Upphävd författning

Förordning (1965:59) om ersättning till polismän m.fl. för skada på egendom

Departement
Justitiedepartementet F1
Utfärdad
1965-03-26
Ändring införd
SFS 1965:59 i lydelse enligt SFS 1998:1032
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  En polisman som under utövning av tjänsten tillfogas sakskada kan få ersättning av statsmedel, om skadan har uppkommit genom någon annans vållande eller av våda. Ersättning av statsmedel kan även i annat fall lämnas om en polisman genom någon annans vållande tillfogas sakskada med anledning av tjänsten.

[S2]Vid skada på motorfordon skall från ersättningen avräknas vad polismannen kan komma att erhålla enligt trafikskadelagen (1975:1410). Om polismannen har rätt till ersättning från någon annan försäkring än trafikförsäkring, lämnas ersättning endast för den del av skadan som inte omfattas av försäkringen. Dessutom ersätts eventuell ökning av premiekostnaderna. Föreligger inte särskilda skäl lämnas ersättning endast om polismannen har fått medgivande att vid tjänsteresa använda eget fordon.

[S3]Vad som sägs i denna förordning om polisman gäller även den som inom polisväsendet tjänstgör som stämningsman eller fullgör arrestantbevakningsuppgifter. Förordning (1982:949).

2 §  Ersättning bestämmes enligt allmänna skadeståndsrättsliga grunder. Föreligga särskilda skäl, må ersättning dock bestämmas till lägre belopp.

3 §  Rikspolisstyrelsen prövar frågor om ersättning enligt denna förordning. En ersättningsfråga får dock prövas av polismyndigheten, om ersättning begärs med högst 2 000 kr. Ersättningen betalas ut av rikspolisstyrelsen.

[S2]Ansökan om ersättning skall göras inom ett år från det att skadan inträffade. Rikspolisstyrelsen får dock, om det föreligger särskilda skäl, pröva ansökningar som görs senare. Förordning (1986:323).

4 §  Ansökan om ersättning ges in till polisstyrelsen. I ansökningen skall uppgift lämnas om skadans uppkomst och övriga förhållanden av betydelse för ersättningsfrågans bedömning.

[S2]Polisstyrelsen ombesörjer utredning i ärendet och sänder i de fall ärendet skall avgöras av rikspolisstyrelsen ansökningen med eget yttrande till rikspolisstyrelsen. Kungörelse (1974:518).

5 §  Polisstyrelsens beslut enligt denna förordning får överklagas hos Rikspolisstyrelsen.

[S2]I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.

[S3]Ett överklagande hindrar inte att ersättning betalas ut. Förordning (1998:1032).

6 §  För belopp som statsverket gett ut enligt denna förordning träder statsverket in i polismannens rätt mot den som må vara ansvarig för skadan.

[S2]Allmän åklagare skall på framställning av rikspolisstyrelsen eller den styrelsen bestämmer föra talan vid domstol om återbetalning enligt första stycket. Förordning (1982:949).

7 §  Närmare föreskrifter för tillämpningen av denna förordning meddelas av rikspolisstyrelsen. Förordning (1982:949).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1965:59) om ersättning till polismän m.fl. för skada på egendom

Ändring, SFS 1971:937

  Övergångsbestämmelse

  Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1972.
  Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om talan mot beslut som meddelats före den 1 januari 1972.
  Omfattning
  ändr. 5 §

Ändring, SFS 1974:518

  Omfattning
  ändr. 1, 3-5 §§; ny 7 §

Förordning (1982:949) om ändring i kungörelsen (1965:59) om ersättning till polisman för skada på egendom

  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1, 3, 5-7 §§

Förordning (1986:323) om ändring i förordningen (1965:59) om ersättning till polismän m.fl. för skada på egendom

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1986-07-01

Förordning (1995:199) om ändring i förordningen (1965:59) om ersättning till polismän m.fl. för skada på egendom

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.
  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1995-04-01

Förordning (1998:1032) om ändring i förordningen (1965:59) om ersättning till polismän m.fl. för skada på egendom

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
1998-10-01

Ändring, SFS 1998:1379

Övergångsbestämmelse

Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för ärenden där en framställning om ersättning gjorts före den 1 januari 1999.
Omfattning
upph.