Prop. 1966:114

('med förslag till lag om kontinentalsockeln m. m.',)

Kungl. Maj.ts proposition nr 1H år 1966

1

Nr 114

Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen med förslag till lag om

kontinentalsockeln m. m.; given Stockholms slott den 1 april 1966.

Under åberopande av bilagda i statsrådet och lagrådet förda protokoll vill Kungl. Maj :t härmed föreslå riksdagen att anta härvid fogade förslag till

1) lag om kontinentalsockeln; 2) lag om ändrad lydelse av 5 § gruvlagen den 3 juni 1938 (nr 314); 3) lag om ändring i lagen den 28 maj 1886 (nr 46) angående stenkols- fyndigheter m. m.;

4) lag om ändring i uranlagen den 2 december 1960 (nr 679); 5) lag om rätt till sand-, grus- och stentäkt inom vissa allmänna vatten­ områden.

GUSTAF ADOLF

Herman Kling

Propositionens huvudsakliga innehåll

Med kontinentalsockeln avses den långsamt sluttande del av havsbottnen som är belägen mellan stranden och den branta sluttningen ned mot de stora havsdjupen. Genom en i Geneve år 1958 antagen konvention om kon­ tinentalsockeln, vilken godkänts av riksdagen år 1964, har strandstaterna tillerkänts suveräna rättigheter över den utanför territorialgränsen belägna delen av sockeln för dennas utforskande och tillgodogörandet av dess natur­ tillgångar. I förevarande proposition föreslås i en särskild lag om kontinen­ talsockeln regler angående utforskning av havsbottnen och utvinning av dess naturtillgångar på den svenska delen av sockeln. Lagen föreslås äga tillämpning såväl på sockelområdet utanför territorialgränsen som på den del av sockeln som är belägen innanför territorialgränsen intill gränsen för enskilt vatten. Innanför territorialgränsen görs undantag för inmutnings- bara mineral. Samtidigt föreslås att stenkolslagens och uranlagens regler inte skall gälla där.

Enligt den föreslagna lagen tillkommer rätten att utforska sockeln och

2

utvinna dess naturtillgångar staten. Kungl. Maj :t kan meddela tillstånd åt annan än staten att utforska sockeln genom geofysiska mätningar, borrning eller på annat sätt och att utvinna naturtillgångar där. Tillstånd kan för­ bindas med föreskrift för att främja ett rationellt utforskande och tillvara­ tagande av naturtillgångarna och för att skydda motstående intressen, så­ som sjöfarten och fisket. Vidare kan fastställas villkor som syftar till att tillförsäkra staten ekonomiskt utbyte av exploateringen, t. ex. i form av royalty. Har borrplattform eller liknande anläggning för verksamheten inrättats utanför territorialgränsen, skall svensk lag med vissa undantag tillämpas på anläggningen och inom sä'kerhetszon omkring denna.

Vidare föreslås ändringar i stenkolslagen av innebörd att koncession för bearbetning av olje- eller gasfyndighet på land eller inom enskilt vatten kan begränsas till viss tid och förbindas med skyldighet att erlägga royalty till staten. En mindre ändring föreslås även i gruvlagen. Den föreslagna lagen om kontinentalsockeln ersätter 1953 års lag om rätt till sand-, grus- och stentäkt inom allmänt vattenområde såvitt angår allmänt vattenområde i havet.

Kungl. Maj. ts proposition nr 11 i år 1966

Kungl. Maj. ts proposition nr 114 år 1966

3

Förslag

till

Lag

om kontinentalsockeln

Härigenom förordnas som följer.

1 §•

Med kontinentalsockeln förstås i denna lag havsbottnen och dess under­ lag inom allmänt vattenområde samt inom det havsområde utanför Sveriges territorialgräns som Konungen bestämmer i enlighet med den i Geneve den 29 april 1958 dagtecknade konventionen om kontinentalsockeln.

Med kontinentalsockelns naturtillgångar avses i denna lag mineraliska och andra icke levande naturtillgångar på havsbottnen och i dess underlag samt sådana levande organismer som i det utvecklingsskede, då de kunna bli föremål för fångst, äro antingen orörliga på havsbottnen eller därunder eller oförmögna till rörelse annat än i ständig beröring med havsbottnen eller dess underlag.

Inom allmänt vattenområde äger denna lag ej tillämpning på sådan un­ dersökning och bearbetning av inmutningsbart mineral som avses i gruv­ lagen den 3 juni 1938 (nr 314) och ej heller på fångst av sådana levande naturtillgångar som omfattas av svensk lagstiftning angående fiske.

2

§•

Rätten att utforska kontinentalsockeln och utvinna dess naturtillgångar tillkommer staten.

3 §•

Konungen eller myndighet som Konungen bestämmer äger meddela till­ stånd för annan än staten att genom geofysiska mätningar, borrning eller på annat sätt utforska kontinentalsockeln och att utvinna naturtillgångar från denna.

Tillstånd skall avse bestämt område och viss tid. Konungen äger föreskriva att visst slag av verksamhet som avses i första stycket får äga rum utan tillstånd.

4 §•

Vid tillstånd kan fogas föreskrift som är påkallad från allmän synpunkt, såsom föreskrift om företagets ledning, sättet för arbetenas utförande, an­ läggningar på kontinentalsockeln för arbetena, karta över arbetena, prov­ tagning, rapportering rörande verksamheten, användningen av produkter­ na och åtgärder till bevarande av fyndighet eller borrhål, samt föreskrift till förebyggande av vattenförorening eller till skydd för sjöfarten, fisket eller annat allmänt eller enskilt intresse.

4

När tillstånd meddelas, kan bestämmas i vilken omfattning undersökning eller utvinning skall ske för att den rätt som grundas på tillståndet skall äga bestånd.

Tillstånd kan även förbindas med villkor om statligt deltagande i verk­ samheten eller om utgivande till staten av avgifter för tillståndet, beräknade i förhållande till mängden eller värdet av utvunna produkter eller på annat sätt, eller av andel av produkterna eller med annat liknande villkor.

5

§•

I samband med tillstånd kan föreskrivas på vilka villkor tillståndshava- ren äger frånträda tillståndet eller avstå från en del av det område detta om­ fattar.

Tillstånd får ej överlåtas utan medgivande av den som meddelat tillstån­ det.

Tillstånd kan återkallas av Konungen eller den myndighet som meddelat tillståndet, om föreskrift eller villkor för tillståndet åsidosättes eller om synnerliga skäl i annat fall föreligga.

6 §.

Konungen eller myndighet som Konungen utser äger bestämma att till skydd för anläggning för utforskande av kontinentalsockeln eller utvinning av naturtillgångar från denna skall finnas en säkerhetszon med en utsträck­ ning av högst 500 meter från anläggningens yttersida och meddela de före­ skrifter som fordras för att trygga zonen. I den mån annat ej följer av den­ na lag eller bestämmelse som med stöd av lagen meddelas av Konungen el­ ler myndighet som Konungen utser får fartyg icke segla in i säkerhetszon utan medgivande av anläggningens ägare.

7 §•

Beviljas inmutning enligt gruvlagen på område, till vilket rätt föreligger på grund av tillstånd enligt 3 §, eller avser sådant tillstånd inmutat om­ råde, får arbete för undersökning eller bearbetning, som verkställes på grund av först uppkommen rättighet, icke hindras på grund av rättighet som tillkommit senare. Uppstår tvist om hur de särskilda slagen av arbete skola bedrivas, skall bergmästaren, med iakttagande av föreskrift som en­ ligt 4 § har fogats vid tillståndet, bestämma hur arbetena skola ordnas för att innehavaren av äldre rättighet skall kunna driva sitt arbete ändamåls­ enligt och med minsta förfång för den senare rättsinnehavaren.

8

§.

Tillsyn över efterlevnaden av föreskrifter och villkor för tillstånd utövas av myndighet som Konungen bestämmer.

Innehavare av tillstånd skall på anfordran lämna tillsynsmyndigheten de upplysningar och handlingar som fordras för tillsynens utövande. Tillsyns­ myndigheten äger meddela bestämmelser för att trygga efterlevnaden av fö­ reskrift eller villkor som gäller för tillståndet.

Den som har att taga befattning med tillsyn äger tillträde till anläggning, fartyg eller luftfartyg, där verksamhet som omfattas av tillstånd bedrives, och får göra sig underrättad om förhållande av betydelse för tillämpningen av föreskrift eller villkor för tillståndet.

Kungl. Maj:ts proposition nr lli år 1966

5

Sveriges geologiska undersökning eller annan myndighet som Konungen bestämmer skall på begäran beredas tillfälle att följa tillståndshavarens ar­ bete i geologiskt avseende och taga del av de geologiska resultaten av ar­ betet.

Kungl. Maj. ts proposition nr 114 år 1966

9

§•

10

§.

Inom anläggning och säkerhetszon utanför territorialgränsen tillämpas svensk lag med undantag av bestämmelserna i gruvlagen, lagen den 28 maj 1886 (nr 46) angående stenkolsfyndigheter m. m., uranlagen den 2 decem­ ber 1960 (nr 679), vattenlagen och lagstiftningen angående jakt och fiske. Därvid anses anläggningen och zonen belägna inom närmaste del av Sve­ riges sjöterritorium.

Produkt som frambringats utanför territorialgränsen anses utvunnen i Sverige.

11

§•

Den som utan lov utforskar kontinentalsockeln eller utvinner naturtill­ gångar från denna eller vidtager åtgärd för sådan utforskning eller utvin­ ning dömes till böter eller fängelse i högst sex månader.

Till samma straff dömes den som 1) bryter mot föreskrift som meddelats med stöd av 4 § första stycket, 2) underlåter att efterkomma vad tillsynsmyndighet fordrar eller före­ skriver med stöd av 8 § andra eller tredje stycket eller

3) vid fullgörande av uppgiftsskyldighet som är förbunden med tillstånd eller som är föreskriven i eller som ålagts enligt 8 § andra stycket uppsåt­ ligen eller av grov oaktsamhet lämnar oriktig uppgift.

Den som överträder förbudet i 6 § att segla in i säkerhetszon eller före­ skrift som utfärdats för tryggande av sådan zon dömes till böter.

12

§.

Har innehavare av tillstånd underlåtit att ställa sig till efterrättelse före­ skrift som meddelats med stöd av 4 § första stycket eller vad som åligger honom enligt 9 § eller att efterkomma anfordran eller föreskrift som till­ synsmyndighet meddelat med stöd av 8 § andra eller tredje stycket, äger tillsynsmyndigheten ålägga honom vid vite att fullgöra sina skyldigheter.

Medför underlåtenheten uppenbar fara för allmänt intresse, äger tillsyns­ myndigheten förbjuda arbetets fortsatta bedrivande och låta genom polis­ myndighetens försorg vidtaga rättelse på tillståndshavarens bekostnad.

13 §.

Den som deltager eller deltagit i tillsyn över efterlevnaden av denna lag eller med stöd av lagen meddelade föreskrifter eller villkor eller som anli­ tats såsom biträde vid tillsynens utövande eller som på annat sätt tagit be­ fattning med ärende som avses i lagen, får ej röja eller obehörigen nyttja yrkeshemlighet, som därigenom blivit känd för honom, och får ej heller, om det ej kan anses påkallat i tjänstens intresse, yppa arbetsförfarande eller affärsförhållande varom han sålunda fält kännedom. Bryter någon häremot, dömes till böter eller fängelse i högst ett år.

6

Utlänning, som utom riket begått brott som avses i 11 eller 13 §, dömes, om han finnes här, efter denna lag och vid svensk domstol, även om 2 kap. 2 eller 3 § brottsbalken ej är tillämplig.

Åtal för brott som avses i 11 § första och tredje styckena får väckas en­ dast efter förordnande av Konungen eller den Konungen bemyndigar.

Brott som avses i 13 § får åtalas av åklagare endast efter angivelse av målsägande.

Kungl. Maj:ts proposition nr 114 år 1966

14

§.

15 §.

Talan mot bergmästares beslut enligt 7 § föres hos kommerskollegium genom besvär.

Mot annat beslut av myndighet enligt denna lag föres talan genom besvär hos Konungen.

Beslut som avses i andra stycket länder till efterrättelse utan hinder av förd talan, om ej annorlunda förordnas.

16 §.

Närmare föreskrifter för tillämpningen av denna lag meddelas av Konungen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1966. I fråga om dessförinnan skedd upplåtelse från kronan av rätt till sand-, grus- eller stentäkt inom allmänt vattenområde gälla särskilda bestämmel­ ser.

Avser tillstånd enligt denna lag område som omfattas av koncession en­ ligt lagen angående stenkolsfyndigheter m. m. eller uranlagen eller av un- dersökningstillstånd enligt sistnämnda lag, äga bestämmelserna i 7 § för det fall att tillstånd avser område som är inmutat enligt gruvlagen mot­ svarande tillämpning.

Kungl. Maj:ts proposition nr llb år 1966

7

Förslag

till

Lag

om ändrad lydelse av 5 § gruvlagen den 3 juni 1938 (nr 314)

Härigenom förordnas, att 5 § gruvlagen den 3 juni 19381 skall erhålla ändrad lydelse på sätt nedan angives.

(Nuvarande lydelse) (Föreslagen lydelse)

5 §.

Inmutningspunkten må icke vara Inmutningspunkten må icke vara belägen å, ej heller inmutat område belägen å, ej heller inmutat område omfatta: omfatta:

1) område å--------------------- för utvidgningen; 9) område, varå koncession förut meddelats för eftersökande och be­ arbetande av stenkol, såvida begärd inmutning avser mineral som ingår i stenkolen och ej kan utvinnas utan stenkolens förbränning, eller av alunskiffer, såvida begärd inmut­ ning avser mineral som förekommer i sådant samband med skiffern att det ej kan tillgodogöras för sig eller utan skada för skifferfyndigheten, ävensom område, varå undersök- ningstillstånd eller koncession enligt uranlagen sökts eller meddelats, så­ vida begärd inmutning avser mine­ ral som förekommer i sådant sam­ band med ämne avsett i nämnda lag, att det ej kan tillgodogöras för sig; dock att hinder mot inmutning ej föreligger om, såvitt angår konces­ sion å stenkol eller alunskiffer, kon- cessionsinnehavaren lämnat medgi­ vande därtill eller, då fråga är om undersökningstillstånd eller konces­ sion enligt uranlagen, sökanden el­ ler innehavaren av undersöknings­ tillstånd eller koncession lämnat medgivande till inmutningen eller Konungen medgivit undantag från vad nu stadgats.

1 Senaste lydelse av 5 § se SFS 1963: 626.

9) område, varå koncession förut meddelats för eftersökande och be­ arbetande av stenkol, såvida begärd inmutning avser mineral som ingår i stenkolen och ej kan utvinnas utan stenkolens förbränning, eller av alun­ skiffer, såvida begärd inmutning av­ ser mineral som förekommer i så­ dant samband med skiffern att det ej kan tillgodogöras för sig eller utan skada för skifferfyndigheten, ävensom område, varå undersök­ ningstillstånd eller koncession enligt uranlagen eller tillstånd enligt la­ gen om kontinentalsockeln sökts eller meddelats, såvida begärd in­ mutning avser mineral som före­ kommer i sådant samband med äm­ ne avsett i uranlagen eller i ansök­ ningen eller tillståndet enligt lagen om kontinentalsockeln, att det ej kan tillgodogöras för sig; dock att hinder mot inmutning ej föreligger om, såvitt angår koncession å sten­ kol eller alunskiffer, koncessionsin- nehavaren lämnat medgivande där­ till eller, då fråga är om undersök­ ningstillstånd eller koncession en­ ligt uranlagen eller tillstånd enligt lagen om kontinentalsockeln, sökan-

8

Kungl. Maj. ts proposition nr 114 år 1966

den eller innehavaren av tillstånd eller koncession lämnat medgivande till inmutningen eller Konungen medgivit undantag från vad nu stad­ gats.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1966.

Förslag

till

Lag

om ändring i lagen den 28 maj 1886 (nr 46) angående stenkols-

fyndigheter m. m.

Härigenom förordnas, dels att 50 § 1 mom. samt 51, 52 och 57 §§ lagen den 28 maj 1886 angående stenkolsfyndigheter m. m.1 skola erhålla änd­ rad lydelse på sätt nedan angives, dels att i sagda lags 5 kap. skall införas en ny paragraf, betecknad 48 a §, av nedan angiven lydelse.

(Nuvarande lydelse) (Föreslagen lydelse)

48 a §.

Bestämmelserna ovan i denna lag äga icke tillämpning inom allmänt vattenområde i havet.

50 §.

1 mom. Vad i 2—4, 7—25, 32—40, 1 mom. Vad i 2—4, 7—25, 32— 42—44 och 48 §§ är stadgat angåen- 40, 42—44, 48 och 48 a §§ är stad­ de stenkolsfyndigheter skall, med gat angående stenkolsfyndigheter de avvikelser som föranledas av be- skall, med de avvikelser som föran- stämmelserna i detta kap., äga mot- ledas av bestämmelserna i detta kap., svarande tillämpning i fråga om salt- äga motsvarande tillämpning i fråga

Myndigheter; därvid skall vad i 21 § om saltfyndigheter; därvid skall vad andra stycket stadgas gälla även i i 21 § andra stycket stadgas gälla fall då koncession upphört av annan även i fall då koncession upphört av anledning än där sägs. annan anledning än där sägs.

Är fråga — -----------------------------------till bergmästaren.

51 §.

Rättighet att för utvinnande av Rättighet att för utvinnande av olja eller gas genom borrning efter- olja eller gas genom borrning efter­ söka och bearbeta olje- eller gasfyn- söka och bearbeta olje- eller gasfyn­ dighet är beroende på koncession, dighet är beroende på koncession,

1 Senaste lydelse, se beträffande 50 § 1 mom., 51 § och 52 § SFS 1963:625 samt beträffande 57 § SFS 1947:160.

9

Kungl. Maj.ts proposition nr 114 år 1966

(Nuvarande lydelse)

som meddelas av Konungen. Kon­ cession må begränsas till att avse al­ lenast undersökning av fyndighet och, i samband med dylik begräns­ ning, till att gälla under viss tid, som angives i koncessionen.

Den som

52

Vad i 2—4, 7—25, 32—40, 42—44 och 48 §§ är stadgat angående sten­ kolsfyndigheter skall, med de avvi­ kelser som föranledas av bestämmel­ serna i detta kap., äga motsva­ rande tillämpning i fråga om olje- och gasfyndigheter; därvid skall vad i 21 § andra stycket stadgas gälla även i fall då koncession upphört av annan anledning än där sägs.

Bestämmelserna i-------------------------

(Föreslagen lydelse)

som meddelas av Konungen. Konces­ sion må begränsas till att gälla un­ der viss tid, som angives i konces­ sionen, och till att avse allenast un­ dersökning av fyndighet.

koncessionen gäller.

Vid meddelande av koncession av­ seende bearbetning äger Konungen bestämma att innehavaren skall till staten erlägga årlig avgift beräknad efter mängden eller värdet av utvun­ nen olja eller gas. Uppstår tvist om beloppet av sådan avgift, skall vad i 19 § är stadgat för där avsett fall äga motsvarande tillämpning.

§•

Vad i 2—4, 7—25, 32-40, 42—44, 48 och 48 a §§ är stadgat angående stenlcolsfyndigheter skall, med de avvikelser som föranledas av be­ stämmelserna i detta kap., äga mot­ svarande tillämpning i fråga om ol- je- och gasfyndigheter; därvid skall vad i 21 § andra stycket stadgas gäl­ la även i fall då koncession upphört av annan anledning än där sägs. --------------------- och gasfyndigheter.

57

Vad i 2—5, 7—9, 11—21, 32—40, 42—44 och 48 §§ är stadgat angåen­ de stenkolsfyndigheter skall, med de avvikelser som föranledas av bestäm­ melserna i detta kap., äga motsva­ rande tillämpning i fråga om alun- skifferfyndigheter.

Konungen äge------ -----------------------I fall-------------------- —-------------------

§■

Vad i 2—5, 7—9, 11—21, 32—40, 42—44, 48 och 48 a §§ är stadgat an­ gående stenkolsfyndigheter skall, med de avvikelser som föranledas av bestämmelserna i detta kap., äga motsvarande tillämpning i fråga om alunskifferfyndigheter. — äga tillämpning. ------60 § sägs.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1966. Beträffande koncession som beviljats före den nya lagens ikraftträdande gäller äldre lag.

10

Kungl. Maj:ts proposition nr 114 år 1966

Förslag

till

Lag

om ändring i uranlagen den 2 december 1960 (nr 679)

Härigenom förordnas, att i uranlagen den 2 december 1960 skall införas en ny paragraf, betecknad 66 §, av nedan angiven lydelse.

(Nuvarande lydelse) (Föreslagen lydelse)

66

§.

Denna lag äger icke tillämpning inom allmänt vattenområde i havet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1966. Beträffande undersökningstillstånd och koncession som beviljats före den nya lagens ikraftträdande gäller äldre lag.

Förslag

till

Lag

om rätt till sand-, grus- och stentäkt inom vissa allmänna vattenområden

Härigenom förordnas som följer.

Rätten till sand-, grus- och stentäkt inom allmänt vattenområde i Vänern, Vättern, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland tillkommer staten.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1966, då lagen den 5 juni 1953 (nr 379) om rätt till sand-, grus- och stentäkt inom allmänt vattenområde upphör att gälla.

I fråga om upplåtelse från kronan av rätt till sand-, grus- eller stentäkt inom allmänt vattenområde som skett före den 1 juli 1966 gäller äldre lag.

Kungl. Maj.ts proposition nr 114 år 1966

11

Utdrag av protokollet över justitieärenden, hållet inför Hans

Maj:t Konungen i statsrådet på Stockholms slott den 18 mars 1966.

Närvarande:

Ministern för utrikes ärendena

N

ilsson, statsråden

S

träng

, L

indström

,

L

änge

, K

ling

, E

denman

, J

ohansson

, H

ermansson

, H

olmqvist

, A

spling

,

S

ven

-E

ric

N

ilsson

, L

undkvist

, G

ustafsson

.

Efter gemensam beredning med statsrådets övriga ledamöter anmäler che­ fen för justitiedepartementet, statsrådet Kling, fråga om lagstiftning angå­ ende kontinentalsockeln m. m. och anför.

Inledning

Med kontinentalsockeln avses den långsamt sluttande del av havsbottnen som är belägen mellan stranden och början av den branta sluttningen ned mot de stora havsdjupen. Enligt en i Geneve den 29 april 1958 dagtecknad konvention om kontinentalsockeln, vilken trädde i kraft den 10 juni 1964, utövar varje strandstat suveräna rättigheter över den utanför territorial­ gränsen liggande delen av sockeln, såvitt gäller dennas utforskande och till­ godogörandet av dess naturtillgångar. Konventionen har godkänts av 1964 års höstriksdag (prop. 197, UU 12, rskr 400) och träder i kraft den trettion­ de dagen efter det anslutningsinstrument deponerats. Deposition har ännu inte skett.

Anslutning från svensk sida till konventionen kräver en intern lagstift­ ning angående villkoren för eftersökande och utvinning av naturtillgångar inom den svenska delen av sockeln. För att framlägga förslag till sådan lagstiftning tillkallades med stöd av Kungl. Maj :ts bemyndigande den 6 november 1964 särskilda sakkunniga, vilka antog benämningen kontinen- talsockelutredningen.1 Denna avgav i november 1965 betänkandet »Konti­ nentalsockeln» (SOU 1965:66) med förslag till lag om kontinentalsockeln, m. m.

Efter remiss har yttranden över betänkandet avgivits av justitiekanslern, riksåklagaren, arbetsdomstolens ordförande, vattenöverdomstolen efter hö-

1 Justitierådet Carl Holmberg, revisionssekreteraren Lars Delin och kanslirådet Sven Swarting; dirckliv se riksdagsber. 1965:1 Ju 67.

12

rande av vattenrättsdomarna och vattenrättsingenjörerna vid Söderbyg­ dens vattendomstol, hovrätten över Skåne och Blekinge, kommerskolle­ gium — som överlämnat yttranden från bergmästarämbetena, Kooperativa förbundet, Svenska gasverksföreningen samt handelskamrarna i Stock­ holm, Malmö, Norrköping och Karlstad —■ överbefälhavaren, arbetarskydds- styrelsen, riksförsäkringsverket, telestyrelsen, sjöfartsstyrelsen, luftfarts- styrelsen, kammarkollegiet, kammarrätten, generaltullstyrelsen — som överlämnat yttranden från cheferna för de i tullverkets organisation ingå­ ende kustdistrikten — kontrollstyrelsen, riksskattenämnden, domänsty­ relsen, fiskeristyrelsen — som överlämnat yttranden från fiskeriintenden- terna i Västerhavets och österhavets distrikt — statens vatteninspektion, överstyrelsen för ekonomisk försvarsberedskap, Sveriges geologiska under­ sökning, arbetsmarknadsstyrelsen, rikspolisstyrelsen, statens utlännings- kommission, länsstyrelserna i Kalmar, Gotlands, Blekinge, Kristianstads och Malmöhus län, gruvrättsutredningen, sjölagskommittén, aktiebolagsutred- ningen, vetenskapsakademien, Sveriges industriförbund, Svenska gruvför­ eningen, Svenska petroleuminstitutet, Sveriges redarförening, Sveriges fis­ kares riksförbund, Svenska stadsförbundet, Svenska kommunförbundet, Svenska arbetsgivareföreningen, Landsorganisationen i Sverige (LO), Stats- tjänstemännens riksförbund (SR), Sveriges akademikers centralorganisa­ tion (SACO) och Tjänstemännens centralorganisation (TCO). Länsstyrel­ sen i Malmöhus län har bifogat yttranden från chefen för Malmö marina bevakningsområde, polismyndigheten i Malmö, drätselkamrarna i Malmö, Trelleborg och Ystad samt Malmöhus läns havsfiskeförening.

Kungl. Maj:ts proposition nr 114 år 1966

Konventionen om kontinentalsockeln, utländsk rätt, svensk gruvlag­

stiftning m. m.

Intresset för naturtillgångar på havsbottnen är för närvarande främst kon­ centrerat till olja och naturgas (kolväten).

En förutsättning för att olja eller naturgas skall kunna påträffas anses vara närvaron av sedimentära avlagringar med sådana strukturer att de kan tjäna som reservoar för kolväten. Inom Sverige och havsområdet utan­ för Sverige förekommer sådana geologiska betingelser framför allt i Skåne, på Öland och Gotland samt i södra Östersjön och delar av Bottenhavet.

Letning — prospektering — efter olja och naturgas inleds i allmänhet med geofysiska mätningar, som syftar till att utröna de geologiska förutsättning­ arna. Härvid förekommer främst flygmagnetiska undersökningar samt seis­ miska och gravimetriska mätningar från fartyg. Visshet huruvida olja eller naturgas förekommer kan dock vinnas först genom djupborrning. Borr­ ning kan f. n. ske till mer än 6.500 meters djup under jordytan. I havs­ områden sker borrning från borrtorn placerade på fasta eller rörliga platt­

13

formar. Den vanligast förekommande typen av plattformar bogseras ut till borrplatsen, där plattformens ben förs ned i havsbottnen och plattfor­ men lyftes tio meter eller mer över vattenytan. Framför allt vid större vat­ tendjup än 100 meter används plattformar som hålls flytande medelst flyt- tankar. Borrningsanläggningar i havet är synnerligen kostnadskrävande.

Brytning av malm inom havsområden förekommer f. n. endast på ett fåtal platser i världen, bl. a. i Jussarö gruva utanför Hangö i Finland.

Sandtäkt inom svenskt havsområde har under senare år förekommit i växande omfattning utanför Skånes västkust.

Konventionen om kontinentalsockeln

Med kontinentalsockeln förstås i konventionen havsbottnen och dess un­ derlag i de områden under vatten som gränsar till kusterna men är beläg­ na utanför territorialgränsen intill ett djup av 200 meter eller, därutanför, på sådant vattendjup som medger tillgodogörande av naturtillgångar inom områdena. Konventionen gäller även motsvarande områden runt öar. För Sveriges del blir konventionen vid en anslutning tillämplig överallt utan­ för den svenska territorialgränsen i de hav som omger Sverige. I de fall då kontinentalsockeln gränsar till två eller flera, mittemot varandra liggande staters territorier eller till två angränsande staters territorier skall gränsen mellan staternas anspråk på sockeln i första hand bestämmas genom avtal. I brist på avtal gäller som huvudregel, att gränsen utgörs av en mittlinje mellan baslinjerna för beräkningen av berörda staters territorialvatten, om staterna ligger mittemot varandra, och av en linje bestämd efter principen om lika avstånd från dessa baslinjer, om staterna gränsar till varandra i sidled. Strandstaten utövar suveräna rättigheter över kontinentalsockeln så­ vitt avser dennas utforskande och tillgodogörandet av dess naturtillgångar. Med naturtillgångar avses enligt konventionen mineraliska och andra icke levande tillgångar på havsbottnen och i dennas underlag samt de levande organismer som tillhör sedentära arter, dvs. organismer vilka, i det sta­ dium då de kan bli föremål för fångst, är antingen orörliga på havsbottnen eller därunder eller oförmögna till rörelse annat än i ständig fysisk beröring med havsbottnen eller dennas underlag. Strandstaten äger på kontinental­ sockeln uppföra, underhålla och driva de anläggningar och andra inrätt­ ningar som fordras för sådan verksamhet samt upprätta säkerhetszoner kring inrättningarna. Dessa är underkastade strandstatens jurisdiktion men är ej att betrakta som öar. Strandstatens rättigheter med avseende på kon­ tinentalsockeln får ej inverka på det ovanförliggande vattnets egenskap av fritt hav. Inte heller får utforskandet av sockeln eller tillgodogörandet av dess naturtillgångar lända till intrång i sjöfarten, fisket eller bevarandet av havets biologiska tillgångar i vidare mån än som kan anses berättigat. Även vissa andra intressen skyddas.

