Upphävd författning

Förordning (1969:54) om beräkning och redovisning av lönekostnadspålägg

Departement
Finansdepartementet PP
Utfärdad
1969-03-21
Ändring införd
SFS 1969:54 i lydelse enligt SFS 1996:1310
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Lönekostnadspålägg beräknas av statlig myndighet eller annat statligt organ utom affärsverk.

[S2]Lönekostnadspålägg beräknas vidare, i den mån regeringen bestämmer, på lön som utges av icke statligt organ inom tillämpningsområdet för förordningen (1991:1427) om tjänstepension för vissa arbetstagare med icke-statlig anställning eller statligt pensionsavtal (reducerat lönekostnadspålägg). Förordning (1992:539).

2 §  Underlaget för beräkning av lönekostnadspålägg enligt 1 § skall vara detsamma som gäller för beräkning av arbetsgivaravgifter enligt 2 kap.3-5 §§ lagen (1981:691) om socialavgifter.

[S2]Lönekostnadspålägget utgör 7,8 procent av det underlag som beräknas av statlig myndighet eller annat statligt organ som avses i 1 § första stycket och 11 procent av det underlag som beräknas av icke statligt organ som avses i 1 § andra stycket. Förordning (1996:1310).

3 §  En myndighet skall betala lönekostnadspålägget till Riksförsäkringsverket. Beloppet skall vara Riksförsäkringsverket till handa senast den 10 i varje månad efter den månad beloppet avser. I januari månad får betalning ske senast den 15. Riksförsäkringsverket skall överföra motsvarande belopp till statsverkets checkräkning i Riksbanken och redovisa beloppet under inkomsttiteln Statliga pensionsavgifter. Förordning (1996:1310).

3 a § har upphävts genom förordning (1996:40).

4 §  Riksrevisionsverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Förordning (1989:524).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1969:54) om beräkning och redovisning av lönekostnadspålägg

Ändring, SFS 1971:103

  Omfattning
  ändr. 2 §

Ändring, SFS 1973:381

  Omfattning
  ändr. 2 §

Ändring, SFS 1974:208

  Omfattning
  ändr. 2 §

Ändring, SFS 1975:203

  Omfattning
  ändr. 1, 2, 3 §§; omtryck

Förordning (1976:456) om ändring i kungörelsen (1969:54) om beräkning och redovisning av lönekostnadspålägg

  Omfattning
  ändr. 2 §

Förordning (1977:474) om ändring i kungörelsen (1969:54) om beräkning och redovisning av lönekostnadspålägg

  Omfattning
  ändr. 2 §

Förordning (1989:524) om ändring i kungörelsen (1969:54) om beräkning och redovisning av lönekostnadspålägg

  Förarbeten
  Prop. 1988/89:150
  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 4 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1989-07-01

Förordning (1990:439) om ändring i förordningen (1969:54) om beräkning och redovisning av lönekostnadspålägg

Förordning (1990:1213) om ändring i förordningen (1969:54) om beräkning och redovisning av lönekostnadspålägg

Förordning (1992:539) om ändring i förordningen (1969:54) om beräkning och redovisning av lönekostnadspålägg

Förordning (1993:306) om ändring i förordningen (1969:54) om beräkning och redovisning av lönekostnadspålägg

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:189, Prop. 1992/93:100, Bet. 1992/93:FiU20
  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1993:432) om ändring i förordningen (1969:54) om beräkning och redovisning av lönekostnadspålägg

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1994:82) om ändring i förordningen (1969:54) om beräkning och redovisning av lönekostnadspålägg

  Omfattning
  ny 3 a §
  Ikraftträder
  1994-06-01

Förordning (1995:901) om ändring i förordningen (1969:54) om beräkning och redovisning av lönekostnadspålägg

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1995 och tillämpas på avgiftspliktig ersättning som betalas ut från och med samma dag.
  Omfattning
  ändr. 2, 3, 3 a §§
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1996:40) om ändring i förordningen (1969:54) om beräkning och redovisning av lönekostnadspålägg

  Omfattning
  upph. 3 a §
  Ikraftträder
  1996-04-01

Förordning (1996:1310) om ändring i förordningen (1969:54) om beräkning och redovisning av lönekostnadspålägg

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997 och tillämpas på avgiftspliktig ersättning som betalas ut från och med samma dag.
Omfattning
ändr. 2, 3 §§
Ikraftträder
1997-01-01

Ändring, SFS 1997:908

  Omfattning
  upph.