Prop. 1992/93:196

om överföring av Riksskatteverkets beskattningsavdelning i Ludvika till Skattemyndigheten i Kopparbergs län, m.m.

Regeringens proposition 1992/ 93 : 196 På?)

om överföring av Riksskatteverkets beskattningsavdelning i Ludvika till 199ål93zl96 Skattemyndigheten i Kopparbergs län, m.m.

Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 11 mars 1993.

På regeringens vägnar

Carl Bildt

Anne Wibble

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås lagändringar i anledning av riksdagens beslut om att Riksskatteverkets beskattningsavdelning i Ludvika skall överföras till Skattemyndigheten i Kopparbergs län den 1 juli 1993.

Vidare föreslås att ärenden om handräckning avseende indrivning av skatt i något nordiskt land skall överföras från Riksskatteverket till Kronofogdemyndigheten i Stockholms län.

I pmpositionen föreslås också en mindre ändring i lagen om återbetalning av mervärdeskatt till utländska företagare.

Slutligen föreslås att beloppsgränsen för betalningsförmedlares skyldighet att till skattemyndighetema lämna kontrolluppgift om fysiska personers och dödsbons betalningar till och från utlandet höjs.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 1993.

Författningsförslag 1 Förslag till

Lag om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter och

prisregleringsavgifter

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1984: 151) om punktskatter och

prisregleringsavgifter1

dels att i 1 kap. 5 & ordet "Riksskatteverket" skall bytas ut mot "Skattemyndigheten i Kopparbergs län", dels att i 4 kap. 4 å & ordet "skattemyndigheten" skall bytas ut mot

" beskattnrngsmyndrgheten

dels att 1 kap. 7 5, 2 kap. 3, 6 och 7 55, 4 kap. 4 b 5, 5 kap. 7 och 18 55, 6 kap. 3 5, 7 kap. 7 5 samt 8 kap. 1, 2 och 5-9 55 skall ha

följande lydelse.

dels att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 1 kap. 7 a & och 3 kap. 16 5, samt före nya 1 kap. 7 a 5 en ny rubrik av följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 kap. 7 52

Hos beskattningsmyndigheten skall det finnas ett allmänt ombud som för det allmännas talan hos förvaltningsdomstol i mål och ärenden enligt denna lag. Ombudet skall också yttra sig i sådana ärenden hos skatterättsnämnden, Jordbruksverket eller Fiskeriverket som avser förhandsbesked enligt 6 kap.

Hos Jordbruksverket eller Fiskeriverket skall det finnas ett allmänt ombud som för det allmän- nas talan hos förvaltningsdomstol i mål och ärenden enligt denna lag i vilka Jordbruksverket eller Fiskeriverket är beskattningsrrwn- dighet. Ombudet skall också yttra sig i sådana ärenden hos Jord- bruksverket eller Fiskeriverket som avser förhandsbesked enligt 6 kap.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer förordnar det allmänna ombudet och ersättare för denne.

1Senaste lydelse av 1 kap 5 & 1991: 702.

Riksskatteverket

7 a &

Riksskatteverket leder och har det övergripande ansvaret för skatteförvaltningens verksamhet en- ligt denna lag.

4 kap. 4 a & erhöll sin npuvarande beteckning genom 1990: 331. ""Senaste lydelse 1991: 702.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 kap. 3 53

För skatt enligt författningarna i 1 kap 1 5 första stycket 1 är kalen- dermånad redovisningsperiod. Särskilda bestämmelser gäller i fråga om skatt enligt lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam, lagen (1972:820) om skatt på spel, lagen (1982:691) om skatt på vissa kasettband och lagen (1983:1053) om skatt på omsätt- ning av vissa värdepapper.

För skatt enligt författningarna i 1 kap. 1 5 första stycket 1 är kalendermånad redovisningsperiod. Särskilda bestämmelser gäller i fråga om skatt enligt lagen (l972:266) om skatt på annonser och reklam, lagen (1972:820) om skatt på spel, lagen (1982:691) om skatt på vissa kassettband, lagen (1983:1053) om skatt på omsätt- ning av vissa värdepapper och lagen ( I 990.662) om skatt på vissa

premiebetalningar.

För avgifter enligt författningarna i 1 kap. 1 & första stycket 2 är kalendermånad redovisningsperiod om Jordbruksverket eller Fiskeriverket inte föreskriver något annat.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får för sådana skattskyldiga som kan beräknas redovisa skatt med låga belopp medge att redovis- ningsperioden tills vidare skall vara ett halvt eller ett helt beskatt- ningsår. Beskattningsmyndigheten får meddela föreskrifter om redo- visningsperiod för fall då den skattskyldige har försatts i kon- kurs.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får för sådana skattskyldiga som kan beräknas redovisa skatt med låga belopp medge att redovis- ningsperioden tills vidare skall vara ett halvt eller ett helt beskatt- ningsår. Riksskatteverket, Jord- bruksverket eller Fiskeriverket får meddela föreskrifter om redovis- ningsperiod för fall då den skattskyldige har försatts i kon-

kurs. '

6 54 Deklarationen skall för varje redovisningsperiod eller, om skatteredovisningen inte avser redovisningsperioder, för varje skatteplik— tig händelse lämnas till beskattningsmyndigheten. Den som hos be- skattningsmyndigheten är registrerad som skattskyldig skall lämna deklaration även för redovisningsperioder för vilka han inte har någon skatt att redovisa.

3Senaste lydelse 1991 :702. 'lSenaste lydelse 1991 :702.

Nu varande lydelse

Deklarationen skall avges på heder och samvete samt upprättas på blankett enligt formulär som

Föreslagen lydelse

Deklarationen skall avges på heder och samvete samt upprättas på blankett enligt formulär som

fastställs av beskattningsmyn- fastställs av Riksskatteverket, Jord- digheten. bruksverket eller Fiskeriverket. 7 55

Deklarationen skall ta upp be- skattningsvärde, beskattningsvikt eller annan grund som gäller för beräkning av skatten, skattens bruttobelopp och yrkade avdrag samt skattens nettobelopp. Be- skattningsmyndigheten får före- skriva att grunderna för

skatteberäkningen, bruttobeloppen och de yrkade avdragen skall delas upp på särskilda poster. Be- skattningsmyndigheten får vidare föreskriva att deklarationen skall innehålla uppgift om varulager.

Deklarationen skall ta upp be- skattningsvärde, beskattningsvikt eller annan grund som gäller för beräkning av skatten, skattens bruttobelopp och yrkade avdrag samt skattens nettobelopp. Riks— skatteverket, Jordbruksverket eller Fiskeriverket får föreskriva att grunderna för skatteberäkningen, bruttobeloppen och de yrkade avdragen skall delas upp på sär- skilda poster. Riksskatteverket, Jordbruksverket eller Fiskeriverket får vidare föreskriva att deklaratio- nen skall innehålla uppgift om varulager.

I fråga om avgifter enligt författningarna i 1 kap. 1 5 första stycket 2 får Jordbruksverket eller Fiskeriverket föreskriva att uppgift enligt första stycket inte skall tas upp i deklarationen.

Skattens nettobelopp skall i deklarationen avrundas till närmast lägre hela krontal.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva att till deklarationen skall fogas en förteckning med uppgifter om de varor som omfattas av deklarationen.

De deklarationsskyldiga bör utöver vad deklarationsformuläret föranleder meddela de upplysningar som kan vara av betydelse för att skatten skall kunna bestämmas till ett riktigt belopp.

3 kap.

5Senaste lydelse 1991 :702.

16 &

Riksskatteverket har samma be- fogenhet som Skattemyndigheten i Kopparbergs län har enligt 3 kap. 2, 3 och 7-15 55. I förekommande fall tar verket därmed över den be- fogenhet som annars skattemyn- digheten har.

Nu varande lydelse

Föreslagen lydelse

4kap. 4bå6

Trots bestämmelsen i 3 & tredje stycket får en fråga som har av— gjorts av kammarrätt genom beslut som vunnit laga kraft omprövas, om beslutet avviker från rätts- tillämpningen i ett regeringsrättsav- görande som har meddelats där- efter.

Trots bestämmelsen i 3 & tredje stycket får en fråga som har av- gjorts av länsrätt eller kammarrätt genom beslut som vunnit laga kraft omprövas, om beslutet avviker från rättstillämpningen i ett regerings- rättsavgörande som har meddelats därefter.

5 kap.

75

Från överskjutande belopp enligt 6 & eller annat belopp som ut- betalas på grund av bestämmelse i denna lag skall före utbetalning av- räknas skatt för vilken den skattskyldige står i skuld hos be- skattningsmyndigheten. Skatte- belopp som den skattskyldige har fått anstånd med att betala enligt 5 & skall dock inte avräknas.

Från överskjutande belopp enligt . 6 5 eller annat belopp som ut- betalas på grund av bestämmelse i denna lag skall före utbetalning av— räknas sådan skatt enligt denna lag för vilken den skattskyldige står i skuld hos beskattningsmyndig- heten. Skattebelopp som den skattskyldige har fått anstånd med att betala enligt 5 5 skall dock inte avräknas.

1 lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter finns också föreskrifter som begränsar rätten till utbetalning.

6Senaste lydelse 1990:331. 7Senaste lydelse 1985: 153.

Nu varande lydelse

Föreslagen lydelse

185

Besvär över beslut enligt denna lag inverkar inte på skyldigheten att betala den skatt som besvären avser.

Atgärder enligt denna lag skall verkställas även om det beslut som föranleder åtgärden inte har vunnit laga kraft. Motsvarande gäller vid verkställighet enligt utsöknings- balken. Att skatten efter över- klagande har fastställts till lägre belopp än det allmänna ombudet yrkat eller medgett får dock inte föranleda återbetalning, om det allmänna ombudet anmält hinder mot det. I sistnämnda fall får be- skattningsmyndigheten efter ansökan av den skattskyldige med- ge återbetalning, varvid be- stämmelserna i 49 5 2 mom sista stycket uppbördslagen (I953.'2 72) om ställande av säkerhet skall tillämpas.

Överklagande av beslut enligt denna lag inverkar inte på skyl- digheten att betala den skatt som överklagandet avser.

Atgärder enligt denna lag skall verkställas även om det beslut som föranleder åtgärden inte har vunnit laga kraft. Motsvarande gäller vid verkställighet enligt utsökningsbal- ken.

6 kap. 3 58

Finner myndighet som avses i 1 5 med hänsyn till ansökningens innehåll, utredningens beskaffenhet eller andra omständigheter att förhandsbesked inte bör meddelas, skall ansökningen awisas. Beslut om avvisning får fattas utan att det allmänna ombudet har yttrat sig över ansökningen.

8Senaste lydelse 1991:702.

Finner myndighet som avses i 1 5 med hänsyn till ansökningens innehåll, utredningens beskaffenhet eller andra omständigheter att förhandsbesked inte bör meddelas, skall ansökningen avvisas.

Om ansökningen inte omedelbart avvisas skall Riksskatteverkets eller allmänna ombudets yttrande in- hämtas i ärendet. Riksskatteverket får uppdra åt tjänsteman vid Skattemyndigheten i Kopparbergs län att företräda verket i ärende om förhandsbesked.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

7 kap. 7 59 Beskattningsmyndigheten prövar fråga om särskild avgift. Beslut om skattetillägg på grund av oriktig uppgift i mål om skatt får meddelas inom ett år från utgången av den månad då domen eller det slutliga beslutet i målet har vunnit laga kraft.

Utan hinder av vad som annars föreskrivs om omprövning och överklagande skall den skattskyldi- ges yrkande i fråga om särskild avgift prövas, om beslut i den beskattningsfråga som föranlett avgiften inte har vunnit laga kraft. Detsamma gäller om det allmänna

Utan hinder av vad som annars föreskrivs om omprövning och överklagande skall den skattskyldi- ges yrkande i fråga om särskild avgift prövas, om beslut i den be- skattningsfråga som föranlett avgif- ten inte har vunnit laga kraft. Detsamma gäller om Riksskat-

ombudet framställt ett sådant teverket eller det allmänna ombudet yrkande till förmån för den framställt ett sådant yrkande till skattskyldige. förmån för den skattskyldige. 8 kap. 1 ålO Beskattningsmyndighetens be- Beskattningsmyndighetens be- skattningsbeslut i en fråga som kan ha betydelse för beskattningen samt beslut om anstånd med att lämna deklaration eller betala skatt, om uppdelning av skattebetalning, om återbetalning av skatt och om att avvisa en begäran om omprövning av beskattningsbeslut får över— klagas hos kammarrätten av den skattskyldige och av det allmänna ombudet.

9Senaste lydelse 1990:331. [OSenuste lydelse l990:331.

skattningsbeslut i en fråga som kan ha betydelse för beskattningen samt beslut om anstånd med att lämna deklaration eller betala skatt, om uppdelning av skattebetalning, om återbetalning av skatt och om att avvisa en begäran om omprövning av beskattningsbeslut får över— klagas hos länsrätten av den skattskyldige och, i fråga om skatter och avgifter enligt 1 kap. I 5 första stycket 1, av Riks- skatteverket samt, i fråga om av- gifter enligt 1 kap. I 5 första stycket 2, av det allmänna om- budet.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Beslut om skatterevision, föreläggande av vite och awisande av ansökan om förhandsbesked får inte överklagas.

Skattemyndighetens övriga beslut enligt denna lag överklagas hos Riksskatteverket. Riksskatteverkets beslut får inte överklagas.

2 511

Den skattskyldiges överklagande skall vara skriftligt och ha kommit in inom sex år efter utgången av det kalenderår under vilket be- skattningsåret har gått ut eller, när skatteredovisningen inte avser redovisningsperioder, den

Den skattskyldiges överklagande enligt 1 5 första stycket skall vara skriftligt och ha kommit in inom sex år efter utgången av det kalen- derår under vilket beskattningsåret

har gått ut eller, när skatteredo- visningen inte avser redovis- ningsperioder, den skattepliktiga händelsen har inträffat. Om be— skattningsbeslutet har meddelats efter den 30 juni sjätte året efter det kalenderår under vilket det be- skattningsår som beslutet avser har gått ut eller, när skatteredovis- ningen inte avser redovis- ningsperioder, den skattepliktiga händelsen har inträffat och den skattskyldige har fått del av be- slutet efter utgången av oktober samma år, får överklagandet dock komma in inom två månader från den dag då den skattskyldige fick del av beslutet.

Den skattskyldige får överklaga ett beskattningsbeslut även om det inte gått honom emot.

HSenaste lydelse 19901331.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

5 ål?

Om överklagandet inte avvisas enligt 3 5 eller förfaller enligt 4 5, skall beskattningsmyndigheten överlämna överklagandet, sitt omprövningsbeslut och övriga handlingar i ärendet till kam- marrätten. Om det finns särskilda skäl får överklagandet överlämnas till kammarrätten utan föregående omprövning.

Om Överklagandet inte avvisas enligt 3 5 eller förfaller enligt 4 5, skall beskattningsmyndigheten överlämna överklagandet, sitt omprövningsbeslut och övriga handlingar i ärendet till länsrätten. Om det finns särskilda skäl får överklagandet överlämnas till länsrätten utan föregående ompröv—

ning.

6 513

Överklagande av det allmänna ombudet skall vara skriftligt och ha kommit in inom tidsfrist som enligt 4 kap. gäller för beslut om om— prövning på initiativ av be- skattningsmyndigheten eller efter sådan tid men inom två månader från den dag det överklagade be- slutet meddelades.

Överklagande av Riks- skatteverket eller det allmänna ombudet skall vara skriftligt och ha kommit in inom tidsfrist som enligt 4 kap. gäller för beslut om om- prövning på initiativ av be- skattningsmyndigheten eller efter sådan tid men inom två månader från den dag det överklagade be— slutet meddelades.

Överklagas ett omprövningsbeslut som avser efterbeskattning och yrkas ändring till den skattskyldiges nackdel, skall överklagandet ha kommit in inom två månader från den dag beslutet meddelades.

Om det allmänna ombudet har överklagat ett beskattningsbeslut, skall därav föranledd talan om sär— skild avgift föras samtidigt.

:åSenaste lydelse 1990: 331. 13Scnaste lydelse 1990. 331.

Om Riksskatteverket eller det allmänna ombudet har överklagat ett beskattningsbeslut, skall därav föranledd talan om särskild avgift föras samtidigt.

Nu varande lydelse

Föreslagen lydelse

7 514

Ett beslut varigenom förhandsbe— sked har meddelats får överklagas hos Regeringsrätten av den skattskyldige, annan sökande och det allmänna ombudet.

Överklagande av sökanden eller det allmänna ombudet skall ha kommit in inom en månad från den dag då den som klagar har fått del av förhandsbeskedet. Over- klagande av skattskyldig som inte är sökande skall ha kommit in inom en månad från den dag då förhandsbeskedet meddelades.

Ett beslut varigenom förhandsbe- sked har meddelats får överklagas hos Regeringsrätten av den skattskyldige, annan sökande, Riksskatteverket och det allmänna ombudet.

Overklagande av sökanden, Riksskatteverket eller det allmänna ombudet skall ha kommit in inom en månad från den dag då den som klagar har fått del av förhands- beskedet. Overklagande av skattskyldig som inte är sökande skall ha kommit in inom en månad från den dag då förhandsbeskedet meddelades.

8 515

Ett beslut av länsrätten om ut- dömande av vite får överklagas hos kammarrätten av den som har förpliktats utge vitet och av det all- männa ombudet.

Ett beslut av länsrätten om utdömande av vite får överklagas hos kammarrätten av den som har förpliktats utge vitet och av Riks- skatteverket eller det allmänna ombudet.

9 516

Bestämmelserna i 6 kap. 10, 13, 14 samt 17—24 55 taxeringslagen (1990:324) gäller i tillämpliga delar för mål enligt denna lag. Vad som i taxeringslagen sägs om Riks— skatteverket skall gälla det allmän- na ombudet. Vad som i 6 kap. 10 5 3 tareringslagen sägs om länsrätt skall gälla kammarrätt.

HSenaste lydelse 1990:331. ”senaste lydelse 1990:331. lc'Senaste lydelse 1990:331.

Bestämmelserna i 6 kap. 10, 13, 14 samt 17—24 55 taxeringslagen (1990:324) gäller i tillämpliga delar för mål enligt denna lag. Vad som i taxeringslagen sägs om Riksskatteverket skall i fråga om avgifter enligt I kap. I 5 första stycket 2 gälla det allmänna om- budet. Ifråga om skatter och av- gifter enligt 1 kap. ] % första stycket I gäller dessutom 6 kap. 11, 12, 15 och 16 55 taxerings- lagen i tillämpliga delar.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993. Vid överklagande av beslut som meddelats av Riksskatteverket före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser. Vid överklagande av den skattskyldige skall allmänna ombudets funktion fullgöras av Riks- skatteverket. Overklagande av sådant beslut meddelat av Riksskatteverket skall dock ges in till Skattemyndigheten i Kopparbergs län.

2. Förslag till Lag om ändring i kupongskattelagen (197O:624)1

Härigenom föreskrivs i fråga om kupongskattelagen (1970:624)1 dels att i 8, 9, 11, 12, 14-20, 22, 23, 26 och 27 åå orden "Riks- skatteverket" och "verket " skall bytas ut mot "beskattningsmyndigheten",

dels att 6, 21, 24, 29 och 30 55 samt rubriken närmast före 29 & skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 30 a 5, av följande

lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

65

Ärende om kupongskatt prövas av Riksskatteverket.

Ärende om kupongskatt prövas av Skattemyndigheten i Koppar- bergs län.

Riksskatteverket leder och har det övergripande ansvaret för skatteförvaltningens verksamhet enligt denna lag.

21 52

Utgår utdelning i annat än pengar i svenskt mynt och före- ligger enligt 8 eller 15 åskyldighet att inbetala kupongskatt, skall aktiebolaget senast en vecka efter beslutet om utdelning till Riks- skatteverket inlämna en till rik- tigheten bestyrkt uppgift om de

lSenaste lydelse av lagens rubrik 19742996 8 & 1980:76 12 & 1990;1434 14 & 1990:359' 17 5 1990:359 19 & l992:628 22 5 [991628 23 5 1990:359 27 & l990:l434 32 & 197198. "Senaste lydelse 1992:628.

Om utdelning lämnas i annat än pengar i svenskt mynt och om det enligt 8 eller 15 & föreligger skyl— dighet att betala in kupongskatt, skall aktiebolaget senast en vecka efter beslutet om utdelning till beskattningsmyndigheten lämna in en bestyrkt uppgift om de utdelade

Nuvarande lydelse

utdelade tillgångarnas värde vid utdelningstillfället. Föreligger an- ledning antaga att värdet är för lågt uppgivet, skall Riksskatteverket hos skattemyndigheten i det län där bolagets styrelse har sitt säte an- märka förhållandet och förete den utredning som står verket till buds för bedömande av värdet. Skattemyndigheten har att företa värdering av de utdelade till- gångarna och meddela beslut med anledning av anmärkningen. Finner Skattemyndigheten det av bolaget uppgivna värdet böra höjas, skall skattetnyndigheten lämna Riks- skatteverket och bolaget under- rättelse därom med föreläggande för bolaget att inom viss tid in- betala felande kupongskatt. Sker ej inbetalningen inom den utsatta tiden, skall bolaget erlägga dröjs- målsavgift. Därvid äger 19 å andra stycket motsvarande tillämpning.

Har då beslut meddelats om inbetalning av ytterligare kupong- skatt utdelning ägt rum utan att tillräckligt belopp till kupong- skatten innehållits, skall bolaget förskjuta skattebeloppet men får kräva det åter av den skattskyldige.

Föreslagen lydelse

tillgångamas värde vid utdel- ningstillfället. Om det finns anled- ning anta att värdet är för lågt uppgivet, skall beskattningsmyn- digheten hos Skattemyndigheten i det län där bolagets styrelse har sitt säte anmärka förhållandet och förete den utredning som står be- skattningsmyndigheten till buds för att bedöma värdet. Skattemyn— digheten i det lätt där bolagets styrelse har sitt säte skall värdera de utdelade tillgångarna och med- dela beslut med anledning av an- märkningen. Om skattemyn— digheten finner att det av bolaget uppgivna värdet bör höjas, skall underrättelse lämnas be- skattningsmyndigheten och bolaget med föreläggande för bolaget att inom viss tid betala in felande kupongskatt. Om inbetalningen inte gjorts inom den utsatta tiden, skall

bolaget betala dröjsmålsavgift. Därvid skall 19 å andra stycket tillämpas.

