Upphävd författning

Förordning (1964:484) om mottagande för statens räkning av gåvo- och donationsmedel

Departement
Finansdepartementet BA5
Utfärdad
1964-06-04
Ändring införd
SFS 1964:484
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Ett ärende angående mottagande för statens räkning av gåvo- eller donationsmedel skall, om inte annat följer av andra stycket, avgöras av den myndighet som är redovisningsskyldig för medlen om dessa tas emot.

[S2]Om en gåva eller en donation utgörs av jord eller byggnad eller om mottagandet i annat fall kan antas medföra framtida kostnader för staten, skall ärendet överlämnas till regeringen för prövning. Detta behöver dock inte ske, om de framtida kostnaderna endast utgörs av lönekostnadspålägg enligt 3 § och staten får ersättning för dessa kostnader. */k/ Förordning (1991:1171). */-k/

2 §  En myndighet som tar emot en gåva eller donation skall underrätta riksrevisionsverket om mottagandet. En kopia av gåvohandlingen, donationsurkunden eller annan liknande handling skall bifogas underrättelsen. */k/ Förordning (1991:1171). */-k/

3 §  Belopp motsvarande lönekostnadspålägg enligt förordningen (1969:54) om beräkning och redovisning av lönekostnadspålägg, som belöper på sådan lön eller annan ersättning som betalas med gåvo- eller donationsmedel, skall för varje budgetår senast den 30 juni krediteras den i statsbudgeten uppförda inkomsttiteln */k/ Statliga pensionsavgifter, netto. Förordning (1991:1171). */-k/

Ändringar

Förordning (1964:484) om mottagande för statens räkning av gåvo- och donationsmedel

Ändring, SFS 1967:741

  Omfattning
  ändr. 1 §

Ändring, SFS 1969:345

  Omfattning
  ändr. 1, 3 §§; omtryck

Förordning (1977:1080) om ändring i kungörelsen (1964:484) om mottagande för statsverkets räkning av gåvo- och donationsmedel

  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§

Förordning (1982:351) om ändring i kungörelsen (1964:484) om mottagande för statsverkets räkning av gåvo- och donationsmedel

  Omfattning
  ändr. 1 §

Förordning (1991:1171) om ändring i kungörelsen (1964:484) om mottagande för statsverkets räkning av gåvo- och donationsmedel

  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1, 2, 3 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1991-08-01

Ändring, SFS 1998:140

  Omfattning
  upph.