Kungl. Maj:ts proposition nr llh år 1966

14

Kontinentalsockelkonventionen hade den 1 mars 1966 biträtts av följan­ de stater: Albanien, Amerikas Förenta Stater, Australien, Bulgarien, Cam- bodja, Colombia, Danmark, Dominikanska Republiken, Finland, Frank­ rike, Guatemala, Haiti, Israel, Jamaica, Jugoslavien, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Nederländerna, Nya Zeeland, Polen, Portugal, Rumänien, Senegal, Sovjetunionen, Storbritannien, Sydafrika, Tjeckoslovakien, Uganda, Ukrai­ na, Venezuela och Vitryssland.

Kontinentalsockelkonventionens texter på engelska och franska jämte översättning till svenska torde få fogas till statsrådsprotokollet i detta ären­ de som bilaga 3.

Kungl. Maj:ts proposition nr 1H år 1966

Utländsk kontinentalsockellagstiftning

Efter antagandet av kontinentalsockelkonventionen har nationell lag­ stiftning för kontinentalsockeln kommit till stånd i ett flertal länder. Rät­ ten att utforska sockeln och utvinna dess naturtillgångar har härvid all­ mänt förbehållits vederbörande stat. Denna kan upplåta rättigheter på soc­ keln genom tillstånd eller koncession.

I Danmark har som förutsättning för utforskning och utnyttjande av naturtillgångarna på kontinentalsockeln uppställts att koncession med­ delats enligt den för hela riket gällande undergrundsloven av år 1950. En­ ligt nämnda lag kan koncession för efterforskning och utvinning beviljas för högst 50 år åt gången. Koncession kan förknippas med föreskrifter bl. a. i fråga om anlitande av inhemsk arbetskraft samt antalet danska medborgare inom styrelse och företagsledning. Hittills meddelade konces­ sioner har gällt hela det danska territoriet (utom Grönland och Färöarna) och avsett ensamrätt under 50 år beträffande kolväten, svavel och ädel­ gaser.

Enligt den kortfattade finska lagen om kontinentalsockeln av år 1965 skall i tillstånd fastställas de villkor som anses nödvändiga med hänsyn till säkerheten och i det allmännas intresse eller som eljest prövas vara påkallade av behovet. Avser ansökan eftersökande, inmutning eller till­ godogörande av mineral som omfattas av gruvlagen — dit olja eller na­ turgas inte hör — skall denna lända till efterrättelse vid sidan av konti- nentalsockellagen.

I Norge har vid sidan av en grundläggande lag av år 1963, vari statens rätt till naturtillgångar under havet fastslås, genom en kungl. resolution den 9 april 1965 meddelats detaljerade regler om undersökningstillstånd och utvinningstillstånd.

Undersökningstillstånd meddelas för större områden, som bestäms i tillståndet, och gäller under tre år. Det berättigar innehavaren att före­ ta undersökningar med geofysiska metoder men medför varken ensamrätt

15

till undersökningar eller rätt till utnyttjande av eventuella fyndigheter inom området. För tillstånd utgår en årlig avgift.

Utvinningstillstånd hänförs till en indelning av sockelområdet i block om cirka 500 km2 och ger ensamrätt till undersökning och utvinning un­ der en tid av sex år inom det eller de block tillståndet avser jämte op­ tionsrätt till förlängning av tillståndet under 40 år beträffande högst hälf­ ten av det ursprungliga området. Under de första tre åren av förlängnings- perioden får tillståndshavaren behålla 3/4 av nämnda område. För sex- årsperioden erläggs en engångsavgift som beräknas per km2. Därefter utgår en årlig, successivt stigande arealavgift. Royalty till staten skall erläggas med 10 % av de utvunna produkternas värde.

Enligt de norska föreskrifterna skall utvinning anses ha ägt rum i Norge. Om inte annat framgår, gäller norsk lagstiftning beträffande an­ läggningar i havet samt verksamhet där och inom säkerhetszon omkring anläggning.

Den brittiska lagstiftningen är uppbyggd efter samma principer som den norska. Undersökningstillstånd inbegriper även rätt till prospekterings- borrningar intill ett djup av 350 meter under havsbottnen. Enligt den gjorda blockindelningen för utvinningstillstånd är blockens storlek be­ gränsad till cirka 250 km2. Royalty utgår med 12 1/2 procent av produk­ tionens värde. Den brittiska lagen innehåller bl. a. bestämmelser om till- lämpning av brittisk civil- och kriminallag på anläggningar och inom säkerhetszon.

I Nederländerna har år 1965 antagits en lag, som innehåller utförliga be­ stämmelser om olika slag av tillstånd samt vissa föreskrifter om rätt för staten att delta i utvinning av naturtillgång. I fråga om utvinningstillstånd avses den nederländska delen av kontinentalsockeln bli uppdelad i områden om cirka 400 km2.

I Förbundsrepubliken Tyskland utfärdades 1964 en lag om provisorisk reglering av rättigheter på kontinentalsockeln. I lagen stadgas förbud att utan tillstånd göra undersökningar på kontinentalsockeln och utvinna dess naturtillgångar. Vid utvinning på sockeln utgår royalty med 5 % av försälj ningsvär det.

I Frankrike har, i avvaktan på lagstiftning, koncessioner för undersök­ ning på kontinentalsockeln hittills meddelats i överenstämmelse med reg­ lerna i den för det franska territoriet gällande kolväteslagstiftningen av år 1956. Enligt denna meddelas undersökningstillstånd för en period av högst fem år för ett område vars storlek bestäms i varje särskilt fall.

En mera utförlig redogörelse för kontinentalsockellagstiftningen i vissa främmande länder lämnas på s. 41—53 i betänkandet, vartill torde få hän­ visas.

Kungl. Maj.ts proposition nr 114 år 1966

16

Kungl. Maj. ts proposition nr lli år 1966

Gällande rätt i Sverige m. m.

Eftersökande och tillgodogörande inom landet av sådana naturtillgångar

som omfattas av kontinentalsockelkonventionen regleras i svensk rätt i skil­

da lagar.

Gruvlagen

Gruvlagen den 3 juni 1938 (nr 314) är tillämplig på mineralfyndighet som

innehåller malm till ett flertal uppräknade metaller m. m. Gruvlagen bygger

på inmutningssystemet. Enligt detta gäller i princip att den som först söker

inmutning kan erhålla rätt att på egen eller annans mark undersöka och be­

arbeta fyndigheter av ifrågavarande mineral. Inmutning beviljas av berg­

mästaren i det av landets fyra bergmästardistrikt inom vilket fyndigheten är

belägen. Inmutat område skall vara cirkelformigt med 200 meters radie. In­

mutningen medför ensamrätt att under tre år utföra undersökningsarbeten

inom det inmutade området.

Visar inmutaren att det inom det inmutade området finns mineral som

sannolikt kan göras till föremål för gruvdrift, är han berättigad att vid

särskild förrättning av bergmästaren få sig anvisat visst arbetsområde

(utmål). Utmålets areal får inte överstiga 16 hektar. Den rätt till bearbet­

ning som erhålls genom utmålsläggningen är inte begränsad till tiden men

villkorad av att gruvinnehavaren erlägger en viss försvarsavgift. Gruv-

innehavaren är skyldig att årligen till jordägaren erlägga avgäld med en

procent av värdet av uppfordrade mineral inom utmålet, dock högst 10 000

kr. per år och längst under 20 år.

Staten är berättigad att till hälften med inmutaren delta i gruvföretaget

(kronoandel). Före 1938 års gruvlag hade jordägaren rätt till halv andel i

företaget (jordägareandel).

Malmprospektering regleras ej i gruvlagen. I princip får prospektering

företas fritt, i den mån det inte sker intrång på annans egendom.

Stenkolslagen

Lagen den 28 maj 1886 (nr 625) angående stenkolsfyndigheter m. m.,

vanligen kallad stenkolslagen, är utformad på grundval av ett koncessions-

system. Lagen avsåg ursprungligen endast stenkolsfyndigheter (1—5 kap.)

men har genom tillägg vid skilda tillfällen utvidgats till att omfatta även

saltfyndigheter (1917; 6 kap.), olje- och gasfyndigheter (1933; 7 kap.),

alunskifferfyndigheter för utvinnande av olja (1942; 8 kap.) samt fyn­

digheter av uranhaltigt mineral (1945; 9 kap.). Bestämmelserna om uran-

fyndigheter upphävdes i samband med att uranlagen tillkom år 1960.

17

Rättighet att eftersöka och bearbeta stenkolsfyndighet är beroende på särskilt tillstånd (koncession), som meddelas av Kungl. Maj :t efter ansök- ningsförfarande hos länsstyrelsen (1—4 §§). I koncession skall bl. a. anges gränserna för koncessionsområdet, område för arbete i dagen och årlig arbetsskyldighet. Koncessionsområdet får inte överstiga 1 600 hektar. Kon­ cession är inte begränsad till tiden. Den får ej överlåtas utan Kungl. Maj :ts medgivande (8—10 §§).

Område för arbete i dagen anvisas vid bergmästareförrättning (12 § 1 mom.). Härvid är vissa områden fredade (13 §). Anvisat område skall i allmänhet lösas. Därvid äger expropriationslagens bestämmelser motsvaran­ de tillämpning med den skillnaden att ersättning utgår med ett med 50 % förhöjt belopp (14 § 1 mom.).

I 17 § regleras vissa frågor rörande kollision mellan olika slag av gruv- rätter.

Tvist om ersättning som skall utgå enligt stenkolslagen prövas, om det inte är fråga om jordlösen, av skiljemän. Vill den som fordrar ersättning hellre genast hänvända sig till domstol, står detta honom fritt (19 §).

Jordägaren har rätt att av koncessionsinnehavaren erhålla en årlig av­ gift motsvarande värdet av en sjuttiofemtedel av mineral som utvinns inom koncessionsområdet (22 §).

Koncessionsinnehavare kan frånträda koncessionen genom skriftlig an­ mälan hos länsstyrelsen. Försummas arbetsskyldigheten, kan koncessio­ nen förverkas (31 §).

Även rättighet att för tekniskt utvinnande av salt eftersöka och bearbe­ ta saltfyndighet eller att för utvinnande av olja eller gas genom borrning eftersöka och bearbeta olje- eller gasfyndighet är beroende på tillstånd av Kungl. Maj:t (49 och 51 §§). Enligt en lagändring som trädde i kraft den 1 januari 1964 kan koncession avseende dessa ämnen begränsas till att av­ se endast undersökning av fyndighet och, i samband med sådan begräns­ ning, till att gälla under viss tid som anges i koncessionen (49 och 51 §§). Koncession får inte omfatta område överstigande 10 000 hektar. Vid med­ delande av koncession kan Kungl. Maj :t bestämma i vilken omfattning fyndigheter skall undersökas för att den rätt som grundas på koncessionen skall äga bestånd. Kungl. Maj :t kan meddela ändrade bestämmelser i det­ ta hänseende. Någon möjlighet att meddela motsvarande bestämmelser be­ träffande bearbetning av nu ifrågavarande fyndigheter torde däremot nu­ mera inte föreligga, sedan reglerna om arbetsskyldighet upphävdes i fråga om dessa fyndigheter i samband med angivna lagändring.

Innehavare av undersökningskoncession bar inte obligatoriskt företräde att erhålla bearbetningskoncession för tillgodogörande av fyndighet som han påträffat vid undersökningen. Enligt förarbetena (prop. 1963: 176 s. 33) ligger det dock i sakens natur att innehavare av undersökningskonces­ sion ligger närmast till för att erhålla också bearbetningskoncession, under

2

liihany till riksdagens protokoll IDOG. 1 saml. Nr 114

Kungl. Maj.ts proposition nr llt år 1966

18

förutsättning att han uppfyller lagens villkor, dvs. att han kan utnyttja fyn­ digheten till gagn för orten och det allmänna. Bearbetningskoncession bör således som regel tillfalla undersökningskoncessionens innehavare, om han genomfört eftersöknings- och undersökningsarbetena på ett sätt som ur det allmännas synvinkel framstår som förtjänstfullt och han bedöms äga för­ utsättning att exploatera fyndigheten till gagn för orten och det allmänna. 1 det senare kravet ligger enligt förarbetena att sökanden skall ha nödiga resurser för att utföra det arbete som avses med koncessionen.

Bearbetningskoncession avseende salt, olja eller gas gäller i princip för obegränsad tid. Sådan koncession kan dock återkallas av Kungl. Maj :t, om föreskrift angående undersökningens omfattning åsidosätts eller eljest syn­ nerliga skäl är därtill (49 § fjärde stycket och 52 § andra stycket). Avgiften till jordägaren beräknas på samma sätt som i fråga om stenkol.

Koncessionsinnehavaren är pliktig att upprätta karta över undersök­ ningsarbete och bearbetning av fyndighet inom koncessionsområdet enligt de föreskrifter som meddelas av Kungl. Maj :t eller, efter Kungl. Maj :ts be­ myndigande, av kommerskollegium. Sveriges geologiska undersökning eller annan myndighet som Kungl. Maj :t bestämmer skall på begäran beredas tillfälle att genom geologisk sakkunnig följa koncessionsinnehavarens ar­ bete och taga del av de vetenskapliga resultaten av detsamma.

Bestämmelserna i 1 kap. om överlåtelse av koncession, anvisande av mark för arbete i dagen, fredade områden, frånträdande av koncession, förfarandet vid tvist m. m. är tillämpliga på samtliga mineral som omfattas av lagen.

Prospektering efter olja och gas på annat sätt än genom borrning är i princip fri.

Kungl. Maj.ts proposition nr lik år 1966

Uranlagen

Även uranlagen den 2 december 1960 (nr 679) bygger på koncessions- systemet.

Undersökningsarbete får i stor utsträckning utföras utan särskilt till­ stånd. Kan jordägarens medgivande ej utverkas eller vill undersökaren få en skyddad ensamrätt, kan kommerskollegium meddela undersökningstillstånd gällande högst 100 hektar och tre år. För bearbetning erfordras koncession som meddelas av Kung], Maj:t. Kungl. Maj :t äger uppställa sär­ skilda villkor för att skydda allmänna intressen eller enskild rätt och kan återkalla koncessionen, om villkor ej uppfylls eller eljest synnerliga skäl är därtill.

Liksom stenkolslagen innehåller uranlagen regler om avgäld till jord­ ägaren samt ordningsföreskrifter. 1

1 november 1963 tillsattes en utredning med uppdrag att verkställa en allmän översyn av gruvlagstiftningen, dvs. gruvlagen, stenkolslagen och

19

uranlagen (gruvrättsutredningen). Enligt utredningens direktiv (se 1964 års riksdagsberättelse s. 81) skall bl. a. på gruvlagens område övervägas en övergång från inmutningssystemet till koncessionssystemet eller möjligen till en blandform av båda. Om stenkolslagen sägs i direktiven, att den nu framstår som avsevärt föråldrad och i behov av en omfattande översyn.

Kungl. Maj:ts proposition nr 11) år 1966

Annan lagstiftning m. m.

Rätten till mineral och andra icke levande naturtillgångar i jorden som faller utanför gruvlagstiftningen, t. ex. granit, gnejs, marmor, kalksten, grus och sand, tillkommer enligt svensk rätt jordägaren ensam.

Enligt lag den 5 juni 1953 (nr 379) om rätt till sand-, grus- och stentäkt inom allmänt vattenområde tillkommer rätten till sand-, grus- och stentäkt inom allmänt vattenområde kronan. Enligt kungörelse samma dag (nr 380) angående upplåtelse från kronan av rätt till sand-, grus- och stentäkt inom allmänt vattenområde får avtal om sådan upplåtelse träffas av länsstyrelsen. Upplåtelsen, som skall gälla viss tid, högst tio år, skall avse visst område och ange den omfattning i vilken sand, grus eller sten får tas där. För upp­ låtelse skall utgå ersättning, om inte länsstyrelsen med hänsyn till upplå­ telsens ringa omfattning eller annat särskilt skäl finner att vederlag inte skall utgå. Skriftligt avtal skall upprättas och innehålla samtliga villkor. Länsstyrelsen kan också medge att sand-, grus- eller stentäkt under viss tid, högst tio år, får utföras av var och en inom bestämt vattenområde och i an­ given mindre omfattning.

1 fråga om allmänt vattenområde har vidare kammarkollegiet, i enlighet med ett samtidigt med tillkomsten av nyssnämnda lag erhållet uppdrag, i december 1965 avgivit betänkande med förslag till lagstiftning, varigenom äganderätten till allmänt vattenområde förklaras tillkomma kronan. Försla­ get har remissbehandlats.

Bland de naturtillgångar som omfattas av konventionen om kontinental­ sockeln ingår som förut nämnts sådana levande organismer som tillhör s. k. sedentära arter. Fångande av sådana arter på svenskt vattenområde faller delvis under den svenska fiskelagstiftningen. Enligt förarbetena till lagen den 1 december 1950 (nr 596) om rätt till fiske inbegrips under fiske inte bara fångst av fiskar utan också fångst av sådana skaldjur som kräf­ tor, hummer och blåmusslor. Det lämnades öppet för rättspraxis att un­ der lagens bestämmelser inbegripa även fångandet av andra lägre vatten­ djur, för den händelse dessas tillgodogörande skulle få den ekonomiska betydelse att en sådan tillämpning befinns påkallad. Enligt 1 § fiskeristadgan den 24 september 1954 (nr 607) skall vad som sägs i stadgan om fisk i tillämpliga delar gälla om hummer, kräfta, havskräfta, räka, krabba, nejon­ öga, bläckfisk, ostron, pärlmussla och blåmussla. Av dessa arter torde åt­ minstone ostron och blåmussla klart vara hänförliga till de av konventio­ nen omfattade sedentära arterna.

20

För en mera detaljerad framställning av gällande svensk rätt avseende nu ifrågavarande naturtillgångar torde få hänvisas till betänkandet s. 45 —55.

Kungl. Maj.ts proposition nr Ut år 1966

Allmän motivering

Utredningen

Utredningen anför inledningsvis vissa allmänna synpunkter på en lagstiftning för kontinentalsoekeln.

En intern reglering för den svenska delen av kontinentalsockeln bör en­ ligt utredningen i princip gälla alla slag av naturtillgångar som omfattas av konventionen om kontinentalsockeln.

Enligt sina direktiv utgår utredningen från att staten, i överensstäm­ melse med vad som gäller i ett flertal andra länder, skall äga det bestäm­ mande inflytandet över sockelns naturtillgångar. Beträffande sättet för utövandet av detta inflytande framhåller utredningen, att det inte minst på grund av vårt lands starka beroende av importerat bränsle är ett bety­ dande svenskt intresse att tillvarata möjligheterna att få fram olja och na­ turgas inom svenskt territorium och den svenska delen av kontinentalsoc­ keln. Med hänsyn härtill är det angeläget att undersökningsarbeten bedrivs energiskt och grundligt och att eventuell exploatering sker planmässigt och rationellt. Staten bör ges möjlighet att öva inflytande på sådana frågor som hushållningen med påträffade fyndigheter, tidpunkten för produktionens påbörjande, produktionens omfattning och produkternas vidareförädling och avsättning.

Utredningen framhåller att hinder inte föreligger att realisera en sådan politik i den mån staten själv engagerar sig i prospekterings- och exploa- teringsverksamheten. I vilken utsträckning staten är beredd att göra detta är emellertid ovisst för närvarande. Utredningen anser därför att möjligheter bör skapas att låta enskilda intressenter undersöka och utvinna naturtill­ gångar på sockeln. Detta bör enligt utredningen ske genom att staten får befogenhet att genom tillstånd på vissa villkor upplåta åt enskilda perso­ ner eller företag att under begränsad tid och inom bestämt område under­ söka kontinentalsockeln eller utvinna fyndigheter där.

I detta sammanhang erinrar utredningen om att i vissa länder som lag­ stiftat om kontinentalsockeln detaljerade föreskrifter utfärdats beträffan­ de sådana frågor som giltighetstid för tillstånd, tillståndsområdets storlek, olika typer av undersökningstillstånd, möjlighet till förlängning av tillstånd och företrädesrätt för innehavare av undersökningstillstånd att få exploa­ tera påträffad fyndighet, storleken av utgående avgifter av olika slag m. m. För vårt lands vidkommande anser utredningen det inte vara lämpligt att

Kungl. Maj. ts proposition nr 11 fr år 1H66

21

nu meddela detaljerade generella bestämmelser om tillståndsgivning och tillståndsvillkor. Som skäl härför anför utredningen bl. a., att erfarenhet av kommersiell utvinning av kolväten inom Sverige saknas i stort sett, att det är ovisst i vilken omfattning intresse kommer att finnas för intensiva undersökningar inom den svenska delen av sockeln och att i lag eller för­ fattning preciserade föreskrifter angående exempelvis tillståndshavares rät­ tigheter och produktionsavgifter i vissa lägen skulle kunna försvåra igång­ sättning av verksamhet och i andra lägen medföra att samhällets ekono­ miska utbyte blir oskäligt lågt. Vid upplåtelse till enskilda bör i princip en­ ligt utredningen i stället de närmare villkoren för såväl prospektering som exploatering i varje särskilt fall anpassas efter förhandenvarande omständig­ heter. Därigenom kan en från fall till fall lämplig avvägning ske mellan samhällsekonomiska och företagsekonomiska intressen. Utredningen anser det lämpligt och naturligt att tillståndsvillkoren därvid fastställs efter för­ handlingar mellan koncessionsgivaren och berörda företag.

Även om en sådan målsättning accepteras, anser utredningen det nöd­ vändigt att söka ange vissa allmänna riktlinjer som bör följas vid tillstånds- givningen. Dessa riktlinjer avser främst vissa kvalifikationer hos den som söker tillstånd, tillståndets innehåll, föreskrifter för alt uppnå ett effekt- tivt utnyttjande av tillståndet och för att skydda motstående allmänna och enskilda intressen samt villkor om statligt deltagande i företaget och skyl­ dighet att erlägga royalty till staten. Till den närmare innebörden av rikt­ linjerna återkommer jag i det följande vid redogörelsen för utredningens lagförslag.

När det gäller en reglering för undersökning och utvinning av naturtill­ gångarna på kontinentalsockeln ställer utredningen i första hand frågan, om inte problemet i princip kan lösas så att gällande gruvlagstiftning ut­ sträcks till att omfatta även kontinentalsockeln utanför territorialgränsen. Den ordning som utredningen funnit lämplig skiljer sig emellertid i väsent­ liga avseenden från såväl gruvlagen som stenkolslagen och uranlagen. Att gruvlagen med sitt automatiskt verkande inmulningssystem inte lämpar sig för förhållandena där ligger enligt utredningen i öppen dag. Även stenkols­ lagen lämnar enligt utredningen ett mycket begränsat utrymme för att till­ godose de synpunkter utredningen anfört på den önskade lagstiftningen. Möjligheterna att vid koncessionsgivning meddela föreskrifter som ger det allmänna inflytande över utnyttjandet av fyndigheterna är sålunda be­ gränsade. Någon motsvarighet till gruvlagens regler om kronoandel finns inte. Bearbetningskoncession avseende salt-, olje- och gasfyndigheter med­ delas för obegränsad lid och torde inte kunna förenas med föreskrifter an­ gående bearbetningen. Utredningen påpekar vidare att stenkolslagen, som innehåller en mängd bestämmelser avsedda att reglera det rättsliga förhål­ landet mellan företagaren och jordägaren, är utformad för att reglera för­ hållanden på land, även om den formellt torde vara tillämplig också på all­

22

mänt vattenområde i havet. Vad utredningen anfört om stenkolslagen gäller enligt utredningen i viss utsträckning även uranlagen. Utredningen kommer till uppfattningen att lagstiftningsfrågan måste lösas på annat sätt än genom en utsträckning av gällande gruvlagars tillämpningsområde.

Utredningen påpekar därefter att om en ny lagstiftning för kontinental­ sockeln utanför territorialgränsen kommer till stånd enligt de av utred­ ningen anförda riktlinjerna, olika system kommer att gälla för undersök­ ning och utvinning av naturtillgångarna på ömse sidor om territorialgrän­ sen. En sådan ordning kan enligt utredningen givetvis medföra olägenheter. Utredningen diskuterar därför närmare frågan, i vad mån behov finns av en samordning av reglerna och vilka åtgärder som kan behöva företas i sådant syfte.

Vad först angår förhållandet till gruvlagen anför utredningen, att det inte torde kunna antas att undersökning eller brytning av inmutningsbara mine­ ral blir aktuell på havsområden inom överskådlig tid annat än möjligen från schakt som drivs från land en kortare sträcka ut under havet. Några sam­ ordningsproblem av omedelbar praktisk betydelse kan därför inte väntas uppkomma i denna del. Utredningen anför vidare, att dess arbete enligt direktiven bör i fråga om området innanför territorialgränsen av hänsyn till gruvrättsutredningens arbete begränsas till att avse andra naturtillgångar än inmutningsbara mineralfyndigheter. Utredningen föreslår därför inte någon principiell ändring av gruvlagens regler.

När det gäller stenkolslagen är läget ett annat. Det aktuella intresset för undersökning och bearbetning av olje- och gasfyndigheter knyter sig i lika mån till områden innanför och utanför territorialgränsen. En enhetlig regle­ ring kan här vinnas på olika vägar. En är att efter erforderliga ändringar göra stenkolslagen tillämplig även utanför territorialgränsen. En annan väg är att tillskapa en ny lag för hela kontinentalsockeln. En tredje väg slutli­ gen är att en ny lag tillskapas för den del av kontinentalsockeln som ligger utanför territorialgränsen och sådana ändringar görs i stenkolslagen att denna åtminstone i fråga om havsområdet bringas i så nära överensstäm­ melse som möjligt med denna nya lag. Efter övervägande av dessa alter­ nativa lösningar anser utredningen, att man i första hand bör undersöka möjligheterna att lösa samordningsfrågan genom en ny lag som är gemen­ sam för kontinentalsockeln på ömse sidor om territorialgränsen. Mot sten­ kolslagens tillämpning anför utredningen, att de ändringar som skulle krävas i lagen för att anpassa den till havsområden och de speciella för­ hållandena på kontinentalsockeln utanför territorialgränsen och för att möj­ liggöra ett bestämmande statligt inflytande över naturtillgångarna skulle bli av så genomgripande natur att de inte bör övervägas i förevarande sam­ manhang. Vidare betonar utredningen, att de allmänna principer som bör gälla för utnyttjandet av naturtillgångarna på kontinentalsockeln är lika relevanta när det gäller området innanför territorialgränsen som utanför.

Kungl. Maj. ts proposition nr 114 är 1966

23

Även där är det de potentiella olje- och gasfyndigheterna som tilldrar sig det största intresset och skälen för ett bestämmande samhälleligt inflytande kan inte anses mindre starka i fråga om arbeten innanför territorialgrän­ sen än i området utanför. Också de praktiska problemen i samband med tillstånd till undersökning och utvinning är enligt utredningen till övervä­ gande del desamma i båda fallen.

De rättsliga förutsättningarna för en gemensam lagstiftning för hela kontinentalsockeln är enligt utredningen gynnsamma. Stenkolslagen är konstruerad för att reglera förhållanden på land och har med något en­ staka undantag aldrig tillämpats på allmänt vattenområde. När lagen till­ kom, framhölls som ett avgörande motiv att den skulle bereda stenkols- industrien tillgång till de störa sammanhängande markområden som kräv­ des för nya stenkolsanläggningar utan att den skulle vara hänvisad till den ofta omöjliga utvägen att träffa frivilliga uppgörelser med alla be­ rörda jordägare. Detta motiv kan enligt utredningen knappast ha någon relevans i fråga om de vidsträckta havsområden som det allmänna vatten­ området omfattar. Utredningen erinrar om att äganderätten till allmänt vattenområde enligt kammarkollegiets väntade förslag i ämnet skall ut­ tryckligen tillerkännas kronan. En jordägare torde enligt gällande rätt vara oförhindrad att på sitt område eftersöka och tillgodogöra sig sådana mineral som omfattas av stenkolslagen, så länge annan inte fått konces­ sion på området. Mineral som undantas från gruvlagstiftningen anses en­ ligt rådande uppfattning tillkomma jordägaren. Om kammarkollegiets förslag upphöjs till lag och det allmänna vattenområdet i havet undan­ tas från stenkolslagens tillämpningsområde erhålls enligt utredningen ett likvärdigt utgångsläge för en gemensam reglering för hela kontinental­ sockeln i fråga om sådana naturtillgångar som omfattas av stenkolslagen.

För att vinna enhetlighet beträffande alla mineral som omfattas av kon- cessionslagstiftningen anser utredningen det lämpligt att på motsvarande sätt begränsa uranlagens tillämpningsområde. Utredningen framhåller i detta sammanhang, att någon brytning av uranhaltiga mineral på allmänt vattenområde i havet knappast torde vara aktuell inom den närmaste framtiden. På enskilt vattenområde bör de nämnda lagarna enligt utred­ ningens mening äga tillämpning även i fortsättningen, eftersom det allt­ jämt finns behov där av föreskrifter som reglerar förhållandet till jord­ ägaren.