Om utdelning har ägt rum när beslut meddelats om påföring av ytterligare kupongskatt och har tillräckligt belopp till kupong- skatten inte innehållits, skall bola- get förskjuta skattebeloppet men får kräva det åter av den skattskyldige.

24 53

För kontroll betrafande kupong- skatten kan Riksskatteverket med- dela beslut om skatterevision hos aktiebolag. Därvid gäller i tillämp- liga delar bestämmelserna i taxe- ringslagen (1990:324) om taxe- ringsrevision.

3Senaste lydelse 1990:359.

För kontroll av kupongskatten kan beskattningsmyndigheten eller Riksskatteverket meddela beslut om skatterevision hos aktiebolag. Därvid gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i taxeringslagen (1990:324) om taxeringsrevision.

Nu varande lydelse

Föreslagen lydelse

Besvär Överklagande 29 54 721lan mot beslut av Riks- Beslut av beskattningsmyndighet

skatteverket eller skattemyndighet enligt denna lag utom i fråga om vite får föras av, förutom den som beslutet rör, allmänna ombudet hos Riksskatteverket genom besvär hos kammarrätten. Besvärshandlingen skall ha kommit in inom två måna- der från den dag då klaganden fick del av beslutet.

Mot Riksskatteverkets beslut enligt 22 å första stycket eller 24 5 får talan ej föras.

eller skattemyndighet enligt denna lag utom i fråga om vite får över- klagas hos länsrätten av, förutom den som beslutet rör, Riks— skatteverket. Överklagandet skall ha kommit in inom två månader från den dag då klaganden flck del av beslutet.

Beskattningsmyndighetens beslut enligt 22 5 första stycket eller 24 5 får inte överklagas.

30 55

Vid besvär över kamtnarrätts beslut skall besvärshandlingen ha kommit in inom två månader från den dag då klaganden fick del av beslutet.

Överklagande av länsrättens beslut skall ha kommit in inom två månader från den dag då klagan- den fick del av beslutet.

30 a &

Bestämmelserna i 6 kap. taxe- ringslagen (1990:324) om över- klagande av länsrättens och kam- marrättens beslut och om före- trädare för det allmänna gäller i tillämpliga delar för mål enligt denna lag.

Denna lag träder i kraft den ljuli 1993. Vid överklagande av beslut som meddelats av Riksskatteverket före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser. Vid överklagande av den skattskyldige skall allmänna ombudets funktion fullgöras av Riks- skatteverket. Överklagande av sådant beslut meddelat av Riksskatteverket skall dock ges in till Skattemyndigheten i Kopparbergs län.

"*Senaste lydelse 1990:359. 5Senaste lydelse 197lz410.

3. Förslag till Lag om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på

skogskontomedel m.m.

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1990:676) om skatt på ränta

på skogskontomedel m.m.1

dels att i 7—9 och 11 55 ordet "Riksskatteverket" skall bytas ut mot "Skattemyndigheten i Kopparbergs län",

dels att 4, 6, 12 och 13 åå skall ha följande lydelse, dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 14 5, av följande

lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

45

Ärenden om skatt enligt denna lag prövas av Riksskatteverket.

Ärenden om skatt enligt denna lag prövas av Skattemyndigheten i Kopparbergs län.

Riksskatteverket leder och har det övergripande ansvaret för skattqförvaltningens verksamhet enligt denna lag.

65

Banken skall före utgången av månaden efter den månad då ränte- gottskrivning skett på blankett som fastställs av Riksskatteverket - eller efter särskilt medgivande på annat lämpligt sätt - till verket lämna uppgifter om kontohavare, kontoslag, kontobehållning, gottskriven ränta och innehållen skatt.

Banken skall före utgången av månaden efter den månad då ränte- gottskrivning skett på blankett som fastställs av Riksskatteverket - eller efter särskilt medgivande på annat lämpligt sätt - till Skattemyn- digheten i Kopparbergs län lämna uppgifter om kontohavare, konto- slag, kontobehållning, gottskriven ränta och innehållen skatt.

125

För kontroll beträffande skatten kan Riksskatteverket meddela beslut om skatterevision hos banken. Därvid gälleri tillämpliga delar bestämmelserna i taxerings- lagen (l990:324) om taxeringsrevi- sion.

1Senaste lydelse av 9 5 19922649.

För kontroll beträffande skatten kan Skattemyndigheten eller Riks- skatteverket meddela beslut om skatterevision hos banken. Därvid gäller i tillämpliga delar be- stämmelserna i taxeringslagen (1990:324) om taxeringsrevision.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

135

Riksskatteverkets beslut enligt denna lag får överklagas hos kam- marrätten av den skattskyldige, banken eller det allmänna ombudet enligt kupongskattelagen (1970.'624). Beslut om skatterevision enligt 12 5 får dock inte överklagas.

Overklagandet skall ha kommit in inom två månader från den dag då klaganden fick del av Riks- skatteverkets beslut.

Skattemyndighetens beslut enligt denna lag får överklagas hos läns- rätten av den skattskyldige, banken eller Riksskatteverket. Beslut om skatterevision enligt 12 & får dock inte överklagas.

Överklagandet skall ha kommit in inom två månader från den dag då klaganden tick del av beslutet.

I 4 &

Bestämmelserna i 6 kap. taxe- ringslagen (1990:324) om över— klagande av länsrättens och kam- marrättens beslut och företrädare för det allmänna gäller i tillämp-

liga delar för mål enligt denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993. Vid överklagande av beslut som meddelats av Riksskatteverket före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser. Vid överklagande av den skattskyldige skall allmänna ombudets funktion fullgöras av Riks- skatteverket. Överklagande av sådant beslut meddelat av Riksskatteverket skall dock ges in till Skattemyndigheten i Kopparbergs län.

4. Förslag till Lag om ändring i lagen (1991:119) om återbetalning av mervärdeskatt till utländska företagare

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1991: 1 19) om återbetalning av mervärdeskatt till utländska företagare

dels att i 6 och 12 55 ordet "Riksskatteverket" skall bytas ut mot "Skattemyndigheten i Kopparbergs län",

dels att 11 5 skall upphöra att gälla, dels att rubriken närmast före 11 5 skall utgå, dels att 15 5 skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

155

Riksskatteverket prövar frågor om återbetalning av mervärdeskatt till utländska företagare och om betalningsskyldighet enligt 13 5 första stycket. lerkets beslut får överklagas hos kammarrätten. Beslut om avräkning enligt 13 å andra stycket får överklagas an- tingen i samband med överklagan- de av beslut om betalningsskyl- dighet enligt 13 5 första stycket eller särskilt på den grunden att avräkningsbeslutet är felaktigt.

Riksskatteverket leder och har det övergripande ansvaret för skatteförvaltningens verksamhet enligt denna lag.

Skattemyndigheten i Kopparbergs län prövar frågor om återbetalning av mervärdeskatt till utländska företagare och om betalningsskyl- dighet enligt 13 5 första stycket. Skattemyndighetens beslut får överklagas hos länsrätten. Beslut om avräkning enligt 13 5 andra stycket får överklagas antingen i samband med överklagande av beslut om betalningsskyldighet enligt 13 5 första stycket eller särskilt på den grunden att avräk- ningsbeslutet är felaktigt.

Vid överklagande gäller 6 kap. 10-23 åå taxeringslagen (1990:324) i tillämpliga delar.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993. Beslut som meddelats av Riksskatteverket före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmel- ser. Överklagandet skall dock ges in till Skattemyndigheten i Koppar-

bergs län.

5. Förslag till Lag om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.1 dels att i 23 å ordet "Riksskatteverket" skall bytas ut mot "Skatte- myndigheten i Kopparbergs län",

dels att 10, 11, 21 och 22 55 skall ha följande lydelse.

Nu varande lydelse

Föreslagen lydelse

105

Riksskatteverket är be- skattningsmyndighet enligt denna lag.

Skattemyndigheten i Kopparbergs lätt är beskattningsmyndighet enligt denna lag.

115

Hos beskattningsmyndigheten skall det finnas ett allmänt ombud som för det allmännas talan hos förvaltningsdomstol i mål enligt denna lag.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer utser det allrnättna ombudet och er- sättare för dettne.

Riksskatteverket leder och har det övergripande ansvaret för skatteförvaltningens verksamhet enligt denna lag.

215

Den skattskyldige, den som är redovisningsskyldig enligt 14 å och det allmänna ombudet får överkla- ga beslut av beskattningsmyn- digheten enligt denna lag hos kam- marrätten.

Den skattskyldige, den som är redovisningsskyldig enligt 14 å och Riksskatteverket får överklaga beslut av beskattningsmyndigheten enligt denna lag hos länsrätten.

225

Vid överklagande gäller i tillämpliga delar vad som sägs i 8 kap. lagen (1984:151) om punkt- skatter och prisregleringsavgijier. Med beskattningsår avses därvid det år under vilket ersättningen har betalats ut.

lSenaste lydelse av 23 & l992:650.

Vid överklagande gäller i tillämpliga delar vad som sägs i 6 kap. taxeringslagen (1990:324). Med taxeringsår avses därvid det år under vilket ersättningen har betalats ut.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993. Vid överklagande av beslut som meddelats av Riksskatteverket före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser. Vid överklagande av den skattskyldige skall allmänna ombudets funktion fullgöras av Riks- skatteverket. Överklagande av sådant beslut meddelat av Riksskatteverket skall dock ges in till Skattemyndigheten i Kopparbergs län.

6. Förslag till

Lag om ändring i lagen (1990:662) om skatt på vissa

premiebetalningar

Härigenom föreskrivs att 5 5 lagen (1990:662) om skatt på vissa premiebetalningar skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

55

Beskattningsmyndigheten kan på ansökan förklara att premieskatt inte skall utgå.

Som förutsättning för att en sådan förklaring skall lämnas gäller att det utländska försäkringsföre- taget i den stat där det är hem- mahörande är underkastat en in- komstbeskattning som är jämförlig med den beskattning som skulle ha följt av en beskattning enligt lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt eller enligt lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel. Föreligger inte fulla skäl för befri— else får skatten nedsättas till hälf- ten.

Beskattningsmyndighetens beslut i fråga som här avses får överkla- gas hos regeringen.

Beskattningsmyndigheten kan på ansökan förklara att premieskatt inte skall betalas.

Som förutsättning för att en sådan förklaring skall lämnas gäller att det utländska försäkringsföreta- get i den stat där det är hem- mahörande är underkastat en in- komstbeskattning som är jämförlig med den beskattning som skulle ha följt av en beskattning enligt lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt eller enligt lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel. Om det inte finns fulla skäl för befrielse får skatten sättas ned till hälften.

Beskattningsmyndighetens beslut i fråga som här avses får överkla— gas hos Riksskatteverket. Riks- skatteverkets beslut får inte över- klagas.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993. Beslut som meddelats av beskattningsmyndigheten före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

7. Förslag till Lag om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam1

dels att i 7, 10, 14, 19, 24 och 25 åå ordet ”Riksskatteverket" skall bytas ut mot "beskattningsmyndigheten",

dels att 32 å skall ha följande lydelse.

Nu varande lydelse Föreslagen lydelse

32 å Tälan mot beslut enligt 7 å eller Beslut enligt 10 å första stycket 24 å andra eller tredje stycket förs eller 24 å andra eller tredje stycket hos regeringen genom besvär. får överklagas hos Riks- Beslut av Riksskatteverket enligt skatteverket. Riksskatteverkets 10 å första stycket eller 14 å får beslut får inte överklagas. Beslut inte överklagas. enligt 7 och 14 åå får överklagas hos länsrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993. Beslut som meddelats av Riksskatteverket före ikraftträdandet överklagas enligt äldre be- stämmelser. Overklagandet skall dock ges in till Skattemyndigheten i Kopparbergs län.

lLagen omtryckt 1984: 156. Senaste lydclsc av 14 å 1985z497

24 9" 19851158.

8. Förslag till Lag om ändring i skatteregisterlagen (1980:343)

Härigenom föreskrivs att 3 och 10 åå skatteregisterlagen (1980:343)1 skall ha följande lydelse.

Nu varande lydelse

Föreslagen lydelse

3å2

Med skatt avses i denna lag, om inte annat anges

]. skatt enligt uppbördslagen (l953:272) och sjömansskatt,

2. mervärdeskatt, annan indirekt skatt eller avgift för vilken Riks- skatteverket är beskattningsmyn- dighet och vägtrafikskatt,

3. arbetsgivaravgift, särskild löneskatt på vissa förvärvs- inkomster och särskild inkomstskatt för utomlands bösatta,

4. skatte- och avgiftstillägg samt förseningsavgift ,

5. ränta och avgift som utgår i samband med uppbörd eller indriv- ning av skatt eller avgift enligt 1—4.

Med skatt avses i denna lag, om inte annat anges

]. skatt enligt uppbördslagen (1953:272) och sjömansskatt,

2. mervärdeskatt, annan skatt eller avgift för vilken Skattemyn— digheten i Kopparbergs län är beskattningsmyndighet och väg— trafikskatt,

3. arbetsgivaravgift, särskild löneskatt på vissa förvärvsinkoms- ter och särskild inkomstskatt för utomlands bosatta,

4. skatte- och avgiftstillägg samt förseningsavgift,

5. ränta och avgift som utgår i samband med uppbörd eller indriv- ning av skatt eller avgift enligt 1—4.

Med skatt enligt uppbördslagen avses, förutom skatt och avgift enligt 1 å nämnda låg, även annan avgift och ränta som utgår enligt be- stämmelserna i lagen.

10 å3 Terminalåtkomst till uppgifter i register enligt denna lag får finnas endast för de ändamål som anges i 1 å och i den utsträckning i övrigt

som anges i andra-femte styckena.

lLagen omtryckt 1983zl43.

:Senaste lydelse 1991 : 1920. 3Senaste lydelse 1991 : 1920.

Nu varande lydelse Föreslagen lydelse

Skattemyndigheten i länet får ha terminalåtkomst till uppgifter som avses i 5 och 6 åå, 7 å 1-6, 8, 9, 13, 15, 17 och 22 samt de uppgifter

därutÖVer som behövs för utfärdande av skattsedel och dubblettskattsedel.

Skattemyndigheten får vidare ha Skattemyndigheten får vidare ha terminalåtkomst till uppgifter som terminalåtkomst till uppgifter som avses i 7 å 7, 10-12, 14, 16, 18, avses i 7 å 7, 10-12, 14, 16, 18, 20 och 21 och som hänför sig till 20 och 21 och som hänför sig till länet eller gäller skattskyldig som länet eller gäller skattskyldig som tareras i länet. beskattas i länet.

Riksskatteverket får ha terminalåtkomst till uppgifter som avses i 5 och 6 åå samt 7 å 1-18, 20-22.

Kronofogdemyndighet får ha terminalåtkomst till det centrala skatteregistret i fråga om uppgifter enligt 5 och 6 åå samt 7 å 1, 3 och 4. Kronofogdemyndighet i det län där ett mål är registrerat för exekutiva åtgärder får vidare ha sådan terminalåtkomst i fråga om uppgifter enligt 7 å 7, 8, 12 och 13. Terrninalåtkomsten får avse den som är registrerad som gäldenär hos kronofogdemyndighet eller make till gäldenären eller annan som sambeskattas med gäldenären. I fråga om uppgifter enligt 7 å 1 får terminalåtkomsten avse också den som är delägare i fåmansföre— tag där någon som avses i tredje meningen är delägare.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

9. Förslag till Lag om ändring i lagen (1988: 1567) om miljöskatt på inrikes

flygtrafik

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1988:1567) om miljöskatt på inrikes flygtrafik

dels att i 9 och 11 åå ordet "Riksskatteverket" skall bytas ut mot " beskattningsmyndigheten ",

dels att 10 å skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

10å

Skattskyldig fysisk person, som inte är bosatt här i landet, eller en skattskyldig juridisk person som inte har fast driftställe här i landet skall företrädas av en representant som har godkänts av Riks- skatteverket. Representanten skall enligt fullmakt av den skattskyldige som ombud för denne svara för redovisningen av miljöskatt och i övrigt företräda den skattskyldige i frågor som gäller miljöskatt. Un- derlag för kontroll av skatteredo- visningen skall finnas tillgängligt hos representanten.

Underlåter den skattskyldige att utse en representant enligt första stycket kan Riksskatteverket före- lägga honom att vid vite fullgöra sin skyldighet. Frågor om utdöm- ande av vite prövas av Länsrätten i Stockholms län.

Föreslagen lydelse

Skattskyldig fysisk person, som inte är bosatt här i landet, eller en skattskyldig juridisk person som inte har fast driftställe här i landet skall företrädas av en representant som har godkänts av be- skattningsmyndigheten. Represen- tanten skall enligt fullmakt av den skattskyldige som ombud för denne svara för redovisningen av miljö- skatt och i övrigt företräda den skattskyldige i frågor som gäller miljöskatt. Underlag för kontroll av skatteredovisningen skall finnas tillgängligt hos representanten. Underlåter den skattskyldige att utse en representant enligt första stycket kan beskattningstnyn— digheten förelägga honom att vid vite fullgöra sin skyldighet. Frågor om utdömande av vite prövas av Länsrätten i Kopparbergs län.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

10. Förslag till

Lag om ändring i lagen (1978: 69) om försäljningsskatt på motorfordon

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1978:69) om försäljningsskatt på motorfordon1 dels att i 6 och 15 59" ordet "Riksskatteverket" skall bytas ut mot

" beskattningsmyndigheten " , dels att 17 5 skall ha följande lydelse.

Nu varande lydelse Föreslagen lydelse

17 52 Generaltullstyrelsensbeslut enligt Beskattningsmyndighetens beslut 12 43" och Riksskatteverkets beslut enligt 15 & överklagas hos läns- enligt 15 & överklagas hos kam- rätten. Betrafande överklagande marrätt genom besvär. av Generaltullstyrelsens beslut enligt 12 å gäller 100 & första stycket tullagen (1981-1065).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993. Beslut enligt 15 å som meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser. Overklagande av beslut meddelade av Riksskatteverket enligt 15 5 skall dock ges in till Skattemyndigheten i Kopparbergs län.

1Lagen omtryckt 1984:159. Senaste lydelse av 6 % 1992:l443. ?scnustc lydelse l988:357.

11. Förslag till

Lag om ändring i lagen (1990:615) om avgifter på vissa jordbruksprodukter m.m.

Härigenom föreskrivs att i 4 och 12 55 lagen (1990:615) om avgifter på vissa jordbruksprodukter m.m. ordet "Riksskatteverket" i olika böjningsformer skall bytas ut mot "Skattemyndigheten i Kopparbergs län" i motsvarande form.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993. De uppgifter som enligt äldre bestämmelser ankommit på Riksskatteverket skall efter den 1 juli 1993 fullgöras av Skattemyndigheten i Kopparbergs län.

12. Förslag till Lag om ändring i lagen (1972:820) om skatt på spel

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1972:820) om skatt på spel1 dels att i 5, 7, 11 och 16 55 ordet "Riksskatteverket" skall bytas ut mot " beskattnings myndigheten " ,

dels att 22 5 skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

22 52 Beslut av Riksskatteverket enligt Beslut av beskattningsmyn- 5 5 första stycket eller 11 & tredje digheter: enligt 5 5 första stycket stycket får inte överklagas. eller 11 & tredje stycket får över- klagas has Riksskatteverket. Riks— skatteverkets beslut får inte över- klagas.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

1Lagen omtryckt 19841157. åenaslc lydelse av 11 & 1988:157l. "Senaste lydelse 1988: 1571 .

13. Förslag till Lag om ändring i lagen (1957:262) om allmän energiskatt

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1957:262) om allmän energiskattI

dels att i 7, 11, 15, 28-30 och 32 55 ordet "Riksskatteverket" i olika böjningsformer skall bytas ut mot "beskattningsmyndighet" i motsvarande form,

dels att i 31 & ordet "kammarätten" skall bytas ut mot "länsrätten", dels att 27 & skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

27 52

Skatt på bränsle skall återbetalas om förvärvet gjorts av

1. utländsk beskickning eller lönat konsulat i Sverige eller sådan internationell organisation, som avses i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall,

2. diplomatisk företrädare vid utländsk beskickning i Sverige och lönad konsul vid utländskt konsulat i Sverige.

Återbetalning skall även ske för skatt på bränsle om förvärvet gjorts av medlemsstats ombud vid internationell organisation med säte i Sverige och personal hos sådan organisation, om Sverige har träffat överens- kommelse med annan stat eller med mellanfolklig organisation om detta.

Riksskatteverket prövar frågor Beskattningsmyndigheten prövar om återbetalning av skatt. Riks- frågor om återbetalning av skatt. skatteverkets beslut får överklagas Beskattningsmyndighetens beslut hos kammarrätten. får överklagas hos länsrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993. Beslut som meddelats av Riksskatteverket före ikraftträdandet överklagas enligt äldre be- stämmelser. Överklagandet skall dock ges in till Skattemyndigheten i Kopparbergs län.

lLagen omtryckt 1984:994. Senaste lydelse av

7 & l99lzl70 28 & 19921879 29 & 1992z879 30 % 1992z879 31 5 19922879. 2Senaste lydelse 1990:583.

14. Förslag till Prop. 1992/93zl96 Lag om ändring i lagen (1990:582) om koldioxidskatt

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1990:582) om koldioxidskatt1 dels att i 4-6 åå ordet "Riksskatteverket" skall bytas ut mot "be- skattningsmyndigheten " ,

dels att i 7 & ordet "kammarrätten" skall bytas ut mot "länsrätten".

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993. Beslut som meddelats av Riksskatteverket enligt 4 eller 6 & före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser. Överklagandet skall dock ges in till Skattemyn- digheten i Kopparbergs län.

lst-naste lydelse av 5 & 1992z880.

15. Förslag till Lag om ändring i lagen (1990:587) om svavelskatt

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1990:587) om svavelskatt dels att i 6-7 och 8 55 ordet "Riksskatteverket" skall bytas ut mot "beskattningsmyndigheten",

dels att i 9 & ordet "kammarrätten" skall bytas ut mot "länsrätten".

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993. Beslut som meddelats av Riksskatteverket enligt 6 eller 8 & före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser. Överklagandet skall dock ges in till Skattemyn- digheten i Kopparbergs län.

16. Förslag till Prop. 1992/93zl96 Lag om ändring i lagen (1961:372) om bensinskatt

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1961:372) om bensinskattl dels att i 4 & ordet "Riksskatteverket" skall bytas ut mot "be-

skattningsmyndigheten " , dels att 6 5 skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

6 52

Skatt på bensin skall återbetalas om förvärvet gjorts av

1. utländsk beskickning eller lönat konsulat i Sverige eller sådan internationell organisation, som avses i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall,

2. diplomatisk företrädare vid utländsk beskickning i Sverige och lönad konsul vid utländskt konsulat i Sverige.

