Upphävd författning

Kungl. Maj:ts Kungörelse (1964:57) om tillämpning av en av Internationella arbetskonferensen antagen

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1964-03-13
Ändring införd
SFS 1964:57
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Bilagan är inte med.
Den 25 april 1963 registrerades Sveriges ratifikation av Internationella arbetskonferensens den 28 juni 1962 antagna konvention (nr 118) angående utlänningars likställande med ett lands egna medborgare i fråga om social trygghet - i svensk text av den lydelse härvid fogad bilaga /n1/ utvisar - varvid i ratifikationshandlingen angavs, att Sverige godtager de ur konventionen härrörande förpliktelserna beträffande följande i artikel 2 uppräknade grenar av social trygghet, nämligen a) hälso- och sjukvård, b) kontantförmåner vid sjukdom, c) förmåner vid havandeskap och barnsbörd, g) förmåner vid yrkesskada samt h) förmåner vid arbetslöshet.
Kungl. Maj:t finner gott giva vederbörande tillkänna, att konventionen, i de delar Sverige godtagit de därur härrörande förpliktelserna, skall lända till efterrättelse från och med den 25 april 1964 i förhållande till Jordanien, från och med den 28 augusti 1964 i förhållande till Norge, från och med den 4 november 1964 i förhållande till Guatemala samt från och med den 18 november 1964 i förhållande till Syrien.

Ändringar

Kungörelse (1964:57) om tillämpning av en av internationella arbetskonferensen antagen konvention angående utlänningars likställande med ett lands egna medborgare i fråga om social trygghet

Förarbeten
Prop. 1963:29

Förordning (1989:224) om upphävande av vissa författningar om främmande staters anslutning till en av internationella arbetskonferensen antagen konvention (nr 118) angående utlänningars likställande med ett lands egna medborgare i fråga om social trygghet