Upphävd författning

Förordning (1965:693) med instruktion för statens geotekniska institut

Departement
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1965-12-03
Ändring införd
SFS 1965:693
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

1 §  Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 3 § 1, tillämpas på statens geotekniska institut. Förordning (1975:1081).

Uppgifter

2 §  Institutet är central förvaltningsmyndighet för geotekniska ärenden. Förordning (1977:479).

3 §  Det åligger institutet särskilt

[S2]att bedriva geoteknisk forskning,

[S3]att utveckla och utprova geoteknisk utrustning samt nya metoder för grundläggning, jordförstärkning och liknande,

[S4]att inventera och värdera efterfrågan av geoteknisk forskning,

[S5]att systematiskt samla, ordna, bearbeta och, i den mån det är lämpligt, offentliggöra resultat som nåtts vid verksamheten,

[S6]att verka för spridande av geoteknisk kunskap,

[S7]att, i den mån det behövs, samverka med de tekniska högskolorna för att främja undervisningen på det geotekniska området. Förordning (1977:497).

4 §  Institutet skall biträda statlig myndighet samt, i den mån arbetet i övrigt tillåter det, kommunal myndighet och enskild med geotekniska undersökningar och utredningar.

[S2]För uppdrag som institutet fullgör äger institutet uppbära ersättning enligt grunder, som fastställas av regeringen eller, enligt rege ringens bemyndigande, av institutet. Förordning (1975:1081).

5 §  För forsknings- och undervisningsändamål skall institutet, på begäran och i den mån det lämpligen kan ske, ställa sina lokaler och sin utrustning till förfogande för de tekniska högskolorna och andra utomstående mot ersättning enligt grunder, som fastställas av institutet.

6 §  Institutet skall varje år före den 1 oktober till chefen för kommunikationsdepartementet avge berättelse om verksamheten under det senaste budgetåret.

[S2]Det åligger institutet att till chefen för kommunikationsdepartementet i två exemplar avlämna tryckta meddelanden, som institutet utger.

Organisation

7 §  Institutet ledes av en styrelse. Ledamöter av denna äro en generaldirektör och fem andra ledamöter, som regeringen utser särskilt. Bland sistnämnda ledamöter förordnar regeringen en ordförande. Styrelsen utser inom sig vice ordförande. Förordning (1987:434).

8 §  Överdirektören är chef för institutet.

[S2]Inom institutet finns sju enheter, en för anläggningsverksamhet, en för byggnadsverksamhet, en för fysisk planering, en för mät- och undersökningsverksamhet, en för laboratorieverksamhet, en för informations- och marknadsverksamhet och en för administrativ verksamhet.

[S3]Varje enhet förestås av en chef. En av cheferna är generaldirektörens ställföreträdare. Förordning (1987:434).

9 §  Hos institutet äro i övrigt anställda tjänstemän enligt personalförteckning samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

[S2]I mån av behov och tillgång på medel äger institutet anlita experter och sakkunniga.

Ärendenas handläggning

10 §  Av styrelsen avgörs

 1. viktigare författningsfrågor,
 2. viktigare frågor om organisation, arbetsordning eller tjänsteföreskrifter,
 3. frågor om förslag till anslagsframställning hos riksdagen och andra frågor av större ekonomisk betydelse,
 4. frågor om tillsättning av tjänst i lägst lönegrad F 14,
 5. frågor om disciplinansvar, avskedande, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning,
 6. frågor om annat skiljande från tjänst eller uppdrag än avskedande,
 7. andra frågor som generaldirektören hänskjuter till styrelsen.

[S2]Styrelsen företräder de aktier som förvaltas av institutet. Förordning (1987:434).

11 §  Styrelsen är beslutför när minst tre ledamöter, bland dem ordföranden eller vice ordföranden och generaldirektören eller hans ställföreträdare, är närvarande. När ett ärende av större vikt handläggs, bör om möjligt samtliga ledamöter närvara.

[S2]Är ett styrelseärende så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för behandling av ärendet, avgörs detta genom meddelanden mellan minst tre ledamöter, bland dem ordföranden eller vice ordföranden och generaldirektören eller hans ställföreträdare. Kan ärendet inte lämpligen avgöras på detta sätt, får generaldirektören besluta ensam i närvaro av den föredragande till vars uppgifter ärendet hör. Beslut, som fattas enligt detta stycke, skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen. Förordning (1987:434).