Återbetalning skall även ske för skatt på bensin om förvärvet gjorts av medlemsstats ombud vid internationell organisation med säte i Sverige och personal hos sådan organisation, om Sverige har träffat överens- kommelse med annan stat eller med mellanfolklig organisation om detta.

Riksskatteverket prövar frågor Beskattningsmyndigheten prövar om återbetalning av skatt. Riks- frågor om återbetalning av skatt. skatteverkets beslut får överklagas Beskattningsmyndighetens beslut hos kammarrätten. får överklagas hos länsrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993. Beslut som meddelats av Riksskatteverket enligt 6 & före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser. Överklagandet skall dock ges in till Skattemyndigheten i Kopparbergs län.

lLagen omtryckt 19842993. Senaste lydelse av 4 5 1991:169. 2Senaste lydelse l990:585.

17. Förslag till

Lag om ändring i lagen (1961:394) om tobaksskatt

Härigenom föreskrivs att i 4 5 lagen (1961:394) om tobaksskattl ordet " Riksskatteverket" skall bytas ut mot "beskattningsmyndigheten".

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

]Lagen omtryckt 1984: 155. Senaste lydelse av lagens rubrik 1975: 141.

18. Förslag till

Lag om ändring i lagen (1968:430) om mervärdeskatt

Härigenom föreskrivs att 76 b 5 lagen (1968:430) om mervärdeskatt skall ha följande lydelse.

Nu varande lydelse

Föreslagen lydelse

76bäl

Mervärdeskatt, som hänför sig till varor som införts eller för- värvats för att föras ut ur landet och användas för utomlands bedri- ven verksamhet, skall återbetalas, om införseln eller förvärvet gjorts av ett FN-organ, ett statligt biståndsorgan eller en riksomfattande hjälporganisation.

Riksskatteverket prövar frågor om återbetalning. Dess beslut får överklagas hos kammarrätten.

Mervärdeskatt, som hänför sig till varor som införts eller för- värvats för att föras ut ur landet och användas för utomlands be- driven verksamhet, skall återbetalas, om införseln eller förvärvet gjorts av ett FN-organ, ett statligt biståndsorgan eller en riksomfattande hjälporganisation.

Skattemyndigheten i Kopparbergs län prövar frågor om återbetalning. Dess beslut får överklagas hos länsrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993. Äldre bestämmelser tillämpas på beslut som meddelats före ikraftträdandet.

1Senaste lydelse 1990:576.

19. Förslag till

Lag om ändring i lagen (1974:992) om nedsättning av allmän energiskatt och koldioxidskatt

Härigenom föreskrivs att i 2 5 lagen (1974:992) om nedsättning av allmän energiskatt och koldioxidskatt1 ordet "Riksskatteverket" skall bytas ut mot "beskattningsmyndigheten".

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

]Lagen omtryckt 1984:996.

Senaste lydelse av lagens rubrik 1990:584. 29' 19921881.

20. Förslag till Lag om ändring i lagen (1977:306) om dryckesskatt

Härigenom föreskrivs att i 5, 6 och 8 55 lagen (1977:306) om dryckesskattl ordet "Riksskatteverket" skall bytas ut mot "be- skattnings myndigheten " .

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

[Lagen omtryckt 1984: 158. Senaste lydelse av 8 5 1990:594.

21 - Förslag till

Lag om ändring i lagen (1982:1201) om skatt på viss elektrisk kraft

Härigenom föreskrivs att i 3 & lagen (1982:1201) om skatt på viss elektrisk kraft ordet "Riksskatteverket" skall bytas ut mot "be- skattningsmyndigheten ".

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

22. Förslag till

Lag om ändring i lagen (1983:1104) om särskild skatt för elektrisk kraft från kärnkraftverk

Härigenom föreskrivs att i 3 5 lagen (1983: 1 104). om särskild skatt för elektrisk kraft från kämkraftverkl ordet "Riksskatteverket" skall bytas ut

mot " beskattningsmyndigheten" .

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

1Lagen omtryckt 1986z503. Senaste lydelse av lagens rubrik l986:503. [

23. Förslag till Lag om ändring i lagen (1984:410) om avgift på bekämpningsmedel

Härigenom föreskrivs att i 7 5 lagen (1984:410) om avgift på bekämpningsmedel ordet "Riksskatteverket" skall bytas ut mot "be- skattningsmyndigheten".

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

24. Förslag till Lag om ändring i lagen (1985 :146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter

Härigenom föreskrivs att i 1 5 lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifterl ordet "Riksskatteverket" skall bytas ut mot "Skattemyndigheten i Kopparbergs län".

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

1Senaste lydclsc av 1 Q' 1992:1188.

25. Förslag till

Lag om ändring i lagen (1988:358) om upphävande av lagen (1960:603) om bidrag till vissa handikappade ägare av _ motorfordon

Härigenom föreskrivs att lagen (1988:358) om upphävande av lagen ' (1960:603) om bidrag till vissa handikappade ägare av motorfordon skall

ha följ ande lydelse.

Nu varande lydelse

Enligt riksdagens beslut före- skrivs att lagen (1960:603) om bidrag till vissa handikappade ägare av motorfordon skall upp- höra att gälla vid utgången av september 1988.

F öreslagen lydelse

Enligt riksdagens beslut före- skrivs att lagen (1960:603) om bidrag till vissa handikappade ägare av motorfordon skall upp- höra att gälla vid utgången av september 1988. Efter utgången av juni 1993 skall därvid uppgifter som enligt lagen ankommit på Riksskatteverket fullgöras av Skattemyndigheten i Kopparbergs län.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

26 . Förslag till.

Lag om ändring i lagen (1990:591) om upphävande av lagen (1941:251) om särskild varuskatt

Härigenom föreskrivs att lagen (1990:591) om upphävande av lagen (l94lz251) om särskild varuskatt skall ha följande lydelse.

Nu varande lydelse Föreslagen lydelse

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att lagen (1941:25 1) om särskild varuskatt skall upphöra att gälla vid utgången av är 1992. ' Lagen tillämpas fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före den 1 januari 1993. Efter utgången av juni 1993 skall . uppgifter som enligt lagen ankorn-

mit på Riksskatteverket fullgöras av

Skattemyndigheten i Kopparbergs län.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

27. Förslag till Lag om ändring i lagen (1990:596) om upphävande av lagen (1982: 1200) om skatt på videobandspelare

Härigenom föreskrivs att lagen (1990:596) om upphävande av lagen (1982: 1200) om skatt på videobandspelare skall ha följande lydelse.

Nu varande lydelse Föreslagen lydelse

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att lagen (1982:1200) om skatt på videobandspelare skall upphöra att gälla vid utgången av år 1992.

Lagen tillämpas fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före den 1 januari 1993.

uppgifter som enligt lagen ankom- mit på Riksskatteverket fullgöras av Skattemyndigheten i Kopparbergs län.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

Efter utgången av juni 1993 skall

28. Förslag till

Lag om ändring i lagen (1990:597) om upphävande av lagen (l982:691) om skatt på vissa kassettband

Härigenom föreskrivs att lagen (1990:597) om upphävande av lagen (l982:69l) om skatt på vissa kassettband skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Enligt riksdagen beslut föreskrivs att lagen (1982:691) om skatt på vissa kasettband skall upphöra att gälla vid utgången av år 1992. Lagen tillämpas fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före den ljanuari 1993.

Efter utgången av juni 1993 skall uppgifter som enligt lagen ankom- mit på Riksskatteierket fullgöras av Skattemyndigheten i Kopparbergs län.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

29. Förslag till

Lag om ändring i lagen (1990: 1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m.

Härigenom föreskrivs att i .8 5 lagen (l990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m. ordet "Riksskatteverket" skall bytas ut mot "beskattningsmyndigheten".

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

30. Förslag till Prop. 1992/93zl96 Lag om ändring i lagen (1991:1482) om lotteriskatt

Härigenom föreskrivs att i 2 & lagen (1991: 1482) om lotteriskatt ordet "Riksskatteverket" skall bytas ut mot ”beskattningsmyndigheten".

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

31. Förslag till Lag om ändring i lagen (1992:1479) om lagerskatt på viss bensin

Härigenom föreskrivs att ikraftträdandebestämmelsen till lagen (1992: 1479) om lagerskatt på viss bensin skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Denna lag träder i kraft den 1 Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993. januari 1993. Efter utgången av juni 1993 skall uppgifter som enligt lagen ankommit på Riksskatteverket fullgöras av Skattemyndigheten i

Kopparbergs län.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

32. Förslag till Prop. 1992/93zl96 Lag om ändring i lagen (1978:144) om skatt på vissa resor

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1978:144) om skatt på vissa resor1

dels att i 5, 6 och 12 55 ordet "Riksskatteverket" skall bytas ut mot " beskattningsmyndigheten" ,

dels att 7 & skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse . Föreslagen lydelse

7 &

Underlåter den skattskyldige att Underlåter den skattskyldige att utse representant enligt 5 5 kan utse representant enligt 5 5 kan Riksskatteverket förelägga honom beskattningsmyndigheten förelägga att vid vite fullgöra sin skyldighet. honom att vid vite fullgöra sin Fråga om utdömande av vite prö- skyldighet. Fråga om utdömande vas av Länsrätten iStockholms län. av vite prövas av Länsrätten i

Kopparbergs län.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

[Lagen omtryckt 1984: 160.

33. Förslag till

Lag om ändring i lagen (19931000) om upphävande av lagen (1984:355) om skatt på vissa dryckesförpackningar m.m.

Härigenom förskrivs att lagen (1993:000) om upphävande av lagen (1984:355) om skatt på vissa dryckesförpackningar m.m.1 skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Härigenom föreskrivs att lagen (1984:355) om skatt på vissa dryckesförpackningar m.m. skall upphöra att gälla vid utgången av april månad 1993. .

Den upphävda lagen tillämpas fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före den 1 maj 1993.

Ejier utgången av Jum 1993 skall uppgifter som enligt lagen ankom- mit på Riksskatteverket fullgöras av Skattemyndigheten i Kopparbergs län. Beslut som meddelas av Skattemyndigheten i Kopparbergs län överklagas hos länsrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993. Beslut som meddelats av Riksskatteverket enligt 9 & före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser. Överklagandet skall dock ges in till Skattemyndigheten i Kopparbergs län.

lLydelse enligt prop. 1992/93:166.

34. Förslag till

Lag om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden

dels att i 14, 18, 19, 21 och 22 åå ordet "Riksskatteverket" i olika böjningsformer skall bytas ut mot "den behöriga myndigheten" i motsvarande form,

dels att 3, 4 och 21 55 skall ha följande lydelse.

Nu varande lydelse

Föreslagen lydelse

3 & Med handräckning avses i denna lag I. utbyte av upplysningar, häri inbegripet samtidiga skatteutredningar och deltagande i skatteutredning,

2. bistånd vid indrivning, häri inbegripet säkringsåtgärder, samt

3. delgivning av handlingar.

Med behörig myndighet avses i denna lag '

]. Kronofogdemyndigheten i Stockholms län, såvitt avser sådan handräckning enligt första stycket 2. som sker med stöd av be- stämmelserna i lagen (1990.'226) om handräckning i skatteärenden mellan de nordiska länderna, och

2. Riksskatteverket i övriga fall.

4 5 1 den mån överenskommelse härom föreligger mellan Sverige och främmande stat skall utländsk myndighet lämnas biträde med hand- räckning i skatteärende. Riksskatteverket förordnar om handräckning i varje särskilt fall. Om handräckningen inte sker genom Riksskatteverkets försorg, uppdrar verket åt vederbörande svenska myndighet att ombesörja handräckningen.

Den behöriga myndigheten för- ordnar om handräckning i varje särskilt fall. Om handräckningen inte sker genom den behöriga myndighetens försorg, uppdrar denna åt vederbörande svenska myndighet att ombesörja hand- räckningen.

Prop. 1992/931196

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

21 5 Är ett ärende enligt denna lag av Om ett ärende enligt denna lag särskild betydelse eller annars av är av särskild betydelse eller sådan beskaffenhet att det bör annars av sådan beskaffenhet att avgöras av regeringen, skall Riks- det bör avgöras av regeringen, skatteverket med eget yttrande skall Riksskatteverket med eget överlämna ärendet dit. yttrande överlämna ärendet dit. Kronofogdemyndigheten i Stockholms län skall överlämna ärende av sådan beskafenhet till Riksskatteverket.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

35. Förslag till

Lag om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och

kontrolluppgifter

Härigenom föreskrivs att 3 kap. 50 5 lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter skall ha följande lydelse.

Nu varande lydelse

Föreslagen lydelse

4 kap. 50 51

Kontrolluppgift skall lämnas av den som för fysisk person eller dödsbo förmedlat betalning till eller från utlandet. Kontrolluppgif— ten skall avse varje betalning som överstiger 50 000 kronor. Upplys- ning skall lämnas om vad betal- ningen avser och vilket land betal- ningen verkställs till eller tas emot från samt vid betalning till utlandet namn på betalningsmottagaren. Detsamma gäller mindre betal- ningar, om dessa utgör delbetal-

ningar av en summa som över- stiger 50 000 kronor.

Kontrolluppgift skall lämnas av den som för fysisk person eller dödsbo förmedlat betalning till eller från utlandet. Kontrolluppgif- ten skall avse varje betalning som överstiger 75 000 kronor. Upplys- ning skall lämnas om vad betal- ningen avser och vilket land betal- ningen verkställs till eller tas emot från samt vid betalning till utlandet namn på betalningsmottagaren. Detsamma gäller mindre betal- ningar, om dessa utgör delbetal- ningar av en summa som översti- ger 75 000 kronor.

Med betalning till utlandet avses betalning direkt eller indirekt till en utländsk juridisk person eller en fysisk person som inte är bosatt i Sverige. Med betalning från utlandet avses betalning direkt eller indirekt från en utländsk juridisk person eller en fysisk person som inte är bosatt i Sverige.

Om uppgiftsskyldighet föreligger enligt första stycket, skall den för vars räkning transaktionen utförs till den som förmedlar denna uppge sitt personnummer eller organisationsnummer, vad betalningen avser och vilket land betalningen går till eller kommer från samt namn på betalningsmottagare i utlandet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

1Senaste lydelse 1992: 1310.

F inansdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 11 mars 1993

Närvarande: statsministern Bildt, ordförande, och statsråden B. Westerberg, Friggebo, Johansson, Laurén, Hörnlund, Olsson, Svensson, Dinkelspiel, Thurdin, Hellsvik, Wibble, Björck, Davidsson, Könberg, Odell, Unckel, P. Westerberg, Ask

Föredragande: statsrådet Wibble

Proposition om överföring av Riksskatteverkets beskattningsavdelning i Ludvika till Skattemyndigheten i Kopparbergs län, m.m.

1. Inledning

Riksdagen beslutade i juni 1992 att Riksskatteverkets (RSV) be— skattningsavdelning skall föras över till Skattemyndigheten i Kopparbergs län den 1 juli 1993 (prop. 1991/92:150 bil. I:5 s. 77, bet. 1991/92:SkU35, rskr. 1991/921327). Beskattningsavdelningen, som sedan den 1 juli 1988 är lokaliserad till Ludvika, handhar bl.a. punktskatter och kupongskatt. Det främsta skälet till beslutet är att det är mindre lämpligt att centralmyndigheten, RSV, svarar för så omfattande operativa arbetsuppgifter. Vidare uppnås genom att avdelningen blir en del av Skattemyndigheten i Kopparbergs län bättre möjligheter till flexibel användning av tillgängliga resurser. RSV:s centralmyndighetsfunktion skall vara oförändrad, vilket bl.a. innebär att RSV fastställer blanketter, utfärdar föreskrifter och rekommendationer.

En ändring av beskattningsavdelningens organisatoriska ställning kräver lagändringar främst på punktskatteområdet. Jag kommer nu att lägga fram förslag till de lagändringar som riksdagens beslut ger upphov till.

Jag avser också att i detta sammanhang behandla en framställning från RSV om överföring av handräckningsärenden, som avser indrivning av skatt i något nordiskt land, från RSV till Kronofogdemyndigheten i Stockholms län. RSV:s framställning har remissbehandlats. Yttranden har avgetts av Justitiekanslern, Kammarrätten i Jönköping, Svea hovrätt och Sveriges advokatsamfund.

Vidare tar jag upp en fråga som rör återbetalning av mervärdeskatt till utländska företagare.

Lagrådet

Regeringen beslutade den 18 februari 1993 att inhämta lagrådets yttrande över de lagförslag som utarbetats inom Finansdepartementet. De till Lagrådet remitterade lagförslagen bör fogas till protokollet i detta ärende

som bilaga I. Lagrådet har yttrat sig över förslagen. Yttrandet bör fogas till protokollet som bilaga 2. Jag återkommer till yttrandet i författnings- kommentaren till 1 kap 7 a. 5 lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter. Som kommer att framgå godtar jag Lagrådets förslag till ändringar i de remitterade lagförslagen. Lagrådets granskning har också lett till vissa redaktionella ändringar i lagtexten.

Jag tar slutligen upp en framställning från Svenska Bankföringen om höjd beloppsgräns för skyldighet att lämna kontrolluppgift om betalningar till och från utlandet (dnr 6247/92). Framställningen har remitterats till RSV som avgett yttrande.

2. Instansordningen

Mitt förslag: Beslut i de ärendetyper som överförs från RSV till Skattemyndigheten i Kopparbergs län får överklagas till länsrätt. Beslut om prisregleringsavgifter får överklagas till länsrätt.

Skälen för mitt förslag: För närvarande överklagas RSV:s be- skattningsavdelnings beslut till kammarrätten som första domstolsinstans. Beslut av skattemyndighet överklagas normalt till länsrätt. Även beslut i de årendetyper som nu överförs till Skattemyndigheten i Kopparbergs län bör överklagas till länsrätt. Detta ligger också i linje med de förslag som Domstolsutredningen lade fram i sitt betänkande Domstolarna inför 2000-talet (SOU 1991:106). Regeringen har ställt sig bakom principen i årets budgetproposition (prop. 1992/93:100 bil. 3 s. 24 f.).

Även beträffande ärenden om prisregleringsavgifter och andra avgifter bör principen vara att länsrätt skall vara första domstolsinstans.

Förslaget kräver en ändring i 14 5 lagen (l97lz289) om allmänna förvaltningsdomstolar. I propostionen (prop. 1992/93: 185) om tobakslag föreslår regeringen en ny, mera generell, lydelse av 14 å, som bör kunna träda i kraft den 1 juli 1993. Om förslaget leder till lagstiftning kommer de nu aktuella besluten att omfattas och jag lägger därför inte fram något förslag om ändring i lagen om allmänna förvaltningsdomstolar.

Behörig domstol blir Länsrätten i Kopparbergs län och behörig överinstans blir Kammarrätten i Sundsvall (1 5 förordningen [1977z937] om kammarrättemas domkretsar m.m.). De tillkommande måltypema torde innebära ett begränsat antal nya mål i de båda domstolarna. Som exempel kan nämnas att under år 1992 inkom 67 punktskattemål och 4 mål rörande kupongskatt till kammarrätt.

Hänvisningar till S2

  • Prop. 1992/93:196: Avsnitt 8

3. Det allmännas talan

Mitt förslag: Den allmänna ombudsfunktionen hos RSV avskaffas. Det allmännas processföring skall skötas av Skattemyndigheten och RSV på samma sätt som på skatteområdet i övrigt. De allmänna ombudsfunktionema hos Jordbruksverket och Fiskeriverket kvarstår oförändrade.

Skälen för mitt förslag: Det allmännas talan i mål enligt lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter, LPP, som prövas i förvaltningsdomstol förs av ett allmänt ombud (AO) hos RSV, Fiskeriverket och Jordbruksverket. AO skall också yttra sig över ärenden hos Skatterättsnämnden, Jordbruksverket eller Fiskeriverket som avser förhandsbesked enligt 6 kap. LPP. Det allmänna ombudet enligt kupongskattelagen (1979:624) för det allmännas talan i mål enligt kupongskattelagen och lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskon- tomedel m.m. Enligt 11 5 lagen (l991:59l) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. skall det hos beskattningsmyndigheten finnas ett allmänt ombud som för det allmännas talan i mål enligt lagen.

Den 1 juli 1993 upphör RSV att vara beskattningsmyndighet i fråga om punktskatter, kupongskatt, skatt på ränta på skogskontomedel och särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. Förändringen innebär att det är möjligt att ordna processverksamheten på dessa områden på det sätt som, med något enstaka undantag, gäller på skatte- och av- giftsomrädet i övrigt.

Jag anser det angeläget att reglerna om det allmännas processföring i skattemål blir så enhetliga som möjligt. Beslutsmyndigheten som sådan bör föra det allmännas talan i skattemål. Detta innebär att den allmänna ombudsfunktionen hos RSV avskaffas och att i stället Skattemyndigheten i Kopparbergs län för det allmännas talan i länsrätten och kammarrätten om den skattskyldige har överklagat myndighetens beslut. Om länsrätt ändrar skattemyndighetens beslut får myndigheten överklaga. I likhet med vad som gäller på skatteområdet i övrigt bör RSV få från skattemyn- digheten överta uppgiften att föra talan i ett mål eller en viss grupp av mål.

Vad gäller den offensiva processföringen skall RSV, i likhet med vad som gäller på t.ex. taxerings— och mervärdeskatteområdena, få överklaga beslut av Skattemyndigheten, länsrätten och kammarrätten. Därigenom skapas förutsättningar för RSV att även på punktskatteområdet verka för att frågor där det föreligger ett behov av prejudikat, kommer under Regeringsrättens prövning. l Regeringsrätten skall det allmännas talan föras av RSV. Verket kan därvid företrädas av någon tjänsteman vid Skattemyndigheten.

AO-funktionema vid Jordbruksverket och Fiskeriverket berörs inte av

de förslag jag nu lagt fram.

Till flera punktskattelagar finns förordningar som närmare reglerar förfarandet. Statsrådet Lundgren kommer att i annat sammanhang lägga fram förslag till de ändringar i förordningarna som föranleds av vad jag nu föreslagit.

4. Överföring av handräckningsärenden som avser indrivning av skatt i något nordiskt land

Mitt förslag: Funktionen som behörig myndighet för hand- räckningsärenden som avser indrivning av skatt i något nordiskt land överförs från RSV till Kronofogdemyndigheten i Stockholms län.

