Inaktuell version

Förordning (1962:521) om frivillig pensionsförsäkring hos Riksförsäkringsverket

Version: 1993:1725

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1962-09-14
Ändring införd
SFS 1962 i lydelse enligt SFS 1993:1725
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-02-07

1 §  Riksförsäkringsverket meddelar enligt vad nedan sägs frivillig försäkring för temporär ålderspension eller livsvarig ålderspension.

[S2]Försäkring för livsvarig ålderspension må lämnas

 1. för beredande av pension att utgå omedelbart,
 2. för beredande av pension från en i enlighet med 3 § tredje stycket vald tidpunkt. Kungörelse (1975:1368).

2 §  Därest vid försäkring för temporär ålderspension eller vid försäkring för livsvarig ålderspension enligt 1 § andra stycket b) sådan nedsättning av arbetsförmågan som i 7 kap. 1 § första stycket lagen (1962:381) om allmän försäkring sägs inträder före den månad, under vilken den försäkrade fyller femtiofem år, må den från nämnda ålder tillförsäkrade pensionen, enligt av regeringen fastställda grunder, kunna utgå med reducerat belopp såsom förtidspension, dock ej före fyllda sexton år. Förordning (1976:1048).

3 §  Temporär ålderspension utgår från och med den månad då ansökan om pension göres, dock tidigast från och med den månad, varunder den försäkrade fyller femtiofem år, och senast från och med den månad, varunder han fyller sextiotvå år.

[S2]Livsvarig ålderspension enligt 1 § andra stycket a) utgår från och med den månad, då avgiften inbetalats.

[S3]Livsvarig ålderspension enligt 1 § andra stycket b) utgår från och med den månad då ansökan göres, dock tidigast från och med den månad, varunder den försäkrade fyller femtiofem år, och senast från och med den månad, varunder han fyller sjuttio år. Förordning (1976:1048).

4 §  Temporär ålderspension utgår till och med månaden näst före den, varunder den försäkrade fyller sextiofem år eller till och med den tidigare månad, under vilken den försäkrade avlider.

[S2]Livsvarig ålderspension utgår till och med den månad, då den försäkrade avlider.

[S3]Förtidspenison utgår till och med den månad, varunder den försäkrade avlider eller rätten till pension eljest upphör. Förordning (1976:1048).

5 §  Avgift må erläggas allenast för den som vid betalningstillfället är svensk medborgare eller bosatt här i riket samt må inbetalas, vid försäkring för temporär ålderspension senast den månad då den försäkrade fyller sextiotvå år, vid försäkring som avses i 1 § andra stycket a) tidigast månaden näst efter den då den försäkrade fyllt sjuttio år och vid försäkring som avses i 1 § andra stycket b) senast den månad då den försäkrade uppnår sjuttio års ålder. Förordning (1976:1048).

6 §  Till den frivilliga försäkringen må för en person under loppet av ett år inbetalas högst så stort belopp, att detsamma tillhopa med de för honom under tidigare år erlagda avgifterna ej överstiger ettusen kronor gånger det antal levnadsår, som han uppnår under nästföljande år; dock må till försäkring som avses i 1 § andra stycket a) inbetalas högst så stort belopp, att motsvarande pension, jämte annan den försäkrade möjligen tillkommande pension från den frivilliga försäkringen, uppgår till sextusen kronor för år räknat.

7 §  Det pensionsbelopp, vartill varje erlagd avgift berättigar, framgår av tariffer, som enligt av regeringen fastställda grunder utfärdas av riksförsäkringsverket.

[S2]Vid pensionsbeloppets fastställande får pensionens belopp höjas så, att pensionen kan betalas ut månadsvis i helt krontal. Förordning (1985:973).

8 §  Pensionen utbetalas månadsvis om dess årliga belopp uppgår till etthundratjugo kronor eller därutöver, kvartalsvis om beloppet uppgår till åttio men ej till etthundratjugo kronor, halvårsvis om beloppet uppgår till femtio men ej till åttio kronor samt en gång om året, därest beloppet ej uppgår till femtio kronor. På framställning av den försäkrade äger riksförsäkringsverket medgiva längre utbetalningstermin än vad nu angivits. Är utbetalningsterminen längre än en månad, sker utbetalningen under terminens sista månad.

[S2]Tillkommer pensionen någon som flyttar ur riket, utbetalas pensionen en gång om året, såvida ej riksförsäkringsverket med beaktande av vad i första stycket stadgas beslutar om kortare utbetalningstermin. För utbetalning utom riket må krävas bevis att rätt till pension alltjämt föreligger. Förordning (1976:1048).

9 §  För vinnande av delaktighet i försäkringen skall anmälan på fastställd blankett göras å postanstalt i riket.

10 § har upphävts genom förordning (1985:973).

11 §  Önskar någon enligt punkt 1 av anvisningarna till 31 § kommunal- skattelagen göra förbehåll om att försäkring, som annars varit att hänföra till pensionsförsäkring, skall anses såsom kapitalförsäkring, skall han i samband med inbetalning av försäkringsavgiften på särskild blankett göra anmälan om detta. Ifylld blankett insändes med post till Riksförsäkringsverket. Förordning (1993:1725).

12 §  Därest avgift erlagts för person, vilken då avgiften erlades icke var berättigad att erhålla försäkring enligt den valda försäkringsformen, utgår ej pension för avgiften.

