Förordning (1962:521) om frivillig pensionsförsäkring hos Pensionsmyndigheten

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1962-09-14
Ändring införd
SFS 1962:521 i lydelse enligt SFS 2018:928
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Pensionsmyndigheten ska fastställa de försäkringstekniska grunderna för den frivilliga pensionsförsäkringen och administrera den frivilliga försäkringen för temporär ålderspension eller livsvarig ålderspension.

[S2]Försäkring för livsvarig ålderspension får lämnas

 1. för beredande av pension att betalas ut omedelbart,
 2. för beredande av pension från en i enlighet med 3 § tredje stycket vald tidpunkt. Förordning (2017:1183).

2 §  Om vid försäkring för temporär ålderspension eller vid försäkring för livsvarig ålderspension enligt 1 § andra stycket b) sådan nedsättning av arbetsförmågan som anges i 33 kap.5 och 6 §§socialförsäkringsbalken inträder före den månad, när den försäkrade fyller femtiofem år, får den från nämnda ålder tillförsäkrade pensionen, enligt de av Pensionsmyndigheten fastställda grunderna, utges med reducerat belopp i form av förtidspension. Förordning (2017:1183).

3 §  Temporär ålderspension utgår från och med den månad då ansökan om pension göres, dock tidigast från och med den månad, varunder den försäkrade fyller femtiofem år, och senast från och med den månad, varunder han fyller sextiotvå år.

[S2]Livsvarig ålderspension enligt 1 § andra stycket a) utgår från och med den månad, då avgiften inbetalats.

[S3]Livsvarig ålderspension enligt 1 § andra stycket b) utgår från och med den månad då ansökan göres, dock tidigast från och med den månad, varunder den försäkrade fyller femtiofem år, och senast från och med den månad, varunder han fyller sjuttio år. Förordning (1976:1048).

4 §  Temporär ålderspension utgår till och med månaden näst före den, varunder den försäkrade fyller sextiofem år eller till och med den tidigare månad, under vilken den försäkrade avlider.

[S2]Livsvarig ålderspension utgår till och med den månad, då den försäkrade avlider.

[S3]Förtidspension utgår till och med den månad, varunder den försäkrade avlider eller rätten till pension eljest upphör. Förordning (1976:1048).

5 § Har upphävts genom förordning (2004:883).
6 § Har upphävts genom förordning (2004:883).

7 §  Det pensionsbelopp, som varje betald avgift berättigar till, framgår av tariffer som utfärdas av Pensionsmyndigheten enligt de av myndigheten fastställda grunderna.

[S2]När pensionsbeloppet fastställs får pensionens belopp höjas så, att pensionen kan betalas ut månadsvis i helt krontal. Förordning (2017:1183).

8 §  Pensionen utbetalas månadsvis om dess årliga belopp uppgår till etthundratjugo kronor eller därutöver, kvartalsvis om beloppet uppgår till åttio men inte till etthundratjugo kronor, halvårsvis om beloppet uppgår till femtio men inte till åttio kronor samt en gång om året, om beloppet inte uppgår till femtio kronor. På framställning av den försäkrade får Pensionsmyndigheten medge längre utbetalningstermin än vad nu angivits. Är utbetalningsterminen längre än en månad, sker utbetalningen under terminens sista månad.

[S2]Tillkommer pensionen någon som flyttat utomlands, utbetalas pensionen en gång om året, om inte Pensionsmyndigheten med beaktande av vad i första stycket stadgas beslutar om kortare utbetalningstermin. För utbetalning utom riket får krävas bevis att rätt till pension alltjämt föreligger. Förordning (2009:1176).

9 § Har upphävts genom förordning (2004:883).
10 § Har upphävts genom förordning (1985:973).
11 § Har upphävts genom förordning (2004:883).
12 § Har upphävts genom förordning (2004:883).

13 §  Försäkrad, som önskar komma i åtnjutande av pension, ska hos Pensionsmyndigheten göra ansökan härom på fastställt formulär.

[S2]Har en försäkrad avlidit efter ingången av den månad, då han eller hon uppnått eller skulle ha uppnått vid försäkring för temporär ålderspension en ålder av sextiotvå år och vid försäkring för livsvarig ålderspension en ålder av sjuttio år, och har den försäkrade inte sökt pension, får den försäkrades dödsbo skriftligen hos Pensionsmyndigheten framställa sina rättsanspråk.

[S3]Vid ansökan eller framställning som nu sagts ska fogas personbevis angående den försäkrade samt hans eller hennes försäkringsbok. Förordning (2009:1176).

