Upphävd författning

Kungl. Maj:ts kungörelse (1964:745) med vissa avlöningsbestämmelser i samband med övergången till den nya organisationen av polis-, åklagar- och exekutionsväsendet m.m.

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1964-11-20
Ändring införd
SFS 1964:745
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Tillämpningsområde
Kungörelsen äger tillämpning på tjänsteman inom polis-, åklagar- eller exekutionsväsendet eller häktesorganisationen som den 1 januari 1965 övergår till tjänst inom den nya organisationen.
Lönegradsplacering
Tjänsteman äger, om han önskar det, behålla den lönegradsplacering som gäller för honom i den tjänst han innehar vid utgången av år 1964. Närmare föreskrifter härom meddelas särskilt.
Löneklassplacering
Tjänsteman som övergår från kommunalt reglerad tjänst placeras och uppflyttas i löneklass i den statliga tjänsten med utgångspunkt i den löneklassplacering och rätt till löneklassuppflyttning som gäller för honom i den kommunala tjänsten vid utgången av år 1964. Tid som må tillgodoräknas för uppflyttning i löneklass beräknas med tillämpning av bestämmelserna om löneklassplacering i statens allmänna avlöningsreglemente och föreskrifter i anslutning till detta. Lönetursberäkningen sker som om högsta löneklassen inom den tjänst han innehar närmast före övergången omfattar två lönerum.
Tjänsteman som övergår från extra tjänst i lönegrad omfattande tre löneklasser, av vilka begynnelselöneklassen har nummer som med två enheter understiger lönegradens nummer placeras och uppflyttas i löneklass som om han innehaft tjänst med lönegradsbeteckningen Ag och samma lönegradsnummer som den löneklass i vilken han är placerad närmast före övergången. Av den tid tjänstemannen tillhört sistnämnda löneklass må han dock ej tillgodoräkna mer än tre år.
Sammanträffande av förmåner
Uppbär tjänsteman livränta enligt lagen om yrkesskadeförsäkring eller motsvarande äldre lag på grund av yrkesskada som han ådragit sig i kommunal tjänst före övergången, nedsättes lönen i statlig anställning som han innehar därefter med belopp motsvarande livräntans storlek, om Kungl. Maj:t ej medger annat på särskild framställning. Den som uppbär sådan livränta skall anmäla detta till vederbörande myndighet.
Placering i avdragsgrupp
Beräkning av anställningsmånad för placering av aspirant eller extra tjänsteman i avdragsgrupp sker som om avlöningen i den tjänst han innehar omedelbart före övergången utgått enligt avlöningsbestämmelser vilka meddelats av Kungl. Maj:t.
Lön under viss tjänstledighet
Vid tillämpning av bestämmelserna om lön under tjänstledighet för havandeskap eller barnsbörd i 28 § I, punkten 7, statens allmänna avlöningsreglemente på tjänsteman, som åtnjuter sådan ledighet den 1 januari 1965, avräknas från den i bestämmelserna angivna tiden av högst 180 dagar sådan tid då tjänstemannen omedelbart före övergången åtnjutit lön under motsvarande tjänstledighet i kommunalt reglerad tjänst.
Semester m.m.
Tjänsteman, för vilken lagen om semester icke gäller närmast före övergången och som på grund av tjänstgöringsförhållandena ej kunnat beredas hela den semester för år 1964 som tillkommer honom i kommunalt reglerad tjänst, äger erhålla den återstående semestern i den statliga tjänsten före den 1 juni 1965.
Erhåller tjänsteman, som i samband med övergången är berättigad till semesterersättning enligt lagen om semester, före den 1 juni 1965 i den statliga tjänsten tjänstledighet för enskilda angelägenheter med C-avdrag på lönen, må sådan tjänstledighet uner högst det antal dagar för vilket semesterersättning utgått tillgodoräknas honom i löne- och pensionshänseende som om ledigheten åtnjutits för offentligt uppdrag.
Tjänstetidsbefordran
Tjänsteman, som den 1 januari 1965 övergår till ordinarie eller extra ordinarie tjänst i samma lönegrad som han tillhör närmast före övergången, äger för tjänstetidsbefordran tillgodoräkna anställningstid i kommunalt reglerad tjänst enligt samma grunder som gällt för tjänstetidsbefordran i denna.
Personlig lönefyllnad
Är tjänsteman i den tjänst, som han innehar närmast före övergången, berättigad till kontant lönetillägg som är fastställt för år eller månad i form av avlöningsförstärkning eller personligt lönetillägg, äger han, om annat ej följer av andra eller tredje stycket, utöver lönen i sin tjänst i den nya organisationen uppbära månatlig peronlig lönefyllnad med ett belopp som motsvarar summan för månad av sådana förmåner. Vid tillämpningen av denna bestämmelse medräknas icke lönetillägg som utgör ersättning för kostnader i tjänsten och ej heller lönetillägg till vilket tjänstemannen blivit berättigad först efter den 29 februari 1964.
Erhåller tjänstemannen den 1 januari 1965 eller senare tjänst i högre lönegrad än som gäller för honom närmast före övergången eller med avlöningsförstärkning förenad tjänst i lika hög eller högre lönegrad, minskas den personliga lönefyllnaden med den löneförhöjning han sålunda erhåller.
Personlig lönefyllnad utgår icke för tid då tjänstemannen vidkännes helt C-avdrag på lönen.
Lönetillägg m.m.
Tjänsteman, som närmast före övergången åtnjuter särskilt lönetillägg enligt kommunala bestämmelser på grund av att stationeringsorten nedflyttats i ortsgrupp, behåller detta tillägg med fortsatt tillämpning av de kommunala bestämmelser som gälla vid utgången av år 1964.
Tjänsteman, som närmast före övergången innehar tjänst som polisman i lönegrad A 10 med rätt till andel i restavgift, äger behålla denna rätt under förutsättning att han före den 15 januari 1965 skriftligen anmäler önskemål härom till vederbörande kronofogdemyndighet. Sådan tjänsteman skall erhålla personlig tjänst som kronoassistent i lönegrad A 10. Erhåller tjänstemannen tjänst i högre lönegrad, upphör rätten till andel i restavgift.
Viss tjänstefrihet
Tjänsteman, för vilken kungörelsen den 18 september 1964 (nr 583) om arbetet hos statsmyndigheterna lördagen den 2 januari och fredagen den 28 maj 1965 icke gäller närmast före övergången, må åtnjuta tjänstefrihet enligt nämnda kungörelse lördagen den 2 januari 1965 utan att kungörelsens bestämmelser om inarbetning iakttagas.

Ändringar

Kungörelse (1964:745) med vissa avlöningsbestämmelser i samband med övergången till den nya organisationen av polis-, åklagar- och exekutionsväsendet m.m.

Förarbeten
Prop. 1964:100

Förordning (1988:1090) om upphävande av fyra författningar inom det statligt lönereglerade området

    Omfattning
    upph.
    Ikraftträder
    1989-01-01