efter samråd med riksskatteverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av lagen (1961:394) om tobaksskatt. Förordning (1984:253).

Ändringar

Ändring, SFS 1965:615

  Omfattning
  ändr. 1 §

Ändring, SFS 1966:623

  Omfattning
  ändr. 4 §

Ändring, SFS 1970:94

  Omfattning
  nuvarande 5 § betecknas 6 §; ny 5 §

Ändring, SFS 1971:245

  Omfattning
  ändr. 2-4, 6 §§

Förordning (1982:862) om ändring i kungörelsen (1961:395) med tillämpningsföreskrifter till förordningen om tobaksskatt

  Omfattning
  upph. 2 §; ändr. författningsrubr., 1, 4-6 §§

Förordning (1983:895) om ändring i förordningen (1961:395) om tobaksskatt

  Omfattning
  ändr. 1, 4 §§
  Ikraftträder
  1984-01-01

Förordning (1984:253) om ändring i förordningen (1961:395) om tobaksskatt

  Omfattning
  upph. 3 §; ändr. 6 §; omtryck
  Ikraftträder
  1984-07-01

Förordning (1993:504) om ändring i förordningen (1961:395) om tobaksskatt

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:336, Prop. 1992/93:196, Bet. 1992/93:SkU28
  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Ändring, SFS 1994:1613

  Omfattning
  upph.