Upphävd författning

Förordning (1965:459) om grupplivförsäkring åt deltagare i arbetsmarknadsutbildning m.fl.

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1965-06-15
Ändring införd
SFS 1965:459
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Staten meddelar enligt bestämmelserna i denna förordning grupplivförsäkring för dödsfall åt den som

 1. deltager i arbetsmarknadsutbildning enligt arbetsmarknadskungörelsen (1966:368),
 2. är inskriven vid arbetsmarknadsinstitut. Förordning (1981:347).

2 §  Försäkringsavtalet mellan staten och den enskilde anses slutet genom att denne antas till arbetsmarknadsutbildningen eller skrivs in vid arbetsmarknadsinstitutet och har det innehåll som vid varje tidpunkt framgår av denna förordning.

[S2]Premiebetalning anses ske genom deltagande i arbetsmarknadsutbildningen eller den yrkesinriktade rehabiliteringen. Förordning (1981:347).

3 §  Statens löne- och pensionsverk företräder staten i ärenden rörande grupplivförsäkring enligt denna förordning och handlägger sådana ärenden i den mån de ej skola handläggas av statens grupplivnämnd. Förordning (1981:347).

4 §  Försäkringsskydd föreligger för den som deltar i arbetsmarknadsutbildning eller yrkesinriktad rehabilitering så länge denna pågår och utbildningsbidrag utgår.

[S2]Den som har rätt till hel förtidspension eller helt sjukbidrag enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, när han antas till arbetsmarknadsutbildning eller skrivs in vid arbetsmarknadsinstitut, omfattas dock inte av försäkringsskydd så länge han är berättigad till sådan förmån. Förordning (1981:347).

5 §  Försäkringsskydd gäller även vid frånvaro från arbetsmarknadsutbildningen eller den yrkesinriktade rehabiliteringen, oavsett om utbildningsbidrag utgår, när frånvaron beror på

 1. sjukdom eller olycksfall som medför arbetsoförmåga eller annat hinder att deltaga i utbildningen eller rehabiliteringen,
 2. havandeskap eller barnsbörd,
 3. beviljad ledighet eller permission.

[S2]För försäkringsskydd i fall som avses under a) kräves att arbetsoförmågan eller hindret styrkes genom intyg från allmän försäkringskassa eller läkare. Grupplivnämnden må dock medgiva försäkringsskydd även om sådant intyg ej företetts. Förordning (1981:347).

6 §  För den som har deltagit i arbetsmarknadsutbildning eller yrkesinriktad rehabilitering och därvid varit närvarande under minst fem dagar i följd och för vilken försäkringsskydd finns när utbildningen eller rehabiliteringen upphör fortfar försäkringsskyddet att gälla i följande fall.

 1. Under arbetsoförmåga på grund av sjukdom eller olycksfall gäller försäkringsskyddet om denna arbetsoförmåga förelåg, när den försäkrade slutade utbildningen eller rehabiliteringen eller uppstått under tid, då försäkringsskyddet gäller enligt bestämmelse nedan under b)-d). För fortsatt försäkringsskydd krävs att arbetsoförmågan styrks genom intyg från allmän försäkringskassa eller läkare. Grupplivnämnden får dock medge försäkringsskydd även om sådant intyg inte företetts. Varar arbetsoförmågan mer än ett år, skall den försäkrade varje kalenderår efter det år då arbetsoförmågan uppstod anmäla till statens löne- och pensionsverk att försäkrigsskyddet alltjämt skall vara i kraft, om grupplivnämnden inte befriat honom från sådan anmälningsskyldighet. Fullgörs inte anmälningsskyldighet, får nämnden besluta att försäkringsskyddet upphör. Den försäkrade skall vid anmälan förebringa sådan utredning om sin arbetsförmåga och sina anställningsförhållanden som är av betydelse för bedömningen av rätten till fortsatt försäkringsskydd.
 2. Under de 104 veckorna närmast efter det att den försäkrade slutat utbildningen eller rehabiliteringen gäller försäkringsskyddet så länge han är arbetslös och söker arbete, dock längst så många veckor som utbildningen eller rehabiliteringen pågått. För fortsatt försäkringsskydd krävs att det genom intyg från arbetsförmedling eller erkänd arbetslöshetskassa styrks att den försäkrade varit arbetslös och sökt arbete. Grupplivnämnden får dock medge försäkringsskydd även om sådant intyg inte företetts. I tiden för utbildningen eller rehabiliteringen medräknas inte kalendervecka under vilken utbildningen eller rehabiliteringen pågått mindre än fem dagar.
 3. Har den försäkrade beviljats hel förtidspension enligt 7 kap. 1 § andra stycket eller 13 kap. 1 § första stycket andra punkten lagen (1962:381) om allmän försäkring gäller försäkringsskyddet under den tid pensionen utgår om skyddet förelåg vid pensionstidens början.
 4. Under anställning som ej är förenad med motsvarande skydd gäller försäkringsskyddet lika länge som om den försäkrade varit arbetslös.