En enhetlig reglering för kontinentalsockeln enligt det anförda kom­ mer att medföra olika regler för land och enskilt vattenområde, å ena sidan, samt havsområdet därutanför å andra sidan. Särskilt anmärknings­ värd menar utredningen den olikhet vara som sammanhänger med det allmännas begränsade möjligheter att bestämma över utnyttjandet av olje- och naturgasfyndigheter på land. Att nu införa samma vidsträckta möj­ ligbeter att ställa villkor vid koncessionsgivning som enligt utredningens

Kungl. Maj. ts proposition nr lli år 1966

24

Kungl. Maj:ts proposition nr 11b år 1966

förslag bör finnas för kontinentalsockeln skulle dock kräva omfattande och principiellt omvälvande ändringar i stenkolslagen och i hög grad före­ gripa gruvrättsutredningens arbete. Utredningen har därför stannat för att föreslå en provisorisk ändring i stenkolslagen, som innebär att möjlighet införs att dels tidsbegränsa bearbetningskoncession avseende olje- och gasfyndigheter och dels vid meddelande av sådan koncession före­ skriva skyldighet för koncessionsinnehavaren att erlägga royalty till sta­ ten. Ändringen kan genomföras med formellt obetydliga ingrepp i stenkols­ lagen. Införande av royalty till staten innebär visserligen en principiell ny­ het i lagen, men sådana avgifter tas ut i flertalet oljeproducerande länder och de som söker tillstånd torde i allmänhet vara beredda att erlägga royal­ ty. De föreslagna ändringarna i stenkolslagen får ses som en beredskapsåt- gärd för den händelse utvinning av kolväten skulle bli aktuell innan ny lag­ stiftning på området kommit till stånd.

Beträffande stenkols-, salt-, alunskiffer- och uranfyndigheter anser ut­ redningen att några ändringar inte är påkallade från samordningssyn- punkt. Den olikhet i lagstiftningen som med utredningens förslag kommer att gälla för land och hav blir inte så framträdande i fråga om dessa fyn­ digheter, eftersom brytning i havet knappast torde komma i fråga under överskådlig tid.

Utredningen erinrar om att till de naturtillgångar som omfattas av kontinentalsockelkonventionen också hör sand, grus och sten. Det är enligt utredningen naturligt att en lagstiftning för kontinentalsockeln får omfatta även täkt av sådana ämnen på allmänt vattenområde i havet. Den nya lagstiftningen kommer att i detta hänseende ersätta 1953 års lagstiftning angående upplåtelse från kronan av rätt till sand-, grus- och stentäkt inom allmänt vattenområde.

Med utgångspunkt från nu anförda allmänna synpunkter har utred­ ningen utarbetat dels ett förslag till lag om kontinentalsockeln och dels förslag till vissa ändringar i gruvlagen, stenkolslagen och uranlagen. Ut­ redningens förslag till lag om kontinentalsockeln torde få fogas till stats­ rådsprotokollet i detta ärende som bilaga 2. Utredningen har vidare upp­ rättat ett utkast till kungörelse med närmare bestämmelser rörande till- lämpningen av lagen om kontinentalsockeln.

Förslaget till lag om kontinentalsockeln innebär i huvudsak följande. I 1 § anges lagens tillämpningsområde. Med kontinentalsockeln förstås i lagen havsbottnen och dennas underlag inom allmänt vattenområde i havet samt i det utanför Sveriges territorialgräns belägna område under vatten över vilket Sverige enligt kontinentalsockelkonventionen utövar suveräna rättigheter, såvitt avser utforskande av bottnen och underlaget samt utvinning av naturtillgångar där. I territoriellt hänseende begränsas sålunda tillämpningsområdet inåt av enskilt vattenområde och utåt av

25

den svenska kontinentalsockelns yttergräns. Gränsen mellan enskilt vat­ ten och allmänt vattenområde bestäms genom lagen den 1 december 1950 (nr 595) om gräns mot allmänt vattenområde.

Med kontinentalsockelns naturtillgångar avses i lagen, i anslutning till art. 2 p. 4 i konventionen, mineraliska och andra icke levande tillgångar på havsbottnen och i dennas underlag samt sådana levande organismer vilka på det stadium där de kan bli föremål för fångst är antingen orörliga på havsbottnen eller därunder eller oförmögna till rörelse annat än i stän­ dig fysisk beröring med havsbottnen eller dennas underlag.

Under begreppet naturtillgångar faller bl. a. vissa djurarter, såsom

ostron och blåmussla, vilka omfattas av lagen om rätt till fiske och av fiskeristadgan. Eftersom det enligt utredningens åsikt inte finns anledning alt ändra rådande ordning beträffande fångst av sådana djurarter inom allmänt vattenområde, föreslår utredningen att lagen inom sådant om­ råde inte skall äga tillämpning på fångst av sådana levande naturtillgångar som omfattas av svensk lagstiftning angående fiske. Utanför territorialgränsen förekommer enligt utredningen praktiskt taget inte något fiske efter sedentära arter. Med hänsyn till kontinentalsockelkonventionens innehåll och den osäkerhet som kan uppkomma, huruvida viss verksamhet är att anse som fiske, anser utredningen att sådant fiske utanför nämnda gräns formellt bör omfattas av lagen. Eftersom det emellertid för när­ varande inte finns något svenskt intresse att ändra nu rådande förhållan­ den i detta avseende förordar utredningen, att sådant fiske tills vi­ dare får bedrivas utan hinder av lagen. Föreskrifter härom bör enligt utred­ ningen meddelas av Kungl. Maj :t i tillämpningsbestämmelser till lagen.

Den verksamhet som omfattas av konventionen beskrivs i denna såsom utforskande av kontinentalsockeln och tillgodogörande av dess naturtill­ gångar. Utredningen påpekar att begreppet utforskande (exploring) har en mycket vidsträckt innebörd och av de stater som antagit en in­ tern lagstiftning för sockeln allmänt ansetts inbegripa sådana under­ sökningar som sker utan omedelbar fysisk beröring med havsbottnen, så­ som flygprospektering samt gravimetriska och seismiska mätningar från fartyg. Enligt utredningens mening bör den svenska kontinentalsockellagen ansluta sig till denna tolkning och sålunda i princip täcka all aktivitet som bedrivs på eller över sockeln med sytte att utforska denna.

Som förut nämnts föreslår utredningen, att lagen inom allmänt vatten­ område i havet inte skall äga tillämpning på sådan undersökning och be­ arbetning av inmulningsbara mineral som avses i gruvlagen. Däremot bör lagen enligt utredningen inbegripa prospektering efter sådana mineral utanför inmutat eller utmålslagt område.

1 fråga om rätten till naturtillgångarna p å kontinen­ tal s o c k e 1 n påpekar utredningen alt ett flertal stater, bland dem Finland, Norge, Storbritannien och Nederländerna, i sin interna lagstift­

Kungl. Maj.ts proposition nr 774 år 1966

26

ning för kontinentalsockeln deklarerat att naturtillgångarna på denna ut­ gör statens egendom. Även i den svenska lagen bör enligt utredningens mening slås fast, att rätten att utforska sockeln och utvinna dess natur­ tillgångar tillkommer staten. Bestämmelse därom föreslås i 2 §.

I fråga om tillståndsgivningen upptar förslaget endast vissa grundläggande regler. Enligt 3 § äger Kungl. Maj:t eller myndighet som Kung], Maj :t bestämmer meddela tillstånd för annan att genom geofysiska mätningar, borrning eller på annat sätt utforska kontinentalsockeln och att utvinna dess naturtillgångar. Tillstånd skall avse bestämt område och meddelas för viss tid. Paragrafen ger vidare Kungl. Maj :t bemyndigan­ de att föreskriva, att visst slag av verksamhet som avses i paragrafen får företas utan tillstånd. Avsikten är att bestämmelse därom skall inflyta i tillämpningsföreskrifterna till lagen.

Principerna för prövning av tillståndsansökningar regleras ej i förslaget. I detta hänseende anför utredningen vissa riktlinjer. Sålunda bör enligt ut­ redningens mening tillstånd till undersökning eller utvinning lämnas endast företag, som är berett att göra en grundlig, i såväl tekniskt som vetenskap­ ligt avseende väl planerad insats. Sökanden bör kunna dokumentera att han har erforderliga personella, tekniska och ekonomiska resurser för ifråga- kommande arbetsinsatser. Viss hänsyn synes enligt utredningen också kun­ na tas till den omfattning i vilken företaget kan beräknas bidra till landets energiförsörjning och till dess möjligheter till förädling och avsättning av utvunna produkter.

Även utländska företag bör kunna få tillstånd att undersöka och exploa­ tera naturtillgångar på sockeln. Därigenom kan man få möjlighet att ut­ nyttja de ledande utländska oljebolagens stora resurser och erfarenheter på området. En förutsättning bör dock vara att verksamheten skall bedrivas genom svenskt dotterbolag eller här i riket etablerad filial med självständig förvaltning.

I likhet med vad som för närvarande gäller enligt stenkolslagen beträf­ fande salt-, gas- och oljefyndigheter bör enligt utredningen tillstånd kunna meddelas särskilt för undersökning och särskilt för utvinning. Tiden för undersökningstillstånd synes i regel böra begränsas till 3—5 år. Hinder bör inte möta att meddela undersökningstillstånd som gäller endast undersök­ ningar av visst slag, t. ex. översiktliga mätningar från flygplan eller fartyg. Sådant tillstånd behöver inte innefatta ensamrätt till undersökning. In­ begriper undersökningstillstånd borrningar på havsbottnen, bör tillstånds- havaren med hänsyn till de stora investeringar det då kan bli fråga om normalt kunna räkna med att också få utvinningstillstånd beträffande fyndighet som upptäckts vid undersökningen. Huvuddragen av villkoren för utvinning bör kunna anges redan i samband med tillståndet till under- sökningsborrning. Med hänsyn därtill torde det enligt utredningen ofta visa sig mest praktiskt att meddela undersöknings- och utvinningstillstånd

Kungi. Maj. ts proposition nr 11b år 1966

27

i ett sammanhang. Utvinningstillstånd bör enligt utredningen inte beviljas på längre tid än 40 år. Med hänsyn till den snabba tekniska utvecklingen bör man enligt utredningen i viss utsträckning räkna med kortare kon- cessionstider. Ibland kan det enligt utredningen befinnas lämpligt att efter norskt och engelskt mönster föreskriva att tillståndsområdet skall succes­ sivt minskas efter visst antal år. Utvinningstillstånd bör i princip innefatta rätt för innehavaren att med uteslutande av andra tillgodogöra sig fyndig­ heter inom tillståndsområdet och bedriva undersökningar där. Beträffande anläggningar på sockeln är det med hänsyn till den inverkan dessa kan ha för sjöfart, fiske och andra allmänna intressen, nödvändigt att i tillståndet eller genom senare beslut tämligen exakt bestämma dessas läge och huvud­ sakliga konstruktion. I fråga om tillstånd som avser konlinentalsockeln utanför territorialgränsen ankommer det enligt utredningen självfallet på Kungl. Maj :t att tillse att de åtgärder som innefattas i tillståndet står i överensstämmelse med kontinentalsockelkonventionen, andra för Sverige bindande konventioner och folkrättslig sedvänja. Det bör sålunda bl. a. iakttas att åtgärderna inte strider mot reglerna om havets eller luftrum­ mets frihet eller på obehörigt sätt hindrar utläggande eller underhåll av kablar eller rörledningar under vattnet eller i vidare mån än som kan anses berättigat länder till intrång i sjöfarten, fisket eller bevarandet av havets biologiska naturtillgångar eller länder till intrång i den oceanografiska grundforskningen eller annan vetenskaplig forskning, vars resultat är av­ sedda att offentliggöras. Tillståndsansökan som görs av kvalificerad institu­ tion och åsyftar uteslutande vetenskapliga undersökningar bör i regel inte vägras. Även innanför territorialgränsen skall givetvis tillämpliga folkrätts­ liga regler iakttas vid tillståndsgivningen.

När det gäller föreskrifter och villkor i samband med tillstånd skiljer ut­ redningen mellan å ena sidan föreskrifter som har till syfte att till gagn för landet främja ett rationellt utforskande och tillvaratagande av natur­ tillgångarna och att skydda motstående intressen och å andra sidan villkor som väsentligen har till ändamål att tillförsäkra staten såsom innehavare av rätten till naturtillgångarna ett rimligt ekonomiskt utbyte vid exploa­ teringen av dessa. Enligt k § kan sålunda vid tillstånd fogas föreskrifter som är påkallade från allmän synpunkt, såsom angående företagets ledning, för arbetena erforderliga anläggningar på kontinentalsockeln, upprättande av karta över arbetena, provtagning, rapportering rörande verksamheten, användningen av produktionen samt åtgärder till bevarande av fyndighet eller borrhål, förebyggande av vattenförorening eller skydd för sjöfarten, fisket och andra allmänna eller enskilda intressen. Vidare kan när tillstånd meddelas bestämmas i vilken omfattning undersökning eller utvinning skall ske för att den rätt som grundas på tillståndet skall äga bestånd. I det senare hänseendet föreskrivs i samma paragraf att det med tillstånd kan förbindas villkor om statligt deltagande i företaget och om utgivande till staten av

Kungl. Maj:ts proposition nr lik år 1966

28

avgifter för tillståndet eller på utvinningen eller av andel av produktionen eller annat sådant villkor. När det gäller statligt deltagande syftar utred­ ningen främst på det fallet att staten önskar förbehålla sig rätt att själv eller genom statligt bolag inträda som deltagare i företaget i ett senare skede av verksamheten. I detta fall bör enligt utredningen i tillståndet pre­ ciseras vilka villkor som skall gälla i fråga om delaktighet, kapitalinsatser, vinstfördelning m. m. önskar staten redan från början ta del i företaget, ligger det nära till hands att ett statligt bolag ingår i det aktiebolag eller konsortium för vilket tillstånd beviljas. Avgifter för undersöknings- eller utvinningstillstånd bör enligt utredningen tills vidare bestämmas från fall till fall. Beträffande royalty kan man i betraktande av oljemarknadens in­ ternationella karaktär enligt utredningen kanske utgå från att dess stor­ lek inte bör avvika alltför mycket från vad som är brukligt i jämförbara länder.

Övervakningen av att tillståndsföreskrifter efterlevs skall enligt förslaget tillkomma en tillsynsmyndighet. Om meningsskiljaktigheter uppkommer rö­ rande innebörden och tillämpningen av visst villkor, bör avgörandet som regel tillkomma denna myndighet. Dess beslut skall kunna överklagas. En tvist kan också komma under domstols prövning vid åtal för överträdelse av tillståndsföreskrift. När det gäller royalty och andra avgifter som skall erläggas till staten under tillståndets bestånd anser utredningen det med hänsyn till partsförhållandet naturligt, att tvister angående be­ loppet skall kunna bli föremål för opartisk prövning i annan ordning. Utredningen föreslår därför i 5 § en bestämmelse, att det i tillstånd kan föreskrivas att tvist om beräkningen av avgift eller andel som skall utges till staten skall hänskjutas till avgörande av skiljemän.

Tillstånd enligt lagen bör enligt utredningen kunna återkallas av Kungl. Maj :t eller den myndighet som meddelat tillståndet, om de före­ skrifter och villkor som gäller för tillståndet åsidosätts eller om i övrigt synnerliga skäl är därtill. Bestämmelse härom föreslås i 6 §. Utredningen understryker, att stor varsamhet bör iakttas vid utövandet av denna be­ fogenhet och att återkallelse endast undantagsvis bör ske i annat fall än när tillståndshavare som åsidosatt villkor underlåtit att efterkomma anmaning om rättelse. Enligt föreskrift i utredningens utkast till tillämpningskun- göielse skall, när tillstånd upphör att gälla, borrhål som upptagits inom lillståndsområdet utan ersättning tillfalla staten.

Till skydd för anläggning som inrättas på kontinentalsockeln för utfors­ kande av sockeln eller utvinning av dess naturtillgångar skall enligt 7 § i utredningens förslag i överensstämmelse med vad som sägs i konventionen kunna upprättas en säker hetszon med en utsträckning av högst 500 meter från anläggningen. Kungl. Maj :t eller myndighet som Kungl. Maj :t utser äger bestämma att säkerhetszon skall finnas.

Bestämmelser om tillsyn över efterlevnaden av föreskrifter och vill­

Kungl. Maj. ts proposition nr 11b år 1966

29

kor för tillstånd föreslås i 9 §. Sådan tillsyn skall utövas av myndighet som Kungl. Maj:t bestämmer. Utredningen föreslår, att uppgiften att vara till­ synsmyndighet tills vidare anförtros kommerskollegium, som med hänsyn till kollegiets egenskap av bergöverstyrelse och verksamhet i övrigt anses bäst lämpat härför. Paragrafen innehåller vissa närmare bestämmelser för tillsynens utövande.

Beträffande frågan om tillämpning av svensk lag på kon­ tinentalsockeln framhåller utredningen till en början att verksam­ het för undersökning eller utvinning av naturtillgångar innanför territori­ algränsen givetvis är underkastad svensk jurisdiktion. Några särregler be­ träffande tillämpning av svensk lagstiftning inom denna del av sockeln föreslås inte, bortsett från de förordade ändringarna i gruvlagstiftningen. Det innebär bl. a., att vattenlagens regler om byggande i vatten är tillämp­ liga i fråga om anläggning innanför territorialgränsen. Prövning av vatten­ domstol krävs sålunda vid sidan av tillstånd enligt kontinentalsockeln, när anläggning kan antas förnärma allmän eller enskild rätt. Även naturvårds­ lagens bestämmelser är tillämpliga.

Frågan om tillämpning av svensk lagstiftning på anläggningar utanför territorialgränsen är enligt utredningen mera komplicerad och diskuteras ingående. De suveräna rättigheter som enligt konventionen tillkommer en strandstat torde enligt utredningen i första hand innefatta befogenhet att meddela föreskrifter, som omedelbart syftar till att reglera undersökning och utvinning av naturtillgångar på sockeln och att skydda motstående intressen samt att ingripa mot dem som utför sådana arbeten utan strand­ statens tillstånd eller i strid mot givna föreskrifter. Hur långt strandstaten därutöver kan sträcka sina anspråk på jurisdiktion över en anläggning el­ ler över verksamhet på sockeln framgår inte alldeles klart av konventio­ nen. Enligt utredningen ligger det närmast till hands att förstå konventio­ nen så att strandstaten har befogenhet att underställa all verksamhet i samband med eftersökande och utvinning av naturtillgångar på sockeln sin jurisdiktion så långt detta erfordras för att bringa verksamheten under strandstatens kontroll. Därunder inbegrips exempelvis reglering som kan fordras för att hindra att på anläggning utövas verksamhet som skadar strandstatens eller dess medborgares intressen eller som verkar stötande på rättsuppfattningen i strandstaten.

Vid bedömningen av behovet att göra svensk lagstiftning tillämplig på kontinentalsockeln är det enligt utredningen lämpligt att skilja mellan den koncentrerade verksamheten på anläggning och inom säkerhetszon samt den merendels av översiktliga mätningar bestående verksamheten på soc­ keln i övrigt. Delvis olika synpunkter gör sig också gällande beträffande förhållanden på anläggning och inom säkerhetszon.

Vad först angår tillämpningen av svensk lag på anläggning avvisar utred­ ningen tanken att likställa sådan med fartyg. Utredningen hänvisar hl. a. till

Kungl. Maj. ts proposition nr 114 år 1966

30

Kungl. Maj. ts proposition nr 114 år 1!)66

att lagstiftningen angående fartyg och sjöfart i hög grad är utformad med

utgångspunkt från fartygens egenskap av transportmedel. Som huvudalter­

nativ för en lösning framstår enligt utredningen att antingen generellt till-

lämpa svensk lag på anläggning eller också välja ut vissa lagkomplex som

oundgängligen synes böra vara giltiga på anläggning. För att bilda sig en

uppfattning om den lämpligaste ordningen har utredningen gått igenom

vissa viktigare rättsområden. Som en bakgrund för frågans bedömning erin­

rar utredningen först om vissa praktiska omständigheter i samband med

ett eventuellt inrättande av anläggningar utanför Sveriges kuster. Med hän­

syn till vattendjupet kan borrningar antas ske från plattformar som vilar

på ben nedförda i havsbottnen. En plattform för undersökningsborrning

kan beräknas komma att utnyttjas 2—6 månader på samma plats och en

anläggning för utvinning betydligt längre. Plattform är i regel försedd med

landningsplats för helikopter och med radioutrustning. Byte av arbetslag

kan, beroende på avstånd till land m. m., antas ske dagligen, veckovis eller

med något längre tidsmellanrum. Även om borrningsarbetet utförs och

plattformarna tillhandahålls av utländska entreprenadföretag, får det antas

att såväl bytena av arbetslag som tillförseln av förbrukningsmaterial och

proviant m. m. i allmänhet kommer att ske från baser på svenskt landom­

råde. Avståndet därifrån till anläggning synes ingenstans kunna överstiga

cirka 15 mil. Utredningen finner det vara ett rimligt antagande att även

utländska entreprenadföretag i betydande utsträckning kommer att anlita

arbetare och annan personal från Sverige. Man synes sålunda enligt utred­

ningen ha att räkna med en tämligen stark anknytning till Sverige och

svenska förhållanden. Efter sin genomgång av vissa viktigare rättsområden

anför utredningen sammanfattningsvis, att inventeringen ger vid handen

att en tillämpning av svensk lag på anläggning synes nödvändig såvitt avser

svensk strafflag samt lagstiftning angående exekution, allmän ordning och

säkerhet, arbetarskydd, arbetstid och inkomst- och förmögenhetsbeskattning

samt beredskapsförfogandelagstiftning och liknande författningar. Starka

skäl talar för att även åtskillig annan lagstiftning bör gälla på sådana an­

läggningar, såsom lagarna om allmän försäkring och yrkesskadeförsäkring,

utlänningslagen och författningar rörande införsel och utförsel av gods.

Som ett viktigt argument framstår därvid att en anläggning på interna­

tionellt vatten i olikhet mot ett fartyg folkrättsligt inte i någon mån torde

omfattas av något främmande lands territorialmakthöghet. Om svensk lag

inte görs tillämplig, skulle sålunda befogenhet likväl inte föreligga t. ex.

för myndigheterna i den stat där anläggningens ägare hör hemma att in­

gripa för att upprätthålla lag och ordning på anläggningen. Att utskilja

vissa lagstiftningsområden för tillämpning på anläggning skulle enligt ut­

redningen innebära synnerligen vanskliga urvals- och gränsdragningspro-

blem. Några mera påtagliga olägenheter av att låta anläggning vid tillämp­

ning av svensk lag generellt betraktas som en del av riket har inte fram-

31

kommit vid genomgången. I den mån olägenheter skulle yppa sig torde

de enligt utredningen ej sällan kunna elimineras genom administrativa före­

skrifter. Vissa möjligheter därtill föreligger exempelvis enligt förordningen

om allmän varuskatt och tulltaxeförordningen. En tillämpning av svensk

lag på anläggning utanför territorialgränsen skulle även fora med sig den

fördelen att anläggningar innanför och utanför territorialgränsen i flertalet

avseenden kan behandlas enligt enhetliga regler.

De allmänna intressen som svenska myndigheter har att beakta med av­

seende på anläggnings inverkan på vattenområdet omkring anläggningen får

enligt utredningens mening förutsättas bli tillräckligt tillgodosedda genom

föreskrifter i samband med tillståndet. Utredningen föreslår därför att be­

stämmelserna i vattenlagen undantas från den generella regeln om svensk

lags tillämpning. Motsvarande undantag föreslås beträffande gruvlagen,

stenkolslagen och uranlagen. Undantag föreslås även beträffande fastighets­

rätt och lagstiftning om rätt till jakt och fiske.

Vare sig utvinning skett från anläggning eller på annat sätt bör enligt

utredningen produkter som framtagits från kontinentalsockeln vid till-

lämpning av skattelagstiftning och författningar om införsel och utförsel

anses utvunna i Sverige.

Utredningen föreslår en regel om tillämpning av svensk lag även inom

säkerhetszon. Det främsta skälet härtill anges vara att underlätta möjlig­

heterna för svenska polis- och tullmyndigheter att på motsvarande sätt som

inom svenskt tullområde anordna kontroll och tullbevakning ombord på

fartyg som ankommer till och avgår från anläggning. Beträffande fartyg

och sjöfart inom säkerhetszon bör enligt utredningen en regel om tillämp­

ning av svensk lag innebära att sjöfarten anses äga rum på svenskt territo­

rialvatten.

I fråga om anknytningen till den administrativa indelningen har utred­

ningen efter övervägande av olika alternativa lösningar stannat för att för­

orda, att anläggning och säkerhetszon skall hänföras till den kommun och

de förvaltningsområden i övrigt som ligger närmast. Utredningen framhål­

ler särskilt att sammanslagningen av kommuner enligt kommunblocksin-

delningen kan antas vara ganska långt framskriden innan den första an­

läggningen inrättas på den svenska kontinentalsockeln och att kommuner­

na därför när detta sker bör vara väl rustade att ombestyra de extra upp­

gifter som en anläggning kan åsamka den kommunala förvaltningen. Även

vid tillämpning av skattelagstiftningen bör enligt utredningens mening an­

läggning och utvinningsställe anses tillhöra närmaste kommun.

Utredningen tar i 11 § upp bestämmelser om tillämpning av svensk lag

med vissa undantag på anläggning och inom säkerhetszon. Bestämmelserna

avses gälla vare sig anläggning och zon inrättats på grund av tillstånd en­

ligt den föreslagna lagen eller av statlig myndighet utan att sådant tillstånd

erfordrats.

Kungl. Maj:ts proposition nr 111 år 1966

32

Bortsett från tillämpningen av tillståndsföreskrifter anser utredningen

att anledning att överväga tillämpning av svensk lagstiftning utanför

territorialgränsen inom andra delar av kontinentalsockeln än anläggning

och zon förekommer endast i fråga om skadeståndsrättsliga regler. Utom-

obligatoriska skadeståndsanspråk i anledning av verksam­

het på sockeln torde redan enligt gällande rätt vara att bedöma enligt svens­

ka skadeståndsrättsliga regler, i varje fall om svenska intressen är inblan­

dade. Utredningen anser det därför ej erforderligt att föreslå särskilda be­

stämmelser i ämnet. På anförda skäl anser utredningen inte heller särskild

forumregel nödvändig för sådan talan.

Kungl. Maj:ts proposition nr 1H år 1966

Remissyttrandena

Utredningens förslag till lagstiftning för kontinentalsockeln har i stort

sett fått ett gynnsamt mottagande vid remissbehandlingen. Förslaget av­

styrks dock av Sveriges industriförbund, Svenska gruvföreningen, Stock­

holms handelskammare, Skånes handelskammare och en reservant i gruv-

rättsutredningen. Svenska arbetsgivareföreningen och Gotlands handels­

kammare har anslutit sig till de yttranden som avgivits av industriförbun­

det respektive Skånes handelskammare. Förslag till ändringar på särskilda

punkter framförs av åtskilliga remissinstanser.

Allmänna synpunkter på lagförslaget anförs i flera remissytt­

randen.

Hovrätten över Skåne och Blekinge uttalar att det i alla hänseenden synes

innefatta fullt ändamålsenliga lösningar och är utarbetat med stor omsorg.

Gruvrättsutredningen anser, att den i betänkandet redovisade utredningen

är klargörande och att genom densamma skapats goda förutsättningar för

lagstiftning angående kontinentalsockeln. Kommerskollegium har i huvud­

sak intet att erinra mot förslaget till reglering av de rättsliga förhållandena

vid undersökning och bearbetning av naturtillgångarna på den svenska kon­

tinentalsockeln. Sveriges geologiska undersökning anser att utredningen väl

beaktat de speciella problem som är förenade med en undersökning och ex­

ploatering av våra naturtillgångar inom havsområdena. Svenska petroleum-

institutet tillstyrker den föreslagna lagstiftningen och framhåller att denna

i stort sett överensstämmer med de ledande internationella bestämmelserna

på området och synes bereda tillfälle till en ur landets synpunkt värdefull

undersökningsverksamhet. På liknande sätt uttalar sig Svenska gasverks-

föreningen och Kooperativa förbundet. LO anser det ur allmän synpunkt

vara synnerligen angeläget att staten genom en koncessionslagstiftning av

föreslagen typ erhåller ett reellt inflytande över den undersöknings- och ex-

ploateringsverksamhet som kan bli aktuell beträffande kontinentalsockeln.

Positiva uttalanden om förslaget görs vidare av kammarkollegiet, överstg-

33

relsen för ekonomisk försvarsberedskap, Östergötlands och Södermanlands handelskammare samt handelskammaren i Karlstad.

Den av utredningen valda lösningen att tillskapa en särskild lag för kontinentalsockeln accepteras i princip av det stora flertalet remissorgan. De remissorgan som intar en avvisande hållning till utredningens förslag påyrkar emellertid att den föreliggande lagstiftningsuppgiften löses genom att gruvlagen, stenkolslagen och uranlagen med vissa ändringar utsträcks till att gälla även på den utanför territorialgränsen liggande delen av kon­ tinentalsockeln.

Sveriges industriförbund anför sålunda, att den närmast till hands lig­ gande lösningen är att tills vidare utsträcka nuvarande gruvrättsliga regel­ system till att gälla även på sockelområdet utanför territorialgränsen med de ändringar som f. n. kan finnas motiverade. Förbundet är inte övertygat av utredningens argument att nackdelar skulle uppkomma till följd av att gruvlagen innefattar vad utredningen kallar »ett automatiskt verkande in- mutningssystem» och att de nödvändiga ändringarna i stenkolslagen skulle bli så genomgripande att de inte kan övervägas i förevarande sammanhang.

