Upphävd författning

Lag (1962:401) om förvaltningen av de allmänna försäkringskassornas fonder för den obligatoriska och den frivilliga sjukförsäkringen

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1962-05-25
Ändring införd
SFS 1962:401 i lydelse enligt SFS 2003:846
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  För förvaltningen av den obligatoriska sjukförsäkrings- fonden enligt p. 5 övergångsbestämmelserna till lagen (1998:87) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring och den frivilliga sjukförsäkringsfonden enligt 21 kap. 2 § lagen (1962:381) om allmän försäkring skall följande gälla. Lag (1998:89).

2 §  Allmän försäkringskassa må placera fondmedel

 1. i obligationer utfärdade av staten, kommun eller Sveriges allmänna hypoteksbank;
 2. i obligationer garanterade av staten eller kommun;
 3. i obligationer och andra för den allmänna rörelsen avsedda förskrivningar, som offentligen utbjudits av svenskt bankaktiebolag, Sveriges investeringsbank aktiebolag eller Nordiska investeringsbanken;
 4. i andra skuldförbindelser utfärdade eller garanterade av staten eller kommun eller utfärdade av riksbanken, bankaktiebolag, sparbank eller centralkassa för jordbrukskredit;
 5. i skuldförbindelser, för vilka kassan äger säkerhet genom inteckning i annan fastighet än industrifastighet inom två tredjedelar av senast fastställda taxeringsvärde, därvid i taxeringsvärdet å jordbruksfastighet icke må medräknas taxeringsvärdet å växande skog; dock skall åbyggnad, för att inteckning i fastigheten må godkännas, vara brandförsäkrad i försäkringsbolag, som avses i lagen om försäkringsrörelse, eller i utländsk försäkringsanstalt med rätt att driva försäkringsrörelse här i riket; samt
 6. med riksförsäkringsverkets medgivande i fastighet, avsedd för kassans verksamhet; och skall i fråga om brandförsäkring av åbyggnad gälla vad vid 5 stadgas. Lag (2003:846).

3 §  Utan hinder av vad i 2 § föreskrives må allmän försäkringskassa med riksförsäkringsverkets medgivande såsom tillgång i fond redovisa värdet i inventarier, som anskaffats för kassans verksamhet, under förutsättning att nedskrivning av värdet sker med minst en tiondel varje år.

Ändringar

Lag (1962:401) om förvaltningen av de allmänna försäkringskassornas fonder för den obligatoriska och den frivilliga sjukförsäkringen

Ändring, SFS 1967:349

  Omfattning
  ändr. 2 §

Ändring, SFS 1967:350

  Omfattning
  ikrafttr. av 1967:349

Lag (1976:148) om ändring i reglementet (1962:401) angående förvaltningen av de allmänna försäkringskassornas fonder för den obligatoriska och den frivilliga sjukförsäkringen

Förordning (1976:288) om ikraftträdande av lagen (1976:148) om ändring i reglementet (1962:401) angående förvaltningen av de allmänna försäkringskassornas fonder för den obligatoriska och den frivilliga sjukförsäkringen

  Omfattning
  ikrafttr. av 1976:148

Lag (1998:89) om ändring i reglementet (1962:401) angående förvaltningen av de allmänna försäkringskassornas fonder för den obligatoriska och den frivilliga sjukförsäkringen

  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:153, Prop. 1997/98:41, Bet. 1997/98:SfU8
  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1 §
  Ikraftträder
  1998-07-01

Lag (2003:846) om ändring i lagen (1962:401) om förvaltningen av de allmänna försäkringskassornas fonder för den obligatoriska och den frivilliga sjukförsäkringen

Förarbeten
Rskr. 2003/04:38, Prop. 2002/03:92, Bet. 2003/04:FiU7
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2004:795) om upphävande av lagen (1962:401) om förvaltningen av de allmänna försäkringskassornas fonder för den obligatoriska och den frivilliga sjukförsäkringen

Förarbeten
Rskr. 2004/05:8, Prop. 2003/04:152, Bet. 2004/05:SfU4
Omfattning
upph.