[S2]Grupplivnämnden får besluta att anställning skall jämställas med arbetsmarknadsutbildning eller yrkesinriktad rehabilitering, som avses i denna förordning, vid beräknande av varaktigheten av sådan utbildning eller rehabilitering. Förordning (1981:347).

7 §  Bosätter sig den som åtnjuter försäkringsskydd enligt 6 § utomlands, träder försäkringsskyddet ur kraft. Grupplivnämnden må dock medge undantag härifrån, om särskilda skäl föreligga. Kungörelse (1970:378).

8 §  Vid krigstillstånd i Sverige gäller lagen den 30 april 1959 (nr 118) om krigsansvarighet för liv- och invaliditetsförsäkring i fråga om försäkringsgivarens ansvarighet (krigsansvarighet).

[S2]För försäkring som meddelats efter krigstillståndets inträdande eller inom tre månader dessförinnan är försäkringsgivare fri från krigsansvarighet, om regeringen med stöd av 3 § nämnda lag förordnat härom. Förordning (1975:234).

9 §  Vid den försäkrades dödsfall utgår försäkringsbelopp enligt 17-19 §§ reglementet (1962:698) angående statens grupplivförsäkring, om följande villkor äro uppfyllda, nämligen

[S2]att den avlidne uppnått 18 men ej 67 års ålder,

[S3]att han under minst fem dagar i följd varit närvarande vid arbetsmarknadsutbildning eller yrkesinriktad rehabilitering, som han hänvisats att utföra under minst 16 timmar veckan,

[S4]att han alltjämt deltog i arbetsmarknadsutbildningen eller rehabiliteringen eller, om så inte var fallet, likväl åtnjöt försäkringsskydd enligt 5 eller 6 §. Förordning (1981:347).

[S5]9 a § upphävd genom förordning (1981:347).

10 §  Avlider den försäkrade innan han fyllt 18 år men äro övriga villkor enligt 9 § uppfyllda, äger 20 § reglementet (1962:698) angående statens grupplivförsäkring motsvarande tillämpning.

[S2]Avlider den försäkrade innan han fyllt 67 år men utgår icke försäkringsbelopp enligt 17-20 a §§ reglementet, utgår begravningshjälp med belopp som anges i 21 § första stycket reglementet. Förordning (1976:553).

[S3]11 § upphävd genom förordning (1981:347).

12 §  Bestämmelserna i reglementet angående statens grupplivförsäkring om rätt till försäkringsbelopp vid makes frånfälle, förmånstagareförordnande, utbetalning av försäkringsbelopp, inskränkning i rätten att förfoga över försäkringen, prövning av frågor om försäkringsbelopp m.m. och reglementets tillämplighet m.m. äga motsvarande tillämpning på grupplivförsäkring enligt denna förordning. Förordning (1979:1099).

13 §  Gäller för den som åtnjuter färsäkringsskydd enligt denna förordning annan av arbetsgivare bekostad grupplivförsäkring med väsentligen samma försäkringsvillkor som för statens grupplivförsäkring, utgår av försäkringsförmån enligt denna förordning endast det belopp varmed sådan förmån överstiger förmån enligt den andra försäkringen.

[S2]I övrigt skola bestämmelserna i reglementet angående statens grupplivförsäkring om samordning med annan tjänstegrupplivförsäkring äga motsvarande tillämpning på grupplivförsäkring enligt denna förordning. Förordning (1979:1099).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1965:459) om grupplivförsäkring åt deltagare i arbetsmarknadsutbildning m.fl.

Förarbeten
Prop. 1965:1

Ändring, SFS 1970:378

  Övergångsbestämmelse

  Denna kungörelse träder i kraft den 1 juli 1970. Äldre bestämmelser gäller fortfarande beträffande försäkringsfall som inträffat före kungörelsens ikraftträdande. De nya bestämmelserna i 6 §, såvitt avser försäkringsskyddets varaktighet, tillämpas dock för tid från och med den 1 oktober 1969 och de nya bestämmelserna i 1, 9 och 10 §§ för tid från och med den 1 januari 1970.
  Förarbeten
  Prop. 1970:1
  Omfattning
  ändr. 1, 3-7, 9, 10 §§

