Upphävd författning

Lag (1965:136) om elevhem för vissa rörelsehindrade barn m.fl.

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1965-05-26
Ändring införd
SFS 1965:136
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Landstingskommun skall sörja för att rörelsehindrade eller eljest fysiskt handikappade barn, som till följd av sitt handikapp eller av andra särskilda skäl äro i behov av inackordering för att kunna deltaga i undervisning i grundskola, erhålla inackordering i särskilt elevhem.

[S2]Landstingskommun skall även sörja för att rörelsehindrade eller eljest fysiskt handikappade barn före skolåldern erhålla inackordering i elevhem, om så erfordras för att bereda barnen den vård och förskoleundervisning som påkallas av handikappet.

[S3]Bestämmelserna i denna lag avse icke handikappade barn, för vilkas vård eller undervisning särskilda bestämmelser gälla. 2 § Barn, som äro inackorderade i elevhem, skola erhålla den vård som påkallas av handikappet. Om det erfordras skall förskola finnas vid elevhem.

3 §  Konungen fastställer efter förslag av landstingskommunerna plan över de elevhem som skola finnas i riket. Vid fastställande av planen må beaktas att behovet av elevhem i viss omfattning kan vara tillgodosett i annan ordning.

[S2]I planen upptaget elevhem inrättas och drives av den landstingskommun, för vilken hemmet är avsett, eller, om det är avsett för flera landstingskommuner, av dessa gemensamt.

4 §  Med landstingskommun jämställes vid tillämpningen av denna lag stad som ej tillhör sådan kommun.

5 §  För inackordering, vård eller förskoleundervisning enligt denna lag må ej uttagas avgift av enskild.

6 §  Elevhem står under tillsyn av medicinalstyrelsen. Skolöverstyrelsen har tillsyn över förskoleundervisning som bedrives vid elevhem.

7 §  Närmare föreskrifter för tillämpningen av denna lag meddelas av Konungen eller, efter Konungens bemyndigande, av medicinalstyrelsen.

Ändringar

Lag (1965:136) om elevhem för vissa rörelsehindrade barn m.fl.

Förarbeten
Prop. 1965:76

Ändring, SFS 1993:388

    Omfattning
    upph.