Utforskning och utvinning av inmutningsbart mineral på den yttre sockeln torde knappast vara att förvänta under den tid som kan förflyta innan gruv- rättsutredningens arbete hunnit slutföras. Om man beträffande olja och gas i stenkolslagen inför bl. a. regler om tidsbegränsning av bearbetnings- tillstånd och om royalty, skulle enligt förbundets mening en tillfredsstäl­ lande ordning kunna uppnås, förutsatt att allmänna regler om skyddsåt­ gärder, tillämpning av svensk lag etc. samtidigt genomförs. Förbundet före­ slår, att det uppdras åt gruvrättsutredningen att vid sitt fortsatta arbete närmare utreda frågor som sammanhänger med eftersökande och utvinning av inmutningsbara mineral, stenkol och uran på kontinentalsockeln. Sven­ ska gruvföreningen erinrar om att gruvlagen utan komplikationer tillämpats även på vattentäckt område och att staten genom kronoandelsinstitutet har möjlighet att bli hälftendelägare i och påverka nyttjandet av mineralfyn­ dighet. Beträffande stenkolslagen krävs vissa ändringar av praktisk natur med hänsyn till att de tekniska förutsättningarna för att upptäcka och be­ arbeta gas- och oljefyndigheter på större djup förbättrats på ett sätt som inte förutsågs när bestämmelser om sådana fyndigheter infördes i lagen. Föreningen vill därför inte motsätta sig att i samband med en utvidgning av stenkolslagens tillämpningsområde utanför territorialgränsen vissa pro­ visoriska ändringar görs i lagen i syfte att möjliggöra en intensiv undersök­ ning och en planerad, rationell bearbetning samt att ge staten möjligheter att påverka verksamheten så att den på lång sikt ger de resultat som bäst tjänar landets intressen. I detta sammanhang nämner gruvföreningen in­ förande av möjlighet att tidsbegränsa bearbetningskoncession samt rätt för staten att — som en motsvarighet till jordägaravgiften enligt stenkols­ lagen — uppbära royalty vid utvinning utanför gränsen för enskilt vatten.

3

Kungl. Maj:ts proposition nr 114 år 1966

34

Föreningen betonar att de ändringar som görs måste ha en sådan karaktär

att gruvrättsutredningens fria ställningstagande inte inskränks. Argument

av samma eller liknande slag som dem som åberopas av industriförbundet

och gruvföreningen anförs av Stockholms handelskammare, Skånes han­

delskammare och reservanten i griwrättsutredningen. Den sistnämnde anser

det otillfredsställande att den föreslagna lagstiftningen med avvikelse från

de principer som annars uppbär svensk gruvlagstiftning lämnar åt Kungl.

Maj :t och underordnade myndigheter att fritt avgöra nära nog samtliga

väsentliga frågor om naturtillgångarnas undersökning och utnyttjande. I

samma riktning uttalar sig bergmästarämbetet i västra distriktet.

Det stora flertal remissinstanser som är positivt inställda till förslaget om

en särskild lag för kontinentalsockeln accepterar i princip också att lagen

skall omfatta även naturtillgångar på havsbottnen inom allmänt vattenom­

råde. Hovrätten över Skåne och Blekinge, som i remissyttrande avstyrkt

kammarkollegiets förslag om lagstiftning angående kronans äganderätt till

allmänt vattenområde, anser att en lag om kontinentalsockeln i enlighet

med utredningens förslag kan genomföras oberoende av en sådan lagstift­

ning. Justitiekanslern framhåller i förevarande sammanhang att starka skäl

talar för att den svenska lagen fasthåller vid den internationella definitionen

av begreppet kontinentalsockeln och inte med avvikelse därifrån med be­

greppet införlivar havsbottnen och dess underlag inom allmänt vattenom­

råde. Företeelsen allmänt vattenområde har inte någon motsvarighet i folk­

rätten och måste te sig svårförståelig för den utländske läsaren. Utred­

ningens syfte bör enligt justitiekanslern lika väl kunna vinnas genom att

det i slutet av lagen tas in en föreskrift att lagens bestämmelser i tillämp­

liga delar också gäller inom allmänt vattenområde med de undantag som

behöver specificeras.

Bergmästarämbetena i södra, västra och östra distrikten förordar, att

den föreslagna lagens tillämpningsområde begränsas till den utanför ter­

ritorialgränsen befintliga delen av kontinentalsockeln. Detsamma anser

Sveriges industriförbund och reservanten i gruvrättsutredningen, för den

händelse utredningens förslag läggs till grund för lagstiftning. Enligt nämn­

de reservant bör inte gruvrättsutredningens arbete föregripas genom att

gällande koncessionslagar på allmänt vattenområde i havet helt upphävs

och ersätts med en lagstiftning av avvikande karaktär. Svenska gruvför­

eningen anser det likaledes angeläget att ändringar i gällande lagstiftning

inte onödigtvis företas innan gruvrättsutredningens synpunkter och bedö­

manden vunnit beaktande.

Skånes handelskammare intar i andra hand den ståndpunkten att sten­

kolslagen, såvitt den avser lagens ursprungliga objekt stenkol och lera,

samt uranlagen alltjämt bör äga tillämpning på allmänt vattenområde.

Samma uppfattning har gruvrättsutredningen när det gäller uranfyndig-

heter. Gruvrättsutredningen anmärker, att i förslaget till lag om kontinental­

Kungl. Maj. ts proposition nr 1H år 1966

35

sockeln inte upptagits någon bestämmelse motsvarande 3 § 2 mom. uran­

lagen, enligt vilken undersökningstillstånd eller koncession beträffande in­

mutat område eller utlagt utmål inte får meddelas annan än inmutaren

eller gruvinnehavaren utan att synnerliga skäl är därtill. En sådan be­

stämmelse kan väl vara överflödig i en lag om kontinentalsockeln med

hänsyn till att någon brytning av uranhaltiga mineral på allmänt vatten­

område — liksom över huvud på kontinentalsockeln — inte torde vara ak­

tuell inom överskådlig tid. Det synes emellertid härvid följdriktigt att inte

begränsa uranlagens tillämpningsområde till förmån för en lag om konti­

nentalsockeln. Av skäl som nyss angivits torde även — liksom beträffande

gruvlagen -—- kunna bortses från att gränsen mellan lagarnas tillämp­

ningsområde kan förefalla onaturlig.

Utredningens förslag att genom ändring i stenkolslagen in­

föra möjlighet att begränsa koncession för bearbetning av olje- eller gas­

fyndighet på land eller inom enskilt vattenområde till viss tid liksom skyl­

dighet för koncessionsinnehavare att erlägga royalty till staten har lämnats

utan erinran av den stora grupp remissorgan som är positiv till huvudlin­

jerna i lagförslaget. Det tillstyrks också av Sveriges industriförbund och,

med tvekan, av Skånes handelskammare. Industriförbundet yttrar att det

för såväl landområden som för enskilt och allmänt vattenområde otvivel­

aktigt finns behov av en provisorisk lagstiftning för utvinning av olja och

gas samt att regler om tidsbegränsning och årlig avgift torde gälla i de

allra flesta länder. Gruvrättsutredningen yttrar i denna del, att det kan

anföras mot förslaget att stenkolslagen så sent som år 1963 var föremål

för ändringar som berörde närliggande spörsmål och att det då fick anstå

med lagändring i ifrågavarande avseende, tydligen i avbidan på särskild

utredning. Då gruvrättsutredningen enligt sina direktiv har att överse även

stenkolslagen kan tyckas att ändring av stenkolslagen inte bör genomfö­

ras nu. De av kontinentalsockelutredningen föreslagna ändringarna synes

emellertid påkallade för att förse stenkolslagen med erforderliga regler i

avvaktan på den mera grundliga omreglering som kan förväntas sedan

gruvrättsutredningens arbete slutförts.

Reservanten i gruvrättsutredningen samt Svenska gruvföreningen godtar

utredningens förslag beträffande tidsbegränsning men inte i fråga om

royalty. Nämnde reservant hävdar att ett införande av rätt till royalty för

staten inom landområden skulle innebära en så principiellt betydelsefull

omläggning att den inte bör övervägas i förevarande sammanhang.

Förslaget att en lag för kontinentalsockeln skall inbegripa sand-, g r u s-

och stentäkt inom allmänt vattenområde i havet har lämnats utan

erinran av alla de remissinstanser som anslutit sig till huvudlinjerna i ut­

redningens lagförslag.

Beträffande förhållandet till den svenska fiskelagstiftningen

konstaterar fiskeristgrelscn alt nu gällande, i nämnda lagstiftning intagna

Kungl. Maj.ts proposition nr 1 l 't ur !!)(>(>

36

bestämmelser inte påverkas av förslaget till följd av de av utredningen före­

slagna undantagen.

När det gäller verksamhet för utforskande av kontinental­

sockeln gör jnstitiekanslern vissa invändningar i fråga om vidden av

de befogenheter som enligt konventionen tillkommer en strandstat. Justi-

tiekanslern framhåller, att det i art. 3 i konventionen fastslås att kontinen-

talsockelrättigheterna inte inverkar på »de rättsregler som gäller för det

överliggande vattnet såsom fritt hav eller för luftrummet däröver». Konti-

nentalsockelkonventionen medför dock ett undantag från principerna om

havets och luftrummets frihet, i det att en strandstat har exklusiv rätt att

utforska »sin» kontinentalsockel och att tillgodogöra sig dess naturtillgång­

ar. Denna undantagsrättighet skall emellertid tolkas restriktivt, och utför­

liga bestämmelser i art. 4 och 5 i konventionen avser att hindra att konti-

nentalsockelrättigheterna utövas så, att de gör obehörigt intrång i havets

frihet. Enligt p. 8 i art. 5 fordras strandstatens samtycke till forskning an­

gående kontinentalsockeln på platsen, men det uttalas att samtycke i regel

inte hör vägras kvalificerade institutioner. Forskning som inte äger rum

»på platsen» är däremot fri. Med »platsen» måste avses kontinentalsockeln,

dvs. enligt art. 1 havsbottnen och dennas underlag. Undersökningar som

sker utan omedelbar fysisk beröring med havsbottnen, såsom flygprospekte-

ring samt gravimetriska och seismiska mätningar från fartyg, synes knap­

past kunna förbjudas. Enligt utredningen skulle de folkrättsliga principer­

na om havets och luftrummets frihet inte hindra ingripande mot exempel­

vis prospektering från fartyg i det fria havet över kontinentalsockeln. Det­

ta uttalande torde knappast vara riktigt. Främmande fartyg har full frihet

att röra sig i havet och i luften ovanför kontinentalsockeln. Enligt justitie-

kanslerns mening är det ett starkt svenskt intresse, inte minst ur försvars­

synpunkt, att slå vakt om principerna om havets och luftrummets frihet

och att inte ansluta sig till nationalistiska och möjligen folkrättsstridiga

tolkningar inom vissa främmande länder av kontinentalsockelkonventionen.

Vattenöverdomstolen anser det oegentligt att låta gruvlagen alltjämt vara

tillämplig inom sjöterritoriet men samtidigt göra prospektering efter de mi-

neralfyndigheter som avses i lagen avhängig av tillstånd. Också enligt

kommerskollegium skulle det föra för långt att kräva Kungl. Maj :ts till­

stånd beträffande varje efterforskning av nu ifrågavarande slag. Kommers­

kollegium föreslår för sin del att det med stöd av 3 § tredje stycket i lag­

förslaget bestäms i tillämpningsföreskrifter, att magnetisk, elektrisk och

gravimetrisk prospektering efter inmutningsbara mineral får företas av

svenskt rättssubjekt på allmänt vattenområde i havet utan särskilt tillstånd

men efter anmälan till kollegiet.

Griivrättsutredningen förordar, att i stället för själva kontinentalsockeln

dess naturtillgångar anges i lagen som föremål för utforskande. — Utred­

ningen anför vidare att rätten till prospektering efter mineralfyndigheter

Kungl. Maj.ts proposition nr IM år 1966

37

enligt svensk gruvrätt anses vara fri beträffande såväl inmutningsbara mineral som mineral som omfattas av koncessionslagstiftningen, varvid gränsen dragits i enlighet med de objektiva rekvisiten för skadegörelse och åverkan i brottsbalken. Det synes tveksamt om det finns anledning att för kontinentalsockelns vidkommande införa ett mera restriktivt system beträffande prospektering än som i övrigt gäller i riket. Mot förslaget kan enligt gruvrättsutredningen anföras —- förutom att nödvändigheten av ett förbud knappast visats — att det inte synes praktiskt utförbart att trygga efterlevnaden av ett förbud som riktar sig mot flygprospektering över hu­ vud. Oavsett vilken tolkning av konventionen som i detta hänseende kan ha förekommit utomlands föreslår gruvrättsutredningen ett uttalande av innebörd att man i vart fall f. n. inte avser att förändra vad som hittills gällt i fråga om rätten till eftersökande av mineralfyndighet. I samma fråga anmärker Svenska gruvföreningen att, om rätten att utforska kontinental­ sockeln inte får vara fri inom gruvlagens giltighetsområde, man kan fram­ tvinga inmutningar i en omfattning som medför oskäligt och onödigt ar­ bete för såväl inmutare som myndigheter.

Sveriges geologiska undersökning finner det däremot på de skäl som anförts av utredningen erforderligt att all prospektering, även om den ba­ ra skulle innefatta flygmätningar eller seismiska arbeten, görs beroende av särskilt tillstånd i likhet med vad som skett utomlands, bl. a. i våra nor­ diska grannländer.

Statens vatteninspektion fäster uppmärksamheten på att större samhäl­ len och industrier före utläggande av undervattensledningar, genom vilka avloppsvatten leds ut till allmänt vattenområde för att undvika påverkan nära stranden, ofta bedriver en omfattande undersökningsverksamhet bl. a. avseende bottenförhållandena. Bottenundersökningarna utförs förutom av vatteninspektionen av kommersiella undersökningslaboratorier, enskilda konsulter m. fl. Med hänsyn till omfattningen och arten av ifrågavarande undersökningsverksamhet bör enligt inspektionens uppfattning undersök­ ningarna kunna tillåtas ske utan tillstånd eller anmälan.

Stadsförbundet hemställer, att kommuner med hamnar skall äga rätt att utanför hamnområdet utan särskilt tillstånd men efter anmälan utföra grundundersökningar och dylikt för framtida utvidgning av hamn eller för anläggning eller ändring av ledningar.

Vetenskapsakademien uttalar tillfredsställelse över att utredningen i sitt förslag tillförsäkrat svensk vetenskaplig institution rätt att arbeta på kon­ tinentalsockeln enbart efter anmälan till kommerskollegium.

En utvidgning av den föreslagna lagens ämnesområde till att omfatta även förorening genom fast avfall, t. ex. bilvrak och gamla stålwirar på kon­ tinentalsockeln utanför territorialgränsen, förordas av fiskeristyrelsen, som påpekar att sådan förorening bl. a. kan hindra eller försvåra utnyttjandet av sockelns naturtillgångar. Liknande synpunkter anförs av statens vat­

Kungl. Maj.ts proposition nr ili år 1966

38

Kungl. Maj.ts proposition nr 114 år 1966

teninspektion, vilken i detta sammanhang även nämner tippning i havet

av schaktmassor, sprängsten, byggnadsavfall och industriavfall.

När det gäller tillståndsgivningen beträffande verksamhet på

kontinentalsockeln berör några remissinstanser frågan i vad mån regler i

detta hänseende bör upptas i lagen.

Sveriges industriförbund anför, att det kan vara förenat med svårighe­

ter att i lagen lämna detaljerade föreskrifter i denna fråga men att man

inte av denna anledning bör underlåta att i lagen införa åtminstone de hu­

vudprinciper som skall tillämpas. I övrigt synes det nödvändigt att accep­

tera den av utredningen använda metoden att endast i motiven ange de

mera detaljerade riktlinjerna i dessa hänseenden. Lagen bör innehålla en

uttrycklig bestämmelse att koncession skall beviljas på ansökan, såvida

inte särskilda skäl talar däremot. I fråga om tillståndsvillkoren bör det

enligt förbundet vara en huvudregel att det redan vid en upplåtelse av rätt

till prospektering klart anges de förutsättningar under vilka innehavaren

av en sådan rätt senare skall kunna erhålla utvinningstillstånd samt hu­

vuddragen av de ekonomiska villkor som därvid kan komma att uppstäl­

las. En huvudprincip bör vidare vara att koncessionärerna så långt som

möjligt får konkurrera på lika villkor. Samma eller liknande synpunkter

framförs av Skånes handelskammare, bergmästarämbetet i norra distriktet,

överstyrelsen för ekonomisk försvarsberedskap — som betonar vikten från

beredskapssynpunkt av att intresset för prospektering från privat håll inte

dämpas —- samt Svenska petroleuminstitutet. Det sistnämnda ifrågasätter

om inte viss minsta tid för utvinningskoncession borde fastslås i lagen.

Länsstyrelsen i Kristianstads län finner det önskvärt att en sökande som

regel samtidigt meddelas såväl undersöknings- som utvinningstillstånd, var­

vid frågan om vissa närmare villkor för sistnämnda tillstånd får skjutas

på framtiden.

Å andra sidan understryker Sveriges geologiska undersökning att ifråga-

kommande företag torde bli kostnadskrävande samt att i de enskilda fal­

len de allmänna förutsättningarna får antas komma att förete avsevärda

variationer som måste beaktas vid tillståndsgivningen. över huvud synes

enligt Kooperativa förbundet koncessionerna böra utformas efter förhand­

lingar mellan staten och intressenterna.

Justitiekanslern ifrågasätter om inte i lagen bör tas in bestämmelser om

att tillstånd inte skall lämnas beträffande verksamhet som på oberättigat

sätt skulle lända till intrång i sjöfarten, fisket eller i bevarandet av havets

biologiska tillgångar eller leder till intrång i nyttjandet av internationella

sjövägar och att, om tillstånd lämnas, sådana villkor skall ställas att nämn­

da och vissa andra intressen skyddas. Vidare bör måhända föreskrivas att

anläggningar och säkerhetszoner skall vederbörligen kungöras och mar­

keras.

I fråga om riktlinjer för tillståndsgivningen ansluter sig TCO helt till

39

de synpunkter utredningen anlagt. Om utredningens förslag skulle läggas till grund för regleringen utanför territorialgränsen, har Sveriges industriförbund i flertalet avseenden ingen erinran mot de av utredningen upp­ dragna riktlinjerna för tillståndsgivningen i vad avser olja och natur­ gas. Förbundet utgår från att de i förslaget förutsatta möjligheterna för enskilda intressenter att få tillstånd att efterforska och utvinna naturtill­ gångarna på kontinentalsockeln kommer att realiseras. Även här innebär möjligheten för privat initiativ och företagande en garanti för största möj­ liga effektivitet. Liknande synpunkter framförs av Stockholms handelskam­ mare och Skånes handelskammare. Kooperativa förbundet anser att en gemensam kraftinsats av staten och ifrågakommande svenska företag borde kunna ge möjligheter till ett planmässigt bedrivet arbete, så att utforsk­ ning och utvinning sker effektivt och påträffade fyndigheter utnyttjas på ett ur samhällets synpunkt önskvärt sätt.

Östergötlands och Södermanlands handelskammare anser det inte lämp­ ligt att göra tillståndsprövningen beträffande utländskt bolag beroende av om bolaget har dotterbolag eller filial i Sverige. Avgörande hör i främsta rummet vara om företaget är berett att göra en för landet och dess ekono­ mi gagnelig insats och innehar erforderliga resurser härför. Stockholms handelskammare befarar att ett avböjande av utländsk medverkan på det­ ta område skulle kunna få ogynnsamma återverkningar för svensk företag­ samhet i utlandet.

Om statligt deltagande skall ifrågakomma i enskild tillståndshavares fö­ retag, bör detta enligt Svenska petroleuminstitutet klargöras senast i sam­ band med att koncession meddelas. Liknande synpunkter framförs av läns­ styrelsen i Kristianstads län och bergmästarämbetet i norra distriktet.

Petroleuminstitutet framhåller att grunderna för beräkning av royalty- avgifter anges i utländsk lagstiftning och att detta torde medföra en viss stadga i praxis. Institutet förordar att bestämmelser av denna art i allt fall får inflyta i tillämpningsföreskrifter till lagen. Skånes handelskam­ mare accepterar utredningens uppfattning, att royaltyavgiftens storlek ej bör avvika alltför mycket från vad som är brukligt i Europa i övrigt och främst då i närbelägna länder, om önskan att stimulera intresse för pro­ spektering får utgöra riktlinje vid fastställandet av de ekonomiska villko­ ren i övrigt för tillstånd. Kooperativa förbundet yttrar, att den bristande kunskapen om storleken av eventuella fynd i förhållande till erforderliga prospekteringskostnader utgör en uppenbar svårighet vid fastställande av royalty och betonar vikten av att föreskrifter härom föregås av noggranna överväganden i samråd med intressenterna beträffande samtliga ekono­ miska faktorer.

Om tillstånd lämnas till eftersökande eller utvinning på kontinentalsoc­ keln av inmutningsbara mineral eller andra av stenkolslagen omfattade mi­ neral än olja och gas eller av uran bör enligt Sveriges industriförbund vid

Kungl. Maj. ts proposition nr 11b ur 1966

40

utformningen av koncessionsvillkoren principerna i gällande gruvlagstift­

ning beaktas så långt möjligt. I samma riktning uttalar sig Stockholms han­

delskammare, Skånes handelskammare och kommerskollegium.

Den föreslagna regeln om lösandet av tvist om beräkning av

r o y a 11 y m. m. berörs direkt endast av bergmästaren i västra distriktet,

som menar att möjlighet bör finnas att dra sådan tvist under domstols

prövning.

Den föreslagna regeln angående återkallelse av tillstånd

har framkallat gensagor hos vissa remissinstanser.

Sveriges industriförbund finner det särskilt betänkligt att tillståndsha-

vare för det fall att tillståndet återkallas på grund av omständigheter över

vilka han inte råder skulle sakna rättslig grund för anspråk på ersättning

för borrhål och för förluster i övrigt. Enligt förbundets mening bör i mo­

tiven uttryckligen fastslås, att stor varsamhet skall iakttas vid utnyttjan­

det av befogenheten i fråga och exempel lämnas på när synnerliga skäl

kan anses föreligga. Vidare bör en regel införas om att den som utan egen

förskyllan mister tillstånd får skälig ersättning härför. Motsvarande syn­

punkter framförs av Stockholms handelskammare och Skånes handels­

kammare. Sistnämnda handelskammare anser att förslaget bör uppmju­

kas även i fråga om återkallelse i anledning av åsidosättande av tillstånds-

föreskrifter på det sättet att skyldighet införs för staten att utge ersättning

för nedlagda kostnader i den mån detta finnes skäligt med hänsyn till

tillståndshavarens åtgärder eller omständigheterna i övrigt. Enligt samma

handelskammare bör det vidare sägas ut att inte heller åsidosättande av

tillståndsföreskrifter bör kunna föranleda återkallelse av tillståndet annat

än i exceptionella fall vid uppsåtliga eller grava förseelser och när vites­

föreläggande visat sig inte leda till resultat. Även Svenska petroleuminsti­

tutet anser att bara väsentliga brott mot gällande bestämmelser skall kun­

na medföra återkallande av koncession. Samma uppfattning har länssty­

relsen i Gotlands län, som åberopar rättssäkerhetsskäl och tillståndets av-

talsmässiga prägel.

Gruvrättsutredningen och kommerskollegium anser det inte rimligt att

borrhål under alla förhållanden skall utan ersättning tillfalla staten, om

återkallelse sker utan att tillståndshavaren givit anledning därtill. I sådant

fall bör denne enligt kommerskollegium och bergmästarämbetet i norra

distriktet kunna tillerkännas ersättning. Sveriges industriförbund utgår

från att frågan om ersättning, t. ex. för anläggningar, i andra fall då kon-

cessionsförhållandet upphör kommer att regleras i tillståndet.

I anslutning till den föreslagna regeln om återkallande av tillstånd upp­

märksammar justitiekanslern frågan om möjlighet till rättslig pröv­

ning av vissa beslut enligt den föreslagna lagen. Med hänsyn bl. a. till

att ett återkallande kan ingripa i enskildas i viss mån på avtal grundade

rätt och till de särskilda komplikationer som kan tänkas inträda om åter-

Kungl. Maj:ts proposition nr 11b år 1966

41

kallelsen avser ett utländskt företag synes det justitiekanslern önskvärt

att frågan om tillståndsinnehavares och andra främmande intressenters

rätt uppmärksammas ytterligare under lagstiftningsärendets fortsatta be­

handling.

Utredningens förslag angående inrättande av säker hetszon om­

kring anläggning samt tillsynen över efterlevnaden av föreskrifter och

villkor för tillstånd har väsentligen lämnats utan erinran under remiss­

behandlingen.

De föreslagna reglerna om tillämpning av svensk lag på

anläggning och inom säkerhetszon har i sina huvudlinjer

tillstyrkts eller lämnats utan erinran av praktiskt taget samtliga remiss­

instanser.

Ett undantag utgör dock polismyndigheten i Malmö. Polismyndigheten

anser det inte vara lämpligt att principiellt göra all svensk lagstiftning

tillämplig på anläggning och inom zon. Känslan av det naturliga och moti­

verade i en sådan ordning måste starkt variera med sådana förhållanden

som avståndet till kusten och nationaliteten hos personalen. Det synes

olämpligt att vid rådande personal- och materialbrist sätta in kontroll­

åtgärder på ett område där intresset av kontroll ofta måste vara sekundärt

eller svårt att påvisa. Polismyndigheten betvivlar att tanken att i allo jäm­

ställa fasta anläggningar med svenskt territorium låter sig med fördel

praktiskt genomföra. I stället förordar myndigheten att man lägger en

uppräkning av vissa författningar till grund för de svenska jurisdiktions-

anspråken.

Övriga remissinstanser som yttrat sig i frågan anger allmänt att de i

betänkandet anförda skälen för att svensk lag i princip skall vara tillämp­

lig på anläggning och inom säkerhetszon är övertygande. Som särskilt till­

fredsställande betonas att svensk lagstiftning rörande allmän ordning och

säkerhet, arbetarskydd, arbetstid och socialförsäkring blir tillämplig obe­

roende av på vilken sida om territorialgränsen en anläggning befinner sig.

Bland dem som tillstyrkt den föreslagna ordningen såsom riktig och na­

turlig märks riksåklagaren, rikspolisstyrelsen, riksförsäkringsverket, ar-

betarskyddsstyrelsen, arbetsmarknadsstyrelsen, statens utlänningskom-

mission, kammarrätten, Östergötlands och Södermanlands handelskamma­

re, Kooperativa förbundet och TCO. Inte heller generaltullstyrelsen eller

sjölags kommittén har någon erinran mot förslaget av principiell natur.

Justitiekanslern ägnar förslaget i denna del en ingående granskning.

I fråga om sådan publik lagstiftning som allmän ordning och säkerhet,

arbetarskydd och hälsovård m.m. kommer justitiekanslern till slutsatsen

att någon annan lösning än den av utredningen förordade inte synes möj­

lig. Det avgörande motivet härför är behovet av klarhet. Med undantag för

utlänningslagstiftningen finner justitiekanslern att också annan publik

lagstiftning av i betänkandet exemplifierat slag hör ges tillämpning. Även

Kungl. Maj. ts proposition nr i Vt år 1966

42

då det gäller privaträtten anser justitiekanslern det befogat att såsom ut­

redningen föreslår behandla anläggningarna, säkerhetszonerna och därinom

befintliga fartyg på samma sätt som om de befann sig inom svenskt vatten­

territorium. Härvid hänvisar justitiekanslern bl. a. till att verksamheten

inom en zon ter sig som en enhet även om komponenterna kan vara flera

och deras nationalitet i fråga om äganderätt, arbetare, fartygsenheter o. s. v.

växlar.

Vattenöverdomstolen uttalar dock tvekan om det är möjligt att som ut­

redningen föreslagit med stöd av kontinentalsockelkonventionen göra

svensk lag tillämplig inom säkerhetszon omkring anläggning med endast

vissa begränsade undantag. Vattenöverdomstolen påpekar att konventionen

i fråga om säkerhetszon inte innehåller någon motsvarighet till stadgan­

det i art. 5 p. 4 att anläggningar och inrättningar är underkastade strand­

statens jurisdiktion. I art. 5 p. 2 utsägs endast att strandstaten i säker­

hetszonerna äger vidtaga erforderliga åtgärder till anläggningarnas eller

inrättningarnas skydd, varför endast sådan lagstiftning synes komma i

fråga som påkallas av sagda syfte. Utredningens förslag skulle kunna tän­

kas leda till internationella förvecklingar, bl. a. i fråga om utländska far­

tyg som kan komma att uppehålla sig inom zonen, t. ex. för leveranser

till anläggningen.

Utredningens motiv för att göra undantag från huvudregeln

om svensk lags tillämplighet när det gäller vattenlagen, gruv­

lagen, stenkolslagen och uranlagen finner justitiekanslern vägande.

Samma ståndpunkt intar vattenöverdomstolen i fråga om vattenlagen.

När det gäller vattenlagen anser å andra sidan vattenrättsdomarna och

vattenrättsingenjörerna i Söderbygdens vattendomstol, att vattenlagen bör

utsträckas att gälla även på den utanför territorialgränsen liggande delen

av sockeln. En anläggning eller åtgärder i havet torde i allmänhet fram­

för allt medföra verkningar för allmänna intressen, främst fisket och sjö­

farten samt skyddet mot vattenförorening, vilka är av samma art vare sig

ingreppet sker innanför eller utanför territorialgränsen. Vattendomsto­

larna får förutsättas ha tillgång till nödig sakkunskap på området. Efter­

som vattendomstolsprövning enligt vattenlagens bestämmelser skulle vara

obligatorisk långt ifrån i alla fall, synes en ordning av ifrågasatt slag ej

behöva bli alltför tyngande.

I fråga om den vattenrättsliga lagstiftning som finns i 1956 års lag om

tillsyn över vattendrag, sjöar och andra vattenområden samt i 1956 års kun­

görelse samma år om förprövning rörande åtgärder till motverkande av vat­

tenförorening m. m. framhåller statens vatteninspektion att den nämnda

tillsynslagen ej torde bli tillämplig i området utanför territorialgränsen, om

utredningens förslag följs. Med hänsyn till önskvärdheten av likformig

handläggning av ärendena, avvägningen mellan olika intressen och åtgärder

Kungl. Maj. ts proposition nr lli år 1960

43

till motverkande av vattenförorening samt tillsyn därav kan det enligt in­

spektionens mening med fog ifrågasättas, om inte även vattenlagens bestäm­

melser bör gälla i det yttre området.

