Upphävd författning

Kungl. Maj:ts kungörelse (1962:62) angående införsel av levande bin

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1962-03-09
Ändring införd
SFS 1962:62 i lydelse enligt SFS 1991:1357
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Bestämmelserna i denna kungörelse ha till syfte att förebygga att genom införsel av levande bin smittsamma bisjukdomar inkomma i riket eller här vinna ytterligare spridning.

2 §  I den mån lantbruksstyrelsen så prövar nödigt för tillgodoseende av det i 1 § angivna syftet äger styrelsen förordna att levande bin icke må införas till riket utan styrelsens tillstånd.

[S2]Lantbruksstyrelsen äger föreskriva sådana allmänna villkor för tillgodonjutande av införseltillstånd, som prövas vara erforderliga med hänsyn till ovannämnda syfte.

3 §  Införseltillstånd må vägras endast där så prövas nödigt för tillgodoseende av det i 1 § angivna syftet. Vägras tillstånd, skola skälen härför angivas i beslutet.

[S2]I tillståndsbeslut må, om det erfordras med hänsyn till ovannämnda syfte, utsättas särskilda villkor för tillståndets åtnjutande.

4 §  Lantbruksstyrelsens beslut skola, där ej annat förordnas, lända till efterrättelse utan hinder av besvär.

5 §  Angående påföljd för olovlig införsel och för försök därtill stadgas i lagen (1960:418) om straff för varusmuggling.

[S2]Den som bryter mot bestämmelse, som meddelats med stöd av denna kungörelse, döms till böter, om inte gärningen är belagd med straff i lagen om straff för varusmuggling. Förordning (1991:1357).

6 §  Tullmyndighet och sådan myndighet, som enligt 75 § andra stycket tullförordningen (1987:1114) utövar tullkontroll över gods, skall övervaka att införsel inte sker i strid mot bestämmelser som meddelats med stöd av denna kungörelse. Myndigheten skall också göra provtagningar enligt anvisningar av lantbruksstyrelsen. Förordning (1987:1079).

7 §  Levande bin får inte utan medgivande av lantbruksstyrelsen tas om hand på sätt som avses i 8 § första stycket tullagen (1987:1065). I övrigt gäller lagen (1973:980) om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m. m. Förordning (1987:1079).

8 §  Lantbruksstyrelsens beslut i ett särskilt fall enligt denna kungörelse får överklagas hos kammarrätten. Förordning (1990:843).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Kungörelse (1962:62) angående införsel av levande bin

Ändring, SFS 1973:1031

  Omfattning
  ändr. 6, 7 §§

Förordning (1987:1079) om ändring i kungörelsen (1962:62) angående införsel av levande bin

  Omfattning
  ändr. 6, 7 §§
  Ikraftträder
  1988-01-01

Förordning (1990:843) om ändring i kungörelsen (1962:62) angående införsel av levande bin

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1990.
  I fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter.
  Omfattning
  ny 8 §
  Ikraftträder
  1990-08-01

Förordning (1991:1357) om ändring i kungörelsen (1962:62) angående införsel av levande bin

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
1992-01-01

Ändring, SFS 1992:56

  Omfattning
  upph.