Kungörelse (1966:320) om upplåtelse från staten av rätt till sand-, grus- eller stentäkt inom vissa allmänna vattenområden

Departement
Näringsdepartementet RSN
Utfärdad
1966-06-03
Ändring införd
SFS 1966:320
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-02-07

1 §  Om upplåtelse från staten av rätt till sand-, grus- eller stentäkt inom allmänt vattenområde i Vänern, Vättern, Hjälmaren eller Storsjön i Jämtland beslutar länsstyrelsen.

[S2]Upplåtelse skall ske för viss tid, högst tio år, och avse visst område. Vid upplåtelsen skall bestämmas i vilken omfattning sand, grus eller sten får tagas. För upplåtelsen skall utgå ersättning, om den upplåtna rättens ringa omfattning eller annat särskilt skäl ej föranleder annat.

[S3]Avtal skall upprättas skriftligen och upptaga samtliga villkor för upplåtelsen. I avtalet skall erinras om den prövning av verksamheten som kan fordras enligt annan lagstiftning.

2 §  Ersättning, som avses i 1 § andra stycket, skall erläggas till länsstyrelsen.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Kungörelse (1966:320) om upplåtelse från staten av rätt till sand-, grus- eller stentäkt inom vissa allmänna vattenområden

    Övergångsbestämmelse

    Denna kungörelse träder i kraft den 1 juli 1966.
    Genom denna kungörelse upphäves kungörelsen den 5 juni 1953 (nr 380) angående upplåtelse från kronan av rätt till sand-, grus- och stentäkt inom allmänt vattenområde. Den upphävda kungörelsen äger dock tillämpning i fråga om upplåtelse som skett före den 1 juli 1966.
    Förarbeten
    Prop. 1966:114