14 §  På framställning av en försäkrad ska återköp av försäkring medges om återköpsvärdet vid högsta medgivna pensionsålder uppgår till högst 10 000 kronor och pension inte har beviljats. Återköpsvärdet vid högsta medgivna pensionsålder beräknas efter de vid återköpstidpunkten fastställda förmånerna. Till grund för återköpsvärdet läggs samtliga avgifter som den försäkrade betalat till den frivilliga pensionsförsäkringen.

[S2]Har pension beviljats ska återköp medges om pensionen enligt 8 § första stycket ska betalas ut en gång om året.

[S3]Om det framräknade återköpsvärdet enligt första stycket överstiger 10 000 kronor får Pensionsmyndigheten medge återköp av försäkring i särskilda undantagsfall om

 • återköpsvärdet vid tidpunkten för ansökan uppgår till högst ett belopp som motsvarar ett prisbasbelopp enligt 2 kap.6 och 7 §§socialförsäkringsbalken, och
 • återköpet är förenligt med de försäkringstekniska grunderna.

[S4]Om Pensionsmyndigheten funnit att återköp utifrån de försäkringstekniska grunderna kan medges men återköpsvärdet enligt tredje stycket överstiger ett belopp som motsvarar ett prisbasbelopp ska ärendet överlämnas till Skatteverket för prövning enligt 58 kap. 18 § andra stycket inkomstskattelagen (1999:1229).

[S5]Återköpsvärdet beräknas enligt grunder som Pensionsmyndigheten har fastställt. Förordning (2017:1183).

15 §  En försäkring enligt denna förordning får inte pantsättas eller belånas.

[S2]Bestämmelserna i 107 kap.9 och 10 §§, 112 kap. 5 § samt 113 kap.10, 12, 1417, 19 och 20 §§socialförsäkringsbalken gäller i tillämpliga delar i fråga om en försäkring enligt denna förordning. Förordning (2018:928).

16 §  De ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning meddelas av Pensionsmyndigheten. Förordning (2009:1176).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1962:521) om frivillig pensionsförsäkring hos Pensionsmyndigheten

Ändring, SFS 1971:947

  Omfattning
  ändr. 15 §

Ändring, SFS 1972:568

  Omfattning
  ändr. 5 §

Ändring, SFS 1975:1368

  Omfattning
  ändr. 1-3, 5, 7, 13, 14 §§

Förordning (1976:1048) om ändring i kungörelsen (1962:521) om frivillig pensionsförsäkring hos riksförsäkringsverket

  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 2-5, 8, 10, 13-16 §§, övergångsbest.; omtryck

Förordning (1978:170) om ändring i förordningen (1962:521) om frivillig pensionsförsäkring hos riksförsäkringsverket

  Omfattning
  ändr. 15 §

Förordning (1985:973) om ändring i förordningen (1962:521) om frivillig pensionsförsäkring hos riksförsäkringsverket

  Omfattning
  upph. 10 §; ändr. 7, 14 §§
  Ikraftträder
  1986-01-01

Förordning (1986:877) om ändring i förordningen (1962:521) om frivillig pensionsförsäkring hos riksförsäkringsverket

  Omfattning
  ändr. 15 §
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1993:1725) om ändring i förordningen (1962:521) om frivillig pensionsförsäkring hos Riksförsäkringsverket

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
1994-03-01

Förordning (2004:883) om ändring i förordningen (1962:521) om frivillig pensionsförsäkring hos Riksförsäkringsverket

Omfattning
upph. 5, 6, 9, 11, 12 §§; ändr. författningsrubr., 1, 7, 8, 13, 14, 16 §§
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2009:1176) om ändring i förordningen (1962:521) om frivillig pensionsförsäkring hos Försäkringskassan

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 7, 8, 13, 14, 16 §§
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2010:1650) om ändring i förordningen (1962:521) om frivillig pensionsförsäkring hos Pensionsmyndigheten

Omfattning
ändr. 2, 14, 15 §§
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2013:392) om ändring i förordningen (1962:521) om frivillig pensionsförsäkring hos Pensionsmyndigheten

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2013.
 2. Äldre föreskrifter gäller för beslut som har meddelats före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 15 §
Ikraftträder
2013-07-01

Förordning (2017:1183) om ändring i förordningen (1962:521) om frivillig pensionsförsäkring hos Pensionsmyndigheten

Omfattning
ändr. 1, 2, 7, 14 §§
Ikraftträder
2018-02-01

Förordning (2018:928) om ändring i förordningen (1962:521) om frivillig pensionsförsäkring hos Pensionsmyndigheten

Omfattning
ändr. 15 §
Ikraftträder
2018-07-01