[S2]Har under ett år avgift inbetalats utöver högsta tillåtna avgiftssumma, utgår icke pension för överskottet i vidare mån än detsamma finnes av riksförsäkringsverket kunna överföras till nästföljande år såsom därunder inbetalat.

[S3]Avgiftsbelopp, för vilket pension sålunda ej utgår, skall återbetalas.

13 §  Försäkrad, som önskar komma i åtnjutande av pension, skall hos riksförsäkringsverket göra ansökan härom på fastställt formulär.

[S2]Har försäkrad avlidit efter ingången av den månad, då han uppnått eller skolat uppnå vid försäkring för temporär ålderspension en ålder av sextiotvå år och vid försäkring för livsvarig ålderspension en ålder av sjuttio år, och har han ej sökt pension, äger hans dödsbo att skriftligen hos riksförsäkringsverket framställa sina rättsanspråk.

[S3]Vid ansökan eller framställning som nu sagts skola fogas personbevis angående den försäkrade samt hans försäkringsbok. Förordning (1976:1048).

14 §  På framställning av försäkrad skall återköp av försäkring medges om återköpsvärdet vid högsta medgivna pensionsålder uppgår till högst 10 000 kronor och pension inte har beviljats. Återköpsvärdet vid högsta medgivna pensionsålder beräknas efter de vid återköpstidpunkten fastställda förmånerna. Till grund för återköpsvärdet läggs samtliga avgifter som den försäkrade erlagt till den frivilliga pensionsförsäkringen.

[S2]Har pension beviljats skall återköp medges om pensionen enligt 8 § första stycket skall betalas ut en gång om året.

[S3]Riksförsäkringsverket får även i övrigt medge återköp av försäkring i särskilda undantagsfall.

[S4]Överstiger återköpsvärdet 10 000 kronor och har riksförsäkringsverket funnit att återköp kan medges, skall ärendet överlämnas till riksskatteverket för prövning enligt punkt 1 sextonde stycket av anvisningarna till 31 § kommunalskattelagen (1928:370).

[S5]Återköpsvärdet beräknas enligt grunder som regeringen fastställer. Förordning (1985:973).

15 §  Försäkring enligt denna förordning får inte pantsättas eller belånas.

[S2]Bestämmelserna i 20 kap.6 och 11--13 §§ lagen (1962:381) om allmän försäkring gäller i tillämpliga delar beträffande försäkring enligt denna förordning.

[S3]I ärenden rörande den frivilliga försäkringen skall tillämpas även de bestämmelser i förvaltningslagen (1986:223) som enligt sin lydelse endast gäller ärenden som avser myndighetsutövning mot någon enskild. Förordning (1986:877).

16 §  De ytterligare föreskrifter, som finnas erforderliga för tillämpningen av denna förordning, meddelas av riksförsäkringsverket. Förordning (1976:1048).

Ändringar

Förordning (1962:521) om frivillig pensionsförsäkring hos Pensionsmyndigheten

Ändring, SFS 1971:947

  Omfattning
  ändr. 15 §

Ändring, SFS 1972:568

  Omfattning
  ändr. 5 §

Ändring, SFS 1975:1368

  Omfattning
  ändr. 1-3, 5, 7, 13, 14 §§

Förordning (1976:1048) om ändring i kungörelsen (1962:521) om frivillig pensionsförsäkring hos riksförsäkringsverket

  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 2-5, 8, 10, 13-16 §§, övergångsbest.; omtryck

Förordning (1978:170) om ändring i förordningen (1962:521) om frivillig pensionsförsäkring hos riksförsäkringsverket

  Omfattning
  ändr. 15 §

Förordning (1985:973) om ändring i förordningen (1962:521) om frivillig pensionsförsäkring hos riksförsäkringsverket

  Omfattning
  upph. 10 §; ändr. 7, 14 §§
  Ikraftträder
  1986-01-01

Förordning (1986:877) om ändring i förordningen (1962:521) om frivillig pensionsförsäkring hos riksförsäkringsverket

  Omfattning
  ändr. 15 §
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1993:1725) om ändring i förordningen (1962:521) om frivillig pensionsförsäkring hos Riksförsäkringsverket

  Omfattning
  ändr. 11 §
  Ikraftträder
  1994-03-01

Förordning (2004:883) om ändring i förordningen (1962:521) om frivillig pensionsförsäkring hos Riksförsäkringsverket

Omfattning
upph. 5, 6, 9, 11, 12 §§; ändr. författningsrubr., 1, 7, 8, 13, 14, 16 §§
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2009:1176) om ändring i förordningen (1962:521) om frivillig pensionsförsäkring hos Försäkringskassan

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 7, 8, 13, 14, 16 §§
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2010:1650) om ändring i förordningen (1962:521) om frivillig pensionsförsäkring hos Pensionsmyndigheten

Omfattning
ändr. 2, 14, 15 §§
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2013:392) om ändring i förordningen (1962:521) om frivillig pensionsförsäkring hos Pensionsmyndigheten

Omfattning
ändr. 15 §
Ikraftträder
2013-07-01

Förordning (2017:1183) om ändring i förordningen (1962:521) om frivillig pensionsförsäkring hos Pensionsmyndigheten

Omfattning
ändr. 1, 2, 7, 14 §§
Ikraftträder
2018-02-01

Förordning (2018:928) om ändring i förordningen (1962:521) om frivillig pensionsförsäkring hos Pensionsmyndigheten

Omfattning
ändr. 15 §
Ikraftträder
2018-07-01