RSV:s förslag: Överensstämmer i allt väsentligt med mitt. Remissinstanserna: Samtliga remissinstanser tillstyrker i princip RSV:s förslag. Sveriges advokatsamfund anför att 21 5 lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteårenden bör kompletteras med en bestämmelse som innebär att när Kronofogdemyndigheten i Stockholms län är den behöriga myndigheten, skall den inte vända sig direkt till regeringen utan till RSV, som i sin tur får ta ställning till om ärendet bör avgöras av regeringen. Detta följer enligt samfundets mening av att RSV är centralmyndighet för exekutionsväsendet. Kammarrätten iJönköping påpekar att den föreslagna ändringen dels medför talerätt för Kronofog- demyndigheten i Stockholms län enligt 2 kap. 30 å andra stycket utsökningsbalken (jfr ] kap. 2 & samma balk och 7 5 lagen om ömsesidig handräckning i skatteärenden), dels att samma myndighet kommer att handlägga prövningen om handräckning skall begäras i annat nordiskt land och om handräckning skall verkställas här i landet. Justitiekanslern påpekar att ett genomförande av förslaget medför att Kronofogdemyn- digheten i Stockholms län på ett ärendeområde får en överordnad roll i förhållande till andra kronofogdemyndigheter. Därigenom får en myndighet en uppdragsgivande roll i förhållande till en annan myndighet på samma nivå i hierarkin.

Bakgrunden till mitt förslag: Indrivningshandräckning innebär att skatter m.m., som påförts i en stat kan drivas in i en annan stat genom medverkan av myndigheter i den andra staten.

lntema svenska regler om handräckning finns i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteårenden och i förordningen (1990:320) med samma namn.

En förutsättning för att indrivning skall kunna ske i en främmande stat är att staterna har kommit överens om att bistå varandra med detta. Sådana överenskommelser finns intagna i vissa dubbelbeskattningsavtal eller i separata handräckningsavtal. Bestämmelser om indrivning finns i

dubbelbeskattningsavtalen med Frankrike, Luxemburg, Marocko, Nederländerna och USA. Dessutom finns separata handräckningsavtal med Tyskland och med de nordiska länderna, lagen (1990:226) om handräckning i skatteärenden mellan de nordiska länderna.

Om det finns avtal om indrivning sker handräckning beträffande svensk skatt genom att kronofogdemyndigheten begär RSV:s medverkan. RSV prövar kronofogdemyndighetens framställning och begär sedan hand- räckning hos den behöriga myndigheten i den andra staten. Indrivning kommer sedan att ske på samma sätt som för den andra statens egna skatter.

Beträffande utländska skatter gäller att behörig myndighet i den andra staten kommer in till RSV med en begäran om att den andra statens skatter skall drivas in i Sverige. RSV beslutar att skatten skall drivas in i Sverige och uppdrar åt kronofogdemyndigheten att verkställa indriv- ningen. lndrivningen sker sedan på samma sätt som gäller för motsvaran- de svenska skatt.

Grundläggande förutsättningar för att kunna begära handräckning i utlandet är att beslutet som grundar kravet är verkställbart i Sverige och att fordran inte kan drivas in här utan väsentlig svårighet. Vidare måste motsvarande åtgärd kunna vidtas här i landet efter en framställning från den andra staten.

Vad gäller handräckning avseende indrivning av svensk skatt i annat nordiskt land sänder kronofogdemyndigheten en framställning om handräckning till RSV. RSV kontrollerar att handlingarna är kompletta och prövar om handräckning skall begäras. Efter beslutet sänds begäran till den andra staten. RSV tar emot slutredovisning från den andra staten och sänder redovisningen till kronofogdemyndigheten. Härutöver förekommer kommunikation avseende kompletteringar, anstånd, nedsättningar, påminnelser och återkallelser. Utländska ärenden hanteras på samma sätt som motsvarande svenska men med det undantaget att alla nya ärenden och andra ärenden som medför förändring i kontoställningen hos kronofogdemyndigheten först sänds från RSV till Kronofogdemyn- digheten i Stockholms län för registrering i redovisningssystemet för exekutionsväsendet (REX).

Det nordiska handräckningsavtalet (bilaga till lagen om handräckning i skatteårenden mellan de nordiska länderna) ger berörda departement möjlighet att delegera behörig myndighetsfunktionen till annan myn- dighet. Behörig myndighetsfunktionen ligger i Danmark hos Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen, i Finland hos Skattestyrelsen och i Norge hos Skattefogden i Oslo og Akershus. I Finland och Sverige har alltså funktionen som behörig myndighet delegerats till centralmyn- digheten medan man i Danmark har funktionen kvar inom departementet. ! Norge har man gått längst i delegeringshänseende och lagt denna funktion på en indrivningsmyndighet.

Antalet ärenden om indrivningshandräckning uppgår till ca 4 500 per år varav 99,5 % är nordiska. Ca 50 % av indriv- ningshandräckningsärendena avser indrivning av svensk skatt. Anstånd med betalning medges i drygt 2 % av fallen, återkallelse förekommeri

13 % och nedsättning i 8 % av ärendena.

RSV:s befattning med de nu aktuella ärendena regleras i 4, 7, 11, 14, |8, 19, 21 och 22 55 lagen om ömsesidig handräckning i skatteärenden samt i 2, 6-8, 10-12 och 16 55 i förordningen med samma namn.

Skälen till mitt förslag: I samband med omorganisationen av utlandsverksamheten inom RSV har även möjligheten till rationaliseringar aktualiserats. Det har därvid konstaterats att en icke oväsentlig förenkling kan ske genom ändrade rutiner vad avser indrivningsverksamheten.

Den nuvarande arbetsgången innebär en hel del dubbelarbete. Samtliga från utlandet inkommande ärenden överlämnas efter beslut av RSV om indrivning i Sverige av den utländska skatten till Kronofogdemyndigheten i Stockholms län. Denna myndighet registrerar ärendena i REX varigenom indrivningsuppdragen fördelas på behörig kronofogdemyn- dighet. Detta innebär att i stort sett samma arbetsmoment utförs på två ställen varjämte samma ärenden redovisas i två diarier.

Dubbelarbetet medför dels tidsutdräkt, dels ökade kostnader. Tidsutdräkten kan i vissa fall medföra rättsförluster för den skattskyldige och i andra fall ett försämrat indrivningsresultat. Resursförbrukningen på grund av dubbelarbete kan enligt uppgift från RSV uppskattas till cirka en och en halv årsarbetskraft.

Flertalet ärenden om indrivningshandräckning är av enkel beskaffenhet. Det gäller i vart fall de nordiska ärendena. Som redan nämnts utgör dessa 99,5 % av totalantalet. RSV:s befattning med de enskilda ärendena är i allmänhet relativt begränsad. Totalt sett är det fråga om en masshantering som inte hör hemma på en centralmyndighet.

Det som nu sagts talar för att den nordiska indrivningshandräckningen överförs till en kronofogdemyndighet. Kronofogdemyndigheten i Stockholms län har redan i dag den för riket gemensamma funktionen att föra in alla utländska ärenden i REX. Jag anser därför att RSV:s funktion som behörig myndighet avseende nordisk indrivningshandräckning bör överföras till Kronofogdemyndigheten i Stockholms län. Mitt förslag medför ändringar i lagen om ömsesidig handräckning i skatteärenden och förordningen om ömsesidig handräckning i skatteärenden. Det nordiska handräckningsavtalet ger, som tidigare nämnts, berörda departement möjlighet att delegera behörig myndighetsfunktionen och denna kan också flyttas utan föregående förhandling mellan avtalsstatema.

En lämplig tidpunkt för överföringen är den 1 juli 1993. Det blir ca 4 000 pågående ärenden som förs över från RSV.

De handräckningsärenden som gäller utomnordiska länder är som tidigare nämnts relativt få, ett femtiotal per år. De kräver förhållandevis mera arbete i de enskilda fallen och framför allt tillgång till goda språkkunskaper. Behörig myndighetsfunktion ligger i flera fall på departementsnivä i de andra staterna. Jag delar därför RSV:s uppfattning att dessa ärenden bör ligga kvar på RSV.

Som påpekats av en remissinstans bör talerätten inför svensk domstol eller myndighet enligt 7 5 lagen om ömsesidig handräckning ligga kvar hos RSV. Denna paragraf ändras därför inte.

Vad gäller frågan om att Kronofogdemyndigheten i Stockholms län får

en överordnad roll i vissa frågor i förhållande till andra kronofogdemyn- digheter, instämmer jag i den bedömning Justitiekanslern gör i sitt remissyttrande, nämligen att detta, även om det kan diskuteras från principiella utgångspunkter, inte kommer att föranleda några problem i praktiken.

Statsrådet Lundgren kommer att i annat sammanhang lägga fram förslag till de ändringar i förordningen om ömsesidig handräckning i skatteärenden samt den justering av anslagen till Riksskatteverket resp. Kronofogdemyndighetema som föranleds av vad jag nu föreslagit.

5. Återbetalning av mervärdeskatt till utländska företagare

Mitt förslag: Kravet att återbetalning skall ske till en betalningsmot— tagare i Sverige vid återbetalning enligt lagen (1991:119) om återbetalning av mervärdeskatt till utländska företagare slopas.

Skälen för mitt förslag: Återbetalning enligt lagen (1991:119) om återbetalning av mervärdeskatt till utländska företagare, skall enligt 11 & denna lag göras till en av den sökande angiven betalningsmottagare i Sverige.

För att uppfylla kravet i bestämmelsen räcker det i princip med att ange ett svenskt bank- eller postgirokonto som betalningsmottagare. Enligt vad jag har erfarit har bestämmelsen emellertid i vissa fall uppfattats som ett krav på att den utländske företagaren skall företrädas av ett svenskt ombud i sina kontakter med den utbetalande myndigheten. I praktiken är det dessutom så att bestämmelsen innebär att det stora flertalet utländska företagare är hänvisade till att utnyttja ett ombud i Sverige.

Bestämmelsen syftade när den infördes enbart till att förenkla det administrativa arbetet för den utbetalande myndigheten, dvs. för RSV. Någon avsikt att göra de utländska företagen beroende av ombud för att kunna hantera återbetalningen fanns inte.

Enligt uppgift från RSV skulle en ordning där återbetalning sker direkt till den sökande i utlandet inte föranleda några särskilda administrativa problem eller på annat sätt medföra några olägenheter för myndigheten. Några skäl i övrigt för att ha kvar kravet att återbetalning skall ske till en betalningmottagare i Sverige finns enligt min mening inte. Detta krav bör därför slopas.

Förslaget innebär att 11 5 lagen om återbetalning av mervärdeskatt till utländska företagare upphävs.

6. Uppgiftsskyldighet för betalningsförmedlare

Mitt förslag: Beloppsgränsen för skyldighet att lämna kontroll- uppgift om betalningar till eller från utlandet höjs till 75 000 kr.

Skälen för mitt förslag: 1 3 kap. 50 5 lagen (1990:325) om självdekla- ration och kontrolluppgifter, LSK, finns bestämmelser om att var och en som förmedlar betalningar till eller från utlandet skall lämna kontroll- uppgift avseende varje betalning på mer än 50 000 kr samt beträffande mindre betalningar, om dessa utgör delbetalningar av en summa som överstiger 50 000 kr.

Huvuddelen av betalningsförmedlama är banker. Dessa har dels att till Riksbanken rapportera alla utlandsbetalningar som överstiger 50 000 kr, dels att till Skattemyndighetema lämna kontrolluppgift beträffande utlandsbetalningar överstigande 50 000 kr där den svenska parten är en fysisk person eller ett dödsbo.

När det gäller betalningar från utlandet sker rapporteringen från bankerna till Riksbanken i form av en basrapport. I denna rapport ingår de uppgifter som framgår av betalningsuppdraget. Vid avisering till kunden beträffande den ankommande betalningen biläggs en rapporteringsblankett som kunden skall återsända. På blanketten skall kunden fylla i sådana uppgifter som inte framgår av den ankommande betalningen. Rapporteringsblankettema skall återsändas till respektive bank som registrerar de nya uppgifterna och sänder dem vidare till Riksbanken. Om viss basrapporterad betalning inte inom en månad följts av en kompletteringsrapport sänder Riksbanken ut en anmaning till kunden att skicka kompletteringsrapporten till banken varefter den försenade rapporteringen sker till Riksbanken.

Skattemyndighetema får vid årets slut de uppgifter om fysiska personers betalningar som finns i basrapporten och kompletterings— rapporten på ett magnetband.

Riksbanken har beslutat att höja gränsen för bankernas rapporte- ringsskyldighet till 75 000 kr. Svenska Bankföreningen har i en framställning till Finansdepartementet hemställt att beloppsgränsen för kontrolluppgiftsskyldighet också höjs till 75 000 kr. Bankernas rapporte- ringssystem gör det för närvarande inte möjligt att ha en särskild påminnelserutin för betalningar till fysiska personer med belopp i intervallet 50 000—75 000 kr. Datamässigt kan bankerna inte hantera annan gräns än 75 000 kr.

RSV har i ett yttrande över framställningen inte motsatt sig att beloppsgränsen höjs, men utgår ifrån att bankernas rutiner ändras framöver så att bankernas rapportering inte blir beroende av Riksbankens rapporteringssystem.

En höjning av gränsen till 75 000 kr innebär, såsom RSV uppgett i sitt remissyttrande, att det blir ännu lättare för fysiska personer att dölja sina

transaktioner med utlandet. Jag anser emellertid att de praktiska svårigheter som två olika beloppsgränser skulle medföra bör beaktas och föreslår därför att gränsen för Uppgiftsskyldighet till Skattemyndighetema höjs till 75 000 kr.

Förslaget föranleder ändringar i 3 kap. 50 & LSK.

Hänvisningar till S6

  • Prop. 1992/93:196: Avsnitt 8.18

7. Upprättade lagförslag

1 enlighet med vad jag nu anfört har inom Finansdepartementet upprättats förslag till 1. lag om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter och pris- regleringsavgifter, 2. lag om ändring i kupongskattelagen (1970:624), 3. lag om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskon- tomedel m.m., 4. lag om ändring i lagen (1991:119) om återbetalning av mervärde- skatt till utländska företagare, 5. lag om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl., 6. lag om ändring i lagen (1990:662) om skatt på vissa premiebetal- ningar, 7. 1ag om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam, 8. lag om ändring i skatteregisterlagen (1980:343), 9. lag om ändring i lagen (1988:1567) om miljöskatt på inrikes flygtrafik, 10. lag om ändring i lagen (1978:69) om försäljningsskatt på motorfor— don, 11. lag om ändring i lagen (1990:615) om avgifter på vissa jordbruks- produkter m.m., 12. lag om ändring i lagen (1972:820) om skatt på spel, 13. lag om ändring i lagen (1957:262) om allmän energiskatt, 14. lag om ändring i lagen (1990:582) om koldioxidskatt, 15. lag om ändring i lagen (1990:587) om svavelskatt, 16. lag om ändring i lagen (1961:372) om bensinskatt, 17. lag om ändring i lagen (1961:394) om tobaksskatt, 18. lag om ändring i lagen (1968:430) om mervärdeskatt, . 19. lag om ändring i lagen (1974:992) om nedsättning av allmän energiskatt och koldioxidskatt, 20. lag om ändring i lagen (1977:306) om dryckesskatt, 21. lag om ändring i lagen (1982: 1201) om skatt på viss elektrisk kraft, 22. lag om ändring i lagen (1983:1104) om särskild skatt för elektrisk kraft från kärnkraftverk, 23. lag om ändring i lagen (1984:410) om avgift på bekämpnings- medel, 24. lag om ändring i lagen (1985: 146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter,

25. lag om ändring i lagen (1988:358) om upphävande av lagen (1960:603) om bidrag till vissa handikappade ägare av motorfordon, 26. lag om ändring i lagen (1990:591) om upphävande av lagen (1941:251) om särskild varuskatt, 27. lag om ändring i lagen (1990:596) om upphävande av lagen (1982:1200) om skatt på videobandspelare, 28. lag om ändring i lagen (1990:597) om upphävande av lagen (19821691) om skatt på vissa kassettband, 29. lag om ändring i lagen (l990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkringar, m.m., 30. lag om ändring i lagen (1991:1482) om lotteriskatt, 31. lag om ändring i lagen (1992:1479) om lagerskatt på viss bensin, 32. lag om ändring i lagen (1978:144) om skatt på vissa resor, 33. lag om ändring i lagen (1993:000) om upphävande av lagen (1984:355) om skatt på vissa dryckesförpackningar m.m., 34. lag om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden, 35. lag om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och

kontrolluppgifter. -

Förslagen under 11 och 23 har upprättats i samråd med chefen för Jordbruksdepartementet.

Datainspektionen har i ett yttrande över förslaget under 8 inte haft någon erinran mot de föreslagna ändringarna.

Lagrådet har granskat lagförslagen under 1-34. Förslaget under 35 gäller ett ämne som tillhör Lagrådets gransknings- område. Det är dock av sådan beskaffenhet att Lagrådets yttrande skulle sakna betydelse. Lagrådets yttrande över förslaget har därför inte inhämtats.

8. Författningskommentarer

De flesta författningsändringama är av sådan karaktär att de inte fordrar någon närmare motivering. I det följande lämnar jag emellertid kommen- tarer till några av ändringsförslagen.

8.1 Förslag till lag om ändring i lagen om punktskatter och prisregleringsavgifter I kap. 7 5.

Den allmänna ombudsfunktionen hos RSV föreslås avskaffad. Eftersom någon organisatorisk ändring av beskattningsmyndighetsfunktionen beträffande prisregleringsavgifter hos Jordbruksverket eller Fiskeriverket inte föreslås kvarstår de allmänna ombuden hos dessa verk.

1kap.7aå

Paragrafen är ny. Här regleras RSV:s roll som ansvarigt för ledningen av skatteförvaltningens verksamhet. Bestämmelsen har utformats efter

mönster från reglerna i 2 kap. 1 & taxeringslagen (1990:324) och 61 & Prop.1992/ 931196 lagen (1968:430) om mervärdeskatt.

Lagrådet har i sitt yttrande anfört att formuleringen av paragrafen, i vilken endast Riksskatteverket nämns, kan ge en felaktig uppfattning angående en underställd regional myndighets ansvar för tillämpningen av lagen (jfr 11 kap. 7 & regeringsformen). Lagrådet förordar därför att orden "ansvarar för" i lagrådsremissens lagförslag ersätts med orden "har det övergripande ansvaret för".

Skattemyndigheten i Kopparbergs län blir fr.o.m. halvårsskiftet 1993 beskattningsmyndighet för hela landet i fråga om punktskatter, kupong- skatt m.fl. skatter genom att RSV:s beskattningsavdelning i Ludvika överförs till Skattemyndigheten. RSV:s ansvar för och ledning av beskattningsverksamheten i fråga om dessa skatteslag blir av övergripan- de natur och skall inte skilja sig från vad som gäller för t.ex. in- komstskatt och mervärdeskatt. Jag delar därför Lagrådets uppfattning och föreslår att paragrafen får den utformning Lagrådet förordar. Även 6 & kupongskattelagen, 4 5 lagen om skatt på ränta på skogskontomedel m.m., 15 5 lagen om återbetalning av mervärdeskatt till utländska företagare och 1 1 5 lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. föreslås utformade på motsvarande sätt.

2 kap. 3 &

Tredje stycket har ändrats eftersom RSV skall ha kvar funktionen som centralmyndighet för punktskatter och ha möjlighet att utfärda föreskrifter om redovisningsperiod.

2 kap. 6 5

Andra stycket har ändrats eftersom RSV även i fortsättningen skall fastställa deklarationsforrnulär.

3 kap. 16 5

Paragrafen är ny. RSV bör ha samma befogenheter som be- skattningsmyndigheten att förelägga, besluta om revision m.m. Be- stämmelsen har utformats efter förebild av bestämmelserna om skattekontroll i lagen (1968:430) om mervärdeskatt.

4kap.4bå

Med anledning av att instansordningen för punktskatter m.m. föreslås ändrad i 8 kap. har bestämmelsen ändrats för att möjliggöra att även ett lagakraftvunnet länsrättsbeslut skall kunna omprövas.

5 kap. 7 5

Med hänsyn till att Skattemyndigheten i Kopparbergs län även är beskattningsmyndighet för andra skatter för skattskyldiga i detta län har första stycket ändrats såtillvida att avräkning endast skall ske mellan

skatter och avgifter som anges i lagen om punktskatter och pris- regleringsavgifter som den skattskyldige står i skuld för hos be- skattningsmyndigheten.

5 kap. 18 5

Enligt de nuvarande tredje och fjärde meningarna i andra stycket kan allmänna ombudet anmäla hinder mot återbetalning i överklagningsfall. Det bör emellertid inte tillkomma en beskattningsmyndighet att kunna hindra verkställigheten av ett domstolsbeslut. De nämnda bestämmelserna har därför tagits bort enligt förebild från ändringen av 87 & uppbördslagen (se prop. 1986/87:47 s. 176).

Ökap. 35

Det allmänna ombudet hos RSV som handlägger uppgiften att företräda det allmänna enligt 1 kap 1 5 första stycket 1 föreslås avskaffat från den 1 juli 1993. Hänvisning till bestämmelserna i lagen om punktskatter och prisregleringsavgifter om förhandsbesked förekommer dock i flera andra författningar, t.ex. vägtrafikskattelagen, varför hänvisning till allmänna ombudet kvarstår. Andringarna i paragrafen har utformats efter mönster från 6 5 lagen (1951:442) om förhandsbesked i taxeringsfrågor.

7kap. 7å

Andra stycket har ändrats beroende på awecklingen av allmänna ombudsfunktionen hos RSV.

8kap.15

lnstansordningen föreslås ändrad så att besluten överklagas hos länsrätten som första instans (se avsnitt 2). Vidare föranleds ändringen av att allmänna ombudet hos RSV föreslås avskaffat. När det gäller överklagande av andra beslut av Skattemyndigheten än beskattningsbeslut, t.ex. beslut om redovisningsperioder m.m. föreslås att sådana beslut får överklagas till RSV. RSV:s beslut får inte överklagas. Bestämmelsen har utformats efter mönster från 51 & tredje stycket lagen (1968:430) om mervärdeskatt. [ 4 kap. 4 och 5 55 förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen finns motsvarande regler.

8 kap. 5 &

Överklagandet, omprövningsbeslutet och övriga handlingar i ärendet skall överlämnas till länsrätten.

8 kap. 6-8 55

Ändringarna beror på avskaffandet av allmänna ombudet hos RSV.

8 kap. 9 5

Bestämmelserna i 6 kap. 11, 12, 15 och 16 55 taxeringslagen gäller för mål enligt 1 kap. 1 & första stycket 1 LPP.