Som nämnts förordar justitiekanslern att även utlänningslagstiftningen

skall undantas från huvudregeln om tillämpning av svensk lag. Särskilt i

fråga om nämnda lagstiftning gäller i motsats till vad fallet är beträffande

sådan publik lagstiftning som angår ordning och säkerhet, arbetarskydd

m. m., att ett lagval inte är nödvändigt. Om en utländsk entreprenör anlitar

utländsk arbetskraft och personalen mellan arbetsskiften blir förlagd vid bas

på svenskt landområde, kommer utlänningslagen utan vidare att vara gäl­

lande. Skulle exempelvis en engelsk entreprenör med en anläggning på den

svenska kontinentalsockeln i Nordsjön anlita engelsk arbetskraft med bas­

förläggning i England, bör enligt utredningen utlänningslagens bestämmel­

ser om pass och anmälningsskyldighet, tillstånd till inresa och uppehåll i

riket, arbetstillstånd, utvisning m. m. bli gällande på anläggningen som om

den utgjorde del av riket. Skälen för sådana administrativa ingripanden på

en anläggning utanför Sveriges territorium förefaller emellertid svaga. Det

synes tillräckligt att i tillstånden införa en bestämmelse om att ett företag

skall avstänga anställd från arbete inom anläggningen eller låta avlägsna

viss person från zonen, då så i särskilt fall påkallas av den svenska kontroll^

myndigheten.

Justitiekanslern ifrågasätter vidare om inte lagen borde ge tillståndsmyn-

digheten möjlighet att medge ett främmande företag dispens från t. ex.

svenska arbetstidsregler. Också flera andra remissorgan anser det önskvärt

eller nödvändigt att komplettera den föreslagna regeln med ett bemyndigan­

de för Kungl. Maj :t att i speciella fall medge dispens från gällande svenska

författningsbestämmelser. Det framhålls att det stundom skulle kunna te

sig onaturligt eller orimligt att i alla lägen tillämpa svensk lag på anlägg­

ning. Sålunda anför Kooperativa förbundet att det skulle innebära en för­

dyring både direkt och genom den administrativa omgången om svensk lag

undantagslöst skulle gälla på dessa inrättningar i vad avser arbetarskydd,

arbetstid, hälsovård, allmän försäkring och t. ex. kommunalskatt och tull.

Sveriges industriförbund understryker också att en omfattande tillämpning

av strandstatens lag lätt leder till påtagliga besvärligheter för utländska en­

treprenörer. Önskemål om dispensmöjligheter framställs vidare av kommers-

kollegium, Östergötlands och Södermanlands handelskammare och Svenska

gasverksföreningen. I fråga om den indirekta beskattningen talar enligt

Sveriges industriförbund praktiska synpunkter för att jämställa försäljning­

ar till dessa anläggningar med försäljningar på export. Lagstiftning i denna

riktning har, bl. a. beroende på förtullningssvårigheter, förekommit i Stor­

britannien, Norge och Västtyskland. Förbundet hemställer att sådan skatte­

frihet införs.

Kungl. Maj.ts proposition nr lik år 1966

44

Å andra sidan betonar länsstyrelsen i Gotlands län, att eventuella olägen­

heter med principen inte sällan kan elimineras genom administrativa före­

skrifter.

Enligt riksskattenämndens mening kan inte från principiella synpunkter

riktas någon erinran mot den skatterättsliga konsekvensen av förslaget, att

försäljning från svenska företag av skattepliktig vara till anläggningen för­

anleder skattskyldighet till allmän varuskatt i samma omfattning som vid

försäljningar inom riket.

Utredningens förslag i fråga om anläggnings och zons anknytning till ri­

kets administrativa indelning har inte föranlett väsentliga erinringar annat

än med hänsyn till den kommunala beskattningen.

Riksskattenämnden anför, att den principiella grunden för beskattnings-

föremålens fördelning mellan olika kommuner är sambandet mellan beskatt-

ningsföremålet eller dess innehavare, å ena, samt den beskattande kommunen,

i motsats till alla andra kommuner, å andra sidan. Denna samhörighet har

uppfattats på olika sätt. Med utgångspunkt från den s. k. intresseprincipen

har sambandet ansetts ligga däri att förvärvsverksamheten dragit nytta av

kommunens anordningar och anstalter. För denna nytta eller för kommu­

nens motsvarande kostnader har det synts riktigt att kommunen erhåller

gottgörelse genom beskattning av verksamheten. Man har emellertid också

velat se ett naturligt samband mellan en kommun och all förvärvsverksam­

het inom dess gränser, oavsett den kommunala verksamhetens eventuella

gagn för skapandet av de värden som blir föremål för beskattning.

Det synes riksskattenämnden uppenbart att det slag av verksamhet som

det här är fråga om, knappast kan ha något givet samband med närmaste

strandkommun. I vart fall torde detta samband merendels vara obetydligt.

I den mån något egentligt samband med viss kommun över huvud uppkom­

mer på grund av verksamheten synes den kommun, som har tillgång till en

god hamn eller ett bra flygfält och som i övrigt är lämpligt belägen, vara en

naturligare anknytningspunkt än närmaste strandkommun. Även detta sam­

band får emellertid anses vara av så pass ringa omfattning att kommunens

beskattningsrätt till inkomster av den omfattning som det här kan bli fråga

om, måste ifrågasättas.

Dessa omständigheter talar enligt riksskattenämnden för att skatt för

inkomst genom utvinning av naturtillgångar på kontinentalsockeln utanför

territorialgränsen bör utgöras för gemensamt kommunalt ändamål. Riks­

skattenämnden föreslår, att bestämmelse härom införs i kommunalskatte-

lagen. I övrigt torde några speciella skattebestämmelser icke erfordras på

grund av den föreslagna ordningen.

Liknande synpunkter utvecklas av kammarrätten, som också finner över­

vägande skäl tala för att företagets inkomst till den del den enligt gällande

bestämmelser inte blir att hänföra till viss eller vissa kommuner beskattas

tör gemensamt kommunalt ändamål. Även kammarkollegiet och Sveriges

Kungl. Maj.ts proposition nr 114 år 1966

45

industriförbund uttalar sig i deuna riktning. Svenska stadsförbundet, som

f. n. inte finner skäl till erinringar mot förslaget i ifrågavarande avseende,

uttalar att man inte bör bortse från att nya vägande synpunkter kan komma

fram i samband med att berörda anläggningar står inför sitt förverkligande

och att en lösning i enlighet med utredningens förslag därför inte bör be­

traktas som definitiv.

En komplettering av utredningens förslag om svensk lags tillämplighet på

anläggning ifrågasätts av justitiekanslern när det gäller u tomobligato­

riska skadeståndsanspråk. Justitiekanslern framhåller att verk­

samheten inom anläggning och zon torde kunna beskrivas som till sin natur

»farlig verksamhet» och att erfarenheten redan visar att personskador av

allvarlig natur kan befaras. Även skador på fartyg eller genom vatten- och

luftföroreningar m. m. kan uppkomma. Hur en svensk domstol skulle ställa

sig beträffande tillämplig lag när skadegörare eller eljest ansvarsskyldig och

skadelidande är av icke svensk nationalitet står alltjämt öppet. Motsvaran­

de gäller skador som kan tänkas uppkomma till följd av forsknings- eller ut-

vinningsarbeten på öppna havet utanför anläggning eller säkerhetszon. Frå­

ga är om inte för de speciella förhållanden som kan antas komma att råda

det vore värdefullt även ur utländska intressenters synpunkt att klargöra,

att svenska skadeståndsregler skall tillämpas vid bedömande av tvister rö­

rande skador, som inträffat inom anläggning eller zon eller förorsakats av

handlingar företagna där liksom i fråga om skador som inträffat utanför

anläggning eller zon till följd av verksamhet för kontinentalsockelns utfors­

kande eller tillgodogörandet av dess naturtillgångar.

Departementschefen

Genom vetenskapens och teknikens framsteg har det på senare tid bli­

vit möjligt att utnyttja naturtillgångarna på kontinentalsockeln, dvs. den

långsamt sluttande del av havsbottnen som är belägen mellan stranden

och den branta sluttningen ned mot de stora havsdjupen. Genom en den

29 april 1958 i Geneve antagen internationell konvention om kontinental­

sockeln har strandstaterna tillerkänts suveräna rättigheter över den utan­

för territorialgränsen liggande delen av sockeln för dennas utforskande

och tillgodogörandet av dess naturtillgångar. Konventionen har godkänts

av riksdagen år 1964 (prop. 197, UU 12, rskr 400). En anslutning för Sve­

riges del kräver en intern reglering av villkoren för eftersökande och ut­

vinning av naturtillgångarna på sockeln. Förslag till sådan reglering har nu

framlagts av kontincntalsockelutredningen.

Inom Sverige regleras utnyttjandet av sådana naturtillgångar som avses

i konventionen väsentligen genom gruvlagstiftningen, dvs. gruvlagen, sten­

kolslagen och uranlagen. Utnyttjandet av sådana tillgångar utanför ter­

ritorialgränsen har naturligen inte blivit föremål för svensk lagstiftning.

Kungl. Maj. ts proposition nr 1H år 1966

46

Den reglering som nu är påkallad synes i princip kunna skapas antingen

genom utsträckning av tillämpningsområdet för den inom riket gällande

lagstiftningen eller genom införande av en särskild lag. Vilken lös­

ning som skall väljas beror i första hand på det innehåll regleringen bör ha.

I fråga om regleringens innehåll är till en början att märka att intres­

set för naturtillgångarna på kontinentalsockeln f. n. främst är koncentrerat

till olja och naturgas. Fynd av sådana tillgångar kan få stor betydelse för

den svenska samhällsekonomien. Med hänsyn härtill är det angeläget att

staten förbehåller sig ett avgörande inflytande på såväl undersökningsarbe­

ten som exploatering. I den mån staten inte själv engagerar sig i undersök­

nings- och exploateringsverksamheten bör rätt att bedriva sådan verksamhet

kunna upplåtas åt enskilda. Därvid bör som framhållits av utredningen och

flera remissinstanser garantier finnas för att verksamheten kommer att be­

drivas rationellt och i övrigt på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till lan­

dets intressen. Det måste också tillses att motstående intressen, såsom sjö­

fart och fiske, inte förorsakas otillbörligt intrång. I vissa fall kan det tänkas

uppkomma behov av villkor angående produkternas användning. Även sta­

tens ekonomiska intressen bör i skälig mån tillgodoses. Innehållet av de

föreskrifter och villkor som sålunda kan behöva förbindas med tillstånd att

eftersöka eller utnyttja naturtillgångar på kontinentalsockeln måste i hög

grad bli beroende av bl. a. sådana varierande omständigheter som de geolo­

giska förutsättningarna, vederbörande intressents beredvillighet att binda

sig för en viss prospekteringsinsats, metoder och kostnader för planerad

undersökning samt lokala förhållanden. I nämnda hänseenden har utred­

ningen anfört vissa riktlinjer för tillståndsgivningen, vilka i huvudsak god­

tagits under remissbehandlingen. Jag vill också ansluta mig till huvuddragen

i vad utredningen anfört i denna del.

Med hänsyn till det innehåll en reglering sålunda bör ha är det enligt

min mening inte en realistisk tanke att som vissa remissinstanser förordat

åstadkomma den erforderliga regleringen genom att utvidga giltighets­

området för gruvlagstiftningen till att omfatta den utanför territorialgrän­

sen befintliga delen av kontinentalsockeln. Att dit utsträcka möjligheten för

envar att göra inmutning enligt gruvlagen och eventuellt, efter påvisande

av inmutningsbar mineralfyndighet, utan närmare prövning av hans lämp­

lighet och kvalifikationer i övrigt erhålla utmål kan inte vara rationellt.

Redan i tekniskt hänseende uppkommer svårigheter med en sådan ordning

genom att det på platser som ligger utom synhåll från land eller fasta fyrar

torde vara svårt att med erforderlig exakthet fixera positionen för så små

arealer som inmutningar och utmål omfattar. Mot en tillämpning av sten­

kolslagens regler om olje- och gasfyndigheter kan som utredningen fram­

hållit anmärkas, att de ger det allmänna ringa möjligheter att påverka ut­

nyttjandet av sådana fyndigheter eller att få del av det ekonomiska resulta­

tet. Dessa delvis mycket ålderdomliga regler, som är skrivna för förhållan­

Kungl. Maj:ts proposition nr 11 't år 1966

47

den på land, lämpar sig inte heller från praktisk synpunkt för de speciella

betingelser som gäller för undersökning och utvinning på havsområde. Be­

stämmelser om geofysiska undersökningar liksom givetvis föreskrifter an­

gående sådana anläggningar som behandlas i konventionen saknas helt. En

anpassning och komplettering av stenkolslagen till att motsvara de krav

som bör ställas på en reglering för kontinentalsockeln skulle tydligen fordra

omfattande tekniska och principiella ändringar i stenkolslagen. Särskilt med

hänsyn till den översyn av gruvlagstiftningen som pågår inom gruvrättsut-

redningen förefaller en sådan genomgripande ändring nu mindre lämplig.

Det sagda har till stor del giltighet också beträffande andra mineral som

omfattas av koncessionslagstiftningen. I likhet med utredningen och fler­

talet remissinstanser finner jag det därför mest ändamålsenligt, att den

för kontinentalsockeln erforderliga regleringen kommer till stånd genom att

en särskild lag i ämnet utfärdas.

En ny lagstiftning för kontinentalsockeln utanför territorialgränsen en­

ligt de riktlinjer som utredningen föreslagit och som jag enligt det sagda

anslutit mig till skulle medföra, att olika regelsystem blir gällande för havs­

bottnen innanför och utanför territorialgränsen. För att undvika de olägen­

heter som skulle uppkomma härigenom har utredningen föreslagit, att den

nya lagstiftningen skall göras tillämplig även innanför territorialgränsen

på den del av havsbottnen som är belägen inom allmänt vattenområde och

att detta område i samband därmed skall undantas från stenkolslagens och

uranlagens tillämpningsområde.

Den föreslagna ordningen har i sina huvuddrag godtagits av flertalet

remissinstanser. De invändningar som framställts är väsentligen av prin­

cipiell natur. Det har sålunda gjorts gällande att ett genomförande av

utredningens förslag i denna del skulle innebära en avvikelse från de

grundsatser som i övrigt uppbär svensk gruvlagstiftning och olyckligt före­

gripa gruvrättsutredningens arbete. Vidare har framhållits att en ändring

synes överflödig i fråga om sådana mineral som stenkol och uran, beträf­

fande vilka brytning i havsområden inte torde bli aktuell inom överskåd­

lig tid.

Invändningarna är enligt min mening överdrivna. Som nyss antytts är

stenkolslagens regler föga lämpade för tillämpning på havsområden. Med

något enstaka undantag har de heller aldrig tillämpats på sådant område.

De motiv som på sin tid låg till grund för stenkolslagen har som utredning­

en utvecklat knappast någon betydelse i fråga om havsområden. Där finns

inga enskilda rättsinnehavare vars intressen måste beaktas. De praktiska

skäl som utredningen anfört för att enhetliga regler nu införs på havet i

fråga om olje- och gasfyndigheter får vidare anses vägande. När det gäller

andra av koncessionslagstiftningen omfattade mineral är de praktiska

fördelarna av den föreslagna ordningen visserligen inte lika framträdande

men jag anser ändå i likhet med utredningen att fördelarna av en så långt

Kungl. Maj. ts proposition nr lik år 1966

48

möjligt enhetlig behandling på kontinentalsockeln av samtliga mineral som

nu omfattas av nämnda lagstiftning väger tyngre än de principiella be­

tänkligheter som kan anföras.

Rätten att utforska kontinentalsockeln och utvinna dess naturtillgång­

ar bör i enlighet med utredningens förslag förklaras tillkomma staten.

Att dessa rättigheter tilläggs staten inom det område som omfattas av kon­

ventionen, dvs. den del av kontinentalsockeln som är belägen utanför ter­

ritorialgränsen, synes naturligt. I fråga om havsbottnen innanför terri­

torialgränsen har utredningen utgått från att äganderätten till allmänt

vattenområde i enlighet med det av kammarkollegiet år 1965 framlagda

förslaget skall genom särskild lagstiftning tillerkännas staten. Detta för­

slag har vid remissbehandling fått ett övervägande positivt mottagande.

En legal förklaring om statens äganderätt till allmänt vattenområde aktuali­

serar emellertid flera i kammarkollegiets betänkande berörda frågor, som

sköts åt sidan eller lämnades öppna när 1950 års lag om gräns mot all­

mänt vattenområde genomfördes. Dit hör frågor om fastighetsbildning

och fastighetsredovisning samt vissa frågor om gränsdragningen mellan

enskilt och allmänt vatten. I dessa delar har kollegiets förslag mött stark

kritik. Det är därför enligt min mening inte möjligt att nu lösa dessa frågor.

Med hänsyn härtill torde inte heller frågan om lagstiftning angående statens

äganderätt till allmänt vattenområde f. n. böra tas upp. Detta synes emeller­

tid inte behöva påverka den mera begränsade frågan om rätt till naturtill­

gångar på havsbottnen inom allmänt vattenområde i havet. Som förut

nämnts fastslogs år 1953 i lag, att rätten till sand-, grus- och stentäkt inom

allmänt vattenområde tillkommer staten. Enligt min mening synes det rim­

ligt att i samband med nu ifrågavarande lagstiftning även rätten till övriga

naturtillgångar på havsbottnen inom sådant område i havet — som är un­

dandraget enskild äganderätt — tillerkänns staten. Härigenom blir förutsätt­

ningarna för en reglering beträffande havsbottnens naturtillgångar desam­

ma innanför och utanför territorialgränsen.

Som framgått av vad jag nu sagt anser jag i likhet med utredningen,

att det är ändamålsenligt att i samband med en svensk anslutning till

konventionen tillskapa en särskild lag som så långt möjligt innefattar en­

hetliga regler för utnyttjandet av havsbottnens naturtillgångar på ömse

sidor om territorialgränsen. Oavsett att ordet kontinentalsockeln i kon­

ventionen och i vissa andra länders lagstiftning avser endast havsbottnen

utanför territorialgränsen, torde i den svenska lagen i nära anslutning

till det geologiskt-geografiska begreppet kontinentalsockeln kunna använ­

das benämningen kontinentalsockeln även för den del därav som är be­

lägen innanför territorialgränsen. För tydlighets skull vill jag framhålla, att

området innanför territorialgränsen innefattar den del av sockeln som räk­

nas till allmänt vattenområde. Gränsen för detta område inåt mot enskilt

Kungl. Maj. ts proposition nr 114 dr 1966

49

vatten, dvs. det vatten som hänförs till de enskilda fastigheterna, bestäms

genom 1950 års lag om gräns mot allmänt vattenområde.

I anslutning till den föreslagna lagstiftningen för kontinentalsockeln har

utredningen förordat sådan ändring i stenkolslagen att kon­

cession för bearbetning av olje- eller gasfyndighet på land eller inom

enskilt vatten skall kunna begränsas till viss tid och förbindas med skyl­

dighet för koncessionsinnehavaren att erlägga royalty till staten. Detta

förslag har biträtts av det övervägande antalet remissinstanser, bland dem

gruvrättsutredningen och representanter för näringslivet. Även jag fin­

ner förslaget i denna del välgrundat och biträder detsamma.

Utredningen har vidare föreslagit undantag från den nya lagens tillämp­

ning innanför territorialgränsen beträffande undersökning och bearbetning

av inmutningsbara mineral enligt gruvlagen. Med hänsyn till gruvrättsutred-

ningens arbete anser jag att även detta förslag, som lämnats utan erinran

under remissbehandlingen, bör godtas.

Med anledning av vissa erinringar som gjorts under remissbehandling­

en med hänsyn till den översyn av gruvlagstiftningen som pågår inom

gruvrättsutredningen är jag angelägen framhålla, att den nu ifrågasatta

lagstiftningen självfallet inte bör hindra gruvrättsutredningen från att före­

slå ändrade regler även beträffande naturtillgångar på kontinentalsockeln,

innanför eller utanför territorialgränsen, för den händelse utredningens

översyn skulle ge anledning därtill.

Den nya lagen synes i enlighet med utredningens förslag böra i princip

omfatta samma naturtillgångar och samma verksamhet för utforskande av

sockeln och utvinning av dess naturtillgångar som avses i konventionen.

Bland de naturtillgångar som konventionen omfattar ingår sand, grus

och sten. Eftersom den nya lagen sålunda kommer att omfatta även dessa

ämnen, bör den som utredningen föreslagit ersätta 1953 års lag om rätt till

sand-, grus- och stentäkt såvitt avser allmänt vattenområde i havet. Sist­

nämnda lag torde böra upphävas och ersättas med en motsvarande lag för

de större insjöar i vilka 1953 års lag nu gäller. Från kontinentalsockellagens

tillämpning inom allmänt vattenområde bör, också i enlighet med utred­

ningens förslag, undantas sådana naturtillgångar som omfattas av fiske­

lagstiftningen.

När det gäller kontinentalsockelns utforskande har

justitiekanslern i sitt remissyttrande ifrågasatt, om de rättigheter som en­

ligt konventionen tillkommer strandstaterna inbegriper rätt att med ute­

slutande av andra utforska sockeln genom flygprospektering och sådana

geofysiska mätningar som bedrivs från fartyg utan att någon omedelbar

fysisk beröring med havsbottnen förekommer. Ett ingripande mot sådan

verksamhet skulle, menar justitiekanslern, strida mot principerna om ha­

vets och luftrummets frihet. I anledning därav vill jag framhålla att så- 4

Kungl. Maj. ts proposition nr 111 är 1966

4

llihang till riksdagens protokoll 1066. 1 samt. i

Yr

114

50

dan verksamhet utgör ett viktigt och nödvändigt led i utforskningsarbetet

och allmänt är föremål för reglering i de nord- och västeuropeiska länder

som biträtt konventionen och i anslutning därtill antagit särskild lagstift­

ning i ämnet. Detsamma gäller den norska lagstiftningen på området. För

en sådan tillämpning erhålls stöd i konventionen, som i art. 2 p. 1 säger

att strandstaten utövar suveräna rättigheter över kontinentalsockeln för den­

nas utforskande och tillgodogörandet av dess naturtillgångar. De av justi-

tiekanslern anförda synpunkterna torde ha blivit i tillräcklig mån be­

aktade i konventionen, bl. a. genom föreskrifter i art. 5. Enligt dessa får

utforskandet av kontinentalsockeln och tillgodogörandet av dess natur­

tillgångar inte på ett oberättigat sätt lända till intrång i bl. a. sjöfarten,

fisket eller bevarandet av havets biologiska tillgångar. En reglering av

utforskningsverksamheten inom denna ram torde i den mån den skulle

komma i konflikt med grundsatserna om havets och luftrummets frihet

få betraktas som en genom konventionen accepterad inskränkning i dessa

grundsatser, vilken kan antas bli godtagen även utanför den krets av länder

som biträder konventionen. Någon anledning att för Sveriges del frångå

denna tolkning av konventionen, som godtagits av andra länder, finns en­

ligt min mening inte.

Från allmän synpunkt är det önskvärt att staten förbehåller sig möjlig­

het att på hela sockelområdet öva kontroll över all sådan verksamhet som

avses i konventionen. Lagen bör därför i princip utan begränsning vara till­

lämplig på utforskningsarbeten som avser kontinentalsockeln. Med den vid­

sträckta innebörd som uttrycket utforskande av kontinentalsockeln enligt

det nyss sagda har enligt konventionen omfattar uttrycket åtskilliga åt­

gärder som inte sammanhänger med letning efter olja eller naturgas och

som hittills kunnat företas fritt. Det gäller t. ex. prospektering efter in-

mutningsbara mineral, vetenskapliga undersökningar, vissa fiskeriunder-

sökningar och bottenundersökningar i samband med hamnarbeten eller så­

som förberedelse för sand-, grus- eller stentäkt eller för utläggande av led­

ningar. I fråga om vissa särskilt inom allmänt vattenområde förekommande

undersökningar av dessa slag synes i dagens läge det praktiska behovet av

kontroll vara mindre framträdande. Det förefaller sålunda rimligt att bl. a.

prospektering efter inmutningsbara mineral medelst andra geofysiska me­

toder än seismiska mätningar samt vissa bottenundersökningar som nyss

nämnts tills vidare skall kunna få företas utan tillstånd inom allmänt vat­

tenområde. Föreskrift härom bör kunna meddelas av Kungl. Maj :t med stöd

av bemyndigande i lagen att från tillståndstvång undanta visst slag av verk­

samhet på kontinentalsockeln. Det närmare innehållet av en sådan före­

skrift torde böra vara att svenska fysiska och juridiska personer äger inom

allmänt vattenområde fritt bedriva undersökningar som ej innefattar pro­

spektering efter olja eller naturgas eller sprängning, borrning, inrättande av

Kungl. Maj. ts proposition nr lik år 1966

51

anläggning eller annat ingrepp i naturen av någon betydelse, förutsatt dels

att undersökningarna inte företas på område som omfattas av annans ut-

vinningstillstånd eller sådant tillstånd som innefattar ensamrätt till un­

dersökningar, dels att anmälan i förväg görs till vederbörande tillsynsmyn­

dighet. I fråga om svensk vetenskaplig institution bör i överensstämmelse

med vad utredningen förordat motsvarande frihet från tillståndstvång gälla

för vetenskapliga undersökningar även utanför territorialgränsen. Genom

dessa undantag vinns att undersökningsarbeten av nämnda slag tills vidare

kan fortgå obehindrat, samtidigt som myndigheterna får överblick över

verksamheten och möjlighet att ingripa snabbt om ändrade förhållanden

skulle kräva det.

Med stöd av nämnda bemyndigande i lagen torde som utredningen för­

ordat Kungi. Maj :t även böra föreskriva, att fiske efter sedentära arter får

bedrivas på kontinentalsockeln utanför territorialgränsen utan särskilt till­

stånd.

Till kontinentalsockelns utforskande torde inte kunna räknas åtgärder

som enbart avser mätning av vattendjupet eller efterforskande av skepps­

vrak och andra främmande föremål på bottnen.

Under remissbehandlingen har framförts önskemål om att i samband

med kontinentalsockellagstiftningen även bör behandlas frågor om tipp­

ning av bilvrak och annat avfall på kontinentalsockeln. Eftersom sådana

företeelser inte torde omfattas av konventionen, torde frågan om lagstift­

ning i detta ämne inte böra tas upp i nu förevarande sammanhang.

Från allmän synpunkt är det som jag redan nämnt önskvärt att statens

rättigheter på kontinentalsockeln utövas så att eftersökande och exploate­

ring av dess naturtillgångar främjas. Detta kan ske genom att rättigheter

upplåts till enskilda företag. Tillståndsgivningen bör som utred­

ningen förutsatt ankomma på Kungl. Maj :t med möjlighet till delegation

till underordnad myndighet.

I likhet med utredningen anser jag det inte lämpligt att i lagen ta in

regler som närmare anger grunderna för prövning av tillståndsansökningar.

Jag delar också utredningens mening, att lagen i fråga om tillståndets in­

nehåll och de med tillståndet förenade villkoren bör liksom motsvarande

lagar i Finland, Norge och Storbritannien begränsas till vissa grundläggande

bestämmelser. Lagen synes sålunda först och främst böra innehålla, att till­

stånd kan meddelas för utforskning av kontinentalsockeln genom geofy-

siska mätningar, borrning eller på annat sätt samt för utvinning av dess

naturtillgångar. Vidare bör föreskrivas att tillstånd skall avse bestämt om­

råde och viss tid. När det gäller villkoren för tillstånd anser jag det i princip

tillfyllest att det i lagen tas in en vägledande exemplifiering av olika slag

av villkor som bör kunna komma i fråga. Härvid bör skiljas mellan å ena

sidan föreskrifter som är påkallade från allmän synpunkt för att främja

ett rationellt utforskande och tillvaratagande av naturtillgångarna och att

Kungi. Maj. ts proposition nr 114 år 1966

52

skydda motstående intressen och å andra sidan villkor som väsentligen

syftar till att tillförsäkra staten såsom innehavare av rätten till naturtill­

gångarna ett rimligt ekonomiskt utbyte vid exploateringen.

Som utredningen framhållit bör det självfallet ankomma på Kungl. Maj :t

eller den tillståndsmyndighet Kungl. Maj :t utser att tillse att tillstånd står

i överensstämmelse med kontinentalsockelkonventionen, andra för Sverige

bindande konventioner och internationell sedvanerätt. Det torde därför inte

vara erforderligt att som förordats i ett remissyttrande i lagen införa sär­

skilda bestämmelser om att tillstånd inte får stå i strid med konventionen

eller att tillstånd skall innehålla föreskrifter till skydd för vissa intressen

som anges i denna.

Den närmare preciseringen av de rättigheter och skyldigheter som skall

vara förenade med tillstånd bör ske främst genom föreskrifter i samband

med varje särskilt tillstånd. Härigenom kan villkoren för prospektering

och exploatering för varje särskilt fall anpassas efter omständigheterna

och en lämplig avvägning ske mellan samhällsekonomiska och företags­

ekonomiska intressen. I den mån det anses lämpligt, torde vissa generella

bestämmelser kunna meddelas i tillämpningskungörelse. Tillståndsvillko-

rens närmare utformning torde bli beroende av förhandlingar mellan sta­

ten och intresserade företag.

När det gäller tillämpningen av dessa allmänt hållna bestämmelser har

utredningen anfört vissa riktlinjer som jag vill uppehålla mig något vid.

