Upphävd författning

Kungörelse (1961:462) om lönenämnder för tjänsteplikt

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Utfärdad
1961-07-27
Ändring införd
SFS 1961:462 i lydelse enligt SFS 1967:827
Ikraft
1961-09-12
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  För handläggning av ärenden enligt 15 § lagen om allmän tjänsteplikt (löneärenden vid tjänsteplikt) skola, när förordnande om tjänsteplikt jämlikt 8 eller 9 § samma lag meddelas eller när Kungl. Maj:t eljest så förordnar, inrättas nio lönenämnder för tjänsteplikt, envar med sitt distrikt.

[S2]Distrikten skola omfatta följande områden, nämligen

[S3]första distriktet: Stockholm, Uppsala och Västmanlands län; andra distriktet: Södermanlands och Östergötlands län; tredje distriktet: Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Blekinge län; fjärde distriktet: Kristianstads och Malmöhus län; femte distriktet: Hallands, Göteborgs och Bohus, Älvsborgs samt Skaraborgs län; sjätte distriktet: Värmlands, Örebro och Kopparbergs län; sjunde distriktet: Gävleborgs, Västernorrlands och Jämtlands län; åttonde distriktet: Västerbottens och Norrbottens län; samt nionde distriktet: Gotlands län. Kungörelse (1967:827).

2 §  Varje lönenämnd, utom lönenämnden i nionde distriktet, skall bestå av ordförande samt femton ledamöter. Av ledamöterna utses sex bland personer, föreslagna av organisationer som företräda arbetsgivare inom nämndens distrikt, samt sex bland personer, föreslagna av organisationer som företräda olika grupper av arbetstagare inom distriktet.

[S2]Lönenämnden i nionde distriktet skall bestå av ordförande samt fyra ledamöter, varav två föreslagits av sådana arbetsgivarorganisationer och två av sådana arbetstagarorganisationer, som i första stycket sägs.

[S3]För varje ledamot skall finnas en i enahanda ordning utsedd suppleant. Såsom ersättare för ordföranden må tjänstgöra endast ledamot eller suppleant som utsetts utan förslag.

[S4]Sekreterare hos lönenämnd förordnas av Kungl. Maj:t.

3 §  I lönenämnds handläggning av löneärende vid tjänsteplikt skola deltaga utom ordföranden eller ersättare för denne, i första-åttonde distrikten sex ledamöter eller suppleanter, därav två arbetsgivarrepresentanter och två arbetstagarrepresentanter, samt i nionde distriktet två ledamöter eller suppleanter, därav en arbetsgivarrepresentant och en arbetstagarrepresentant. Arbetsgivar- och arbetstagarrepresentanterna böra om möjligt företräda de arbetsområden, som ärendet berör.

[S2]Åtgärd, som avser allenast ärendes beredande, må vidtagas av ordföranden ensam. Ordföranden äger ock besluta om muntlig handläggning enligt 6 § och göra framställning om medling enligt 7 § andra stycket.

[S3]I andra ärenden än löneärenden utövas lönenämnds beslutanderätt av ordföranden.

4 §  Löneärende vid tjänsteplikt anhängiggöres genom skriftlig ansökan av part.

[S2]Ansökningen skall innehålla partens yrkanden och skälen därför. Vid densamma bör parten foga de handlingar han vill åberopa i saken.

5 §  Över ansökningen skall motpart beredas tillfälle att skriftligen yttra sig.

[S2]Finnes ytterligare skriftväxling erforderlig, förordnar lönenämnden härom.

6 §  Finnes ärendet icke lämpligen kunna handläggas enbart genom skriftväxling, äger lönenämnden besluta om muntlig förhandling. Hava parterna å ömse sidor begärt muntlig förhanling, skall sådan äga rum.

[S2]Muntlig förhandling hålles å tid och plats, som bestämmes under hänsynstagande till att part därvid skall kunna själv eller genom sin organisation bliva företrädd med minsta kostnad.

[S3]Till förhandling skall part kallas under erinran att hans utevaro ej utgör hinder för ärendets vidare handläggning och avgörande.

7 §  Lönenämnd har att verka för att utredningen blir så fullständig som med hänsyn till sakens beskaffenhet erfordras.

[S2]Finner lönenämnd lämpligt att medling äger rum eller, om medling redan skett, att förnyad medling företages, skall nämnden göra framställning därom till förlikningsman.

8 §  Delgivning av inlaga eller annan handling med part sker på sätt lönenämnden finner lämpligt. Är handlingen vidlyftig, må i stället för delgivning vidtagas lämplig åtgärd varigenom part erhåller tillfälle att taga del av handlingens innehåll.

[S2]Delgivning erfordras icke av handling, vars innehåll måste antagas vara bekant för parten.

9 §  Beträffande omröstning i lönenämnd skall i tillämpliga delar gälla vad i 16 kap.rättegångsbalken är föreskrivet om omröstning i rådhusrätt.

[S2]Skiljaktig mening skall antecknas i protokoll eller fogas vid nämndens beslut.

10 §  Lönenämnds beslut i löneärende vid tjänsteplikt skall grundas på vad handlingarna innehålla och eljest förekommit. Beslut, varigenom nämnden skiljer saken från sig, skall i den mån det finnes erforderligt innehålla de skäl på vilka avgörandet grundats.

Ändringar

Kungörelse (1961:462) om lönenämnder för tjänsteplikt

    Ikraftträder
    1961-09-12

Kungörelse (1967:827) angående ändrad lydelse av 1 § kungörelsen den 27 juli 1961 (nr 462) om lönenämnder för tjänsteplikt

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
1968-01-01

Förordning (2016:1003) om upphävande av kungörelsen (1961:462) om lönenämnder för tjänsteplikt

Omfattning
upph.