Lag (1964:528) om tillämplig lag beträffande internationella köp av lösa saker

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1964-06-04
Ändring införd
SFS 1964:528 i lydelse enligt SFS 2022:261
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-10-01

1 §  Denna lag tillämpas på sådana köp av lösa saker som har internationell karaktär.

[S2]Från lagens tillämpningsområde undantas

  1. köp av registrerade fartyg och luftfartyg,
  2. köp av värdepapper,
  3. försäljning genom en judiciell myndighets åtgärd eller i exekutiv ordning, och
  4. köp som omfattas av konsumentköplagen (2022:260) eller av artikel 6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 593/2008 av den 17 juni 2008 om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Rom I).

[S3]Med köp likställs avtal om leverans av lösa saker som ska tillverkas, om materialet ska tillhandahållas av den som har åtagit sig leveransen. Lag (2022:261).

Prop. 2013/14:243: Lagändringen börjar tillämpas den 1 mars 2015.

Prop. 2021/22:85: 4. köp som omfattas av konsumentköplagen (2022:000) eller av artikel 6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 593/2008 av den 17 juni 2008 om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Rom I).

Med köp likställs avtal om leverans av lösa saker som ska tillverkas, om materialet ska tillhandahållas av den som har åtagit sig leveransen. ...

2 §  Bestämmelserna i denna lag avse icke köparens och säljarens rättshandlingsförmåga, köpeavtalets form eller köpets rättsverkningar i förhållande till andra än parterna.

3 §  Köparen och säljaren äga genom uttrycklig bestämmelser överenskomma att lagen i visst land skall tillämpas på köpet. Sådan överenskommelse är även gällande, om den eljest otvetydigt framgår av avtalet.

[S2]Fråga, huruvida giltig överenskommelse om tillämpning av visst lands lag kommit till stånd, bedömes enligt lagen i detta land.

4 §  Föreligger icke sådan överenskommelse som avses i 3 §, tillämpas lagen i det land där säljaren har sitt hemvist då han mottager beställningen eller, som beställningen mottages vid ett säljaren tillhörigt fast driftställe, lagen i det land där detta är beläget.

[S2]Lagen i det land där köparen har sitt hemvist eller där han innehar fast driftställe, från vilket beställningen göres, skall dock tillämpas, såframt säljaren eller hans representant mottager beställningen i detta land.

[S3]Beträffande köp på börs eller auktion skall tillämpas lagen i det land där börsen finnes eller auktionen äger rum.

5 §  I fråga om sättet för undersökning av godset, frister för undersökningen och meddelanden i anslutning till denna samt de åtgärder som skola vidtagas därest godset avvisas skall, om ej annat uttryckligen avtalats, tillämpas lagen i det land där undersökningen skall äga rum.

6 §  Bestämmelse i utländsk lag som är uppenbart oförenlig med grunderna för rättsordningen här i riket må ej här vinna tillämpning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1964:528) om tillämplig lag beträffande internationella köp av lösa saker

Ändring, SFS 1964:529

    Omfattning
    ikrafttr.

Lag (1998:169) om ändring i lagen (1964:528) om tillämplig lag beträffande internationella köp av lösa saker

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998.
Lagen skall inte tillämpas på avtal som har ingåtts före lagens ikraftträdande.
Förarbeten
Rskr. 1997/98:139, Prop. 1997/98:14, Bet. 1997/98:LU9
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
1998-07-01

Lag (2014:1450) om ändring i lagen (1964:528) om tillämplig lag beträffande internationella köp av lösa saker

Förarbeten
Rskr. 2014/15:21, Prop. 2013/14:243, Bet. 2014/15:CU5
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2015-03-01

Lag (2022:261) om ändring i lagen (1964:528) om tillämplig lag beträffande internationella köp av lösa saker

Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2022.
  2. Den äldre lydelsen av 1 § gäller fortfarande om konsumentköplagen (1990:932) gäller för köpet.
Förarbeten
Rskr. 2021/22:212, Prop. 2021/22:85, Bet. 2021/22:CU3
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2022-05-01