Ändring, SFS 1971:226

  Omfattning
  ändr. 1, 2, 4-6, 9, 10 §§

Ändring, SFS 1972:161

  Övergångsbestämmelse

  Denna kungörelse träder i kraft dagen efter den, då kungörelsen enligt därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling. Bestämmelserna i 6 § b och 9 § i sin nya lydelse tillämpas dock även för försäkringsfall som inträffat under år 1972 före kungörelsens ikraftträdande.
  Omfattning
  ändr. 6, 9, 13 §§

Ändring, SFS 1973:967

  Omfattning
  ändr. 13 §

Ändring, SFS 1975:234

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft en vecka efter den dag, då förordningen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling.
  Bestämmelserna i sin äldre lydelse gäller fortfarande i fråga om försäkringsfall som inträffat före utgången av år 1974. Bestämmelserna i sin nya lydelse tillämpas även på försäkringsfall som inträffat före förordningens ikraftträdande men efter utgången av år 1974.
  Omfattning
  ändr. 1, 6, 8-10 §§

Förordning (1976:553) om ändring i kungörelsen (1965:459) om grupplivförsäkring åt deltagare i omskolningskurser och vissa arkivarbetare m.fl.

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft en vecka efter den dag, då förordningen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling.
  Bestämmelserna i sin äldre lydelse gäller fortfarande i fråga om försäkringsfall som inträffat före utgången av år 1975. Bestämmelserna i sin nya lydelse tillämpas även på försäkringsfall som inträffat före förordningens ikraftträdande men efter utgången av år 1975.
  Omfattning
  ändr. 1, 6, 10, 11 §§; ny 9 a §

Förordning (1977:10) om ändring i kungörelsen (1965:459) om grupplivförsäkring åt deltagare i omskolningskurser och vissa arkivarbetare m.fl.

  Omfattning
  ändr. 9 a §

Förordning (1979:1099) om ändring i kungörelsen (1965:459) om grupplivförsäkring åt deltagare i omskolningskurser och vissa arkivarbetare m.fl.

  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1-6, 9, 12, 13 §§

Förordning (1981:347) om ändring i förordningen (1965:459) om grupplivförsäkring åt deltagare i arbetsmarknadsutbildning m.fl.

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft två veckor efter den dag, då förordningen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling.
  Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om
  1. försäkringsfall som har inträffat före ikraftträdandet,
  2. den som har gått över från sysselsättnig i arkivarbete eller musikerhjälp till anställning med lönebidrag utan att omfattas av tjänstegrupplivförsäkring i den anställningen.
  3. försäkringsskydd enligt 6 § för den som har varit sysselsatt i statligt arkivarbete eller musikerhjälp och som inte har fått erbjudande om att gå över till anställning med lönebidrag.
  Omfattning
  upph. 9 a, 11 §§; ändr. 1-6, 9 §§

Ändring, SFS 1988:244

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1988, då förordningen (1965:459) om grupplivförsäkring åt deltagare i arbetsmarknadsutbildning m. fl. skall upphöra att gälla.
  2. Den gamla förordningen gäller fortfarande i fråga om försäkringsfall som har inträffat före utgången av maj 1988.
  3. Den som har försäkringsskydd enligt den gamla förordningen när den nya förordningen träder i kraft får försäkringsskydd enligt den senare även om han inte uppfyller villkoren i 4 och 5 §§.
  4. Med försäkringsgrundande tid enligt den nya förordningen jämställs sådan tid före ikraftträdandet i vilken den försäkrade haft försäkringsskydd enligt den gamla förordningen.
  5. Förordnande till förmån för make gäller även under hemskillnad eller betänketid om den försäkrade har försäkringsskydd enligt den gamla förordningen och hemskillnad eller betänketid pågår den 31 maj 1988. Försäkringsskyddet gäller så länge utbildningen eller rehabiliteringen pågår och utbildningsbidrag betalas. Den försäkrade kan anmäla att förordnandet inte skall gälla.
  6. Om en försäkrad har anmält särskilt förmånstagareförordnande enligt reglementet (1962:698) angående statens grupplivförsäkring skall förordnandet ha fortsatt giltighet vid tillämpningen av den nya förordningen om inte den försäkrade anmäler ändrat förordnande.
  7. Försäkringsskydd enligt den gamla förordningen skall, i den mån förutsättningar för förordningens tillämpning förelåg den 31 maj 1988, fortfarande gälla för den som inte har fått försäkringsskydd enligt den nya förordningen eller motsvarande bestämmelser. Vid försäkringsfall tillämpas det försäkringsbelopp som vid dödsfallet gällde enligt TGL-S.
  Omfattning
  upph.