Upphävd författning

Virkesmätningslag (1966:209)

Departement
Landsbygdsdepartementet
Utfärdad
1966-05-27
Ändring införd
SFS 1966:209
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Virkesmätning, som avser sågtimmer av barrträd eller massaved och som är ämnad att ligga till grund för beräkning av vederlag för virket, skall utföras enligt föreskrifter som skogsstyrelsen meddelar.

[S2]Konungen äger förordna att visst slag av virke skall undantagas från tillämpningen av denna lag eller att lagen skall omfatta även virke av annat slag än som anges i första stycket.

2 §  Med virkesmätning avses i denna lag bestämmande av virkets stycketal, dimensioner, volym eller vikt samt bedömande av virkets beskaffenhet och lämplighet för avsedd användning.

3 §  Bryter någon uppsåtligen eller av oaktsamhet mot 1 §, dömes till böter.

Ändringar

Ändring, SFS 2014:1005

Omfattning
upph.