Upphävd författning

Förordning (1965:799) med instruktion för statens jordbruksnämnd

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1965-12-03
Ändring införd
SFS 1965:799
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

1 §  Allmänna verksstadgan (1965:600) skall tillämpas på statens jordbruksnämnd. Förordning (1977:511).

Uppgifter

2 §  Nämnden är central förvaltningsmyndighet för ärenden om pris- och marknadsreglering på jordbrukets och fiskets områden samt svarar för den ekonomiska försvarsberedskapen på livsmedelsområdet.

[S2]Nämnden är huvudman för skördeskadeskyddet samt tillsynsmyndighet över regleringsföreningar och liknande sammanslutningar på jordbrukets och fiskets områden och över Svenska kontrollanstalten för mejeriprodukter och ägg.

[S3]Nämnden har tillsyn över Lantbrukshälsan AB, såvitt avser bolagets handhavande av statliga medel för företagshälsovård inom lantbruket. Taxa för anslutning till företagshälsovården fastställs av nämnden. Förordning (1985:618).

3 §  Det åligger nämnden särskilt att

 1. handha den pris- och marknadsreglerande verksamheten på jordbrukets och fiskets områden och därmed sammanhängande frågor om avsättning inom och utom landet av jordbrukets och fiskets produker,
 2. handha råvaruprisutjämning för industrier som använder jordbruks- eller fiskeprodukter i sin framställning av färdigvaror,
 3. svara för den ekonomiska försvarsberedskapen i fråga om livsmedel, fettråvaror, foder, utsäde, handelsgödsel och bekämpningsmedel, dock att inköp och lagerhållning av sådana varor i beredskapssyfte ankommer på nämnden endast i den omfattning som regeringen bestämmer,
 4. planera för och, efter regeringens förordnande, handha regleringar av användning och förbrukning av livsmedel, livsmedelsråvaror och jordbruksförnödenheter,
 5. handha utredningar som hänför sig till nämndens uppgifter beträffande pris- och marknadsreglering, prisutjämning och ekonomisk försvarsberedskap,
 6. handha utredningar och regleringar som hänför sig till varuutbytet med utlandet och till landets medverkan i internationella organisationer såvitt avser livsmedel, livsmedelsråvaror och jordbruksförnödenheter,
 7. svara för klassificeringen av kött. Förordning (1985:878).

4 §  Nämnden skall samråda med näringslivets organisationer inom nämndens verksamhetsområde.

[S2]I fråga om beredskapsplanläggning skall nämnden i den omfattning som behövs samråda med andra myndigheter samt med allmänna och enskilda institutioner, sammanslutningar och företag. Överstyrelsen för ekonomiskt försvar skall hållas underrättad om beredskapsplanläggning på det ekonomiska försvarets område. Förordning (1977:511).

5 §  Inom sitt verksamhetsområde företräder nämnden staten såväl vid som utom domstol.

Organisation

6 §  Ledamöter av nämnden är en generaldirektör, som är nämndens ordförande, och de övriga ledamöter som regeringen utser särskilt.

[S2]Vid handläggning av ärende som rör fiske ingår i nämnden ytterligare en ledamot, som regeringen utser särskilt. Förordning (1976:569).

7 §  Generaldirektören är chef för nämnden.

[S2]Inom nämnden finns en administrativ avdelning, en produktavdelning, en beredskapsbyrå, en internationell byrå och en utredningsbyrå. Den administrativa avdelningen består av en prisutjämningsbyrå, en allmän sektion, en ekonomisektion och en personalsektion. Produktavdelningen består av en animaliebyrå, en vegetabiliebyrå och en fisksektion.

[S3]Varje avdelning förestås av en avdelningschef. En av avdelnings cheferna är generaldirektörens ställföreträdare. Varje byrå förestås av en byråchef. Förordning (1982:762).

8 §  Hos nämnden är i övrigt anställda tjänstemän enligt personalför teckning samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

[S2]I mån av behov och tillgång på medel får nämnden anlita experter och sakkunniga. Förordning (1977:511).