I fråga om eftersökande och utvinning av de nu mest aktuella mineralen,

olja och naturgas, bör tillstånd i princip ges endast åt företag som besitter

erforderliga ekonomiska och tekniska resurser och är berett att göra en

grundlig, väl planerad arbetsinsats. Viss hänsyn bör också kunna tas till det

bidrag företaget lämnar till landets energiförsörjning. Hinder bör inte före­

ligga att meddela tillstånd åt utländska bolag. En förutsättning härför

torde dock, om det inte är fråga om tillstånd som avser endast översiktliga

mätningar av mindre omfattning, i allmänhet böra för kontrollmöjlighe­

ternas skull vara att verksamheten skall bedrivas genom svenskt dotter­

bolag eller här i riket etablerad filial med självständig förvaltning.

Tillstånd bör som utredningen föreslagit kunna meddelas särskilt för un­

dersökning och särskilt för utvinning. Undersöknings- och utvinningstill-

stånd bör också kunna meddelas i ett sammanhang. Undersökningstillstånd

torde i regel inte böra ges för längre tid än 3—5 år och bör kunna begrän­

sas till undersökningar av visst slag, t. ex. geofysiska mätningar från flyg­

plan eller fartyg. Tillstånd som är begränsat till undersökningar av sist­

nämnda slag behöver inte nödvändigtvis innefatta ensamrätt att företa un­

dersökningar inom området i fråga.

Inbegriper ett undersökningstillstånd borrningar på havsbottnen, synes

det med hänsyn till de stora investeringar som det i sådant fall blir fråga

om rimligt att innehavaren i tillståndet tillförsäkras rätt att också erhålla

Kungl. Maj. ts proposition nr 1 I t år 1066

53

utvinningstillstånd beträffande fyndighet som upptäcks vid undersök­

ningen. Härvid bör i undersökningstillståndet anges huvuddragen av de

villkor som i förekommande fall kommer att uppställas i utvinningstill-

ståndet.

Utvinningstillstånd torde som utredningen föreslagit inte böra beviljas

för längre tid än 40 år. Sådant tillstånd bör innefatta rätt för innehavaren

att med uteslutande av andra tillgodogöra sig fyndigheter inom tillstånds-

området och bedriva undersökningar där.

Området för undersöknings- eller utvinningstillstånd bör bestämmas på

grundval av en teknisk och ekonomisk bedömning av ifrågakommande in­

satser. Särskilt när det är fråga om ett kombinerat undersöknings- och ut­

vinningstillstånd kan det vara lämpligt att tillståndsområdet successivt

minskas efter ett visst antal år.

Innefattar tillståndet rätt att inrätta anläggning på sockeln för borrning

eller utvinning, bör anläggningens läge och huvudsakliga konstruktion an­

ges i tillståndet eller i senare beslut i anslutning till att anläggningen skall

inrättas.

Om staten önskar förbehålla sig rätt att inträda i ett senare skede av

verksamheten, bör som utredningen framhållit villkoren härför preciseras

i tillståndet. Som riktmärke vid fastställande av royaltyavgift torde kunna

sättas att avgiften inte bör avvika alltför mycket från vad som är brukligt

i andra länder.

Eventuella tillstånd till undersökning eller bearbetning av inmutnings-

bara mineral eller av andra av den svenska koncessionslagstiftningen om­

fattade mineral än olja och naturgas bör givetvis i görlig mån anpassas till

de särskilda betingelserna för verksamheten i fråga. Viss hänsyn bör härvid

kunna tas till gruvlagstiftningens regler.

Enligt utredningsförslaget skall tillstånd kunna återkallas av

Kungl. Maj :t eller den myndighet som meddelat tillståndet, om de före­

skrifter eller villkor som gäller för tillståndet åsidosätts eller om i övrigt

synnerliga skäl föreligger. Även enligt min mening bör med hänsyn till

de betydande samhällsintressen som kan stå på spel möjlighet föreligga

att återkalla tillstånd. Jag vill erinra om att motsvarande bestämmelser

finns i stenkolslagen beträffande salt-, olje- och gasfyndigheter och i uran­

lagen. I anslutning till vad som anförts i vissa remissyttranden vill jag

understryka, att möjligheten att återkalla tillstånd bör utnyttjas med var­

samhet och under långt gående hänsyn till tillståndshavarens rätt. Normalt

bör sålunda återkallelse av tillstånd inte komma i fråga annat än vid all­

varliga eller upprepade överträdelser av tillståndsföreskrifter eller då ett

tillstånd inte utnyttjats under längre tid utan att godtagbara skäl kan an­

föras därför. Det bör sålunda tillses att tillståndshavaren inte oförskyllt till­

skyndas förlust. Om det i samband med tillstånd föreskrivs att borrhål

skall tillfalla staten utan ersättning, när tillståndet upphör, synes förbehåll

Kungl. Mnj. ts proposition nr 11 i år 1966

54

Kungl. Maj. ts proposition nr 114 år 1966

böra göras för det fall att tillståndet återkallas utan att detta berott på för­

summelse från tillståndshavarens sida.

Jag är ense med utredningen om att det i samband med tillstånd bör kun­

na bestämmas, att tvist om beräkning av fastställd royaltyavgift eller av

andel av utvunna produkter eller annan liknande avgift till staten skall kun­

na hänskjutas till prövning av skiljemän. Även i vissa andra fall kan sådan

möjlighet vara av värde, över huvud torde det i samband med förhandlingar

angående tillstånd kunna uppkomma behov av att reglera åtskilliga frågor

genom villkor av avtalskaraktär i förening med skiljeklausul. Jag förordar

därför att möjligheten till skiljeförfarande utvidgas till att omfatta även

andra tillståndsvillkor. Undantag bör dock göras för sådana villkor som av­

ser tillståndets bestånd eller som vid överträdelse kan föranleda straffan­

svar. Frågan huruvida tvister med anledning av tillstånd kan underställas

domstols prövning får bedömas enligt vad som allmänt gäller därom.

Jag biträder utredningens förslag att Kungl. Maj :t eller den myndighet

som Kungl. Maj :t utser skall kunna bestämma att till skydd för anläggning

skall inrättas en säkerhetszon däromkring med en utsträckning av

högst 500 meter från anläggningen räknat.

Tillsyn över att föreskrifter för tillstånd efterlevs bör som utredningen

föreslagit utövas av myndighet eller myndigheter som Kungl. Maj :t be­

stämmer. Uppgiften att vara tillsynsmyndighet torde tills vidare i enlighet

med utredningens förslag höra anförtios kommerskollegium.

Anläggningar och verksamhet på kontinentalsockeln innanför territorial­

gränsen är givetvis underkastade svensk lag. Detta förhållande torde

inte behöva föranleda några särskilda problem. Skulle i samband med till­

komsten av anläggning eller i övrigt behov uppkomma av särskild behand­

ling exempelvis i tull- eller skatteavseende och problemet inte kunna lösas

i administrativ ordning, torde frågan om lagändring få tas upp då.

Anläggningar och inrättningar på sockeln utanför territorialgränsen är

enligt konventionen underkastade strandstatens jurisdiktion, med det ut­

tryckliga undantaget att de ej är att betrakta som Öar. Avsikten med den­

na regel torde som utredningen anfört i första hand vara att den stat som

i kraft av konventionen gett sitt tillstånd till anläggning och verksamhe­

ten där också skall ha makt att upprätthålla ordning och säkerhet på an­

läggningen. Regeln torde emellertid också inbegripa befogenhet för strand­

staten att tillämpa annan nationell lagstiftning på anläggningen. Hur långt

strandstaten skall sträcka sig i fråga om reglering av förhållandena på an­

läggning torde väsentligen få avgöras från praktiska och lagtekniska syn­

punkter.

Utredningen har funnit den lämpligaste lösningen vara att svensk lag i

princip görs tillämplig på anläggning och inom zon som om anläggningen

och zonen var belägna inom närmaste del av Sveriges sjöterritorium. Ge­

nom lägesbestämningen avses att erhålla vid lagtillämpningen erforderlig

Kungl. Maj. ts proposition nr 114 år 1966

55

anknytning till den administrativa indelningen i riket. Förslaget har vun­

nit nära nog enhällig anslutning vid remissbehandlingen. En remissin­

stans har ifrågasatt, om det är förenligt med konventionen att generellt

göra svensk lag tillämplig inom säkerhetszon. Konventionen är väl kanske

inte fullt klar på denna punkt. Jag vill emellertid framhålla, att inrättan­

det av säkerhetszon i konventionen betraktas som ett led i den utforsk­

nings- och utvinningsverksamhet för vilken strandstaten enligt art. 2 p. 1

i konventionen utövar suveräna rättigheter över sockeln samt att bestäm­

melsen i art. 5 p. 4 i konventionen är så avfattad att den inte torde behöva

uppfattas som en inskränkning i nämnda rättigheter beträffande säkerhets­

zon. Någon skillnad mellan anläggning och zon i fråga om tillämpning av

inhemsk lag upprätthålls inte heller exempelvis i Storbritanniens kontinen-

talsockellagstiftning. Verksamheten inom zon och anläggning ter sig som

en enhet. Ett undantagande av zon från tillämpning av svensk lag skulle

väsentligt försvåra möjligheterna att kontrollera den ifrågavarande regelns

efterlevnad på anläggning. I övrigt synes den praktiska betydelsen av regeln

i fråga om säkerhetszon vara begränsad, eftersom den i huvudsak innebär

endast att utländskt fartyg där skall behandlas som om det befann sig på

svenskt territorialvatten. Liksom flertalet remissinstanser ansluter jag mig

till utredningens förslag.

Från huvudregeln om tillämpning av svensk lag har utredningen före­

slagit undantag beträffande gruvlagen, stenkolslagen, uranlagen och vatten­

lagen samt fastighetsrätt och lagstiftning om rätt till jakt och fiske. Moti­

ven till att gruvlagstiftningen inte bör gälla utanför territorialgränsen har

utvecklats i det föregående. I fråga om vattenlagen anser jag i likhet med

utredningen, att de allmänna intressen som kan beröras genom en anlägg­

nings inverkan på vattenförhållandena i tillräcklig mån torde komma att

tillgodoses genom föreskrifter vid tillståndsgivningen inom ramen för den

nu föreslagna lagen. Undantaget för vattenlagen torde medföra, att flertalet

regler i 1956 års lag om tillsyn över vattendrag, sjöar och andra vattenom­

råden liksom förprövningskungörelsen samma år inte heller blir tillämp­

liga på anläggning och zon. Av skäl som nyss anförts i fråga om vattenlagen

anser jag denna konsekvens böra godtas. Vidare anser jag i likhet med ut­

redningen att undantag bör göras för jakt- och fiskelagstiftning. Däremot

torde undantag inte behöva göras för fastighetsrättslig lagstiftning, eftersom

det ej torde komma i fråga att tillämpa sådan lagstiftning på anläggning

eller inom säkerhetszon.

1 ett remissyttrande har hemställts, att även utlänningslagstiftningen

undantas från huvudregeln om svensk lags tillämpning på anläggning.

Härvid har särskilt åberopats att skälen för tillämpning av svenska bestäm­

melser om pass, anmälningsskyldighet, tillstånd till inresa och uppehåll

i riket, arbetstillstånd, utvisning m. m. beträffande anläggning, som sköts

från bas i utlandet, synes svaga. Med hänsyn till de suveräna rättigheter

som enligt konventionen tillkommer Sverige och den livliga trafik som

i normalfallet kan emotses mellan anläggning och dess has på svenskt

område är det enligt min mening från ordnings- och säkerhetssynpunkt

önskvärt att svenska myndigheter har möjlighet att utöva viss kontroll

över de utlänningar som uppehåller sig på anläggningen. Det bör påpekas

att detaljbestämmelserna om pass, in- och utresekontroll m. m. finns i

utlänningskungörelsen den 4 juni 1954 (nr 457) och att därför vidsträckta

möjligheter föreligger för Kungl. Maj :t att meddela sådana lättnader i kon­

trollen som kan finnas erforderliga exempelvis för det fall att basen för en

anläggning skulle vara förlagd i utlandet. Jag anser sålunda, att det inte

finns tillräckliga skäl att i detta sammanhang undanta utlänningslagstift­

ningen från huvudregeln om svensk lags tillämpning.

Några remissinstanser har hävdat, att en undantagslös tillämpning på

anläggning av svenska bestämmelser rörande t. ex. arbetarskydd, arbetstid,

hälsovård, allmän försäkring och tull i vissa lägen skulle te sig orimlig

och medföra onödigt besvär och fördyringar särskilt i det fall då anlägg­

ningen drivs av utländskt entreprenadföretag. Det föreslås därför att

Kungl. Maj :t skall få befogenhet att i speciella fall medge dispens från

gällande svenska författningsbestämmelser. I detta sammanhang hem­

ställs också, att försäljningar från Sverige till anläggning skall vid till-

lämpning av förordningen om allmän varuskatt behandlas som export.

De olägenheter som vid tillämpning av den ifrågavarande huvudregeln

kan uppkomma särskilt i fråga om utländskt entreprenadföretag och dess

utländska arbetare torde i betydande utsträckning kunna avhjälpas ge­

nom dispensgivning med stöd av gällande bestämmelser. Det synes ange­

läget att de möjligheter härtill som finns exempelvis enligt arbetstidslag-

stiftningen, tulltaxeförordningen och förordningen om allmän varuskatt

tillvaratas i skälig omfattning. Ett bemyndigande för Kungl. Maj :t att i

fråga om anläggningar i särskilda fall medge dispens från gällande lag­

bestämmelser kan inte gärna komma i fråga beträffande anläggningar på

svenskt territorium och torde i fråga om anläggningar utanför territorial­

gränsen knappast kunna ges ett så vidsträckt innehåll att det skulle inbe­

gripa exempelvis all skattelagstiftning. Å andra sidan måste en begräns­

ning till vissa lagar erbjuda svårigheter i nuvarande läge då behovet inte

kan överblickas. Med hänsyn till anförda omständigheter biträder jag ut­

redningens förslag i förevarande avseende. Om det på grund av önskan

att uppmuntra verksamhet på kontinentalsockeln eller av annan anled­

ning i framtiden finnes lämpligt att införa särregler i fråga om beskattning

eller tull eller i andra hänseenden, torde denna fråga få prövas då.

Utredningen har inte ansett det motiverat att införa särskilda regler be­

träffande fördelningen av kommunalskatt på inkomst av utvinningsverk-

samhet på sockeln. I den mån denna sker på anläggning som är att betrak­

ta som fast driftställe i kommunalskattelagens mening leder den föreslag­

56

Kungl. Maj. ts proposition nr 114 år 1966

57

na ordningen till att inkomsterna från verksamheten blir föremål för be­

skattning i strandkommunen. Med hänvisning till att verksamhetens an­

knytning till strandkommunen ofta kan vara svag, har några remissin­

stanser föreslagit att skatt för inkomst genom utvinning på kontinentalsoc-

keln utanför territorialgränsen i stället skall utgöras för gemensamt kom­

munalt ändamål. Även enligt min mening är det tveksamt om beskattnings­

rätten bör tillkomma strandkommunen. Denna fråga bör övervägas ytter­

ligare innan slutlig ställning kan tas. Skulle dessa överväganden anses böra

föranleda ändringar i kommunalskattelagen får frågan senare underställas

riksdagen i vanlig ordning.

En remissinstans har föreslagit införande av en regel att u t o m o b 1 i-

gatoriska skadeståndsanspråk i anledning av skador som

inträffat inom anläggning eller zon eller i övrigt till följd av verksamhet

för undersökning eller utvinning av kontinentalsockelns naturtillgångar all­

tid skall bedömas enligt svenska skadeståndsregler. Dessa regler torde emel­

lertid enligt vedertagna grundsatser även utan särskilt stadgande komma

att tillämpas i flertalet fall, åtminstone om svenska intressen är inblanda­

de. Om domstolarna i vissa fall skulle finna sig böra tillämpa utländsk

skadeståndsrätt i stället, synes detta knappast innebära någon större nack­

del. Med hänsyn till det anförda anser jag det ej erforderligt att införa en

kompletterande regel i detta hänseende. I

I enlighet med det anförda har på grundval av utredningsförslaget inom

justitiedepartementet upprättats förslag till

1) lag om kontinentalsockeln;

2) lag om ändrad lydelse av 5 § gruvlagen den 3 juni 1938 (nr 314)?

3) lag om ändring i lagen den 28 maj 1886 (nr 46) angående stenkols-

fyndigheter m. m.;

4) lag om ändring i uranlagen den 2 december 1960 (nr 679); samt

5) lag om rätt till sand-, grus- och stentäkt inom vissa allmänna vatten­

områden.

Förslagen torde få fogas till statsrådsprotokollet i detta ärende som bi­

laga 1.

Kungl. Maj.ts proposition nr 114 år 1966

Specialmotivering

Förslaget till lag om kontinentalsockeln

1

§•

1 paragrafen anges vad som avses med kontinentalsockeln och dess na­

turtillgångar. Vidare görs undantag från lagens tillämpning inom allmänt

vattenområde beträffande inmutningsbara mineral samt beträffande na­

turtillgångar som omfattas av svensk lagstiftning angående fiske.

58

Yttrandena. Justitiekanslern föreslår, att uttrycket »utövar suveräna rät­

tigheter» utbyts mot ett annat uttryck, förslagsvis »innehar uteslutande

rätt». Justitiekanslern framhåller, att innebörden av suveränitetsbegreppet

är omstridd i den folkrättsliga doktrinen och att termen »suveränitet» an­

vänds för en råd olikartade företeelser både i internationell och och natio­

nell offentlig rätt. Termen suveränitet, som veterligen aldrig använts i

svenskt lagspråk, begagnas visserligen i konventionen, men lagförslaget har

inte följt konventionens metod att strikt ange vad i detta fall de »suveräna

rättigheterna» innebär.

Departementschefen. De av utredningen föreslagna definitionerna av vad

som i lagen förstås med kontinentalsockeln och dess naturtillgångar anslu­

ter sig till art. 1 och art. 2 p. 1 och 4 i konventionen. När det gäller den del

av kontinentalsockeln som är belägen innanför territorialgränsen behöver

det inte råda någon tvekan om lagens geografiska tillämpningsområde. Hur

långt detta sträcker sig utanför territorialgränsen framgår inte närmare av

konventionen. Kungl. Maj :t torde därför böra så snart som möjligt fast­

ställa den närmare sträckningen av yttergränserna i enlighet med konven­

tionen och offentliggöra dem. Den av utredningen föreslagna lydelsen av

första stycket bör ändras i enlighet härmed. 2

2

§•

I paragrafen slås fast, att rätten att utforska kontinentalsockeln och ut­

vinna dess naturtillgångar tillkommer staten.

Som framgår av vad jag anfört i den allmänna motiveringen innebär min

anslutning till utredningens förslag i denna paragraf inte något ställnings­

tagande till frågan hur statens rätt till allmänt vattenområde bör generellt

bedömas. Den utredning som kammarkollegiet gjort i denna fråga och

som utmynnar i förslag om att allmänt vattenområde skall tillhöra staten

bör som jag tidigare framhållit inte läggas till grund för lagstiftning. Om

den nu föreslagna lagstiftningen om kontinentalsockeln genomförs, synes i

varje fall f. n. inte något behov föreligga av en lagstiftning om rätten till

allmänt vattenområde. Frågan kan emellertid senare få upptagas till för­

nyad prövning.

Som utredningen framhållit innebär paragrafen, att staten förfogar över

naturtillgångarna på sockeln. Härav följer att särskilt tillstånd inte krävs

i fråga om undersökning och utvinning som företas för statens räkning av

ett ämbetsverk. De föreskrifter som vid sådan verksamhet kan erfordras

av hänsyn till fiske- och sjöfartsintressen m. m. eller för iakttagande av

kontinentalsockelkonventionen bör meddelas genom instruktioner till ve­

derbörande ämbetsverk. Bedrivs däremot statlig verksamhet på sockeln i

bolagsform blir bolaget underkastat samma regler som enskilda företag.

Kungl. Maj:ts proposition nr 11b år 1966

59

Kungl. Maj. ts proposition nr 114 år 1966

3 §.

Paragrafen innehåller vissa bestämmelser om tillstånd för annan än sta­

ten att utforska kontinentalsockeln och utvinna dess naturtillgångar.

Utredningen. I fråga om täkt av sand, grus och sten på allmänt vatten­

område är länsstyrelsen f. n. tillståndsmyndighet enligt 1953 års kungö­

relse i ämnet. Den ekonomiska betydelsen för staten av sådan verksamhet

kan komma att växa och sandtäkt kan bli aktuell även utanför territorial­

gränsen. Med hänsyn därtill och till arten av de intressen som kan komma

att beröras särskilt vid täkt på internationellt vatten anser utredningen, att

tillståndsgivningen i fråga om dessa fyndigheter bör handhas av en central

myndighet och att den bör delegeras till kommerskollegium. Bestämmelse

därom föreslås i utredningens utkast till tillämpningskungörelse. Utredning­

en föreslår vidare, att i tillämpningskungörelsen tas in bestämmelser i

huvudsaklig överensstämmelse med 1953 års kungörelse. Kollegiet bör i

tiilståndsärende inhämta yttrande från berörda myndigheter. Anses täkt-

företag på allmänt vattenområde vara sådant att prövning enligt vattenla­

gen fordras — vilket oftast torde vara fallet — bör i tillståndsvillkoren

tas in förbehåll om vattendomstolens godkännande av företaget. I sådant

fall synes inte nödvändigt att ärendet remitteras till myndigheter från vilka

utlåtande får antas komma att inhämtas i vattenmålet.

Enligt kontinentalsockelkonventionen bör strandstaten under vissa an­

givna förutsättningar i regel inte vägra medgivande, när ansökan görs av en

kvalificerad institution och åsyftar uteslutande vetenskapliga undersök­

ningar. De undersökningar med rent vetenskapligt syfte som kan bli aktuella

torde till övervägande del företas av svenska ämbetsverk eller statliga insti­

tutioner, såsom Sveriges geologiska undersökning, fiskeristyrelsen och uni­

versiteten. För deras del följer redan av statens rätt på sockeln, att särskilt

tillstånd enligt den föreslagna lagen inte krävs. Även enskilda svenska veten­

skapliga institutioner bör enligt utredningen fritt få företa sådana under­

sökningar som det här är fråga om, i den mån det kan ske utan förfång för

tillståndshavare. Skyldighet bör dock föreligga för dem att i god tid göra an­

mälan till kommerskollegium om tillämnade undersökningar. Utredningen

föreslår bestämmelse därom i utkastet till tillämpningskungörelse. För ve­

tenskapliga undersökningar av utländska vetenskapliga institutioner eller

av svenska eller utländska företag eller enskilda personer bör däremot krä­

vas tillstånd av Kungl. Maj :t.

Även vissa andra slag av verksamhet är av den art att de tills vidare

bör kunna undantas från tillståndstvång. Som exempel kan nämnas fiske

efter sedentära arter utanför territorialgränsen. Även denna fråga får reg­

leras i tillämpningskungörelsen.

För att möjliggöra undantag från tillståndstvånget i nu nämnda och

60

andra fall föreslås i förevarande paragraf bestämmelse, att Kungl. Maj:t får

föreskriva att vistst slag av verksamhet får företas utan tillstånd.

Yttrandena. Förslaget att tillståndsgivningen beträffande sand-, grus- och

stentäkt på kontinentalsockeln i fortsättningen skall åvila kommerskolle­

gium har inte väckt gensaga från något håll.

Fiskeriintendenten i Västerhavets distrikt, sjöfartsstyrelscn och kammar­

kollegiet påpekar, att den alltmer tilltagande täktverksamheten på allmänt

vatten, främst i Öresund, orsakat betydande svårigheter för fiskeriintresset.

Det är en önskan från fiskerihåll att få verksamheten koncentrerad till ett

antal smärre områden. En centralisering av tillståndsgivningen till en myn­

dighet skapar förutsättningar för bättre överblick av dessa problem.

Enligt kammarkollegiet samt vattenrättsdomarna och vattenrättsingenjö-

rerna i Söderbygdens vattendomstol bör med hänsyn till de olägenheter

ifrågavarande täktverksamhet kan ge upphov till kommerskollegium i var­

je tillståndsärende, oavsett om prövning av vattendomstol krävs, skaffa in

fullständig utredning och därigenom få möjlighet att förutsättningslöst prö­

va tillståndsfrågan och exempelvis anvisa sökanden annat lämpligt område

för verksamheten. Kammarkollegiet anser vidare att om kollegiet skulle av­

styrka tillstånd, frågan bör underställas Kungl. Majrts prövning, om inte

kommerskollegium avslår ansökningen. När det gäller riktlinjerna för till­

ståndsgivningen finns enligt kammarkollegiet inte tillräcklig anledning att

behålla den hittills aldrig begagnade möjligheten att lämna generella med­

givanden till täkt av mindre omfattning bl. a. med hänsyn till att okontrolle­

rad täktverksamhet kan vara till förfång för fisket.

Skånes handelskammare anför, att det med hänsyn till de omfattande in­

vesteringar i hamnar m. in. som fordras vid utvinning av sand ur havet bör

finnas möjlighet till upplåtelser för längre tid än tio år. Handelskammaren

framhåller vidare, att det inte bör vara obligatoriskt att tillstånd till täkt

skall innefatta ensamrätt att tillgodogöra sig fyndigheter inom ett bestämt

område. Som skäl härför anförs risken för en besvärande konkurrensbe­

gränsning och den omständigheten att sandlager i havet ofta på grund av

strömmarna flyttas inom vidsträckta områden.

Departementschefen. I likhet med utredningen och de remissinstanser

som yttrat sig i frågan anser jag det ändamålsenligt att tillståndsgivningen

i fråga om sand-, grus- och stentäkt på kontinentalsockeln delegeras till

kommerskollegium. I fråga om allmänt vattenområde innebär detta en

centralisering från länsstyrelserna. En sådan ordning bör skapa goda förut­

sättningar för en samlad bedömning av de problem som sammanhänger

med den på senare år ökade omfattningen av täktverksamhet i havsområ­

den.

Som kammarkollegiet framhållit synes det angeläget att kommerskolle­

Kungl. Maj:ts proposition nr 1J t år 1966

61

gium i tillståndsärendet skaffar in all den utredning som krävs för en all­

sidig belysning av den tillämnade taktens inverkan på motstående intres­

sen. Kräver ett täktföretag prövning även enligt vattenlagen, bör kommers­

kollegium i tillståndsvillkoren ta in förbehåll om vattendomstolens god­

kännande.

Skulle kammarkollegiet såsom företrädare för det allmännas eller sta­

tens enskilda rätt finna, att visst täktföretag som tillåtits av kommerskol­

legium inte bör komma till stånd, har kollegiet som regel möjlighet att föra

talan härom vid vattendomstolen. Dennas prövning fordras nämligen så

snart sannolika skäl finns att allmän eller enskild rätt förnärmas genom fö­

retaget. Med hänsyn härtill anser jag det inte finnas tillräckliga skäl att

som kammarkollegiet påyrkat införa särskilda bestämmelser för det fall

att de två ämbetsverken har olika mening i viss tillståndsfråga.

Inte heller anser jag att det f. n. finns anledning att slopa den tidsgräns

på tio år som hittills tillämpats vid upplåtelse av täkträttigheter i havet.

Som kammarkollegiet framhållit synes det inte längre finnas skäl att lämna

generella medgivanden till täkt av mindre omfattning.

Den i ett remissyttrande berörda frågan, om ett täkttillstånd för visst

område bör innefatta rätt att med uteslutande av andra ta material inom

området, torde få avgöras i varje särskilt tillståndsärende med hänsyn till

omständigheterna.

Som jag utvecklat i den allmänna motiveringen ansluter jag mig till den

av utredningen föreslagna bestämmelsen i tredje stycket om möjlighet för

Kungl. Maj :t att göra undantag från tillståndstvånget.

Kungl. Maj:ts proposition nr 11b år 1966

4 §•

Enligt denna paragraf kan tillstånd förenas med vissa föreskrifter och

villkor. Angående straff för underlåtenhet att ställa sig till efterrättelse

sådana föreskrifter ges bestämmelser i 12 §.

Utredningen. Som tidigare nämnts skiljer utredningen mellan föreskrifter

som är påkallade från allmän synpunkt och villkor som främst syftar till

att tillförsäkra staten ekonomiskt utbyte av upplåtelser till enskilda.

Första stycket av paragrafen innehåller en exemplifiering av tillstånds-

föreskrifter av det förstnämnda slaget. Bland dem nämns föreskrifter an­

gående företagets ledning. Därvid åsyftar utredningen bl. a. bestämmelser

om styrelsens och företagsledningens sammansättning, fördelningen av fö­

retagets aktier och skyldighet för utländsk tillståndshavare att under till-

ståndstiden hålla filial i Sverige. Om tillstånd innefattar inrättande av an­

läggning, fordras bl. a. föreskrifter om skyldighet att avlägsna anläggningen,

när den inte längre behövs för sitt ändamål, och om hur det skall förfaras

med anläggningen när tillståndet upphör. Vidare kan föreskrifter fordras

om pipelines som tillståndshavaren önskar anlägga på sockeln för träns-

62

port av olja eller gas från olika utvinningsställen till en uppsamlingsplatt- form eller från plattform till land.

Enligt andra stycket i utredningens förslag kan vidare när tillstånd med­ delas bestämmas, i vilken omfattning undersökning eller utvinning skall ske för att den rätt som grundas på tillståndet skall äga bestånd.

Bland den andra huvudtypen av tillståndsföreskrifter kommer enligt utredningen främst i fråga villkor om statligt deltagande i företaget eller om utgivande till staten av avgifter för tillståndet eller på utvinningen eller av andel av produktionen. Bestämmelse därom föreslås i tredje stycket av pa­ ragrafen.

