Inaktuell version

Lag (1964:528) om tillämplig lag beträffande internationella köp av lösa saker

Version: 1998:169

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1964-06-04
Ändring införd
SFS 1964 i lydelse enligt SFS 1998:169
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Denna lag tillämpas på sådana köp av lösa saker som har internationell karaktär.

[S2]Från lagens tillämpningsområde undantas

 1. köp av registrerade fartyg och luftfartyg,
 2. köp av värdepapper,
 3. försäljning genom judiciell myndighets åtgärd eller i exekutiv ordning, samt
 4. köp som omfattas av konsumentköplagen (1990:932) eller av artikel 5 i konventionen i bilagan till lagen (1998:167) om tillämplig lag för avtalsförpliktelser.

[S3]Med köp likställs avtal om leverans av lösa saker som skall tillverkas, om materialet skall tillhandahållas av den som har åtagit sig leveransen. Lag (1998:169).

2 §  Bestämmelserna i denna lag avse icke köparens och säljarens rättshandlingsförmåga, köpeavtalets form eller köpets rättsverkningar i förhållande till andra än parterna.

3 §  Köparen och säljaren äga genom uttrycklig bestämmelser överenskomma att lagen i visst land skall tillämpas på köpet. Sådan överenskommelse är även gällande, om den eljest otvetydigt framgår av avtalet.

[S2]Fråga, huruvida giltig överenskommelse om tillämpning av visst lands lag kommit till stånd, bedömes enligt lagen i detta land.

4 §  Föreligger icke sådan överenskommelse som avses i 3 §, tillämpas lagen i det land där säljaren har sitt hemvist då han mottager beställningen eller, som beställningen mottages vid ett säljaren tillhörigt fast driftställe, lagen i det land där detta är beläget.

[S2]Lagen i det land där köparen har sitt hemvist eller där han innehar fast driftställe, från vilket beställningen göres, skall dock tillämpas, såframt säljaren eller hans representant mottager beställningen i detta land.

[S3]Beträffande köp på börs eller auktion skall tillämpas lagen i det land där börsen finnes eller auktionen äger rum.

5 §  I fråga om sättet för undersökning av godset, frister för undersökningen och meddelanden i anslutning till denna samt de åtgärder som skola vidtagas därest godset avvisas skall, om ej annat uttryckligen avtalats, tillämpas lagen i det land där undersökningen skall äga rum.

6 §  Bestämmelse i utländsk lag som är uppenbart oförenlig med grunderna för rättsordningen här i riket må ej här vinna tillämpning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1964:528) om tillämplig lag beträffande internationella köp av lösa saker

Ändring, SFS 1964:529

  Omfattning
  ikrafttr.

Lag (1998:169) om ändring i lagen (1964:528) om tillämplig lag beträffande internationella köp av lösa saker

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998.
  Lagen skall inte tillämpas på avtal som har ingåtts före lagens ikraftträdande.
  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:139, Prop. 1997/98:14, Bet. 1997/98:LU9
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1998-07-01

Lag (2014:1450) om ändring i lagen (1964:528) om tillämplig lag beträffande internationella köp av lösa saker

Förarbeten
Rskr. 2014/15:21, Prop. 2013/14:243, Bet. 2014/15:CU5
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2015-03-01