9 §  Till nämnden är knuten jordbruksnämndens konsumentdelegation med uppgift att bistå nämnden med råd och upplysningar, att till nämnden framföra synpunkter och önskemål beträffande jordbrukspolitikens utformning och grunderna för fiskets prisreglering med särskild hänsyn till förbrukarsidans intressen samt att bidraga till förståelse inom förbrukarsidan för och insikt i jordbrukets och fiskets problem och ställning. Delegationen får upptaga överläggningar med nämnden i frågor som bedömes vara av större vikt eller ha prejudicerande verkan.

[S2]Till nämnden är vidare knutet ett beredskapsråd med uppgift att för nämndens räkning verkställa utredningar samt bedöma forskningsresultat och projekt som berör ersättningsproduktionen inom livsmedelsområdet. Beredskapsrådet skall också på begäran av nämnden bistå denna med råd i beredskapsfrågor.

[S3]Regeringen utser ledamöter och suppleanter i delegationen samt ordförande och ersättare för honom. Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, nämnden utser ledamöter och suppleanter i rådet samt ordförande och ersättare för honom. Förordning (1980:518).

Ärendenas handläggning

10 §  I plenum, som består av nämndens samtliga ledamöter enligt 6 §, avgörs

 1. viktigare författningsfrågor,
 2. viktigare frågor om organisation, arbetsordning eller tjänsteföreskrifter,
 3. frågor om förslag till anslagsframställning hos riksdagen och andra frågor av större ekonomisk betydelse,
 4. frågor om disciplinansvar, avskedande, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning,
 5. frågor om annat skiljande från tjänst eller uppdrag än avskedande,
 6. andra frågor som generaldirektören hänskjuter till plenum. Förordning (1985:618).

11 §  I pleniärenden är nämnden beslutför när generaldirektören och minst halva antalet ledamöter som får delta i ärendets avgörande är närvarande. Vid handläggningen av ett ärende som rör fiske bör den ledamot som avses i 6 § andra stycket vara närvarande. När ett ärende av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter närvara.

[S2]Är ett pleniärende så brådskande att nämnden inte hinner sammanträda för behandling av ärendet, avgörs detta genom meddelanden mellan generaldirektören och minst halva antalet ledamöter som får delta i ärendets avgörande. Vid behandling av ett ärende som rör fiske bör den ledamot som avses i 6 § andra stycket delta. Kan ärendet inte lämpligen avgöras på detta sätt, får generaldirektören besluta ensam i närvaro av den föredragande till vars uppgifter ärendet hör. Beslut, som fattas enligt detta stycke, skall anmälas vid nästa plenum. Förordning (1986:784).

12 §  Vid behandling i plenum av ärende som berör lantbruksstyrelsens eller fiskeristyrelsens verksamhetsområde, får chefen för styrelsen eller den han sätter i sitt ställe närvara med rätt att yttra sig och få sin mening antecknad men ej att deltaga i nämndens beslut. Förordning (1977:511).

13 §  Ärende, som ej skall avgöras i plenum, avgöres av general direktören ensam. Förordning (1977:511).

14 §  I arbetsordning eller genom särskilt beslut får överlämnas åt annan tjänsteman än generaldirektören att avgöra ärende eller grupp av ärenden som ej är av sådan beskaffenhet att prövningen bör ankomma på generaldirektören. Förordning (1977:511).

15 §  När generaldirektören är hindrad att utöva sin tjänst, utövas den av hans ställföreträdare. Denne inträder efter beslut av generaldirektören även i övrigt i hans ställe vid behandlingen av visst ärende eller viss grupp av ärenden.

16 §  Uppkommer hinder för såväl generaldirektören som dennes ställföreträdare, fullgöres generaldirektörens åligganden av den tjänsteman generaldirektören bestämmer. Förordning (1976:569).

17 §  I generaldirektörens frånvaro får ej fattas beslut av större vikt, som kan anstå utan olägenhet, eller utan hans medgivande vidtagas åtgärd, som rubbar eller ändrar av nämnden meddelade föreskrifter eller tillämpade grunder.

[S2]Första stycket gäller även vid ledighet på generaldirektörstjänsten, till dess regeringen bestämmer annat. Förordning (1977:511.

18 §  Ärende avgöres efter föredragning som ankommer på chefen för den avdelning, byrå eller sektion dit ärendet hör eller på särskilt förordnad föredragande. I arbetsordning eller genom särskilt beslut får medges att ärende som handlägges enligt 14 § avgöres utan föredragning.