Övergångsbestämmelserna

När ett beslut har meddelats av RSV före ikraftträdandet skall äldre bestämmelser vad avser överklagande, dvs. domstolsinstans och allmänna ombudets funktion, tillämpas. Detta innebär att sådana beslut överklagas till kammarrätten men skall ges in till Skattemyndigheten i Kopparbergs län. När det gäller det allmännas talan ankommer det på RSV att fullgöra denna talan i mål som avser beslut som överklagas av den skattskyldige. Överklagas RSV:s beslut av det allmänna skall det allmännas talan utföras av det allmänna ombudet enligt de bestämmelser som gällde före denna lags ikraftträdande.

Hänvisningar till S8

8.2. Förslag till lag om ändring i kupongskattelagen 6, 8-9, 11-12, 14-20, 22, 23 och 27 55

Ordet "Riksskatteverket" har bytts ut mot "Skattemyndigheten i Kopparbergs län" eftersom RSV:s funktion som beskattningsmyndighet för kupongskatt organisatoriskt förs över till Skattemyndigheten i Kopparbergs län.

65

1 första stycket slås fast att Skattemyndigheten i Kopparbergs län är beskattningsmyndighet för kupongskatt. I de följande paragraferna används uttrycket "beskattningsmyndigheten" för att beteckna Skattemyn- digheten i Kopparbergs län. 1 andra stycket regleras RSV:s roll som ansvarigt för ledningen av skatteförvaltningens verksamhet enligt lagen. Stycket har utformats på det sätt Lagrådet förordat, se kommentaren under 1 kap. 7 a & LPP.

245

RSV bör ha samma befogenhet som beskattningsmyndigheten att meddela beslut om skatterevision (jfr 3 kap. 16 & LPP).

29 och 30 55

Ändringen föranleds av att allmänna ombudet hos RSV föreslås avskaffat. Dessutom föreslås att instansordningen ändras så att länsrätten blir första domstolsinstans. Att föreläggande vid vite inte får överklagas framgår av 23 å andra stycket som hänvisar till 6 kap. 2 & taxeringslagen (1990:324).

30 aå

Paragrafen är ny. 1 bestämmelsen hänvisas till reglerna om överklagan-

de av länsrättens och kammarrättens beslut och företrädare för det allmänna i 6 kap. taxeringslagen (1990:324).

Ovargångsbestämmelserna

När ett beslut har meddelats av RSV före ikraftträdandet skall äldre bestämmelser vad avser överklagande, dvs. domstolsinstans och allmänna ombudets funktion, tillämpas. Detta innebär att sådana beslut överklagas till kammarrätten men skall ges in till Skattemyndigheten i Kopparbergs län. När det gäller det allmännas talan ankommer det på RSV att fullgöra denna talan i mål som avser beslut som överklagas av den skattskyldige. Överklagas RSV:s beslut av det allmänna skall det allmännas talan utföras av det allmänna ombudet enligt de bestämmelser som gällde före denna lags ikraftträdande.

8.3. Förslag till lag om ändring i lagen om skatt på ränta på skogskontomedel m.m. 4, 7-9 och II åå

Ordet "Riksskatteverket" har bytts ut mot "Skattemyndigheten i Kopparbergs län".

4 5

1 det nya andra stycket regleras RSV:s roll som ansvarigt för ledningen av skatteförvaltningens verksamhet enligt lagen. Stycket har utformats på det sätt Lagrådet förordat, se kommentaren till 1 kap. 7 a & LPP.

6 &

RSV har kvar funktionen att fastställa blanketter. Skattemyndigheten i Kopparbergs län är dock beskattningsmyndighet.

12 &

RSV bör ha samma befogenhet som Skattemyndigheten att meddela beslut om skatterevision. Bestämmelsen har utformats efter förebild från 28 5 lagen (1968:430) om mervärdeskatt.

13 å

lnstansordningen föreslås ändrad. Skattemyndighetens beslut kan överklagas - även av RSV - till länsrätten som första domstolsinstans. 14 &

Paragrafen är ny. Det allmännas processföring föreslås utformad som på skatteområdet i övrigt. Bestämmelserna i 6 kap. taxeringslagen (1990:324) om överklagande av länsrättens och kammarrättens beslut och

om företrädare för det allmänna skall därför tillämpas för mål enligt lagen.

Övergångsbestämmelserna

När ett beslut har meddelats av RSV före ikraftträdandet skall äldre bestämmelser vad avser överklagande, dvs. domstolsinstans och allmänna ombudets funktion, tillämpas. Detta innebär att sådana beslut överklagas till kammarrätten men skall ges in till Skattemyndigheten i Kopparbergs län. När det gäller det allmännas talan ankommer det på RSV att fullgöra denna talan i mål som avser beslut som överklagas av den skattskyldige. Överklagas RSV:s beslut av det allmänna skall det allmännas talan utföras av det allmänna ombudet enligt de bestämmelser som gällde före denna lags ikraftträdande.

8.4. Förslag till lag om ändring i lagen om återbetalning av mervärdeskatt till utländska företagare

6,12 och 15 åå

Ordet "Riksskatteverket" har bytts ut mot "Skattemyndigheten i Kopparbergs län".

155

1 första stycket regleras RSV:s roll som ansvarigt för ledningen av skatteförvaltningens verksamhet enligt lagen. Se kommentaren till 1 kap. 7 a & LPP.

[ denna paragraf har dessutom införts en ändring som föranleds av att besluten föreslås kunna överklagas till länsrätten som första dom- stolsinstans i stället för kammarrätten. Vidare skall enligt ett nytt tredje stycke vid överklagande bestämmelserna i 6 kap. 10-23 55 taxeringslagen gälla i tillämpliga delar.

8.5. Förslag till lag om ändring i lagen om särskild in- komstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

10 &

Beskattningsmyndighet ändras till Skattemyndigheten i Kopparbergs län.

115

Med anledning av att det allmänna ombudet hos RSV föreslås avskaffat har bestämmelserna om detta tagits bort. Regleringen av det allmännas talan har förts över till 22 5. I förevarande paragraf har istället RSV:s ansvar för verksamheten enligt lagen reglerats. Paragrafen har utformats på det sätt Lagrådet förordat, se kommentaren till 1 kap. 7 a & LPP.

Zlå

RSV föreslås kunna överklaga beskattningsmyndighetens beslut. Vidare föreslås att länsrätten blir första domstolsinstans i stället för kam- marrätten.

225

Ändringen föranleds av att allmänna ombudet hos RSV föreslås avskaffat. [ stället skall det allmännas talan föras av Skattemyndigheten i Koppar- bergs län. Bestämmelsen har utformats som en hänvisning till reglerna i 6 kap. taxeringslagen (1990:324).

Öwrgångsbestämmelserna

När ett beslut har meddelats av RSV före ikraftträdandet skall äldre bestämmelser vad avser överklagande, dvs. domstolsinstans och allmänna ombudets funktion, tillämpas. Detta innebär att sådana beslut överklagas till kammarrätten men skall ges in till Skattemyndigheten i Kopparbergs län. När det gäller det allmännas talan ankommer det på RSV att fullgöra denna talan i mål som avser beslut som överklagas av den skattskyldige. Överklagas RSV:s beslut av det allmänna skall det allmännas talan utföras av det allmänna ombudet enligt de bestämmelser som gällde före denna lags ikraftträdande.

8.6. Förslag till lag om ändring i lagen om skatt på vissa premiebetalningar

55

Genom att Skattemyndigheten i Kopparbergs län blir beskattningsmyn- dighet föreslås beslut enligt denna paragraf kunna överklagas till RSV. RSV:s beslut bör inte kunna överklagas.

8.7. Förslag till lag om ändring i lagen om skatt på annonser och reklam

32ä

Enligt nuvarande 32 5 får RSV:s beslut enligt 7 &, undantag från skatte— plikt för vissa postorderkataloger, och beslut enligt 24 å andra och tredje styckena, befrielse från skyldighet att inbetala reklamskatt och om återbetalning av reklamskatt, överklagas hos regeringen. RSV:s beslut enligt 10 &, delägare i enkelt bolag kan ensam registreras som skattskyl- dig, och beslut enligt 14 å, nedsättning av skatt på postorderkatalog, kan inte överklagas. Här föreslås att beslut enligt 10 & första stycket och 24 å andra eller tredje stycket som efter den 1 juli 1993 fattas av Skattemyn- digheten i Kopparbergs län får överklagas till RSV samt att RSV:s beslut inte får Överklagas. Beslut enligt 7 och 14 55 föreslås få överklagas hos länsrätten. Överklagandetiden är tre veckor enligt 23 & förvaltningslagen (l986:223).

8.8. Förslag till lag om ändring i skatteregisterlagen 3 &

Bestämmelsen har utformats som en konsekvens av att beskattningsavdel- ningens verksamhet, som avser både direkt (kupongskatt) och indirekt skatt (punktskatter) övergår till Skattemyndigheten i Kopparbergs län och att RSV därmed inte längre kommer att vara beskattningsmyndighet för någon indirekt skatt.

IOå

Enligt 10 5 andra stycket skatteregisterlagen (1980:343) har skattemyn- dighet i länet tillgång till uppgifter i det centrala skatteregistret som avses i 5 och 6 55, 7 5 1-6, 8, 9, 13, 15, 17 och 22 samt de uppgifter därutöver som behövs för utfärdande av skattsedel och dubblettskattsedel. Skattemyndigheten i länet får vidare, enligt tredje stycket, ha ter- minalåtkomst till uppgifter som avses i 7 5 7, 10-12, 14, 16, 18, 20 och 21 och som hänför sig till länet eller gäller skattskyldig som taxeras i länet. RSV får enligt fjärde stycket ha terminalåtkomst till alla de uppgifter som Skattemyndighetema har utan de begränsningar som gäller för dessa. Denna åtkomst gäller även för RSV:s beskattningsavdelning.

I samband med att beskattningsavdelningens verksamhet övergår till Skattemyndigheten i Kopparbergs län den 1 juli 1993 kommer avdel- ningens terminalåtkomst att begränsas till vad som gäller för den Skattemyndigheten, dvs. uppgifter enligt 10 å andra och tredje styckena. Enligt de nuvarande bestämmelserna i skatteregisterlagen kommer däremot det särskilda skattekontoret för punktskatter m.m. (punkt- skattekontoret) normalt inte att få terminalåtkomst till uppgifter i tredje stycket eftersom dessa uppgifter sällan hänför sig till just Skattemyn- digheten i Kopparbergs län i den mening som avses i skatteregisterlagen eller gäller skattskyldiga som taxeras i detta län. En sådan begränsning är inte förenlig med de behov av terminalåtkomst som punktskattekon- toret har för sin revisionsverksamhet. Punktskattekontoret beskattar dem som är skattskyldiga för punktskatter och kupongskatt. Som hjälpmedel vid upphörd och annan administration av punktskatter utnyttjas punkt- skatteregistret. Detta förs med stöd av tillstånd från Datainspektionen. Såväl vid övergripande planering som vid planering av enskilda revisionsobjekt, normalt företag, har punktskattekontoret behov av att få en så bra bild som möjligt av de företag som kan bli föremål för revision. Beslut om revision registreras i revisionsregistret, som är ett delregister i det centrala skatteregistret. Härigenom får skattemyn- dighetema och beskattningsavdelningen nödvändig kännedom om varandras revisions- och kontrollverksamhet. Det förekommer att punktskatterevisioner samordnas med Skattemyndighetens revisionsverk- samhet. Exempel på sådana är företag som omfattas av den samordnade planmässiga revisionsverksamheten. Därmed avses den revisionsverksam- het som utförs hos de 200 största koncemema i landet. Innan en revision

påbörjas tas regelmässigt fram olika terminaluppgifter som anger den reviderades status och skattesituation. Uppgifterna kan sedan påverka revisionens inriktning beroende på uppgifternas innehåll i relation till företaget och ändamålet med revisionen. Punktskatteregistret innehåller huvudsakligen uppgifter om deklarerade och inbetalade punktskatter. Utöver punktskatter erlägger företagen som regel även skatter som förekommer i det centrala skatteregistret, t.ex. mervärdeskatt. Punkt- skatter inräknas i beskattningsvärdet för mervärdeskatt. Mot bakgrund bl.a. härav är det av väsentlig betydelse för punktskattekontoret att ta del av dessa uppgifter innan revision avseende punktskatter påbörjas. Under revisionen kan det finnas anledning att kontrollera uppgifter som inte finns i punktskatteregistret men väl i det centrala skatteregistret. Vid- punktskatterevisioner, t.ex. vid revision avsesende reklamskatt, erhålls inte sällan dessutom information om andra skattskyldiga som inte är men som borde vara registrerade för reklamskatt. Eftersom uppgifter saknas om dessa i punktskatteregistret är det av synnerlig vikt att uppgifter om dessa kan hämtas ur det centrala skatteregistret.

I det följande beskrivs mer detaljerat punktskattekontorets behov av terminalåtkomst till de nu aktuella uppgifterna enligt 7 5 7, 10-12, 14, 16, 18. 20 och 21 skatteregisterlagen. Uppgifter enligt punkt 7 används t.ex. som underlag för bedömningar av riktigheten i avlämnade punkt- skattedeklarationer. Uppgifter enligt punkt 10 används bl.a. för att få en uppfattning om företagets storlek och omsättning. Rimligheten i redovisad reklamskatt kan till viss del bedömas med hjälp av uppgiften om antalet anställda. Uppgifter enligt punkt 11 används för att få uppgift om telefonnummer och ombud. Uppgifter enligt punkt 12 om kontroll- uppgifter används för att bedöma en viss persons status samt i kupong- skattesammanhang, t.ex. beträffande förmögenhet. Uppgifter enligt punkt 14 är av mycket stor betydelse för planeringen av punktskatterevisioner, i synnerhet de planmässiga revisionerna och samordningen av dessa med Skattemyndighetens revisioner. Uppgifter enligt punkt 16 om sjömansskatt används i artistskattesammanhang, t.ex. för musiker anställda av rederier. Uppgifter enligt punkt 18 används bl.a. vid skönsbeskattningar. Uppgifter enligt punkt 20 för beräkning av skattereduktion för fackföreningsavgift förekommer dock endast i terminalbilder som även innehåller andra för avdelningens verksamhet nödvändiga uppgifter. Uppgifter enligt punkt 21 om bosättningsland används i artist— och kupongskattesammanhang.

Med hänsyn till det särskilda behovet av terminalåtkomst till uppgifter som Skattemyndigheten i Kopparbergs län därmed får bör även 10 & skatteregisterlagen ändras. Detta kan ske genom att "taxeras" ändras till "beskattas" i lagrummets tredje stycke.

8.9. Förslag till lag om ändring i lagen om miljöskatt på inrikes flygtrafik

7 och 10 åå

Ordet "Riksskatteverket" har bytts ut mot "beskattningsmyndigheten".

Frågan om utdömande av vite prövas enligt nuvarande regler av Länsrätten i Stockholms län. Eftersom beskattningsmyndighetsfunktionen efter den 1 juli 1993 skall fullgöras av Skattemyndigheten i Kopparbergs län ändras behörig domstol till Länsrätten i Kopparbergs län.

8.10. Förslag till lag om ändring i lagen om försäljningsskatt på motorfordon

175

Ordet "Riksskatteverket" har bytts ut mot "beskattningsmyndigheten". Vidare föreslås instansordningen ändrad så att beskattningsmyndighetens beslut enligt 15 & överklagas hos länsrätten som första domstolsinstans. Reglerna för överklagande av Generaltullstyrelsens beslut till domstol finns i 100 5 första stycket tullagen (1987: 1065).

8.11. Förslag till lag om ändring i lagen om avgifter på vissa jordbruksprodukter m.m.

45

Ändringen innebär att ordet "Riksskatteverket" har bytts ut mot "Skattemyndigheten i Kopparbergs län". Genom förordningen (1992: 1386) om ändring i förordningen (1991:914) om avgifter på vissa jordbruksprodukter m.m. har RSV:s roll som beskattningsmyndighet i vissa fall överförts till Jordbruksverket. Denna förordning trädde i kraft den 1 januari 1993. I övergångsbestämmelserna till förordningen har reglerats vad som ankommer på RSV fram t.o.m. redovisningsperioden juli månad 1993.

8.12. Förslag till lag om ändring i lagen om skatt på spel 22 &

Även här föreslås efter förebild från bestämmelserna i 51 5 lagen om mervärdeskatt att beskattningsmyndighetens beslut enligt 5 och 11 55 får överklagas hos RSV. Överklagandetiden är tre veckor enligt 23 & förvaltningslagen (1986z223). RSV:s beslut får inte överklagas.

8.13. Förslag till lag om ändring i lagen om allmän energi- skatt

Ändringarna medför att ordet "Riksskatteverket" har bytts ut mot "beskattningsmyndigheten " samt att beslut skall överklagas hos länsrätten som första domstolsinstans.

8.14. Förslag till lag om ändring i lagen om koldioxidskatt

Ändringarna medför att ordet "Riksskatteverket" har bytts ut mot "beskattningsmyndigheten" samt att beslut skall överklagas hos länsrätten som första domstolsinstans.

8.15. Förslag till lag om ändring i lagen om svavelskatt

Ändringarna medför att ordet "Riksskatteverket" har bytts ut mot "beskattningsmyndigheten" samt att beslut skall överklagas hos länsrätten som första domstolsinstans.

8.16. Förslag till lag om ändring i lagen om bensinskatt

Ändringarna medför att ordet "Riksskatteverket" har bytts ut mot "beskattningsmyndigheten" samt att beslut skall överklagas hos länsrätten som första domstolsinstans.

8.17. Förslag till lag om ändring i lagen om ömsesidig handräckning i skatteärenden

35

Genom det nya andra stycket definieras att med behörig myndighet avses såvitt avser handräckning beträffande indrivning av skatt mellan de nordiska länderna Kronofogdemyndigheten i Stockholms län och i övriga fall RSV.

215

lnstansordningen för ett ärende av särskild betydelse eller annars av sådan beskaffenhet att det inte bör avgöras av Kronofogdemyndigheten i Stockholms län bör vara den att kronofogdemyndigheten överlämnar ärendet till RSV. RSV får sedan avgöra om ärendets beskaffenhet kräver att det avgörs av regeringen. Denna ordning torde innebära att frågor som rör mellanstatliga överenskommelser eller annars bör avgöras på högre nivå förs till centralmyndigheten eller regeringen.

8.18. Förslag till lag om ändring i lagen om självdeklaration och kontrolluppgifter

3 kap. 50 g Ändringen innebär att beloppsgränsen för kontrolluppgiftsskyldighet höjs till 75 000 kr (se avsnitt 6).

Hänvisningar till S8-18

9. Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att anta förslagen till 1. lag om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter och pris- regleringsavgifter, 2. lag om ändring i kupongskattelagen (1970:624), 3. lag om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskon- tomedel m.m., 4. lag om ändring i lagen (1991:119) om återbetalning av mervärde-

Prop.1992/93:196

skatt till utländska företagare,

5. lag om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.,

6. lag om ändring i lagen (1990:662) om skatt på vissa premiebetal- ningar, '

7. lag om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam,

8. lag om ändring i skatteregisterlagen (1980:343),

9. lag om ändring i lagen (1988:1567) om miljöskatt på inrikes flygtrafik, 10. lag om ändring i lagen (1978:69) om försäljningsskatt på motorfor- don, ] 1. lag om ändring i lagen (1990:615) om avgifter på vissa jordbruks- produkter m.m., 12. lag om ändring i lagen (1972:820) om skatt på spel, 13. lag om ändring i lagen (1957:262) om allmän energiskatt, 14. lag om ändring i lagen (1990:582) om koldioxidskatt, 15. lag om ändring i lagen (1990:587) om svavelskatt, 16. lag om ändring i lagen (1961:372) om bensinskatt, 17. lag om ändring i lagen (1961:394) om tobaksskatt, 18. lag om ändring i lagen (1968:430) om mervärdeskatt, 19. lag om ändring i lagen (1974:992) om nedsättning av allmän energiskatt och koldioxidskatt, 20. lag om ändring i lagen (1977:306) om dryckesskatt, 21. lag om ändring i lagen (1982: 1201) om skatt på viss elektrisk kraft, 22. lag om ändring i lagen ( 1983: 1 104) om särskild skatt för elektrisk kraft från kärnkraftverk, 23. lag om ändring i lagen (1984:410) om avgift på bekämpnings- medel, 24. lag om ändring i lagen (1985 : 146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter, 25. lag om ändring i lagen (1988:358) om upphävande av lagen (1960:603) om bidrag till vissa handikappade ägare av motorfordon, 26. lag om ändring i lagen (1990:591) om upphävande av lagen (1941:251) om särskild varuskatt, 27. lag om ändring i lagen (1990:596) om upphävande av lagen (1982:1200) om skatt på videobandspelare, 28. lag om ändring i lagen (1990:597) om upphävande av lagen (1982:691) om skatt på vissa kassettband, 29. lag om ändring i lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkringar, m.m., 30. lag om ändring i lagen (1991:1482) om lotteriskatt, 31. lag om ändring i lagen (1992:1479) om lagerskatt på viss bensin, 32. lag om ändring i lagen (1978: 144) om skatt på vissa resor, 33. lag om ändring i lagen (1993:000) om upphävande av lagen (1984:355) om skatt på vissa dryckesförpackningar m.m., 34. lag om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden,

Prop. ] 992/ 93: 196

35. lag om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och Prop.1992/93:l96 kontrolluppgifter.

10. Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att anta de förslag som före- draganden har lagt fram.

De remitterade lagförslagen

1 Förslag till Lag om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter och

prisregleringsavgifter

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1984:151) om punktskatter och

prisregleringsavgifter1

dels att i 1 kap. 5 & ordet "Riksskatteverket" skall bytas ut mot "Skattemyndigheten i Kopparbergs län", dels att i 4 kap. 4 a & ordet "Skattemyndigheten" skall bytas ut mot

" beskattningsmyndigheten” ,

dels att 1 kap. 7 5, 2 kap. 3, 6 och 7 55, 4 kap. 4 b 5, 5 kap. 7 och 18 55, 6 kap. 3 5, 7 kap. 7 äsamt 8kap. 1, 2 och 5- 9 åå skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 1 kap. 7 a & och 3 kap. 16 5, samt före nya 1 kap. 7 a 5 en ny rubrik av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

] kap. 7 52

Hos beskattningsmyndigheten skall det finnas ett allmänt ombud som för det allmännas talan hos förvaltningsdomstol i mål och ärenden enligt denna lag. Ombudet skall också yttra sig i sådana ärenden hos skatterättsnämnden, Jordbruksverket eller Fiskeriverket som avser förhandsbesked enligt 6 kap.