12 §  Ärende, som icke skall avgöras av styrelsen, avgöres av generaldirektören ensam. Förordning (1987:434).

13 §  I arbetsordning eller genom särskilt beslut må överlämnas åt annan tjänsteman än generaldirektören att avgöra ärende eller grupp av ärenden som icke är av sådan beskaffenhet att prövningen bör ankomma på generaldirektören. Förordning (1987:434).

14 §  När generaldirektören är hindrad att utöva sin tjänst, utövas den av hans ställföreträdare.

[S2]Uppkommer hinder för såväl generaldirektören som dennes ställföreträdare, fullgöras generaldirektörens åligganden av den chef för enhet som generaldirektören bestämmer. Förordning (1987:434).

15 §  I generaldirektörens frånvaro må ej fattas beslut av större vikt, som kan anstå utan olägenhet, eller utan hans medgivande vidtagas åtgärd, som rubbar eller ändrar av institutet meddelade föreskrifter eller tillämpade grunder.

[S2]Bestämmelserna i första stycket gälla även vid ledighet på generaldirektörstjänsten, till dess regeringen bestämmer annat. Förordning (1987:434).

16 §  Ärende avgöres efter föredragning som ankommer på chefen för den enhet dit ärendet hör eller på särskilt förordnad föredragande. I arbetsordning eller genom särskilt beslut må medges att ärende som handlägges enligt 13 § avgöres utan föredragning.

[S2]Generalirektören må själv övertaga beredning och föredragning av ärende. Chef för enhet äger närvara när ärende som hör till hans enhet föredrages av annan. Förordning (1987:434).

17 § har upphävts genom förordning (1986:1071).

18 §  Under tjänsteresa eller vid annat tillfälle, när ärende är så brådskande att föredragande ej kan tillkallas, må generaldirektören utan föredragning meddela beslut som icke kan uppskjutas utan olägenhet. Förordning (1987:434).

19 §  Generaldirektören, chef för enhet eller, efter beslut av generaldirektören, annan tjänsteman äger infordra förklaring, upplysning eller yttrande i ärende hos institutet. Förordning (1987:434).

Tjänstetillsättning

20 §  Generaldirektören förordnas av regeringen för högst sex år.

[S2]Styrelsens övriga ledamöter förordnas för högst fyra år. Ordförande förordnas för samma tid.

[S3]Tjänst som överingenjör tillsättes av regeringen efter anmälan av geeneraldirektören.

[S4]Övriga tjänster tillsättas och annan personal antages av institutet.

[S5]Förordnande för chef för enhet att vara generaldirektörens ställföreträdare meddelar regeringen för högst tre år efter anmälan av generaldirektören. Förordning (1987:434).

[S6]Övriga bestämmelser

21 § har upphävts genom förordning (1975:1081).
22 § har upphävts genom förordning (1975:1081).
23 § har upphävts genom förordning (1977:479).

Ändringar

Förordning (1965:693) med instruktion för statens geotekniska institut

Ändring, SFS 1974:722

  Omfattning
  ändr. 2, 8, 10, 11, 14, 20 §§

Ändring, SFS 1975:1081

  Omfattning
  upph. 21, 22 §§; ändr. 1, 4, 7, 10, 15, 20, 23 §§; omtryck

Förordning (1977:479) om ändring i instruktionen (1965:693) för statens geotekniska institut

  Omfattning
  upph. 23 §; ändr. författningsrubr., 2, 3, 8, 10, 11, 14, 16, 19, 20 §§; omtryck

Förordning (1983:862) om ändring i förordningen (1965:693) med instruktion för statens geotekniska institut

  Omfattning
  ändr. 8 §
  Ikraftträder
  1984-01-01

Förordning (1985:455) om ändring i förordningen (1965:693) med instruktion för statens geotekniska institut

  Omfattning
  ändr. 10 §
  Ikraftträder
  1985-07-01

Förordning (1986:1071) om ändring i förordningen (1965:693) med instruktion för statens geotekniska institut

  Omfattning
  upph. 17 §; ändr. 11 §
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1987:434) om ändring i förordningen (1965:693) med instruktion för statens geotekniska institut

  Omfattning
  ändr. 7, 8, 10-16, 18-20 §§
  Ikraftträder
  1987-07-01

Ändring, SFS 1988:628

  Omfattning
  upph.