[S2]Generaldirektören får själv övertaga beredning och föredragning av ärende.

[S3]Chef för avdelning, byrå eller sektion får närvara när ärende som hör till eller berör hans avdelning, byrå eller sektion föredrages av annan.

[S4]Chefen för administrativa avdelningen skall, även om ärendet ej hör till hans avdelning, närvara när ärende är av rättslig natur eller särskild vikt ligger på dess formella behandling. Förordning (1977:511).

19 §  Vid sammanträde med nämndens konsumentdelegation föres protokoll. Förording (1969:374).

20 § har upphävts genom förordning (1986:784).

21 §  Under tjänsteresa eller vid annat tillfälle, när ärende är så brådskande att föredragande ej kan tillkallas, får generaldirektören utan föredragning meddela beslut som ej kan uppskjutas utan olägenhet. Förordning (1977:511).

22 §  Generaldirektören, chef för avdelning, byrå eller sektion eller, efter beslut av generaldirektören, annan tjänsteman får infordra förklaring, upplysning eller yttrande i ärende hos nämnden. Förordning (1977:511).

Tjänstetillsättning

23 §  Generaldirektören förordnas av regeringen för högst sex år.

[S2]Nämndens övriga ledamöter förordnas för högst tre år.

[S3]Tjänst som avdelningschef och byråchef tillsättes av regeringen efter anmälan av generaldirektören.

[S4]Övriga tjänster tillsättes och annan personal antages av nämnden.

[S5]Endast den som är svensk medborgare får inneha eller utöva tjänst som avdelningschef, byråchef, avdelningsdirektör eller byrådirektör i nämnden.

[S6]Förordnande för avdelningschef att vara generaldirektörens ställföreträdare meddelar regeringen för högst tre år efter anmälan av generaldirektören. Förording (1977:511).

Övriga bestämmelser

24 §  Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965: 601) lämnas av nämnden i fråga om avdelningschef, som ej är generaldirektörens ställföreträdare, och i fråga om byråchef. Förordning (1976:569)

25 § har upphävts genom förordning (1986:784).

Ändringar

Förordning (1965:799) med instruktion för statens jordbruksnämnd

Ändring, SFS 1969:374

  Omfattning
  ändr. 4, 6, 7, 9, 19 §§

Ändring, SFS 1970:259

  Omfattning
  ändr. 9 §

Ändring, SFS 1970:826

  Omfattning
  ändr. 23, 24 §§

Ändring, SFS 1971:1007

  Omfattning
  ny 25 §

Ändring, SFS 1975:547

  Omfattning
  ändr. 2, 3, 6, 9, 10, 17, 23 §§

Förordning (1976:569) om ändring i instruktionen (1965:799) för statens jord- bruksnämnd

  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 3, 6, 7, 10, 16, 18, 22-24 §§

Förordning (1976:966) om ändring i förordningen (1965:799) med instruktion för statens jordbruksnämnd

  Omfattning
  ändr. 11, 24 §§

Förordning (1977:511) om ändring i förordningen (1965:799) med instruktion för statens jordbruksnämnd

  Omfattning
  ändr. 1-4, 7-14, 17, 18, 21-23 §§; omtryck

Förordning (1978:469) om ändring i förordningen (1965:799) med instruktion för statens jordbruksnämnd

  Omfattning
  ändr. 2 §

Förordning (1980:518) om ändring i förordningen (1965:799) med instruktion för statens jordbruksnämnd

  Omfattning
  ändr. 9 §

Förordning (1982:762) om ändring i förordningen (1965:799) med instruktion för statens jordbruksnämnd

  Omfattning
  ändr. 7 §

Förordning (1985:618) om ändring i förordningen (1965:799) med instruktion för statens jordbruksnämnd

  Omfattning
  ändr. 2, 10 §§
  Ikraftträder
  1985-07-09

Förordning (1985:878) om ändring i förordningen (1965:799) med instruktion för statens jordbruksnämnd

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1986-01-01

Förordning (1986:784) om ändring i förordningen (1965:799) med instruktion för statens jordbruksnämnd

  Omfattning
  upph. 20, 25 §§; ändr. 11 §
  Ikraftträder
  1987-01-01

Ändring, SFS 1988:856

  Omfattning
  upph.