Hos Jordbruksverket eller Fiske- riverket skall det finnas ett allmänt ombud som för det allmännas talan hos förvaltningsdomstol i mål och ärenden enligt denna lag i vilka Jordbruksverket eller Fiskeriverket är beskattningsmyndighet. Om- budet skall också yttra sig i så- dana ärenden hos Jordbruksverket eller Fiskeriverket som avser för— handsbesked enligt 6 kap.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer förordnar det allmänna ombudet och ersättare för denne.

lSenaste lydelse av 1 kap. 5 5 199lz702. :Scnastc lydelse 19911702.

Bilaga 1

Nu varande lydelse

Föreslagen lydelse

Riksskatteverket

7 a &

Riksskatteverket leder och ansva- rar för skattq'örvaltningens verk- samhet enligt denna lag.

2 kap. 3 53

För skatt enligt författningarna i 1 kap l 5 första stycket 1 är kalen- dermånad redovisningsperiod. Särskilda bestämmelser gäller i frå- ga om skatt enligt lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam, lagen (1972z820) om skatt på spel, lagen (1982:691) om skatt på vissa kasettband och lagen (1983:1053) om skatt på omsättning av vissa värdepapper.

För skatt enligt författningarna i 1 kap. 1 5 första stycket 1 är kalendermånad redovisningsperiod. Särskilda bestämmelser gäller i frå- ga om skatt enligt lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam, lagen (1972:820) om skatt på spel, lagen (1982:691) om skatt på vissa kassettband, lagen (1983: 1053) om skatt på omsättning av vissa värde- papper och lagen (1990:662) om skatt på vissa premiebetalningar.

För avgifter enligt författningarna i 1 kap. 1 & första stycket 2 är kalendermånad redovisningsperiod om Jordbruksverket eller Fiskeriverket inte föreskriver något annat.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får för sådana skattskyldiga som kan beräknas redovisa skatt med låga belopp medge att redovis- ningsperioden tills vidare skall vara ett halvt eller ett helt beskatt— ningsår.

Beskattningsmyndigheten får meddela föreskrifter om redo- visningsperiod för fall då den skattskyldige har försatts i kon- kurs.

RSonar—m.: lydelse 1991 :702.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får för sådana skattskyldiga som kan beräknas redovisa skatt med låga belopp medge att redovis—

ningsperioden tills vidare skall vara ett halvt eller ett helt beskatt- ningsår.

Riksskatteverket, Jordbruksverket eller Fiskeriverket får meddela föreskrifter om redovisningsperiod för fall då den skattskyldige har försatts i konkurs.

Bilaga 1

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 6 54

Deklarationen skall för varje redovisningsperiod eller, om skatteredovisningen inte avser redovisningsperioder, för varje skatteplik- tig händelse lämnas till beskattningsmyndigheten. Den som hos be skattningsrnyndigheten är registrerad som skattskyldig skall lämna deklaration även för redovisningsperioder för vilka han inte har någon skatt att redovisa.

Deklarationen skall avges på heder och samvete samt upprättas på blankett enligt formulär som

Deklarationen skall avges på heder och samvete samt upprättas på blankett enligt formulär som

fastställs av beskattningsmyn— fastställs av Riksskatteverket, Jord- digheten. bruksverket eller Fiskeriverket. 7 55

Deklarationen skall ta upp be- skattningsvärde, beskattningsvikt eller annan grund som gäller för beräkning av skatten, skattens bruttobelopp och yrkade avdrag samt skattens nettobelopp. Be- .skattningsnivndigheten får före- skriva att grunderna för skatte— beräkningen, bruttobeloppen och de yrkade avdragen skall delas upp på särskilda poster. Be- skattningsmyndigheten får vidare föreskriva att deklarationen skall innehålla uppgift om varulager.

Deklarationen skall ta upp be- .

skattningsvärde, beskattningsvikt eller annan grund som gäller för beräkning av skatten, skattens bruttobelopp och yrkade avdrag samt skattens nettobelopp. Riks- skatteverket, Jordbruksverket eller Fiskeriverket får föreskriva att grunderna för skatteberäkningen, bruttobeloppen och de yrkade avdragen skall delas upp på sär- skilda poster. Riksskatteverket, Jordbruksverket eller Fiskeriverket får vidare föreskriva att deklara- tionen skall innehålla uppgift om varulager.

[ fråga om avgifter enligt författningama i 1 kap. 1 5 första stycket 2 får Jordbruksverket eller Fiskeriverket föreskriva att uppgift enligt första stycket inte skall tas upp i deklarationen.

Skattens nettobelopp skall i deklarationen avrundas till närmast lägre hela krontal.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva att till deklarationen skall fogas en förteckning med uppgifter om de varor som omfattas av deklarationen.

De deklarationsskyldiga bör utöver vad deklarationsformuläret föranleder meddela de upplysningar som kan vara av betydelse för att skatten skall kunna bestämmas till ett riktigt belopp.

4Senaste lydclsc. 5Senaste lydelse 1991 :702.

Bilaga 1

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 kap.

16 å

Riksskatteverket har samma befogenhet som beskattningsmyn- digheten har enligt 3 kap. 2, 3 och 7-15 åå. I förekommande fall tar verket därmed över den befogen- het som annars beskattningsmyn- digheten har.

4kap. 4b å6

Trots bestämmelsen i 3 å tredje stycket får en fråga som har av- gjorts av kammarrätt genom beslut som vunnit laga kraft omprövas, om beslutet avviker från rätts- tillämpningen i ett regeringsrättsav- görande som har meddelats däref- ter.

Trots bestämmelsen i 3 å tredje stycket får en fråga som har av- gjorts av länsrätt eller kammarrätt genom beslut som vunnit laga kraft omprövas, om beslutet avviker från rättstillämpningen i ett regerings- rättsavgörande som har meddelats därefter.

5 kap. 7 å7

Från överskjutande belopp enligt 6 å eller annat belopp som ut- betalas på grund av bestämmelse i denna lag skall före utbetalning av- räknas skatt för vilken den skatt- skyldige står i skuld hos be— skattningsmyndigheten. Skatte- belopp som den skattskyldige har fått anstånd med att betala enligt 5 å skall dock inte avräknas.

Från överskjutande belopp enligt 6 5 eller annat belopp som ut- betalas på grund av bestämmelse i denna lag skall före utbetalning av- räknas sådan skatt enligt denna lag för vilken den skattskyldige står i skuld hos beskattningsmyn- digheten, Skattebelopp som den skattskyldige har fått anstånd med att betala enligt 5 å skall dock inte avräknas.

1 lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter finns också föreskrifter som begränsar rätten till utbetalning.

(”Senaste lydelse 1990:331. 7Senaste lydelse 1985:153.

Bilaga 1

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

18å

Besvär över beslut enligt denna lag inverkar inte på skyldigheten att betala den skatt som besvären avser.

Atgärder enligt denna lag skall verkställas även om det beslut som föranleder åtgärden inte har vunnit laga kraft. Motsvarande gäller vid verkställighet enligt utsöknings- balken. Att skatten efter över- klagande har fastställts till lägre belopp än det allmänna ombudet yrkat eller medgett får dock inte föranleda återbetalning, om det allmänna ombudet anmält hinder mot det. I sistnämnda fall får be- skattningsmyndigheten qcter an- sökan av den skattskyldige medge återbetalning, varvid bestämmel- serna i 49 é 2 mom sista stycket uppbördslagen (l953:272) om ställande av säkerhet skall tilläm-

pas.

Överklagande av beslut enligt denna lag inverkar inte på skyl- digheten att betala den skatt som överklagandet avser.

Atgärder enligt denna lag skall verkställas även om det beslut som föranleder åtgärden inte har vunnit laga kraft. Motsvarande gäller vid verkställighet enligt utsöknings- balken.

6 kap. 3 &”

Finner myndighet som avses i 1 ä med hänsyn till ansökningens innehåll, utredningens beskaffenhet eller andra omständigheter att förhandsbesked inte bör meddelas, skall ansökningen avvisas. Beslut om avvisning får fattas utan att det allmänna ombudet har yttrat sig över ansökningen.

8Senaste lydelse 1991 :702.

Finner myndighet som avses i 1 5 med hänsyn till ansökningens innehåll, utredningens beskaffenhet eller andra omständigheter att förhandsbesked inte bör meddelas, skall ansökningen avvisas.

Om ansökningen inte omedelbart avvisas skall Riksskatteverkets eller allmänna ombudets yttrande inhämtas i ärendet. Riks- skatteverket får uppdra åt en tjänsteman vid Skattemyndigheten i Kopparbergs län att företräda verket i ärenden om för- handsbesked.

Bilaga 1

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

7 kap. 7 ä')

Beskattningsmyndigheten prövar fråga om särskild avgift. Beslut om skattetillägg på grund av oriktig uppgift i mål om skatt får meddelas inom ett år från utgången av den månad då domen eller det slutliga beslutet i målet har vunnit laga kraft.

Utan hinder av vad som annars föreskrivs om omprövning och överklagande skall den skattskyl- diges yrkande i fråga om särskild avgift prövas, om beslut i den beskattningsfråga som föranlett avgiften inte har vunnit laga kraft. Detsamma gäller om det allmänna

Trots vad som annars föreskrivs om omprövning och överklagande skall den skattskyldiges yrkande i fråga om särskild avgift prövas, om beslut i den beskattningsfråga som föranlett avgiften inte har vun- nit laga kraft. Detsamma gäller om Riksskatteverket eller det allmänna

ombudet framställt ett sådant ombudet framställt ett sådant yr- yrkande till förmån för den kande till förmån för den skattskyldige. skattskyldige.

8 kap.

lålo

Beskattningsmyndighetens be- skattningsbeslut i en fråga som kan ha betydelse för beskattningen samt beslut om anstånd med att lämna deklaration eller betala skatt, om uppdelning av skattebetalning, om återbetalning av skatt och om att avvisa en begäran om omprövning av beskattningsbeslutet får över- klagas hos kammarrätten av den skattskyldige och av det allmänna ombudet.

Beskattningsmyndighetens be- skattningsbeslut i en fråga som kan ha betydelse för beskattningen samt beslut om anstånd med att lämna deklaration eller betala skatt, om uppdelning av skattebetalning, om återbetalning av skatt och om att avvisa en begäran om omprövning av beskattningsbeslutet får över- klagas hos länsrätten av den skattskyldige och, i fråga om skatter och atgijter enligt 1 kap. ] & första stycket 1 , av Riks- skatteverket samt, i fråga om av- gifter enligt 1 kap. ] 5 första stycket 2, av det allmänna om- budet.

Beslut om skatterevision, föreläggande av vite och avvisande av ansökan om förhandsbesked får inte överklagas.

k)Senastc lydelse 1990:33 ] . loSenaste lydelse 1990:331.

Skattemyndighetens beslut i öv- rigt enligt denna lag överklagas hos Riksskatteverket. Riks- skatteverkets beslut får inte över- klagas.

Bilaga 1

Nu varande lydelse

Föreslagen lydelse

2 än

Den skattskyldiges överklagande skall vara skriftligt och ha kommit in inom sex år efter utgången av det kalenderår under vilket be- skattningsåret har gått ut eller, när skatteredovisningen inte avser redovisningsperioder, den skatte- pliktiga händelsen har inträffat. Om beskattningsbeslutet har med- delats efter den 30 juni sjätte året efter det kalenderår under vilket det beskattningsår s0m beslutet avser har gått ut eller, när skatteredovisningen inte avser re- dovisningsperioder, den skatte— pliktiga händelsen har inträffat och den skattskyldige har fått del av beslutet efter utgången av oktober samma år, får överklagandet dock komma in inom två månader från den dag då den skattskyldige fick del av beslutet.

Den skattskyldiges överklagande enligt I 5 första stycket skall vara skriftligt och ha kommit in inom sex år efter utgången av det kalen— derår under vilket beskattningsåret har gått ut eller, när skatteredo— visningen inte avser redovis- ningsperioder, den skattepliktiga händelsen har inträffat. Om be- skattningsbeslutet har meddelats efter den 30 juni sjätte året efter det kalenderår under vilket det be- skattningsår som beslutet avser har gått ut eller, när skatteredovis- ningen inte avser redovis- ningsperioder, den skattepliktiga händelsen har inträffat och den skattskyldige har fått del av be- slutet efter utgången av oktober samma år, får överklagandet dock komma in inom två månader från den dag då den skattskyldige fick del av beslutet.

Den skattskyldige får överklaga ett beskattningsbeslut även om det inte gått honom emot.

5 512

Om överklagandet inte avvisas enligt 3 9” eller förfaller enligt 4 5, skall beskattningsmyndigheten överlämna överklagandet, sitt omprövningsbeslut och övriga handlingar i ärendet till kam- marrätten. Om det finns särskilda skäl får överklagandet överlämnas till kammarrätten utan föregående omprövning.

llSenaste lydelse 1990:331. l:Senastc lydelse 1990:331,

Om överklagandet inte aWisas enligt 3 5 eller förfaller enligt 4 5, skall beskattningsmyndigheten överlämna överklagandet, sitt omprövningsbeslut och övriga handlingar i ärendet till länsrätten. Om det finns särskilda skäl får överklagandet överlämnas till länsrätten utan föregående ompröv-

ning.

Bilaga 1

Nu varande lydelse

Föreslagen lydelse

6 513

Överklagande av det allmänna ombudet skall vara skriftligt och ha kommit in inom tidsfrist som enligt 4 kap. gäller för beslut om om- prövning på initiativ av be- skattningsmyndigheten eller efter sådan tid men inom två månader från den dag det överklagade be- slutet meddelades.

Överklagande av Riksskatte- verket eller det allmänna ombudet skall vara skriftligt och ha kommit in inom tidsfrist som enligt 4 kap. gäller för beslut om omprövning på initiativ av beskattningsmyn- digheten eller efter sådan tid men inom två månader från den dag det överklagade beslutet meddelades.

Överklagas ett omprövningsbeslut som avser efterbeskattning och yrkas ändring till den skattskyldiges nackdel, skall överklagandet ha kommit in inom två månader från den dag beslutet meddelades.

Om det allmänna ombudet har överklagat ett beskattningsbeslut, skall därav föranledd talan om sär- skild avgift föras samtidigt.

Om Riksskatteverket eller det allmänna ombudet har överklagat ett beskattningsbeslut, skall därav föranledd talan om särskild avgift föras samtidigt.

7 514

Ett beslut varigenom förhandsbe- sked har meddelats får överklagas hos Regeringsrätten av den skattskyldige, annan sökande och det allmänna ombudet.

Överklagande av sökanden eller det allmänna ombudet skall ha kommit in inom en månad från den dag då den som klagar har fått del av förhandsbeskedet. Over- klagande av skattskyldig som inte är sökande skall ha kommit in inom en månad från den dag då förhandsbeskedet meddelades.

Ett beslut varigenom förhandsbe- sked har meddelats får överklagas hos Regeringsrätten av den skattskyldige, annan sökande, Riksskatteverket och det allmänna ombudet.

Overklagande av sökanden, Riksskatteverket eller det allmänna ombudet skall ha kommit in inom en månad från den dag då den som klagar har fått del av förhands- beskedet. Overklagande av skattskyldig som inte är sökande skall ha kommit in inom en månad från den dag då förhandsbeskedet meddelades.

8 ÖIS

Ett beslut av länsrätten om utdömande av vite får överklagas hos kammarrätten av den som har förpliktats utge vitet och av det all- männa ombudet.

13Senaste lydelse 1990:331. MSenaste lydelse 1990:331. 15Senaste lydelse 1990:33].

Ett beslut av länsrätten om utdömande av vite får överklagas hos kammarrätten av den som har förpliktats utge vitet och av Riks- skatteverket eller det allmänna ombudet.

Bilaga 1

Nu varande lydelse

Föreslagen lydelse

9 516

Bestämmelserna i 6 kap. 10, 13, 14 samt 17-24 55 taxeringslagen (1990:324) gäller i tillämpliga delar för mål enligt denna lag. Vad som i taxeringslagen sägs om Riks- skatteverket skall gälla det allmän- na ombudet. lad som i 6 kap. 10 ä 3 taxeringslagen sägs om länsrätt skall gälla kammarrätt.

Bestämmelserna i 6 kap. 10, 13, 14 samt 17-24 55 taxeringslagen (1990:324) gäller i tillämpliga delar för mål enligt denna lag. Vad som i taxeringslagen sägs om Riksskatteverket skall i fråga om avgifter enligt 1 kap. I & första stycket 2 gälla det allmänna om- budet. Ifråga om skatter och av- gifter enligt 1 kap. 1 5 första stycket ] gäller dessutom 6 kap. 11, 12, 15 och 16 55 :" taxerings- lagen (1990:324) i tillämpliga delar.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

1. Beslut som meddelats av Riksskatteverket före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser. Överklagande av beslut meddelade av Riksskatteverket skall dock ges in till Skattemyndigheten i Koppar-

bergs län.

2. Vid överklagande av den skattskyldige av beslut som meddelats före

ikraftträdandet skall allmänna ombudets funktion fullgöras av Riks- skatteverket. Vid överklagande av det allmänna av beslut som meddelats före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser rörande det allmänna

ombudet .

16Senaste lydelse 1990:331.

Bilaga 1

2 Förslag till Lag om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Härigenom föreskrivs i fråga om kupongskattelagen (1970:624)l dels att i 8, 9, 11, 12, 14-20, 22, 23, 26 och 27 55 orden "Riks- skatteverket och verket" skall bytas ut mot "beskattningsmyndigheten",

dels att 6, 21, 24, 29 och 30 55 samt rubriken närmast före 29 5 skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 30 a 5, av följande

lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

öå

Ärende om kupongskatt prövas av Riksskatteverket.

21 Utgår utdelning i annat än pengar i svenskt mynt och före- ligger enligt 8 eller 15 & skyldighet att inbetala kupongskatt, skall aktiebolaget senast en vecka efter beslutet om utdelning till Riks- skatteverket inlämna en till rik— tigheten bestyrkt uppgift om de utdelade tillgångamas värde vid utdelningstillfället. Föreligger anledning antaga att värdet är för lågt uppgivet, skall Riksskatteverket hos Skattemyndigheten i det län där bolagets styrelse har sitt säte an— märka förhållandet och förete den utredning som står verket till buds för bedömande av värdet. Skattemyndigheten har att företa värdering av de utdelade till- gångarna och meddela beslut med. anledning av anmärkningen. Finner Skattemyndigheten det av bolaget uppgivna värdet böra höjas, skall skattemyndigheten lämna Riks- skatteverket och bolaget under- rättelse därom med föreläggande för bolaget att inom viss tid in-

Ärende om kupongskatt prövas av Skattemyndigheten i Koppar- bergs län.

Riksskatteverket leder och an- svarar för skatteförvaltningens verksamhet enligt denna lag.

52

Om utdelning lämnas i annat än pengar i svenskt mynt och om det enligt 8 eller 15 å föreligger skyl- dighet att betala in kupongskatt, skall aktiebolaget senast en vecka efter beslutet om utdelning till beskattningsmyndigheten lämna in en bestyrkt uppgift om de utdelade tillgångamas värde vid utdel- ningstillfället. Om det finns anled- ning anta att värdet är för lågt uppgivet, skall beskattningsmyn- digheten hos Skattemyndigheten i det län där bolagets styrelse har sitt säte anmärka förhållandet och förete den utredning som står be- skattningsmyndigheten till buds för att bedöma värdet. Skattemyn- digheten i det län där bolagets styrelse har sitt säte skall värdera de utdelade tillgångarna och med- dela beslut med anledning av an- märkningen. Om skattemyn- digheten finner att det av bolaget uppgivna värdet bör höjas, skall underrättelse lämnas beskattnings- myndigheten och bolaget med

Bilaga 1

Nu varande lydelse

betala felande kupongskatt. Sker ej inbetalningen inom den utsatta tiden, skall bolaget erlägga dröjs- målsavgift. Därvid äger 19 å andra stycket motsvarande tillämpning.

Har då beslut meddelats om inbetalning av ytterligare kupong- skatt utdelning ägt rum utan att tillräckligt belopp till kupong- skatten erhållits, skall bolaget förskjuta skattebeloppet men får kräva det åter av den skattskyldige.

Föreslagen lydelse

föreläggande för bolaget att inom viss tid betala in felande kupong- skatt. Om inbetalningen inte gjorts inom den utsatta tiden, skall bola- get betala dröjsmålsavgift. Därvid skall 19 å andra stycket tillämpas.

Om när utdelning har ägt rum beslut meddelats om inbetalning av ytterligare kupongskatt utan att tillräckligt belopp till kupong- skatten erhållits, skall bolaget förskjuta skattebeloppet men får kräva det åter av den skattskyldige.

24 53

För kontroll beträfande kupong- skatten kan Riksskatteverket med— dela beslut om skatterevision hos aktiebolag. Därvid gäller i tillämp- liga delar bestämmelserna i taxe- ringslagen (1990:324) om taxe— ringsrevision.

Besvär

För kontroll av kupongskatten kan beskattningsmyndigheten eller Riksskatteverket meddela beslut om skatterevision hos aktiebolag. Därvid gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i taxeringslagen (1990:324) om taxeringsrevision.

Överklagande

29 54

7älan mot beslut av Riks- skatteverket eller skattemyndighet enligt denna lag utom i fråga om vite får föras av, förutom den som beslutet rör, allmänna ombudet hos Riksskatteverket genom besvär hos kammarrätten. Besvärshandlingen skall ha kommit in inom två måna— der från den dag då klaganden fick del av beslutet.

Mot Riksskatteverkets beslut enligt 22 5 första stycket eller 24 5 får talan ej föras.

Beslut av beskattningsmyndighet eller skattemyndighet enligt denna lag utom i fråga om vite får över— klagas hos länsrätten av, förutom den som beslutet rör, Riks- skatteverket. Överklagandet skall ha kommit in inom två månader från den dag då klaganden fick del av beslutet.

Beskattningsmyndighetens beslut enligt 22 5 första stycket eller 24 5 får inte överklagas.

Bilaga 1

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

30 55 Vid besvär över karnrnarrätts Överklagande av länsrättens beslut skall besvärshandlingen ha beslut skall ha kommit in inom två kommit in inom två månader från månader från den dag då klagan- den dag då klaganden frck del av den fick del av beslutet. beslutet.

30 a &

Bestämmelserna i 6 kap. taxe- ringslagen (1990:324) om överkla- gande av länsrättens och kam- marrättens beslut och företrädare för det allmänna gäller i tillämp- liga delar för mål enligt denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993. 1. Beslut som meddelats av Riksskatteverket före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser. Överklagande av beslut meddelade av Riksskatteverket skall dock ges in till Skattemyndigheten i Koppar- bergs län.