Yttrandena. Sjöfartsstyrelsen, luftfartsstyrelsen, telestyrelsen, överstyrel­ sen för ekonomisk försvarsberedskap, överbefälhavaren, Sveriges fiskares riksförbund och Sveriges redareförening förutsätter, att de får tillfälle att yttra sig i tillståndsärenden. Liknande krav framförs av Svenska stadsför­ bundet med hänsyn till de intressen som strandkommunerna kan ha att be­ vaka. Förbundet pekar särskilt på behovet av skydd för hamnintresset.

Kammarkollegiet föreslår att dess yttrande skall inhämtas i koncessions­ ärende som berör allmänt vattenområde. När det är fråga om sådant om­ råde bör enligt vattenöverdomstolen yttranden inhämtas även från sådana instanser som kan tänkas bli hörda i ett blivande vattenmål.

Aktiebolagsutredningen utgår från att tillståndsföreskrifter i fråga om aktiebolag kommer att meddelas inom ramen för gällande aktiebolagslag- stiftning och har inte någon erinran mot förslaget såvitt nu är i fråga.

Kommerskollegium anser det böra övervägas att i exemplifieringen i lagen nämna även skydd för arbetstagare. I detta sammanhang framhåller Svenska petroleuminstitutet, att internationellt erkända säkerhetsbestäm­ melser bör tillämpas på undersöknings- och borrningsaggregat samt på per­ sonal som tjänstgör vid anläggningar. Förutsatt att svensk lag såsom ut­ redningen föreslagit skall tillämpas på anläggning anser arbetarskyddsstyrelsen för sin del att det inte är nödvändigt att i tillstånd uppställa vill­ kor rörande arbetarskyddet, eftersom de åtgärder som kan befinnas erfor­ derliga kan uppnås med stöd av arbetarskyddslagen. För att vederbörande företag skall få tillfälle att planera sin verksamhet även från arbetarskydds- synpunkt menar styrelsen att den bör beredas tillfälle att yttra sig i till- ståndsärende.

Vetenskapsakademien hemställer att även naturskyddssynpunkter upp­ märksammas vid tillståndsgivningen.

Enligt överbefälhavaren bör i den svenska lagen återfinnas den viktiga regeln i kontinentalsockelkonventionen, att anläggning som lagts ned eller inte längre används skall avlägsnas helt. Det bör anges att avlägsnandet skall ske genom tillståndshavarens försorg.

I anslutning till utredningens förslag att en tillståndshavare skall kunna

Kungl. Maj:ts proposition nr 1H år 1966

63

åläggas att fullgöra vissa minimiprestationer i fråga om undersökning eller

utvinning anför Sveriges industriförbund att erfarenhet torde saknas om is­

förhållandenas inverkan på borrplattformar och att regler om force majeure

därför bör tas in bland villkoren.

Med hänsyn till att reglerna om byggande i vatten blir tillämpliga i fråga

om inrättande av anläggning m. m. framhåller vattenöverdomstolen, att

vattendomstols prövning av tilltänkt anläggning eller åtgärd i vattenom­

rådet kommer att innefatta även en bedömning av företagets ekonomiska

tillåtlighet enligt 2 kap. 3 § första stycket vattenlagen, om inte undantag

görs. Vattenöverdomstolen förordar att prövningen enligt nämnda lagrum

ersätts av tillståndsprövningen enligt kontinentalsockellagen och att med

hänsyn härtill erforderlig undantagsbestämmelse tas in i 2 kap. 40 § första

stycket vattenlagen.

Avgifterna för tillstånd till sand-, grus- eller stentäkt bör enligt kammar­

kollegiet bestämmas efter affärsmässiga grunder. Möjlighet att meddela

tillstånd utan vederlag bör finnas endast för det fall att det är fråga om

täkt av ringa omfattning. Skånes handelskammare däremot framhåller att

en överflyttning av täktverksamheten från land till havsområden synes

böra stimuleras av naturvårdsskäl. Enligt handelskammaren bör täkt i ha­

vet med hänsyn därtill och till önskemålet att hålla byggkostnaderna nere

kunna befrias från royalty eller i allt fall endast belastas med en obetydlig

avgift.

Departementschefen. Som jag nämnt i den allmänna motiveringen bör

tillstånd förknippas med de föreskrifter som är påkallade från allmän syn­

punkt för att främja ett rationellt utforskande och tillvaratagande av na­

turtillgångarna och för att skydda motstående intressen. Bestämmelsen

härom bör avfattas i huvudsaklig överensstämmelse med utredningens för­

slag. Föreskrifter rörande ett företags ledning bör självfallet inte stå i kon­

flikt med associationsrättens regler. Till exemplen i första stycket av ut­

redningens förslag torde böra fogas föreskrifter angående sättet för arbete­

nas utförande. Med föreskrifter om anläggningar avses främst bestämmel­

ser om förläggning, huvudsakligt utförande, markering och avlägsnande av

anläggning.

Som exempel på motstående allmänna intressen för vilkas skydd kan

behöva meddelas särskilda föreskrifter, kan nämnas sjöfarten, hamnar,

fisket, havets biologiska tillgångar i övrigt, vetenskaplig forskning, under-

vattensledningar, intresset att förebygga luft- och vattenförorening samt na­

turvården. Som framhållits av ett flertal remissinstanser bör i tillstånds-

ärendet inhämtas yttranden från de myndigheter vilkas ämbetsområden be­

rörs av det tillämnade företaget. Bland myndigheter som sålunda kan be­

höva höras märks fiskeristyrelsen, statens vatteninspektion, sjöfartsstyrel-

sen, luftfartsstyrelsen, telestyrelsen, överstyrelsen för ekonomisk försvars-

Kungl. Maj:ts proposition nr lli år 1966

64

Kungl. Maj. ts proposition nr 11 i år 1966

beredskap, överbefälhavaren, statens naturvårdsnämnd och arbetarskydds- styrelsen. Är det fråga om att inrätta en anläggning, torde även strand- kommunen böra höras.

Enligt utredningens förslag skall vattenlagen alltjämt tillämpas inom allmänt vattenområde. Detta innebär t. ex. att en anläggning inom sådant område som kan förnärma allmän eller enskild rätt skall prövas även av vattendomstol. Häremot synes intet vara att erinra. Med anledning av vat- tenöverdomstolens förslag att tillåtligheten av anläggning eller åtgärd inte skall prövas enligt 2 kap. 3 § första stycket vattenlagen vill jag erinra om att vid sådan prövning inte skall beaktas andra skador än sådana som drabbar annan tillhörig egendom. Sådana skador torde ytterst sällan upp­ komma vid anläggning av det slag som det är fråga om här. Skulle detta likväl inträffa, torde en tillåtlighetsbedömning inte vara helt ogörlig. Är det fråga om en anläggning för utvinning, föreligger inga svårigheter. Vid sand-, grus- och stentäkt synes en tillåtlighetsprövning behövlig, när en­ skilda intressen förnärmas. Med hänsyn till det anförda anser jag, att det f. n. inte finns skäl att införa den av vattenöverdomstolen förordade be­ stämmelsen.

Tillstånd att eftersöka eller utvinna olje- eller gasfyndigheter bör som utredningen förordat förknippas med skyldighet för tillståndshavaren att fullgöra vissa minimiprestationer. Det bör inte vara uteslutet att i sam­ band med tillstånd kräva att sökanden skall ställa säkerhet för program­ mets fullföljande. I likhet med vad som för motsvarande fall gäller enligt stenkolslagen och uranlagen synes däremot uraktlåtenhet att efterkomma sådana föreskrifter — i motsats till föreskrifter som avses i första stycket — inte böra föranleda straff. Vilken inverkan force-majeure skall ha får bedömas med hänsyn till föreliggande omständigheter.

Beträffande bestämmelsen i tredje stycket hänvisar jag till den allmänna motiveringen.

Avgifter för tillstånd till sand-, grus- eller stentäkt synes i princip böra bestämmas efter affärsmässiga grunder. Även samhällsekonomiska syn­ punkter bör dock i särskilda fall kunna få inverka, t. ex. om allmän brist på material av ifrågavarande slag råder på land. Liksom f. n. bör tillstånds- myndigheten ha möjlighet att underlåta att kräva avgift, om den medgiv­ na täkten är av ringa omfattning eller annat särskilt skäl härför föreligger.

Avgifter för tillstånd av olika slag torde lämpligen böra redovisas på samma sätt som inkomster av statens gruvegendom.

Föreskrifter enligt förevarande paragraf kan meddelas inte bara i sam­ band med att tillstånd lämnas utan också — med stöd av 17 § i lagförslaget — genom generella föreskrifter i den tillämpningskungörelse som torde böra utfärdas. I förekommande fall torde i tillståndet kunna hänvisas till sådana föreskrifter.

65

Kungl. Maj. ts proposition nr 114 år 1966

5

§.

Enligt vad jag anfört i den allmänna motiveringen förordar jag en viss utvidgning av utredningens förslag om möjlighet att hänskjuta tvist till avgörande av skiljemän. För att skapa större möjligheter att få en skilje­ dom verkställd utomlands bör skiljedomsklausulen grundas på avtal. Para­ grafens lydelse bör därför utformas så att det framgår att det inte är fråga om legalt skiljemannaförfarande. Därmed kan också 1929 års lag om skilje­ män bli tillämplig.

6

§.

Paragrafen innehåller regler om frånträdande, överlåtelse och återkallelse av tillstånd.

Utredningens förslag om möjlighet för tillståndshavare att enligt villkor, som föreskrivs i samband med tillstånd, frånträda tillståndet i förtid eller avstå från viss del av det område tillståndet omfattar har inte mött erinran under remissbehandlingen. Jag biträder förslaget i denna del.

Den av utredningen föreslagna bestämmelsen, att överlåtelse av tillstånd inte får ske utan medgivande av tillståndsmyndigheten är av betydelse med hänsyn till den vikt som vid tillståndsgivningen bör fästas vid sökandens kvalifikationer i olika avseenden. Jag godtar den föreslagna bestämmelsen i sak.

Angående bestämmelsen i tredje stycket hänvisar jag till den allmänna motiveringen. Bestämmelsen innebär att Kungl. Maj :t äger återkalla även tillstånd som meddelats av annan myndighet.

7 §■

Paragrafen innehåller bestämmelser om säkerhetszon.

Utredningen. I lagen bör stadgas generellt förbud mot insegling i säker­ hetszon utan medgivande av anläggningens ägare. Övriga föreskrifter som fordras för att trygga anläggningen bör meddelas vid beslutet om zonens upprättande. Förbudet bör självfallet inte utgöra hinder för tillsynsmyndig­ hetens verksamhet eller andra behöriga myndighetsåtgärder. De föreskrifter som i övrigt fordras för att trygga anläggning bör meddelas vid beslutet om säkerhetszons upprättande.

Yttrandena. Sjölagskommittén förutsätter, att det utan särskild föreskrift skall vara möjligt att avvisa fartyg som överträder förbudet och att få kvar­ stad på fartyget. Luftfartsstgrelsen förmodar, att säkerhetszonen inte har avseende på luftfartyg som befinner sig i luften i närheten av eller över anläggningen. Om det skulle anses nödvändigt med restriktioner även i höjdled, bör en sådan gräns enligt luftfartsstyrelsen inte sättas högre än 300 ä 500 meter över havet.

66

Med hänsyn till de offentliga intressen som gör sig gällande beträffande säkerhetszonen anser justitiekanslern, att det varken är nödvändigt eller önskvärt att i lagen ge anläggningens ägare — kanske ett utländskt före­ tag __fria händer i fråga om insegling i zonen. Det är att föredra att det vid inrättandet av zon meddelas särskilda föreskrifter om inseglingsrätten.

Departementschefen. Konventionens bestämmelser om säkerhetszon får som sjölagskommittén antagit anses innebära, att avvisning och kvarstad kan tillgripas för att skydda zonen. Föreskrifter angående säkerhetszonen torde kunna innefatta reglering även av lufttrafiken i luftrummet ovanför zonen i den utsträckning som krävs för att ge anläggningen och där pågåen­ de verksamhet erforderligt skydd.

Eftersom syftet med säkerhetszon främst är att skydda anläggningen och verksamheten från att störas av främmande fartyg, ankommer det i första hand på tillståndshavaren att avgöra i vad mån sådana fartyg skall tillåtas passera in i zonen. Med hänsyn till att bl. a. ordning och säkerhet på anläggning och inom zon avses bli reglerad enligt svensk lag, måste svenska myndigheter ha möjlighet att oavsett tillståndshavarens önskan spärra tillträdet för vissa fartyg. Vad som skall gälla i dessa avseenden bör framgå av föreskrifterna vid zonens inrättande. Givetvis måste såväl tillsyns­ myndigheten som andra i samband med tillståndet utsedda kontrollorgan liksom också befattningshavare, som på grund av regeln om svensk lags tillämpning behöver besöka anläggningen i tjänsteärende, få passera in på

området.

8

§■

Paragrafen innehåller vissa bestämmelser för det fall att konkurrens uppkommer mellan inmutningsrätt och rätt på grund av tillstånd enligt

den nu föreslagna lagen.

Utredningen. Enligt 3 § 2 mom. uranlagen får undersökningstillstånd eller koncession beträffande inmutat område eller utlagt utmål inte medde­ las annan än inmutaren eller gruvinnehavaren, utan att synnerliga skal föreligger. Anledningen därtill är att uran förekommer i stor utsträckning tillsammans med inmutningsbara mineral och att det inte ansetts praktiskt möjligt att olika rättsinnehavare var för sig bryter inmutningsbart mineral och uran på samma område. Prövningen av ansökan om tillstånd till under­ sökning eller bearbetning av uranfyndighet bör enligt den föreslagna lagen alltid ankomma på Kungl. Maj :t. Utan uttrycklig föreskrift torde det kunna förutsättas, att tillstånd beträffande uranfyndighet inom inmutning eller utmål, där undersökning eller bearbetning av inmutningsbart mineral pågår eller kan väntas komma till stånd inom överskådlig tid, normalt inte kom­ mer att meddelas annan än inmutningsrättens innehavare. Risken att till­

Kungl. Maj.ts proposition nr 1U år 1966

67

stånd skall meddelas enligt kontinentalsockellagen till utvinning av andra

naturtillgångar än uran vilka är belägna inom inmutning eller utmål och en­

dast kan tillgodogöras gemensamt med de inmutningsbara mineralen får i

allt fall f. n. betraktas som helt teoretiskt. Mot bakgrunden av det anförda

anser utredningen, att det för reglering av den ifrågavarande konkurrenssi­

tuationen mellan gruvlagen och kontinentalsockellagen är tillräckligt att i

sistnämnda lag ta in en kollisionsregel liknande den i 17 § stenkolslagen och

46 § uranlagen.

Yttrandena. Gnwrättsntredningen erinrar om att tillstånd enligt den före­

slagna lagen inte kommer att krävas för undersökning och utvinning av sta­

ten genom ämbetsverk och ifrågasätter, om inte första punkten i paragrafen

bör kompletteras så att det tydligt framgår att även sådan undersökning och

utvinning omfattas av bestämmelsen.

Departementschefen. Enligt min mening kan verksamhet i statlig regi i

sådan omfattning att verklig kollisionsrisk kan uppstå knappast bli aktuell.

Består sådan verksamhet i undersökningsborrning från anläggning, kan

den väntas bli ombesörjd av statligt bolag, och sådant har att utverka till­

stånd i vanlig ordning. Jag anser därför inte särskilda bestämmelser be­

hövliga för statlig undersökning och utvinning. Med viss redaktionell jämk­

ning kan jag godta utredningens förslag.

9 §.

Paragrafen innehåller bestämmelser om tillsyn över efterlevnaden av fö­

reskrifter och villkor för tillstånd.

Utredningen. Myndighet som utses till tillståndsmyndighet — enligt ut­

redningens förslag tills vidare kommerskollegium — bör för att effektivt

kunna utöva tillsynsuppgiften äga påkalla biträde av andra myndigheter,

vilkas ämbetsområde berörs av viss föreskrift. Vidare måste tillsynsmyn­

digheten ha befogenhet att infordra erforderliga upplysningar och hand­

lingar och att meddela föreskrifter som erfordras för att trygga efterlev­

naden av de föreskrifter och villkor som gäller för ett tillstånd. Lagen bör

också innehålla bestämmelser om rätt för den som har att öva tillsyn att

vinna tillträde till anläggning m. m. och göra sig underrättad om förhål­

landen av betydelse för tillämpningen av tillståndsföreskrifterna.

Yttrandena. Arbetarskyddsstijrelsen förutsätter att, om det i tillstånd tas

in föreskrift om arbetarskyddet, tillsynen över efterlevnaden därav kom­

mer att åvila styrelsen, i förekommande fall med biträde av sjöfartsverket.

Luftfartsstgrelsen menar, att styrelsen i sin egenskap av central myndighet

för ärenden angående den civila luftfarten bl. a. av flygsäkerhetsskäl måste

Kungl. Maj. ts proposition nr 11A år 1966

68

äga tillträde till anläggning som nyttjas som flygplats, utan att tillträde först begärts hos annan statlig myndighet.

Departementschefen. Jag biträder utredningens förslag i sak. Om föreskrift meddelats angående arbetarskyddet i samband med tillstånd, kan styrelsen utses att handha tillsynen beträffande berörda föreskrifter. — Att luft- fartsstyrelsen och andra myndigheter som behöver besöka anläggning för sin ämbetsutövning äger tillträde dit torde följa av den föreslagna bestäm­ melsen i 11 § om tillämpning av svensk lag på anläggning utanför territo­ rialgränsen.

Kangl. Maj:ts proposition nr 11b år IDOG

10

§.

Paragrafen ger Sveriges geologiska undersökning eller annan myndighet som Kungl. Maj :t bestämmer möjlighet till insyn i geologiskt avseende i verksamhet på sockeln.

Utredningen. En föreskrift liknande dem i 50 § 3 mom. andra stycket stenkolslagen och 55 § andra stycket uranlagen bör tas in i kontinental- sockellagen. Den av utredningen föreslagna bestämmelsen lyder, att Sve­ riges geologiska undersökning eller annan myndighet som Kungl. Maj :t be­ stämmer skall på begäran beredas tillfälle att följa tillståndshavarens arbete och ta del av de geologiska resultaten av det. I den mån det är angeläget från allmän synpunkt att utöver den övervakning som utövas av tillsyns­ myndigheten låta annan expertis följa arbetet och ta del av resultaten, bör enligt utredningen bestämmelser därom tas in i tillämpningskungörelsen eller i tillståndsbeslutet.

Yttrandena. Sveriges geologiska undersökning understryker vikten av att den aktivitet som kan komma till stånd på ifrågavarande område noga följs av det allmänna, bl. a. från geologisk synpunkt, och att förslaget ger äm­ betsverket formella möjligheter till detta. Kommerskollegium vänder sig mot att den föreslagna regeln ger ifrågavarande myndighet en oinskränkt rätt att förskaffa sig insyn i tillståndshavarens samtliga förhållanden, t. ex. även tekniska och ekonomiska. En sådan rätt går längre än den som skulle till­ komma tillsynsmyndigheten. Kollegiet föreslår, att regeln får samma ly­ delse som 55 § andra stycket uranlagen. Sveriges industriförbund betonar, att borrprov och mätresultat som enligt bestämmelsen kan ställas till myn­ digheternas förfogande har högt ekonomiskt värde och är föremål för in­ ternationell handel. Därför bör vid varje tillstånd regleras när och hur sådana prov och resultat kan delges utomstående.

Departementschefen. Det synes rimligt att Sveriges geologiska undersök­ ning får möjlighet att ta del av de geologiska resultaten av arbeten på

69

kontinentalsockeln, även om resultaten inte i allo kan betecknas som veten­

skapliga. För detta ändamål bör nämnda myndighet äga följa arbetena i geo­

logiskt avseende. Däremot kan den givetvis inte kräva insyn i verksamheten

i andra avseenden. Ett förtydligande av bestämmelsen bör göras i överens­

stämmelse härmed.

De geologiska resultat som Sveriges geologiska undersökning eller an­

nan myndighet enligt den föreslagna bestämmelsen skall äga ta del av kan

representera betydande ekonomiska värden. Frågan om statens rätt att ut­

nyttja de upplysningar som sålunda vinns angående naturtillgångarna an­

nat än för vetenskapligt studium hos vederbörande myndighet torde böra

regleras i tillståndsvillkoren. Härvid synes tillståndshavaren skäligen kun­

na kräva, att resultaten så länge tillståndet gäller inte utan hans medgi­

vande får offentliggöras förrän efter en längre tids förlopp, förslagsvis

fem år, och givetvis inte heller utnyttjas kommersiellt. Å andra sidan torde

det normalt framstå som ett rimligt krav från det allmännas sida att upp­

lysningarna i fråga skall få utnyttjas vid sådant eftersökande av naturtill­

gångar som kan bedrivas i statlig regi inom närliggande regioner. Som

regel torde Sveriges geologiska undersökning också böra vara oförhindrad

att offentliggöra på upplysningarna grundade allmänna uttalanden om un­

dersökningsarbetena och möjligheterna att påträffa mineralfyndigheter

inom berörda områden.

Kungl. Maj. ts proposition nr 1H år li)66

11

§•

Paragrafen innehåller de i den allmänna motiveringen behandlade reg­

lerna om tillämpning av svensk lag utanför territorialgränsen på anlägg­

ning och inom säkerhetszon.

Utredningen. Beträffande frågan, när en anläggning skall anses inrättad i

det fall att den bogserats till stationeringsplatsen, anför utredningen att det

bör krävas att den fixerats i sitt läge genom att dess ben förts ned i havs­

bottnen eller genom att den blivit stabilt förankrad på platsen. Någon an­

ledning att före denna tidpunkt tillämpa svensk lag i avsedd utsträckning

beträffande plattform utanför territorialgränsen föreligger inte. Frågan

om anläggningens förläggning och huvudsakliga utformning bör helt reg­

leras genom föreskrifter i samband med tillståndsgivningen. Av det sagda

följer enligt utredningen, att någon förtullning eller tillämpning av införsel­

bestämmelser i övrigt beträffande anläggningen som sådan i samband med

dess fastgörande inte avses komma i fråga. Meningen är ju inte att själva

havsbottnen skall jämställas med svenskt område. 1 fråga om anläggning

som byggs upp på platsen bör för att den skall anses inrättad krävas att

den bragts i någorlunda funktionsdugligt skick.

Borrningen kan utföras även från flytande plattformar. Det är osanno­

likt att en flytande borrningsplattform, som medelst horrör och ankar­

70

tross ligger fast förankrad på samma plats under flera månaders tid, skall

av svenska myndigheter behandlas som fartyg i några väsentliga avseen­

den. Skulle emellertid en anläggning undantagsvis vara att betrakta som

fartyg, avses regeln om tillämpning av svensk lag ha den innebörden att an­

läggningen skall behandlas på samma sätt som ett fartyg vilket gör uppe­

håll på svenskt territorialvatten. Att göra svensk lagstiftning tillämplig

på sådan anläggning i vidare mån än som sagts nu är inte påkallat av för­

hållandena och skulle vara ägnat att skapa förvirring med hänsyn till prin­

cipen om flaggstatens jurisdiktion över sina fartyg.

Vid användningen av uttrycket Sveriges sjöterritorium har utredningen

anknutit till den i baslinjeutredningens lagförslag (SOU 1965: 1) begagnade

terminologin, enligt vilken sjöterritoriet omfattar vad som f. n. benämns

inre och yttre territorialvatten.

Med bestämmelsen, att vattenområde inom säkerhetszon inte skall an­

ses som allmänt, har utredningen åsyftat att förebygga den tolkningen att

svensk fastighetsrätt och lagstiftningen om rätt till jakt och fiske skulle

bli tillämplig inom säkerhetszon.

Yttrandena. Enligt generaltullstyrelsen bör det ankomma på Kungl. Maj :t

att i varje särskilt fall bestämma om en anläggning skall betraktas som

fartyg eller inte och, för den händelse anläggningen skall likställas med

svenskt territorium, den tidpunkt då denna likställighet skall inträda eller

då svensk lagstiftning annars skall tråda i tillämpning. Lagen bör vidare

innehålla en uttrycklig bestämmelse om att anläggning, som är att betrakta

som fartyg, skall behandlas på samma sätt som ett fartyg som gör uppehåll

på svenskt territorialvatten. Detta torde i annat fall inte komma att gälla

i fråga om en anläggning som består av ett utländskt fartyg och som inte

befinner sig inom säkerhetszon.

Överbefälhavaren förordar, att uttrycket »närmaste del av Sveriges sjöter­

ritorium» ändras till »närmaste del av svenskt inre vatten». Han anmärker

därvid, att kuststatens suveränitet över det yttre territorialvattnet inte är

fullständig utan inskränks av främmande fartygs rätt till s. k. oskadlig ge­

nomfart.

Justitiekansler n föreslår, att föreskriften angående vattenområdet inom

säkerhetszon ersätts med en klar föreskrift, att svensk fastighetsrätt och

lagstiftning om jakt och fiske inte äger tillämpning inom säkerhetszon.

Enligt generaltullstyrelsen bör den allmänna polisiära tillsynen över

efterlevnaden av svensk lagstiftning på anläggning kunna utövas av kust-

bevakningspersonalen i samråd med polis- och åklagarmyndigheter. Riks­

polisstyrelsen påpekar i samma fråga, att polisen f. n. saknar tillräckliga

resurser för ifrågavarande övervakning.

Sjöfartsstyrelsen föreslår bestämmelse om tillämpning av svensk lag

även på bottenfasta fyrar som uppförts på kontinentalsockeln utanför ter­

ritorialgränsen.

Kungl. Maj.ts proposition nr 11b år 1966

71

Departementschefen. Enligt den av utredningen föreslagna regeln skall svensk lag med vissa angivna undantag tillämpas på anläggning och inom säkerhetszon utanför territorialgränsen som om anläggningen och zonen var belägna inom närmaste del av Sveriges sjöterritorium. Med denna regel har utredningen i första hand velat ange, att anläggningen och zonen skall i jurisdiktionshänseende behandlas som om de var belägna inom svenskt territorium över huvud. Vidare har utredningen velat få en anknytning till den administrativa indelningen i landet och därvid bland olika tänk­ bara alternativ stannat för att hänföra anläggningen och zonen till den kommun och de förvaltningsområden i övrigt som ligger närmast. Det har skett genom förklaringen, att svensk lag skall tillämpas som om anlägg­ ningen och zonen var belägna inom närmaste del av Sveriges sjöterritorium. Mot denna bestämning har i ett remissyttrande anmärkts, att den ej hindi ar den rätt för främmande fartyg till s. k. oskadlig genomfart som gäller på det yttre territorialvattnet. Detta förhållande behöver emellertid enligt min mening inte medföra några olägenheter, eftersom de på kontinentalsockeln grundade bestämmelserna om säkerhetszon i 7 § i förslaget utgör tillräck­ ligt skydd mot att fartyg seglar in i säkerhetszon. Jag biträder därför i sak utredningens förslag i denna del.

Utredningen föreslår undantag från tillämpningen av svensk lag i fråga om vattenlagen, gruvlagen, lagen angående stenkolsfyndigheter m. m. och uranlagen. För att förebygga den tolkningen att svensk fastighetsrätt och lagstiftning om rätt till jakt och fiske skulle bli tillämpliga inom säkerhets­ zon föreslår utredningen vidare, att till huvudregeln fogas det förbehållet att vattenområde inom säkerhetszon inte skall anses som allmänt. Emeller­ tid kan en sådan lydelse möjligen inge föreställningen att vattnet skall anses som enskilt i stället för allmänt. För tydlighets skull torde, som också framhållits i ett remissyttrande, böra göras ett uttryckligt undantag för ifrågavarande lagstiftning. Undantaget synes dock som jag redan anfört i den allmänna motiveringen inte behöva omfatta fastighetsrättslig lagstift­ ning. På grund av vad som nu anförts föreslår jag att undantag görs även för lagstiftning angående jakt och fiske.

Därutöver förordar jag en redaktionell jämkning av paragrafen. Beträffande frågan när en anläggning skall anses inrättad ansluter jag mig till vad utredningen anfört.

Som utredningen anfört kan den föreslagna lösningen medföra vissa komplikationer när en anläggning är att betrakta som fartyg enligt sjö­ rätten. En anläggning till vilken särskilt medgivande lämnas enligt den föreslagna lagen torde emellertid med hänsyn till dess syfte, utföran­ de, förankring m. m. i allmänhet inte bli att anse som fartyg. Detta torde bl. a. gälla en flytande borrningsplattform av den typ utredningen nämner. Skulle en anläggning undantagsvis enligt tillståndsgivarens me­ ning vara att anse som fartyg, synes detta böra anges i tillståndsbeslutet.

Kungl. Maj. ts proposition nr 1U år 1966

72

I sådant fall skall anläggningen behandlas på samma sätt som ett fartyg

som gör uppehåll på svenskt territorialvatten. Härigenom kommer bl. a.

vissa bestämmelser i 1965 års lag om säkerheten på fartyg att bli tillämp­

liga.

Om särskilda åtgärder beträffande den polisiära tillsynen över efterlev­

naden av svensk lagstiftning på anläggning blir erforderliga, torde bestäm­

melser härom få utfärdas i administrativ ordning.

Den i ett remissyttrande väckta frågan om tillämpning av svensk lag på

bottenfasta fyrar utanför territorialgränsen torde inte böra behandlas i före­

varande lag.

12

§.

