Upphävd författning

Instruktion (1966:165) för auditör

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1966-05-06
Ändring införd
SFS 1966:165
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Auditör skall utöver vad som följer av militära rättegångslagen (1948:472)

 1. biträda även en annan bestraffningsberättigad befattningshavare än den som han skall lämna biträde enligt 18 § militära rättegångslagen med handläggning av militära mål vid en avdelning ur ett förband, om avdelningen befinner sig utanför sin ordinarie förläggningsort och det skulle medföra avsevärd omgång att anlita någon annan auditör,
 2. lämna råd och anvisningar i frågor om verkställighet av straff och sammanläggning av fritidsstraff samt i andra rättsliga angelägenheter,
 3. utöva allmän tillsyn över handläggningen av militära mål som ankommer på den bestraffningsberättigade befattningshavare som auditören biträder. Förordning (1980:1046).

2 §  Av särskilda bestämmelser följer att en auditör är skyldig att dels avge yttrande i frågor om disciplinansvar eller åtalsanmälan beträffande tjänstemän som inte är underkastade ansvar såsom krigsmän, dels yttra sig i ärenden om avskedande, avstängning eller läkarundersökning, dels om det påkallas närvara då någon yttrar sig muntligt enligt 14 kap. 1 § lagen (1976:600) om offentlig anställning. Förordning (1980:1046).

3 §  Auditör och vice auditör med tjänstgöring i försvarsmaktens fredsorganisation eller vid svensk beredskapsstyrka för FN-tjänst förordnas efter förslag av överbefälhavaren.

[S2]Innan överbefärlhavaren avger förslag, skall yttrande inhämtas från den hos vilken auditören eller vice auditören skall förordnas samt från den hovrätt inom vars domkrets auditören eller vice auditören skall tjänstgöra. Förordning (1980:1046).

4 §  Auditörer och vice auditörer med tjänstgöring i försvarsmaktens krigsorganisation förordnas av överbefälhavaren sedan denne inhämtat yttrande från den hovrätt inom vars domkrets den som avses bli förordnad utövar sin yrkesverksamhet eller är bosatt. Yttrande behöver dock inte inhämtas under beredskapstillstånd eller krig.

[S2]Förordnande av auditör eller vice auditör i krigsorganisationen skall anmälas till cheferna för justitie- och försvarsdepartementen.

[S3]Tjänst som auditör eller vice auditör i krigsorganisationen tillsättes utan att tjänsten kungjorts ledig till ansökan. Beslut om tillsättning av sådan tjänst anslås inte enligt 10 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601).

[S4]Bestämmelserna i 5-9 §§ gäller inte auditör eller vice auditör i krigsorganisationen. I stället gäller de särskilda föreskrifter som överbefälhavaren meddelar. Förordning (1980:1046).

5 §  När auditör är hindrad att utöva sin tjänst utövas den av vice auditören. Äro flera vice auditörer förordnade bestämmer överbefälhavaren hur auditörens åligganden skola fullgöras vid förhinder för honom.

6 §  Överbefälhavaren beslutar om ledighet för auditör. Är vice auditören icke hindrad att utöva auditörstjänsten bestämmer dock auditören om förläggningen av sin semester och om annan ledighet för sig själv under sammanlagt högst tre månader varje år.

7 §  När auditör ämnar begagna sig av semester eller annan ledighet, som icke beslutats av överbefälhavaren, och när han återinträder i tjänst, skall han anmäla detta till den hos vilken han är förordnad.

8 §  Auditör skall hålla den hos vilken han är förordnad underrättad om var och när han träffas. Vice auditör skall hålla auditören underrättad härom.

9 §  Fordras vikarie för auditör eller är auditörstjänsten ledig och finnes icke vice auditör eller är denne hindrad att utöva auditörstjänsten, förordnar överbefälhavaren lämplig person att uppehålla tjänsten. Förordnande får meddelas endast den som är behörig att inneha tjänsten och icke för längre tid än sex månader i följd. Annat vikariat tillsättes i samma ordning som tjänsten.

10 §  Fråga om anställnings upphörande enligt 7 kap. 9 § lagen (1976:600) om offentlig anställning prövas av överbefälhavaren. Förordning (1980:1046).

11 §  Föreskrifterna i 15 kap. 4 § lagen (1976:600) om offentlig anställning skall tillämpas på den som innehar eller uppehåller en tjänst som auditör eller vice auditör. Förordning (1980:1046).

12 §  Talan mot överbefälhavarens beslut föres hos regeringen genom besvär, om annat ej är föreskrivet.

[S2]I fråga om sådant förslag till tjänstetillsättning som tillkännages genom anslag räknas besvärstiden från den dag då anslaget skedde. Detta gäller även beslut om vikariat som tillsättes i samma ordning som tjänsten.

Ändringar

Ändring, SFS 1968:331

  Omfattning
  ändr. 3, 4 §§

Förordning (1980:1046) om ändring i instruktionen (1966:165) för auditör

  Omfattning
  ändr. 1-4, 10-12 §§

Ändring, SFS 1987:187

  Omfattning
  upph.