2. Vid överklagande av den skattskyldige av beslut som meddelats före ikraftträdandet skall allmänna ombudets funktion fullgöras av Riks- skatteverket. Vid överklagande av det allmänna av beslut som meddelats före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser rörande det allmänna ombudet.

lSenaste lydelse av lagens rubrik 19741996 8 5 1980:76 12 5 1990:1434 14 & 1990:359 17 5 1990:359 19 5 1992:628 22 & 1992:628 23 & 1990:359 27 5 1990: 1434 32 5 1971: 98. ”Senaste lydelse 1992: 628. ZSenaste lydelse 1990: 359. Senaste lydelse 1990: 359. SSenaste lydelse 1971- 410.

Bilaga 1

3 Förslag till Lag om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m. m.1

dels att i 7-9 och 11 55 ordet "Riksskatteverket" skall bytas ut mot "Skattemyndigheten i Kopparbergs län",

dels att 4, 6, 12 och 13 55 skall ha följande lydelse, dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 14 5, av följande

lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

45

Ärenden om skatt enligt denna lag prövas av Riksskatteverket.

Ärenden om skatt enligt denna lag prövas av Skattemyndigheten i Kopparbergs län.

Riksskatteverket leder och ansva- rar för skatteförvaltningens verk- samhet enligt denna lag.

65

Banken skall före utgången av månaden efter den månad då ränte- gottskrivning skett på blankett som fastställs av Riksskatteverket - eller efter särskilt medgivande på annat lämpligt sätt - till verket lämna uppgifter om kontohavare, kontoslag, kontobehållning, gottskriven ränta och innehållen skatt.

Banken skall före utgången av månaden efter den månad då ränte- gottskrivning skett på blankett som fastställs av Riksskatteverket - eller efter särskilt medgivande på annat lämpligt sätt - till Skattemyn- digheten i Kopparbergs län lämna uppgifter om kontohavare, konto- slag, kontobehållning, gottskn'ven ränta och innehållen skatt.

lZä

För kontroll beträffande skatten kan Riksskatteverket meddela beslut om skatterevision hos banken. Därvid gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i taxerings- lagen (1990:324) om taxeringsrevi- sion.

lSenaste lydelse av 9 & 1992z649.

För kontroll beträffande skatten kan Skattemyndigheten eller Riks— skatteverket meddela beslut om skatterevision hos banken. Därvid gäller i tillämpliga delar be- stämmelserna i taxeringslagen (1990:324) om taxeringsrevision.

Bilaga 1

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

135

Riksskatteverkets beslut enligt denna lag får överklagas hos kam- marrätten av den skattskyldige, banken eller det allmänna orrt- budet enligt kupongskattelagen (1970:624). Beslut om skatterevi- sion enligt 12 5 får dock inte över- klagas.

Overklagandet skall ha kommit in inom två månader från den dag då klaganden fick del av Riks— skatteverkets beslut.

Skattemyndighetens beslut enligt denna lag får överklagas hos läns- rätten av den skattskyldige, banken eller Riksskatteverket. Beslut om skatterevision enligt 12 5 får dock inte överklagas.

Överklagandet skall ha kommit in inom två månader från den dag då klaganden fick del av beslutet.

14 &

Bestämmelserna i 6 kap. taxe- ringslagen (1990:324) om överkla- gande av länsrättens och kam- marrättens beslut och företrädare

för det allmänna gäller i tillämp-

liga delar för mål enligt denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

1. Beslut som meddelats av Riksskatteverket före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser. Överklagande av beslut meddelade av Riksskatteverket skall dock ges in till Skattemyndigheten i Koppar- bergs län.

2. Vid överklagande av den skattskyldige av beslut som meddelats före ikraftträdandet skall allmänna ombudets funktion fullgöras av Riks- skatteverket. Vid överklagande av det allmänna av beslut som meddelats före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser rörande det allmänna ombudet.

Bilaga 1

4 Förslag till

Lag om ändring i lagen (1991:119) om återbetalning av mervärdeskatt till utländska företagare

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1991:119) om återbetalning av mervärdeskatt till utländska företagare

dels att i 6 och 12 åå ordet ' Riksskatteverket" skall bytas ut mot " Skattemyndigheten i Kopparbergs län",

dels att 11 5 skall upphöra att gälla, dels att rubriken närmast före 11 5 skall utgå, dels att 15 5 skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

155

Riksskatteverket prövar frågor om återbetalning av mervärdeskatt till utländska företagare och om betalningsskyldighet enligt 13 & första stycket. lérkets beslut får överklagas hos kammarrätten. Beslut om avräkning enligt 13 å andra stycket får överklagas an— tingen i samband med överklagan- de av beslut om betalningsskyl- dighet enligt 13 5 första stycket eller särskilt på den grunden att avräkningsbeslutet är felaktigt.

Riksskatteverket leder och ansva- rar för skattq'örvaltningens verk- samhet enligt denna lag.

Skattemyndigheten i Kopparbergs län prövar frågor om återbetalning av mervärdeskatt till utländska företagare och om betalningsskyl- dighet enligt 13 5 första stycket. Skattemyndighetens beslut får överklagas hos länsrätten. Beslut om avräkning enligt 13 å andra stycket får överklagas antingen i samband med överklagande av beslut om betalningsskyldighet enligt 13 & första stycket eller särskilt på den grunden att avräk- ningsbeslutet är felaktigt. ' Vid överklagande gäller 6 kap. 10-23 55 taxeringslagen (1990:324) [ tillämpliga delar.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993. Beslut som meddelats av Riksskatteverket före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmel- ser. Överklagandet skall dock ges in till Skattemyndigheten i Koppar-

bergs län.

Bilaga 1

5 Förslag till

Lag om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (19912591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.1 dels att i 23 & ordet "Riksskatteverket" skall bytas ut mot "Skatte- myndigheten i Kopparbergs län",

dels att 10, 11, 21 och 22 55 skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

105

Riksskatteverket är beskattnings- myndighet enligt denna lag.

Skattemyndigheten i Kopparbergs län är beskattningsmyndighet enligt denna lag.

115

Hos beskattningsmyndigheten skall det finnas ett alltrtänt ombud som för det alltnännas talan hos förvaltningsdomstol i mål enligt denna lag.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer utser det allmänna ombudet och er— sättare för denne.

Riksskatteverket leder och ansva— rar för skattq'örvaltningens verk- samhet enligt derma lag.

215

Den skattskyldige, den som är redovisningsskyldig enligt 14 å och det allmänna ombudet får överkla- ga beslut av beskattningsmyn- digheten enligt denna lag hos kam- marrättert.

Den skattskyldige, den som är redovisningsskyldig enligt 14 5 samt Riksskatteverket får överklaga beslut av beskattningsmyndigheten enligt denna lag hos länsrätten.

225

Vid överklagande gäller i tillämpliga delar vad som sägs i 8 kap. lagen (1984:151) om punkt— skatter och prisregleringsatgifter. Med beskattningsår avses därmed det år under vilket ersättningen har betalats ut.

lSenaste lydelse av 23 5 1992:650.

Vid överklagande gäller i tillämpliga delar vad som sägs i 6 kap. taxeringslagen (1990:324). Med taxeringsår avses därmed det år under vilket ersättningen har betalats ut.

Bilaga 1

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

1. Beslut som meddelats av Riksskatteverket före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser. Överklagande av beslut meddelade av Riksskatteverket skall dock ges in till Skattemyndigheten i Koppar- bergs län.

2. Vid överklagande av den skattskyldige av beslut som meddelats före ikraftträdandet skall allmänna ombudets funktion fullgöras av Riks- skatteverket. Vid överklagande av det allmänna av beslut som meddelats före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser rörande det allmänna ombudet.

Bilaga 1

6 Förslag till

Lag om ändring i lagen (1990:662) om skatt på vissa

premiebetalningar

Härigenom föreskrivs att 5 5 lagen (1990:662) om skatt på vissa premiebetalningar skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

55

Beskattningsmyndigheten kan på ansökan förklara att premieskatt inte skall utgå.

Som förutsättning för att en sådan förklaring skall lämnas gäller att det utländska försäkringsföre— taget i den stat där det är hem- mahörande är underkastat en in- komstbeskattning som är jämförlig med den beskattning som skulle ha följt av en beskattning enligt lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt eller enligt lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel. Föreligger inte fulla skäl för befri- else får skatten nedsättas till hälf- ten.

Beskattningsmyndighetens beslut i fråga som här avses får överkla- gas hos regeringen.

Beskattningsmyndigheten kan på ansökan förklara att premieskatt inte skall betalas.

Som förutsättning för att en sådan förklaring skall lämnas gäller att det utländska försäkringsföreta- get i den stat där det är hem— mahörande är underkastat en in- komstbeskattning som är jämförlig med den beskattning som skulle ha följt av en beskattning enligt lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt eller enligt lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel. Om det inte finns fulla skäl för befrielse får skatten sättas ned till hälften.

Beskattningsmyndighetens beslut

i fråga som här avses får överkla-

gas hos Riksskatteverket. Riks- skatteverkets beslut för inte över- klagas.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993. Beslut som meddelats av beskattningsmyndigheten före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

Bilaga 1

7 Förslag till

Lag om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam1

dels att i 7, 10, 14, 19, 24 och 25 55 ordet "Riksskatteverket" skall bytas ut mot "beskattningsmyndigheten", dels att 32 5 skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

325

Tizian mot beslut enligt 7 5 eller 24 å andra eller tredje stycket förs hos regeringen genom besvär. Beslut av Riksskatteverket enligt 10 & första stycket eller 14 & får inte överklagas.

Beslut enligt 10 5 första stycket eller 24 å andra eller tredje stycket får överklagas hos Riks— skatteverket. Riksskatteverkets beslut för inte överklagas. Beslut enligt 7 och 14 åå får överklagas hos länsrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993. Beslut som meddelats av Riksskatteverket före ikraftträdandet

överklagas enligt äldre be-

stämmelser. Överklagandet skall dock ges in till Skattemyndigheten i Kopparbergs län.

1Lagen omtryckt 1984:156.

Senaste lydelse av ]4 & 1985z49724 & 1985:158.

Bilaga 1

8 Förslag till

Lag om ändring i skatteregisterlagen (1980:343)

Härigenom föreskrivs att 3 och 10 55 skatteregisterlagen (1980:343)1 skall ha följande lydelse.

Nu varande lydelse

Föreslagen lydelse

352

Med skatt avses i denna lag, om inte annat anges

l. skatt enligt uppbördslagen ( 1953:272) och sjömansskatt,

2. mervärdeskatt, annan indirekt skatt eller avgift för vilken Riks- skatteverket är beskattningsmyn— dighet och vägtrafikskatt,

3. arbetsgivaravgift, särskild löneskatt på vissa förvärvs- inkomster och särskild inkomstskatt för utomlands bosatta,

4. skatte— och avgiftstillägg samt förseningsavgift,

5. ränta och avgift som utgår i samband med uppbörd eller indriv- ning av skatt eller avgift enligt 1-4.

Med skatt avses i denna lag, om inte annat anges

1. skatt enligt uppbördslagen (1953:272) och sjömansskatt,

2. mervärdeskatt, annan skatt eller avgift för vilken Skattemyn- digheten i Kopparbergs län är beskattningsmyndighet och väg— trafikskatt, .

3. arbetsgivaravgift, särskild löneskatt på vissa förvärvsinkoms- ter och särskild inkomstskatt för utomlands bosatta,

4. skatte- och avgiftstillägg samt förseningsavgift,

5. ränta och avgift som utgår i samband med uppbörd eller indriv— ning av skatt eller avgift enligt 1-4.

Med skatt enligt uppbördslagen avses, förutom skatt och avgift enligt 1 5 nämnda lag, även annan avgift och ränta som utgår enligt be- stämmelserna i lagen.

10 53 Terminalåtkomst till uppgifter i register enligt denna lag får finnas endast för de ändamål som anges i 1 5 och i den utsträckning i övrigt

som anges i andra-femte styckena.

Skattemyndigheten i länet får ha terminalåtkomst till uppgifter som avses i 5 och 6 55, 7 5 1-6, 8, 9, 13, 15, 17 och 22 samt de uppgifter därutöver som behövs för utfärdande av skattsedel och dubblettskattsedel.

_IILagen omtryckt 1983: 143. "Senaste lydelse 1991 : 1920 3Senaste lydelse 1920.

Bilaga 1

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Skattemyndigheten får vidare ha Skattemyndigheten får vidare ha terminalåtkomst till uppgifter som terminalåtkomst till uppgifter som avses i 7 57, 10-12, 14, 16, 18, avses i 7 57, 10-12, 14, 16, 18, 20 och 21 och som hänför sig till 20 och 21 och som hänför sig till lånet eller gäller skattskyldig som länet eller gäller skattskyldig som tareras i länet. beskattas i länet.

Riksskatteverket får ha terminalåtkomst till uppgifter som avses i 5 och 6 åå samt 7 5 1—18, 20-22.

Kronofogdemyndighet får ha terminalåtkomst till det centrala skatteregistret i fråga om uppgifter enligt 5 och 6 åå samt 7 5 1, 3 och 4. Kronofogdemyndighet i det län där ett mål är registrerat för exekutiva åtgärder får vidare ha sådan terminalåtkomst i fråga om uppgifter enligt 7 5 7, 8, 12 och 13. Terminalåtkomsten får avse den som är registrerad som gäldenär hos kronofogdemyndighet eller make till gäldenären eller annan som sambeskattas med gäldenären. I fråga om uppgifter enligt 7 5 1 får terminalåtkomsten avse också den som är delägare i fåmansföre- tag där någon som avses i tredje meningen är delägare.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

Bilaga 1

9 Förslag till

Lag om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden

dels att i 4, 14, 18, 19, 21 och 22 åå ordet "Riksskatteverket" i olika böjningsformer skall bytas ut mot "den behöriga myndigheten" i motsvarande form,

dels att 3 och 21 åå skall ha följande lydelse.

Nu varande lydelse

Föreslagen lydelse

3?!

Med handräckning avses i denna lag

1. utbyte av upplysningar, häri inbegripet samtidiga skatteutred- ningar och deltagande i skatteutred- ning,

2. bistånd vid indrivning, häri inbegripet säkringsåtgärder, samt

3. delgivning av handlingar.

Med handräckning avses i denna lag

1. utbyte av upplysningar, häri inbegripet samtidiga skatteutred- ningar och deltagande i skatteutred- ning,

2. bistånd vid indrivning, häri inbegripet säkringsåtgärder, samt

3. delgivning av handlingar. Med behörig rrtyndighet avses i denna lag

I. Kronofogdemyndigheten i Stockholms län, såvitt avser sådan handräckning enligt första stycket 2. som sker med stöd av be- stämmelserna i lagen (I990.'226) om handräckning i skatteärenden mellan de nordiska länderna, och

2. Riksskatteverket i övriga fall.

21å

Är ett ärende enligt denna lag av särskild betydelse eller annars av sådan beskaffenhet att det bör avgöras av regeringen. skall Riks— skatteverket med eget yttrande överlämna ärendet dit.

Om ett ärende enligt denna lag är av särskild betydelse eller an- nars av sådan beskaffenhet att det bör avgöras av regeringen, skall Riksskatteverket med eget yttrande överlämna ärendet dit. Kronofog— demyndigheten i Stockholms län skall överlämna ärende av sådan beskafenhet till Riksskatteverket.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

Bilaga 1

10 Förslag till

Lag om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter

Härigenom föreskrivs att i 1 å lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter1 ordet "Riksskatteverket" skall bytas ut mot "Skattemyndigheten i Kopparbergs län".

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

[Senaste lydelse av 1 5 1992:1188.

11 Förslag till Prop.l992/93:l96 .. . . .. . Bilaga .1 Lag om andrlng 1 lagen (1957:262) om allman energlskatt Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1957:262) om allmän energiskattl dels att i 7, 11, 15, 28—30 och 32 åå ordet "Riksskatteverket" i olika böjningsformer skall bytas ut mot "beskattningsmyndighet" i motsvarande form. dels att i 31 å ordet "karrunarätten" skall bytas ut mot "länsrätten", dels att 27 å skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

27 52

Skatt på bränsle skall återbetalas om förvärvet gjorts av

1. utländsk beskickning eller lönat konsulat i Sverige eller sådan internationell organisation, som avses i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall,

2. diplomatisk företrädare vid utländsk beskickning i Sverige och lönad konsul vid utländskt konsulat i Sverige.

Återbetalning skall även ske för skatt på bränsle om förvärvet gjorts av medlemsstats ombud vid internationell organisation med säte i Sverige och personal hos sådan organisation, om Sverige har träffat överens- kommelse med annan stat eller med mellanfolklig organisation om detta.

Riksskatteverket prövar frågor Beskattningsmyndigheten prövar om återbetalning av skatt. Riks- frågor om återbetalning av skatt. skatteverkets beslut får överklagas Beskattningsmyndighetens beslut hos kammarrätten. får överklagas hos länsrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993. Beslut som meddelats av Riksskatteverket före ikraftträdandet överklagas enligt äldre be- stämmelser. Överklagandet skall dock ges in till Skattemyndigheten i Kopparbergs län.

lLagen omtryckt 1984z994. Senaste lydelse av

7 å 1991: 170 28 å l992:879 29 å l992:879 30 å 1992:879 31 å l992:879.

2Senaste lydelse 1990:583.

97 7 Riksdagen 1992/93. I saml. Nr 196

Bilaga 1

12 Förslag till

Lag om ändring i lagen (1990:582) om koldioxidskatt

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1990:582) om koldioxidskatt1 dels att i 4-6 55 ordet "Riksskatteverket" skall bytas ut mot "be- skattningsmyndigheten ",

dels att i 7 & ordet "kammarrätten" skall bytas ut mot "länsrätten".

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993. Beslut som meddelats av Riksskatteverket enligt 4 eller 6 & före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser. Överklagandet skall dock ges in till Skattemyn- digheten i Kopparbergs län.

lSenaste lydelse av 5 & l992:880.

Bilaga 1

13 Förslag till Lag om ändring i lagen (1974:992) om nedsättning av allmän energiskatt och koldioxidskatt

Härigenom föreskrivs att i 2 5 lagen (1974:992) om nedsättning av allmän energiskatt och koldioxidskattl ordet "Riksskatteverket" skall bytas ut mot "beskattningsmyndigheten".

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

1Lagen omtryckt 1984z996.

Senaste lydelse av lagens rubrik 1990:584.

25 l992:88l.

Bilaga 1

14 Förslag till Lag om ändring i lagen (1992:1479) om lagerskatt 'på viss bensin

Härigenom föreskrivs att 5 5 lagen (1992:1479) om lagerskatt på viss bensin skall ha följande lydelse.

Nu varande lydelse

55

Den som är skyldig att betala lagerskatt skall lämna en deklara- tion till Riksskatteverket om sitt innehav av skattepliktiga varor. Deklarationen skall ta upp de lagrade varornas art och kvantitet, lagringsplatsema, den använda mätningsmetoden och lagerskattens belopp.

Deklaration skall ha kommit in till Riksskatteverket senast den 15 februari 1993. Skatten skall senast samma dag vara inbetald till ver- ket.

Föreslagen lydelse

Den som är skyldig att betala lagerskatt skall lämna en deklara- tion till beskattningsmyndigheten om sitt innehav av skattepliktiga varor. Deklarationen skall ta upp de lagrade varornas art och kvan- titet, lagringsplatserna, den använda mätningsmetoden och lagerskattens belopp.

Deklaration skall ha kommit in till beskattningsmyndigheten senast den 15 februari 1993. Skatten skall senast samma dag vara inbetald till beskattningsmndigheten.

Deklarationen skall avges på heder och samvete samt upprättas på blankett enligt formulär som fastställs av Riksskatteverket.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

Bilaga 1

15 Förslag till Lag om ändring i lagen (1990:587) om svavelskatt

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1990:587) om svavelskatt dels att i 6—8 55 ordet "Riksskatteverket" skall bytas ut mot "be-

skattningsmyndigheten " , . dels att i 9 & ordet "kammarrätten" skall bytas ut mot "länsrätten".

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993. Beslut som meddelats av Riksskatteverket enligt 6 eller 8 & före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser. Överklagandet skall dock ges in till Skattemyn- digheten i Kopparbergs län.

16 Förslag till Prop.1992/93:196

E'] 1 Lag om ändring i lagen (1982:1201) om skatt på viss laga

elektrisk kraft

Härigenom föreskrivs att i 3 5 lagen (1982:1201) om skatt på viss elektrisk kraft ordet "Riksskatteverket" skall bytas ut mot "be- skattningsmyndigheten" .

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

Bilaga 1

17 Förslag till Lag om ändring i lagen (1961:372) om bensinskatt

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1961:372) om bensinskatt1 dels att i 4 & ordet "Riksskatteverket" skall bytas ut mot "be- skattningsmyndigheten " ,

dels att 6 5 skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

6 52

Skatt på bensin skall återbetalas om förvärvet gjorts av

1. utländsk beskickning eller lönat konsulat i Sverige eller sådan internationell organisation, som avses i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall,

2. diplomatisk företrädare vid utländsk beskickning i Sverige och lönad konsul vid utländskt konsulat i Sverige.

Återbetalning skall även ske för skatt på bensin om förvärvet gjorts av medlemsstats ombud vid internationell organisation med säte i Sverige och personal hos sådan organisation, om Sverige har träffat överens- kommelse med annan stat eller med mellanfolklig organisation om detta.

Riksskatteverket prövar frågor Beskattningsmyndigheten prövar

om återbetalning av skatt. Riks- frågor om återbetalning av skatt. skatteverkets beslut får överklagas Beskattningsmyndighetens beslut hos kammarrätten. får överklagas hos länsrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993. Beslut som meddelats av Riksskatteverket enligt 6 & före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser. Överklagandet skall dock ges in till Skattemyndigheten i Kopparbergs län.

1Lagcn omtryckt 1984z993. Senaste lydelse av 4 5 1991:169. :Scmiste lydelse 1990:535.

18 Förslag till Prop.l992/93:196

B'l l Lag om ändring i lagen (1983:1104) om särskild skatt för ”ga elektrisk kraft från kärnkraftverk

Härigenom föreskrivs att i 3 5 lagen (1983:1104) om särskild skatt för elektrisk kraft från kämkraftverkl ordet ”Riksskatteverket" skall bytas ut mot " beskattningsmyndigheten ".

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993. .

lLagen omtryckt 1986z503. Senaste lydelse av lagens rubrik 1986z503.

19 Förslag till Prop.1992/93zl96

B"] 1 Lag om ändring i lagen (1993:000) om upphävande av lagen laga (1978:144) om skatt på vissa resor

Härigenom föreskrivs att lagen (l993:000) om upphävande av lagen.: (1978:144) om skatt på vissa resor1 skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Härigenom föreskrivs att lagen (1978:144) om skatt på vissa resor skall upphöra att gälla vid utgången av september månad 1993. Den upphävda lagen tillämpas fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före den 1 oktober 1993.

Efter utgången av juni 1993 skall uppgi/ier som enligt lagen ankom-_ mit pd Riksskatteverket fullgöras av Skattemyndigheten i Kopparbergs län. .

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

lLydelse enligt prop. 1992/93:00.

Bilaga 1

20 Förslag till Lag om ändring i lagen (1988:1567) om miljöskatt på inrikes

flygtrafik

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1988:1567) om miljöskatt på inrikes flygtrafik

dels att i 9 och 11 åå ordet "Riksskatteverket" skall bytas ut mot

" beskattnin gsmyndigheten " ,

dels att 10 5 skall ha följande lydelse.

Nu varande lydelse

Föreslagen lydelse

105

Skattskyldig fysisk person, som inte är bosatt här i landet, eller en skattskyldig juridisk person som inte har fast driftställe här i landet skall företrädas av en representant som har godkänts av Riksskatte- verket. Representanten skall enligt fullmakt av den skattskyldige som ombud för denne svara för redovis- ningen av miljöskatt och i övrigt företräda den skattskyldige i frågor som gäller miljöskatt. Underlag för kontroll av skatteredovisningen skall finnas tillgängligt hos rep- resentanten.

Underlåter den skattskyldige att utse en representant enligt första stycket kan Riksskatteverket före- lägga honom att vid vite fullgöra sin skyldighet. Frågor om utdöm- ande av vite prövas av Länsrätten i Stockholms län.

Skattskyldig fysisk person, som inte är bosatt här i landet, eller en skattskyldig juridisk person som inte har fast driftställe här i landet skall företrädas av en representant som har godkänts av be- skattningsmyndigheten. Represen- tanten skall enligt fullmakt av den skattskyldige som ombud för denne svara för redovisningen av miljö- skatt och i övrigt företräda den skattskyldige i frågor som gäller miljöskatt. Underlag för kontroll av skatteredovisningen skall finnas tillgängligt hos representanten.

Underlåter den skattskyldige att utse en representant enligt första stycket kan beskattningsmyn- digheten förelägga honom att vid vite fullgöra sin skyldighet. Frågor om utdömande av vite prövas av Länsrätten i Kopparbergs län.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

Bilaga 1

21 Förslag till

Lag om ändring i lagen (1978:69) om försäljningsskatt på motorfordon

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1978:69) om försäljningsskatt på motorfordonl

dels att i 6 och 15 åå ordet "Riksskatteverket" skall bytas ut mot " beskattningsmyndigheten" ,

dels att 17 5 skall ha följande lydelse.

Nu va rande lydelse Föreslagen lydelse

17 52

Generaltullstyrelsens beslut enligt Beskattningsmyndighetens beslut 12 å och Riksskatteverkets beslut enligt 15 & överklagas hos läns- enligt 15 & överklagas hos kam— rätten. Bestämmelsen i 100 & marrätten, genom besvär. första stycket tullagen (1987:1065) om överklagande skall gälla även beslut av GeneraltulLstyreLsen enligt denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993. Beslut enligt 15 å som meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser. Overklagande av beslut meddelade av Riksskatteverket enligt 15 5 skall dock ges in till Skattemyndigheten i Kopparbergs län.

lLagen omtryckt 1984: 159. Senaste lydelse av 6 & 1992: 1443. 2Senaste lydelse 19882357.

Bilaga 1

22 Förslag till

Lag om ändring i lagen (1988:358) om upphävande av lagen (1960:603) om bidrag till vissa handikappade ägare av motorfordon

Härigenom föreskrivs att lagen (1988:358) om upphävande av lagen ( 1960:603) om bidrag till vissa handikappade ägare av motorfordon skall ha följande lydelse.

Nu varande lydelse

Enligt riksdagens beslut före— skrivs att lagen (1960:603) om bidrag till vissa handikappade ägare av motorfordon skall upp- höra att gälla vid utgången av sep- tember 1988.

Föreslagen lydelse

Enligt riksdagens beslut före- skrivs att lagen (1960:603) om bidrag till vissa handikappade ägare av motorfordon skall upp— höra att gälla vid utgången av sep- tember 1988. Efter utgången av

' juni 1993 skall därvid uppgifter

som enligt lagen ankommit på Riksskatteverket fullgöras av Skattemyndigheten i Kopparbergs lätt.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

Bilaga 1

23 Förslag till Lag om ändring i lagen (1990:597) om upphävande av lagen (l982:69l) om skatt på vissa kassettband

Härigenom föreskrivs att lagen (1990:597) om upphävande av lagen (1982:691) om skatt på vissa kassettband skall ha följande lydelse.

Nu varande lydelse Föreslagen lydelse

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att lagen (1982:691) om skatt på vissa kassettband skall upphöra att gälla vid utgången av år 1992.

Lagen tillämpas fortfarande ifråga om förhållanden som hänför sig till tiden före den 1 januari 1993.

Efter utgången av juni 1993 skall uppgifter som enligt lagen ankom- mit på Riksskatteverket fullgöras av Skattemyndigheten i Kopparbergs län.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

Bilaga 1

24 Förslag till Lag om ändring i lagen (1990:596) om upphävande av lagen (1982:1200) om skatt på videobandspelare

Härigenom föreskrivs att lagen (1990:596) om upphävande av lagen (1982:1200) om skatt på videobandspelare skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att lagen (1982:1200) om skatt på videobandspelare skall upphöra att gälla vid utgången av år 1992. Lagen tillämpas fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före den ljanuari 1993.

Efter utgången av juni 1993 skall uppgifter som enligt lagen ankom- mit på Riksskatteverket fullgöras av Skattemyndigheten i Kopparbergs län.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

25 Förslag till Prop.1992/93zl96 B'l l Lag om ändring i lagen (1977:306) om dryckesskatt laga

Härigenom föreskrivs att i 5, 6 och 8 55 lagen (1977:306) om dryckesskattl ordet "Riksskatteverket" skall bytas ut mot "be- skattningsmyndigheten " .

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

1Lagen omtryckt 1984:158.

26 Förslag till Prop.1992/93zl96 . . B'l ' 1 Lag om ändring 1 lagen (1993:000) om upphävande av lagen lagd (1984:355) om skatt på vissa dryckesförpackningar m.m.

Härigenom förskrivs att lagen (19932000) om upphävande av lagen (1984:355) om skatt på vissa dryckesförpackningar m.m.l skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Härigenom föreskrivs att lagen (1984:355) om skatt på vissa dryckesförpackningar m.m. skall upphöra att gälla vid utgången av april månad 1993.

Den upphävda lagen tillämpas fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före den 1 maj 1993.

Efter utgången av juni 1993 skall uppgifter som enligt denna lag ankommit på Riksskatteverket full- göras av Skattemyndigheten i Kopparbergs län. Beslut som med- delas av Skattemyndigheten i Kopparbergs län överklagas hos länsrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993. Beslut som meddelats av Riksskatteverket enligt 9 & före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser. Överklagandet skall dock ges in till Skattemyndigheten i Kopparbergs län.

lLydelse enligt prop. 1992/93:166.

27 Förslag till Prop.1992/93zl96 B'l 1 Lag om ändring i lagen (1961:394) om tobaksskatt laga

Härigenom föreskrivs att i 4 5 lagen (1961:394) om tobaksskatt1 ordet "Riksskatteverket" skall bytas ut mot "beskattningsmyndigheten".

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

1Lagen omtryckt l984:155. Senaste lydelse av lagens rubrik 1975: 141.

1 13 8 Riksdagen 1992/93. I saml. Nr 196

Bilaga 1

28 Förslag till Lag om ändring i lagen (1990:591) om upphävande av lagen (1941:251) om särskild varuskatt

Härigenom föreskrivs att lagen (1990:591) om upphävande av lagen (1941 :251) om särskild varuskatt skall ha följande lydelse.

Nu varande lydelse

Enligt riksdagens beslut före- skrivs att lagen (1941:251) om särskild varuskatt skall upphöra att gälla vid utgången av år 1992.

Lagen tillämpas fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före den 1 januari 1993.

Föreslagen lydelse

Enligt riksdagens beslut föreskr- ivs att lagen (1941:251) om sär- skild varuskatt skall upphöra att gälla vid utgången av år 1992.

Lagen tillämpas fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före den 1 januari 1993.

Efter utgången av juni 1993 skall uppgifter som enligt lagen ankom— mit på Riksskatteverket fullgöras av Skattemyndigheten i Kopparbergs län.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

Bilaga 1

29 Förslag till Lag om ändring i lagen (1990:615) om avgifter på vissa jordbruksprodukter m.m.

Härigenom föreskrivs att i 4 5 lagen (1990:615) om avgifter på vissa jordbruksprodukter m.m. ordet "Riksskatteverket" skall bytas ut mot "Skattemyndigheten i Kopparbergs län".

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993. De uppgifter som enligt äldre bestämmelser ankom på Riksskatteverket skall efter den 1 juli 1993 i stället fullgöras av Skattemyndigheten i Kopparbergs län.

30 Förslag till Prop.1992/93zl96 . . B'l 1 Lag om ändring 1 lagen (1984:410) om avg1ft på laga

bekämpningsmedel

Härigenom föreskrivs att i 7 5 lagen (1984:410) om avgift på bekämpningsmedel ordet "Riksskatteverket" skall bytas ut mot "be- skattningsmyndigheten " .

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

Bilaga 1

31 Förslag till Lag om ändring i lagen (1972:820) om skatt på spel

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1972:820) om skatt på spel1 dels att i 5, 7, 11 och 16 && ordet "Riksskatteverket" skall bytas ut mot " beskattningsmyndigheten " ,

dels att 22 5 skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

22 52 Beslut av Riksskatteverket enligt Beslut av beskattningsmyn- 5 & första stycket eller 11 & tredje digheten enligt 5 5 första stycket stycket får inte överklagas. eller 11 & tredje stycket får över— klagas hos Riksskatteverket. Riks- skatteverkets beslut får inte över— klagas.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

[Lagen omtryckt 1984: 157. 2Senaste lydelse 1988: 1571.

32 Förslag till Prop.1992/93zl96 . . . B'l 1 Lag om ändring 1 lagen (1991:1482) om lottenskatt laga

Härigenom föreskrivs att i 2 5 lagen (1991:1482) om lotteriskatt ordet "Riksskatteverket" skall bytas ut mot "beskattningsmyndigheten".

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

33 Förslag till Prop.1992/93zl96 B'l ' l Lag om ändring i lagen (1990: 1427) om särskild premieskatt [ aga för grupplivförsäkring, m.m.

Härigenom föreskrivs att i 8 5 lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m. ordet "Riksskatteverket" skall bytas ut mot "beskattningsmyndigheten".

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

Bilaga 1

34 Förslag till Lag om ändring i lagen (1968:430) om mervärdeskatt

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1968:430) om mervärdeskatt att 76 b 5 skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

76135x

Mervärdeskatt, som hänför sig till varor som införts eller för- värvats för att föras ut ur landet och användas för utomlands bedri- ven verksamhet, skall återbetalas, om införseln eller förvärvet gjorts av ett FN-organ, ett statligt biståndsorgan eller en riksom- fattande hjälporganisation.

Riksskatteverket prövar frågor om återbetalning. Dess beslut får överklagas hos kammarrätten.

Mervärdeskatt, som hänför sig till varor som införts eller för- värvats för att föras ut ur landet och användas för utomlands be- driven verksamhet, skall återbetalas, om införseln eller förvärvet gjorts av ett FN-organ, ett statligt biståndsorgan eller en riksomfattande hjälporganisation.

Skattemyndigheten i Kopparbergs län prövar frågor om återbetalning. Dess beslut får överklagas hos länsrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

1Senaste lydelse 1990:576.

Lagrådet Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1993-03—05

Närvarande: justitierådet Per Jennsten, regeringsrådet Stig von Bahr, justitierådet Inger Nyström.

Enligt protokoll vid regeringssammanträde den 18 febriari 1993 har regeringen på hemställan av statsrådet Lundgren beslutat inhämta lagrådets yttrande över förslag till

]. lag om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter och pris- regleringsavgifter,

2. lag om ändring i kupongskattelagen (1970:624),

3. lag om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskon- tomedel m.m.,

4. lag om ändring i lagen..(1991:ll9) om återbetalning av mervärde- skatt till utländska företagare,

5. lag om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.,

6. lag om ändring 1 lagen (1990: 662) om skatt på vissa premiebetal- ningar,

7. lag om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam,

8. lag om ändring i skatteregisterlagen (1980: 343),

9. lag om ändring i lagen (1990: 314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden,

10. lag om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter,

11. lag om ändring i lagen (1957:262) om allmän energiskatt, 12. lag om ändring i lagen (1990:582) om koldioxidskatt, 13. lag om ändring i lagen (1974:992) om nedsättning av allmän energiskatt och koldioxidskatt,

14. lag om ändring i lagen (1992:1479) om lagerskatt på viss bensin, 15. lag om ändring i lagen (1990: 587) om svavelskatt, 16. lag om ändring i lagen (1982:1201) om skatt på viss elektrisk kraft

17. lag om ändring i lagen (1961:372) om bensinskatt, 18. lag om ändring i lagen'(1983:1104) om särskild skatt för elektrisk kraft från kärnkraftverk,

19. lag om ändring i lagen (1993: 000) om upphävande av lagen (1978:144) om skatt på vissa resor,

20. lag om ändring i lagen (1988:1567) om miljöskatt på inrikes flygtrafik.

21. lag om ändring i lagen (1978:69) om försäljningsskatt på motorfor- don, '

22. lag om ändring i lagen (1988:358) om upphävande av lagen (1960:603) om bidrag till vissa handikappade ägare av motorfordon,

23. lag om ändring i lagen "(1990:597) om upphävande av lagen

Bilaga 2

(1982:691) om skatt på vissa kassettband,

24. lag om ändring i lagen (1990:596) om upphävande av lagen (1982:1200) om skatt på videobandspelare,

25. lag om ändring i lagen (1977:306) om dryckesskatt, 26. lag om ändring i lagen (l993:000) om upphävande av lagen (1984z355) om skatt på vissa dryckesförpackningar m.m.,

27. lag om ändring i lagen (1961:394) om tobaksskatt, 28. lag om ändring i lagen (1990:591) om upphävande av lagen (1941:251) om särskild varuskatt,

29. lag om ändring i lagen (1990:615) om avgifter på vissa jordbruks- produkter m.m.,

30. lag om ändring i lagen (1984:410) om avgift på bekämpnings- medel,

31. lag om ändring i lagen (1972:820) om skatt på spel, 32. lag om ändring i lagen (1991:1482) om lotteriskatt, 33. lag om ändring i lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkringar, m.m.,

34. lag om ändring i lagen (1968:430) om mervärdeskatt. Förslagen har inför lagrådet föredragits av kammarrättsassessorn Kerstin Widmark.

Förslagen föranleder följande yttrande av lagrådet:

Förslag till lag om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter och pris reg leri ngsa vg ifter

lkap. 7aä

l paragrafen, som är ny, anges att "Riksskatteverket leder och ansvarar för skatteförvaltningens verksamhet enligt denna lag".

Av specialmotiveringen framgår att paragrafen har utformats efter mönster från reglerna i 2 kap. 1 & taxeringslagen (1990:324). Det har under föredragningen inför lagrådet upplysts att en annan och mer exakt förebild till den föreslagna bestämmelsen finns i bl.a. 61 5 lagen (1968:430) om mervärdeskatt. Sistnämnda paragraf fick sin nuvarande utformning vid de lagändringar som företogs i anledning av förslag om ändring i taxeringsorganisationen (prop. 1986/87:47, SFS 1986:1289). Lagrådet noterar att 18 5 första stycket i dåvarande taxeringslag samtidigt fick samma lydelse som 61 & mervärdeskattelagen men med tillägg av följande mening: "länsskattemyndigheten leder och ansvarar för verksamheten i länet" (SFS 1986:1284). I specialmotiveringen till ifrågavarande ändring i taxeringslagen (a. prop. s. 166) anfördes bl.a. att första styckets "mera övergripande bestämmelser" om taxeringsverk- samheten vad gållde länsskattemyndighetens ställning inte avsågs innebära "någon förändring av den regionala ledningen och ansvarsfuntkionen" i fråga om taxeringsverksamheten i länet. Att Riksskatteverkets ansvar för beskattningsverksamheten skulle vara av övergripande natur samt att dess befogenhet att meddela de underordnade myndigheterna bindande regler

Bilaga 2

gällde frågor "som inte direkt avser tillämpning av lag" betonades också i den allmänna motiveringen (a. prop. s. 85 ff).

Enligt lagrådets mening kan den nu aktuella föreskriften, i vilken endast Riksskatteverket nämns, ge anledning till en felaktig uppfattning angående en underställd regional och i förekommande fall lokal myn- dighets ansvar för sin tillämpning av lagen (jfr 11 kap. 7 & regerings- formen). Lagrådet förordar därför att orden "ansvarar för" i den före- slagna paragrafen ersätts med orden "har det övergripande ansvaret för".

Vad lagrådet nu anfört och förordat gäller aven 6 5 andra stycket förslag till lag om ändring i kupongskattelagen (1970:624), 4 5 andra stycket förslag till lag om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m. 15 5 första stycket förslag till lag om ändring i lagen (1991:119) om återbetalning av mervärdeskatt till utländska företagare samt 11 & förslag till lag om ändring i lagen (1991 :591 ) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

Övriga lagförslag

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran.

lnnehåH

Propositionens huvudsakliga innehåll

Författningsförslag I

Ur

10

11

12 13 14 15 16 17 18 19

Lag om ändring i lagen (1984: 151) om punktskatter och prisregleringsavgifter Lag om ändring i kupongskattelagen (1970:624) Lag om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m. Lag om ändring i lagen (1991:119) om återbetalning av mervärdeskatt till utländska företagare Lag om ändring i lagen (l99lz591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. Lag om ändring i lagen (1990:662) om skatt på vissa premiebetalningar Lag om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam Lag om ändring i skatteregisterlagen (1980:343) Lag om ändring i lagen (1988:1567) om miljöskatt på inrikes flygtrafik Lag om ändring i lagen (1978:69) om försäljningsskatt på motorfordon Lag om ändring i lagen (1990:615) om avgifter på vissa jordbruksprodukter m.m. Lag om ändring i lagen (1972:820) om skatt på spel Lag om ändring i lagen (1957:262) om allmän energiskatt Lag om ändring i lagen (1990:582) om koldioxidskatt Lag om ändring i lagen (1990:587) om svavelskatt Lag om ändring i lagen (1961:372) om bensinskatt Lag om ändring i lagen (1961:394) om tobaksskatt Lag om ändring i lagen (1968z430) om mervärdeskatt Lag om ändring i lagen (1974:992) om nedsättning av allmän energiskatt och koldioxidskatt Lag om ändring i lagen (1977:306) om dryckesskatt Lag om ändring i lagen (1982:1201) om skatt på viss elektrisk kraft Lag om ändring i lagen (1983:1104) om särskild skatt för elektrisk kraft från kärnkraftverk Lag om ändring i lagen (1984:410) om avgift på bekämpningsmedel Lag om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter Lag om ändring i lagen (1988:358) om upphävande av lagen (1960:603) om bidrag till vissa handikappade ägare av motorfordon Lag om ändring i lagen (1990:591) om upphävande av lagen (1941:251) om särskild varuskatt

15

17

18

20

21 22

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

34 35

36

37

38

39

40

41

Prop. 1992/ 93: 196

33

34

35

Lag om ändring i lagen (1990:596) om upphävande av lagen (1982:1200) om skatt på videobandspelare Lag om ändring i lagen (1990:597) om upphävande av lagen (1982z691) om skatt på vissa kassettband Lag om ändring i lagen (l990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkringar, m.m. Lag om ändring i lagen (1991:1482) om lotteriskatt Lag om ändring i lagen (1992:1479) om lagerskatt på viss bensin ' Lag om ändring i lagen (1978:144) om skatt på vissa resor Lag om ändring i lagen (1993:000) om upphävande av lagen (1984:355) om skatt på vissa dryckesförpackningar m.m. Lag om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden Lag om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 11 mars 1993

1 2 3 4

OOXIONQII

Inledning lnstansordningen

Det allmännas talan Överföring av handräckningsärenden som avser indrivning av skatt i något nordiskt land Återbetalning av mervärdeskatt till utländska företagare

Uppgiftsskyldighet för betalningsförrnedlare Upprättade lagförslag Författningskommentarer

8.1 Förslag till lag om ändring i lagen om punktskatter och prisregleringsavgifter 8.2 Förslag till lag om ändring i kupongskattelagen 8.3 Förslag till lag om ändring i lagen om skatt på ränta på skogskontomedel m.m. 8.4 Förslag till lag om ändring i lagen om återbetalning av mervärdeskatt till utländska företagare 8.5 Förslag till lag om ändring i lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. 8.6 Förslag till lag om ändring i lagen om skatt på vissa premiebetalningar 8.7 Förslag till lag om ändring i lagen om skatt på annonser och reklam 8.8 Förslag till lag om ändring i skatteregisterlagen 8.9 Förslag till lag om ändring i lagen om miljöskatt på inrikes flygtrafik 8.10 Förslag till lag om ändring i lagen om försäl j ningsskatt på motorfordon

42

43

44 45

46

47

48 49 51 52 53 54 55 58 59 60 61

61 64

65

66

66

67

67 68

69

70

8.11

8.14 8.15 8.16 8.17

8.18

Förslag till lag om ändring i lagen om avgifter på vissa jordbruksprodukter m.m. Förslag till lag om ändring i lagen om skatt på spel Förslag till lag om ändring i lagen om allmän energiskatt Förslag till lag om ändring i lagen om koldioxidskatt Förslag till lag om ändring i lagen om svavelskatt Förslag till lag om ändring i lagen om bensinskatt Förslag till lag om ändring i lagen om ömsesidig handräckning i skatteärenden Förslag till lag om ändring i lagen om självdeklaration och kontrolluppgifter

9 Hemställan 10 Beslut

Bilaga 1 De remitterade lagförslagen Bilaga 2 Lagrådets yttrande

70 70

70 70 71 71

71

71 71 73

74 121