Utredningen. Den som olovligen utforskar kontinentalsockeln eller tillgo­

dogör sig dess naturtillgångar kränker såväl det allmännas näringspolitiska

intresse att reglera ordningen för sådana arbeten som de privaträttsliga

rättigheter som utredningen föreslår skola tillerkännas staten med avseen­

de på sockeln. För att staten skall kunna effektivt hävda sitt anspråk på

kontroll över sockelns naturtillgångar är det nödvändigt att sådana gär­

ningar i princip är straffbelagda. Detta gäller även olovligt inrättande av

anläggning för dessa ändamål. Straffet bör bestämmas till böter eller fäng­

else i högst sex månader.

Straffsanktion föreslås även för överträdelse av tillståndsföreskrifter, un­

derlåtenhet att efterkomma vissa föreskrifter av tillsynsmyndigheten samt

lämnande av oriktiga uppgifter i vissa fall.

Åtal skall enligt utredningens förslag inte få väckas utan att förordnande

därom meddelats av Kungl. Maj :t eller den som Kungl. Maj :t bemyndigat

därtill. Bestämmelse därom finns i 15 § i utredningens förslag. I anslutning

därtill framhåller utredningen, att ansvarsbestämmelserna i stor utsträck­

ning riktar sig mot handlingar som hittills kunnat företas fritt. Fastän de

folkrättsliga principerna om havets och luftrummets frihet inte torde hindra

ingripande mot exempelvis olovlig prospektering kan uppkomsten av svår­

bedömda gränsfall inte uteslutas. Är det fråga om tillfälliga undersökningar

från främmande fartyg eller flygplan, kan det med hänsyn till svårigheter

att utkräva ansvar visa sig mera ändamålsenligt med diplomatiska före­

ställningar hos vederbörande stat. I andra fall kan behovet att beivra viss

förseelse från allmän synpunkt framstå som obetydligt.

Förundersökning vid misstanke om brott mot den föreslagna lagen skall

ankomma på polis- och åklagarmyndigheterna. För beivrandet av brott bör

kunna anlitas de särskilda tvångsmedlen i 24—28 kap. rättegångsbalken.

Åklagaruppgiften i sådana ärenden bör normalt fullgöras av statsåklagare

med hänsyn till de svåra ställningstaganden det här kan bli fråga om. I den

mån polismyndighet behöver stöd av militärmakt för att fullgöra sina upp­

gifter i samband med utredning om brott, kan beslut om militärt ingripande

meddelas av Kungl. Maj :t.

Kungl. Maj:ts proposition nr 114 år 1966

73

Tillsynen över efterlevnaden av föreskrifter och villkor för tillstånd skall som förut nämnts enligt utredningens förslag tillkomma kommerskollegium såsom tillsynsmyndighet. Den primära övervakningen av lagens efterlevnad i övriga hänseenden, främst förbudet att utan tillstånd undersöka konti­ nentalsockeln eller utvinna dess naturtillgångar, skall ankomma på tullver­ ket såtillvida att befattningshavare vid tullverkets kustbevakning åläggs viss rapporteringsskyldighet. Detta behandlas i utredningens utkast till tillämp­ ningsföreskrifter. Visitering och andra ingripanden mot företag m. m. bör däremot enligt allmänna regler ankomma på polismyndigheterna.

Utredningen diskuterar behovet av särskilda bestämmelser om handräck­ ning för att hindra undersöknings- eller utvinningsarbeten som eventuellt företas på kontinentalsockeln utan vederbörligt tillstånd. Om fortsatta såda­ na arbeten utförs inom tiden efter det ingripande i samband med förunder­ sökning skett och till dess straff hunnit ådömas, torde detta enligt utred­ ningen inte medföra allvarliga skador från allmän synpunkt. Sedan någon dömts till ansvar lär åtminstone när det gäller person med hemvist i Sverige kunna förutsättas att straffhotet i allmänhet är tillräckligt för att avhålla vederbörande från vidare brottslighet. I det osannolika fallet att en anlägg­ ning inrättats utan tillstånd torde staten — åtminstone sedan anläggningen övergivits — såsom innehavare av rätten att undersöka och utnyttja natur­ tillgångarna på sockeln vara berättigad att avlägsna anläggningen. Har an­ läggningen inrättats eller t. ex. grustäkt påbörjats inom allmänt vattenom­ råde, torde handräckning kunna begäras enligt 191 § utsökningslagen eller, om arbetet rätteligen krävt tillstånd enligt vattenlagen, enligt 13 kap. 8 § sistnämnda lag. Om olovlig prospektering från fartyg eller flygplan eller olovligt inrättande av anläggning innebär kränkning av svenskt territorium eller av Sveriges rättigheter enligt kontinentalsockelkonventionen, kan Kungl. Maj :t besluta om militära åtgärder för att hindra prospekteringen eller avlägsna anläggningen. Med hänsyn till det anförda anser utredningen det ej erforderligt att föreslå särskilda bestämmelser om handräckning.

Yttrandena. Skånes handelskammare och Stockholms handelskammare ifrågasätter om inte straffbestämmelsen fått ett alltför kategoriskt innehåll när det gäller utforskning. Straff synes kunna följa inte bara vid en syste­ matisk vetenskaplig kartläggning av sockelns naturfyndigheter utan också vid enkla mätningar från fartyg eller flyg såsom förberedelse för en ansö­ kan om tillstånd till kvalificerad utforskning eller till undersökning av sjö- sandsförekomster. Enligt handelskamrarnas mening bör rekvisitet utforsk­ ning bli föremål för en klargörande avgränsning i restriktiv riktning.

Länsstyrelsen i Kristianstads län anser det tveksamt, om tillsynsmyndig­ hets krav på upplysningar eller iakttagande av dess föreskrifter rörande efterlevnaden av villkor bör straffsanktioneras. I dessa fall synes vitesföre­ lägganden, handräckningsåtgärder och i sista hand återkallelse av tillstånd

Kungl. Maj. ts proposition nr 111 år 1066

74

utgöra de lämpligaste och effektivaste remedierna. Riksåklagaren anser det böra övervägas att straffbelägga även överträdelser av föreskrifter som med­ delats med stöd av 17 §.

Vidare ifrågasätter riksåklagaren, om inte reglerna om ansvar för olovlig undersökning och utvinning bör kompletteras med föreskrifter om förver­ kande av material och utvunna produkter.

Enligt länsstyrelsen i Kristianstads län bör föreskrifter införas om vites­ föreläggande och handräckning för fall av olovliga anläggningar.

Generaltullstyrelsen har inget att erinra mot förslaget att tullverkets kust­ bevakning skall medverka vid tillsyn över efterlevnaden av lagen men anser det för en meningsfylld medverkan nödvändigt att bevakningspersonalen ges befogenhet att omedelbart ingripa mot överträdelser. I samma riktning ut­ talar sig Statstjänstemännens riksförbund och polismyndigheten i Malmö. Rikspolisstyrelsen föreslår, att förevarande fråga i avvaktan på en utred­ ning i ett sammanhang av samtliga frågor kring övervakningen av havsom­ råden runt vårt land löses så att gränsövervakningskungörelsen den 20 ok­ tober 1944 (nr 728) anges gälla även övervakning av verksamheten på kon­ tinentalsockeln.

Departementschefen. Enligt vad jag anfört i det föregående har uttrycket utforska kontinentalsockeln i lagen en vidsträckt innebörd i överensstäm­ melse med konventionen. Det medför, att den av utredningen föreslagna straffbestämmelsen i första stycket omfattar bl. a. elektriska och magnetiska mätningar från fartyg eller flygplan liksom enklare bottenundersökningar av olika slag. Sådana handlingar har hittills kunnat företas fritt både in­ nanför och utanför territorialgränsen. Jag är på det klara med att det kan ställa sig svårt i vissa fall att skilja mellan straffbara undersökningar från flygplan eller båt och legitima passager. Polisiära ingripanden kan likaså bli svåra att genomföra, bl. a. med hänsyn till risken för konflikt med folk­ rättens regler. Undersökningar av det slag jag nu nämnt har hittills inte heller straffbelagts i den norska eller den brittiska kontinentalsockellag- stiftningen. Jag har övervägt att inskränka kriminaliseringen av olovlig forskningsverksamhet till vissa gärningar som är lätta att konstatera eller ingripa mot eller som innebär påtaglig risk för skada för utomstående in­ tressen, såsom borrning, inrättande av anläggning på sockeln i syfte att ut­ forska denna samt seismiska prov. Det förefaller emellertid vanskligt att här genomföra en begränsning som inte medför att den med straffbestäm­ melsen åsyftade verkan förfelas. Jag vill erinra om att enligt vad jag tidigare anfört undantag från tillståndstvånget föreslås i fråga om viss verksamhet. Det i 15 § föreslagna kravet på särskilt förordnande av Kungl. Maj :t eller den som Kungl. Maj :t bemyndigat därtill för att åtal skall få väckas torde innebära tillräcklig garanti för en varsam och enhetlig tillämpning.

Kungl. Maj.ts proposition nr 11b år 1966

Jag anser mig därför böra biträda utredningens förslag till första stycke av paragrafen.

De av utredningen föreslagna bestämmelserna i andra stycket om straff vid överträdelse av tillståndsföreskrifter samt vid underlåtenhet att efter­ komma vad tillsynsmyndighet fordrar eller föreskriver har godtagits av samtliga remissinstanser utom en. De överensstämmer nära med motsva­ rande bestämmelser i atomenergilagen. I likhet med flertalet remissinstanser biträder jag utredningens förslag även i denna del. Bestämmelserna om­ fattar även överträdelser av tillämpningsföreskrifter som meddelats med stöd av 17 § i den föreslagna lagen.

Med hänsyn till att rätten till naturtillgångarna på kontinentalsockeln enligt den föreslagna lagen tillkommer staten torde särskild bestämmelse om förverkande av utvunna produkter inte behövas. Inte heller torde till­ räckliga skäl föreligga för att införa regler om förverkande av material som använts vid olovlig utvinning.

Som jag redan antytt ansluter jag mig till förslaget att åtal för brott en­ ligt paragrafen skall kräva förordnande av Kungl. Maj :t eller den Kungl. Maj :t bemyndigat därtill.

Jag delar utredningens mening att de rättigheter som enligt konventionen tillkommer strandstaten innefattar befogenhet att på kontinentalsockeln företa sådana polisiära ingripanden som fordras för att utreda brott mot reglerna angående rättigheternas utövande. Jag ansluter mig också till vad utredningen anfört angående förundersökning vid misstanke om brott mot dessa regler.

Det torde ankomma på Kungl. Maj :t att meddela föreskrifter angående övervakningen av efterlevnaden av den föreslagna lagen.

I likhet med utredningen anser jag det icke behövligt att nu meddela sär­ skilda bestämmelser om handräckning för inställande av olovliga undersök­ nings- eller utvinningsarbeten. Till vad utredningen anfört i denna fråga vill jag nämna, att såväl staten som tillståndshavare torde ha möjlighet att väcka civil talan vid domstol mot den som genom olovliga undersöknings- eller utvinningsarbeten inkräktar på statens rättigheter eller tillståndsha- varens rätt.

13 §.

Utredningen. Möjligheten att tillgripa straff är inte alltid tillfyllest för att trygga efterlevnaden av straffsanktionerade tillståndsföreskrifter när en tillståndshavare som bryter mot föreskrifterna visar tredska. För sådant fall hör finnas möjlighet att ge vitesföreläggande. Sådant bör också kunna ges om tillståndshavare vägrar att efterkomma vad tillsynsmyndigheten med stöd av lagen fordrar eller att låta sakkunnig följa arbetet och ta del av resultaten. Bestämmelser av liknande innehåll finns i uranlagen och atom­ energilagen. Utsättandet av vitespåföljd bör ankomma på tillsynsmyndighe­

Kungl. Maj. ts proposition nr 111 år 1966

75

76

Kungl. Maj.ts proposition nr lik år 1966

ten. Med hänsyn till att straff- och vitessanktionerna åtminstone delvis kom­ mer att avse underlåtenhet under olika tidsperioder, torde den kumulering av straff- och vitessanktioner som förslaget innebär inte behöva ge anled­ ning till betänkligheter.

Bedrivs gruvarbete på sådant sätt att uppenbar fara för gruvans bestånd eller annans egendom uppstår, har bergmästaren enligt bestämmelser i 71 § gruvlagen, 37 § stenkolslagen och 50 § uranlagen befogenhet att förbjuda gruvarbetets fortsatta bedrivande. Om polismyndighetens biträde behövs för verkställande av beslutet äger han anlita sådant biträde. Även vid ar­ bete på kontinentalsockeln kan fall tänkas, när ett omedelbart handlande är av nöden. Utredningen föreslår därför att tillsynsmyndigheten skall äga för­ bjuda arbetets fortsatta bedrivande och låta genom polismyndighetens för­ sorg vidta rättelse på tillståndshavarens bekostnad, när underlåtenhet att efterkomma viss föreskrift eller anfordran medför uppenbar fara för all­ männa intressen.

Yttrandena. Med hänsyn till att åtgärd för att åstadkomma rättelse ofta kan bli av sådan art att den bör ankomma på annan myndighet än polis­ myndighet förordar rikspolisstyrelsen den ändringen i utredningens för­ slag att erforderlig rättelse skall företas genom länsstyrelsens i stället för genom polismyndighetens försorg.

Departementschefen. Jag finner inte anledning frångå utredningens för­ slag.

14

Paragrafen innehåller bestämmelser om tystnadsplikt för den som utövar tillsyn enligt lagen och om straffansvar för brott mot tystnadsplikten.

Utredningen. Befattningshavare, som utövar tillsyn över kontinental- sockellagens efterlevnad eller i övrigt har att ta befattning med ärende som avses i lagen, kan därunder komma att få kännedom om arbets- eller affärs­ förhållanden som tillståndshavare önskar hålla hemliga. Exempel härpå är undersökningsteknik och försäljningsavtal rörande produktionen. Med hän­ syn därtill bör bestämmelser om tystnadsplikt tas in i lagen. Utredningen har utformat bestämmelserna efter mönster av motsvarande bestämmelser i 1956 års atomenergilag (11 §). Bestämmelserna i 21 och 34 §§ lagen om inskränkningar i rätten att utbekomma allmänna handlingar torde kunna bli tillämpliga beträffande vissa handlingar som upprättats i tillstånds- ärende.

Yttrandena. Skånes handelskammare anmärker på uttrycket »om det ej kan anses påkallat i tjänstens intresse», och önskar en striktare formule­ ring.

77

Departementschefen. De av utredningen föreslagna bestämmelserna torde

innefatta tillräckligt skydd för tillståndshavare. Jag biträder därför utred­

ningens förslag i sak.

15 §.

Paragrafen innehåller bestämmelser om svensk domstolskompetens i mål

angående vissa brott mot den föreslagna lagen utom riket och om åtal.

Utredningen. Den som begått brott mot föreskrifter i kontinentalsockel-

lagen bör kunna dömas vid svensk domstol, även om gärningen begåtts utom

riket annorstädes än på svenskt fartyg eller luftfartyg eller ombord på an­

läggning eller inom säkerhetszon. I stor utsträckning följer detta redan av

reglerna i 2 kap. brottsbalken om tillämpligheten av svensk lag. Om endast

dessa regler tillämpades skulle dock vissa fall komma att ligga utanför

den svenska kompetensen, t. ex. sådant av utlänning begånget brott mot

tillståndsföreskrift vilket inte kan anses förövat mot Sverige.

Utredningen föreslår vidare bestämmelser om att åtal för brott mot 14 §

kräver särskilt åtalsmedgivande av Kungl. Maj :t eller myndighet som Kungl.

Maj :t bestämmer samt att brott mot 14 § får åtalas av åklagare endast efter

angivelse av målsägande.

Erforderlig anvisning om forum i mål om brott som avses i 12 och 14 §§

i utredningsförslaget torde ges genom reglerna i 19 kap. rättegångsbalken

om laga domstol i brottmål.

Departementschefen. Första stycket i utredningens förslag innehåller be­

stämmelse, att om någon begår brott som avses i 12 eller 14 § utom riket

han skall dömas vid svensk domstol. Brottsbalken innehåller i 2 kap. 2 och

3 §§ bestämmelser om svensk domstols behörighet även i mål om brott som

begåtts utom riket. Utanför tillämpningsområdet faller t. ex. brott av ut­

länning mot säkerhetsföreskrifter, vilket inte riktar sig mot Sverige eller

svenskt subjekt. När det gäller sådant brott på anläggning eller inom sä­

kerhetszon torde svensk domstolskompetens följa av vanliga regler i för­

ening med den föreslagna bestämmelsen i 11 § om tillämpning av svensk

lag. Men i fråga om brott utanför anläggning eller säkerhetszon krävs en

kompletterande bestämmelse. Denna torde böra avse utlänning som begått

brott utom riket och som finns här. Genom ett tillägg till den av utredningen

föreslagna bestämmelsen torde vidare böra utmärkas, att den utgör en

komplettering av bestämmelserna i 2 kap. 2 och 3 §§ brottsbalken.

I enlighet med vad jag antytt vid 12 § ansluter jag mig även till den av

utredningen föreslagna bestämmelsen i andra stycket om krav på åtalsmed­

givande.

Jag biträder även den av utredningen föreslagna bestämmelsen i tredje

stycket, enligt vilken det krävs angivelse för åtal för brott mot tystnads­

plikt enligt 14 §.

Kungl. Maj. ts proposition nr 114 år 1966

78

Kungl. Maj:ts proposition nr 1H år 1966

16 §.

Paragrafen innehåller bestämmelser om fullföljd av talan mot vissa be­ slut enligt den föreslagna lagen.

Utredningen. Klagan över bergmästarens beslut i fråga om konkurrens mellan tillstånd och inmutningsrätt bör i analogi med vad som gäller en­ ligt gruvlagstiftningen föras hos kommerskollegium, över annat beslut av myndighet enligt kontinentalsockellagen bör klagan få föras hos Kungl. Maj :t i statsrådet. Bestämmelser i dessa delar föreslås i första och andra styckena av paragrafen. Beslut av tillsynsmyndighet bör gå i verkställig­ het omedelbart, om myndigheten inte förordnar annorlunda. Tillståndsbe- slut bör träda i kraft omedelbart, när det fattas av Kungl. Maj :t, och i annat fall efter besvärstidens utgång.

Yttrandena. Länsstyrelsen i Kristianstads län anför, att enligt allmänna förvaltningsrättsliga principer även tillståndsbeslut, som meddelats av an­ nan myndighet än Kungl. Maj :t, bör gå i verkställighet omedelbart, om myndigheten inte förordnar annorlunda.

Departementschefen. Även beslut som meddelats av annan myndighet än Kungl. Maj :t och som innefattar meddelande, återkallelse eller överlåtelse av tillstånd, bör lända till efterrättelse genast, om myndigheten inte förord­ nar annorlunda. Med hänsyn härtill bör viss jämkning ske i den av utred­ ningen föreslagna lydelsen av tredje stycket. I övrigt ansluter jag mig till utredningens förslag.

17 §.

Paragrafen innehåller bemyndigande för Kungl. Maj :t att utfärda till- lämpningsföreskrifter till lagen. I

I särskild tillämpningskungörelse torde som utredningen förordat få tas in bl. a. bestämmelser om tillstånd till sand-, grus- och stentäkt samt om undantag från lagens tillståndstvång i enlighet med vad som anförts i det föregående beträffande fiske efter sedentära arter, vetenskapliga undersök­ ningar, prospektering efter inmutningsbara mineral samt vissa andra un­ dersökningar som inte medför ingrepp i naturen av någon betydelse. Vidare kan om det anses lämpligt i kungörelsen meddelas generella föreskrifter för alla eller vissa slag av tillstånd.

Övergångsbestämmelser

Utredningen. Lagen bör träda i kraft den 1 juli 1966. Vid tillämpningen av den nya lagen måste hänsyn tas till sådana kon­ cessioner eller tillstånd som meddelats enligt äldre lag och som omfattas av stenkols- och uranlagarna. F. n. torde bara finnas en gällande koncession

79

som berör allmänt vattenområde i havet, nämligen en koncession som med­ delats enligt det numera upphävda 9 kap. i stenkolslagen och som avser undersökning av uranfyndigheter inom ett område i Västervikstrakten. Den konkurrenssituation som kan uppkomma om det skulle bli aktuellt att med­ dela tillstånd enligt kontinentalsockellagen beträffande område som omfattas av koncession enligt stenkolslagen eller uranlagen eller av undersöknings- tillstånd enligt sistnämnda lag kan lämpligen lösas efter samma grunder som föreslagits för beviljande av tillstånd enligt kontinentalsockellagen in­ om område som är inmutat enligt gruvlagen. Utredningen föreslår föreskrift härom. Vidare föreslår utredningen en övergångsbestämmelse av innehåll att upplåtelse från kronan av rätt till sand-, grus- och stentäkt inom allmänt vattenområde som skett före lagens ikraftträdande skall gälla utan hinder av nya lagen.

Departementschefen. Den av utredningen omnämnda koncessionen i Väs­ tervikstrakten har numera upphört, övergångsbestämmelser av det inne­ håll utredningen föreslagit torde ändå höra införas med tanke på att nya koncessioner kan tillkomma innan den nya lagen träder i kraft.

Som jag förut anfört förordar jag, att den nya lagen skall träda i stäl­ let för 1953 års lag om rätt till sand-, grus- och stentäkt inom allmänt vat­ tenområde i havet. Nämnda lag bör upphöra att gälla och ersättas med en ny lag som avser endast de större insjöar i vilka 1953 års lag är tillämplig. På upplåtelser av rätt till sand-, grus- eller stentäkt som skett före den 1 juli 1966 inom allmänt vattenområde i havet bör 1953 års lag fortfara att gälla. Med anledning härav torde särskilda övergångsbestämmelser böra in­ föras, både i anslutning till förevarande lag om kontinentalsockeln och vid den nya lagen om rätt till sand-, grus- och stentäkt.

Förslaget till lag om ändrad lydelse av 5 § gruvlagen den 3 juni 1938

(nr 314)

Utredningen. För det fall att inmutning enligt gruvlagen begärs på all­ mänt vattenområde i havet beträffande vilket tillstånd förut sökts eller meddelats enligt den föreslagna kontinentalsockellagen synes en lösning av konkurrensfrågan kunna vinnas genom ett tillägg i bestämmelserna om inmutningshinder i 5 § gruvlagen. Tillägget bör innehålla att även område för vilket tillstånd som nyss sagts sökts eller meddelats skall utgöra in­ mutningshinder, såvida begärd inmutning avser mineral som förekommer i sådant samband med ämne avsett i ansökningen eller tillståndet, att det ej kan tillgodogöras för sig. Därvid bör finnas samma möjlighet för Kungl. Maj :t att ge dispens som i fråga om undersökningstillstånd eller konces­ sion enligt uranlagen. Anledning att utnyttja dispensmöjligheten kan fin­ nas exempelvis i fall då ett undersökningstillstånd enligt kontinentalsockel-

Kungl. Maj:ts proposition nr 11 i år 1966

80

lagen avser vidsträckta havsområden och det kan antas att inmutning efter visst mineral inom ett begränsat område inte vållar några olägenheter för tillståndshavaren men denne ändå inte vill lämna sitt medgivande till in­ mutningen.

Speciella konkurrensbestämmelser för det fall att verksamhet enligt kon- tinentalsockellagen bedrivs av statlig myndighet utan tillstånd anser ut­ redningen inte vara nödvändiga. Statlig verksamhet på sockeln med direkt syfte på utvinning kan nämligen antas komma att bedrivas genom företag som måste utverka tillstånd i vanlig ordning.

Departementschefen. Jag biträder utredningens förslag.

Kungl. Maj.ts proposition nr lik år 1966

Förslaget till lag om ändring i lagen den 28 maj 1886 (nr 46) angående

stenkolsfyndigheter m. m.

Angående detta förslag får jag hänvisa till den allmänna motiveringen. Tvist om beloppet av royaltyavgift till staten bör som utredningen före­ slagit kunna avgöras genom skilj emannaförfarande enligt 19 § stenkols­ lagen.

Förslaget till lag om ändring i uranlagen den 2 december 1960 (nr 679)

Enligt vad jag anfört i den allmänna motiveringen bör den nya lagen er­ sätta uranlagen inom allmänt vattenområde. Bestämmelse härom bör tas in i uranlagen i en ny paragraf, betecknad 66 §. Vidare synes det erforder­ ligt med en övergångsbestämmelse avseende tillstånd eller koncession som beviljats före den nya lagens ikraftträdande.

Förslaget till lag om rätt till sand-, grus- och stentäkt inom vissa allmänna vattenområden

Enligt vad jag anfört i den allmänna motiveringen förordar jag, att den föreslagna lagen om kontinentalsockeln skall i fråga om allmänt vat­ tenområde i havet träda i stället för 1953 års lag om rätt till sand-, grus- och stentäkt inom allmänt vattenområde. Sistnämnda lag bör med hänsyn härtill upphöra att gälla och en ny lag utfärdas som avser endast allmänt vattenområde i Vänern, Vättern, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland.

Kungl. Mcij.ts proposition nr 114 år 1966

81

Departementschefens hemställan

I enlighet med vad som anförts i det föregående har inom justitiedeparte­ mentet upprättats förslag till

1) lag om kontinentalsockeln, 2) lag om ändrad lydelse av 5 § gruvlagen den 3 juni 1938 (nr 314), 3) lag om ändring i lagen den 28 maj 1886 (nr 46) angående stenkolsfyndigheter m. m.,

4) lag om ändring i uranlagen den 2 december 1960 (nr 679), 5) lag om rätt till sand-, grus- och stentäkt inom vissa allmänna vatten­ områden.

Föredraganden hemställer att lagrådets utlåtande över lagförslagen måtte för det i 87 § regeringsformen avsedda ändamålet inhämtas genom utdrag av protokollet.

Vad föredraganden sålunda med instämmande av statsrådets övriga ledamöter hemställt bifaller Hans Maj :t Konungen.

Ur protokollet:

Hans Rune Persson

82

Kungl. Maj. ts proposition nr 114 år 1966

Förslag

till

Lag om kontinentalsockeln

Härigenom förordnas som följer.

1

§•

Med kontinentalsockeln förstås i denna lag havsbottnen och dess under­ lag inom allmänt vattenområde samt inom det havsområde utanför Sveriges territorialgräns som Konungen bestämmer i enlighet med den i Geneve den 29 april 1958 dagtecknade konventionen om kontinentalsockeln.

Med kontinentalsockelns naturtillgångar avses i denna lag mineraliska och andra icke levande naturtillgångar på havsbottnen och i dess underlag samt sådana levande organismer som i det utvecklingsskede då de kunna bli föremål för fångst, äro antingen orörliga på havsbottnen eller därunder eller oförmögna till rörelse annat än i ständig beröring med havsbottnen eller dess underlag.

Inom allmänt vattenområde äger denna lag ej tillämpning på sådan un­ dersökning och bearbetning av inmutningsbara mineral som avses i gruv­ lagen den 3 juni 1938 (nr 314) och ej heller på fångst av sådana levande naturtillgångar som omfattas av svensk lagstiftning amgående fiske.

2

§•

Rätten att utforska kontinentalsockeln och utvinna dess naturtillgångar tillkommer staten.

3 §.

Konungen eller myndighet som Konungen bestämmer äger meddela till­ stånd för annan än staten att genom geofysiska mätningar, borrning eller på annat sätt utforska kontinentalsockeln samt att utvinna naturtillgångar från denna.

Tillstånd skall avse bestämt område och viss tid. Konungen äger föreskriva att visst slag av verksamhet som avses i första stycket får äga rum utan tillstånd. 4

4 §•

Vid tillstånd kunna fogas de föreskrifter som äro påkallade från allmän synpunkt, såsom föreskrifter om företagets ledning, sättet för arbetenas ut­ förande, för arbetena erforderliga anläggningar på kontinentalsockeln, karta över arbetena, provtagning, rapportering rörande verksamheten, använd­ ningen av produkterna och åtgärder till bevarande av fyndighet eller borr­ hål samt föreskrifter till förebyggande av vattenförorening eller till skydd för sjöfarten, fisket eller annat allmänt eller enskilt intresse.

83

När tillstånd meddelas, kan bestämmas i vilken omfattning undersökning eller utvinning skall ske för att den rätt som grundas på tillståndet skall äga bestånd.

Tillstånd kan även förbindas med villkor om statligt deltagande i verk­ samheten och om utgivande till staten av avgifter för tillståndet, beräknade i förhållande till mängden eller värdet av utvunna produkter eller på annat sätt, eller av andel av produkterna eller med annat liknande villkor.

5 §.

I samband med tillstånd kan avtalas att tvist angående tillämpning av annat villkor än sådant som avser tillståndets bestånd eller som vid över­ trädelse kan föranleda ansvar enligt denna lag skall hänskjutas till avgö­ rande av skiljemän.

Kungl. Maj. ts proposition nr 11b år 1966

6

§•

I samband med tillstånd kan föreskrivas på vilka villkor tillståndshava- ren äger frånträda tillståndet eller avstå från en del av det område detta om­ fattar.

Tillstånd får ej överlåtas utan medgivande av den som meddelat till­ ståndet.

Tillstånd kan återkallas av Konungen eller den myndighet som meddelat tillståndet, om föreskrift eller villkor som gäller för tillståndet åsidosättes eller om andra synnerliga skäl föreligga.

7 §•

Konungen eller myndighet som Konungen utser äger bestämma att till skydd för anläggning för utforskande av kontinentalsockeln eller utvinning av naturtillgångar från denna skall finnas en isäkerhetszon med en utsträck­ ning av högst 500 meter från anläggningens yttersida och meddela de före­ skrifter som fordras för att trygga zonen. I den mån annat ej följer av denna lag eller bestämmelse som med stöd av lagen meddelas av Konungen eller myndighet som Konungen utser får fartyg icke segla in i säkerhetszon utan medgivande av anläggningens ägare.

8 §•

Beviljas inmutning enligt gruvlagen på område, till vilket rätt föreligger på grund av tillstånd enligt 3 §, eller avser -sådant tillstånd inmutat om­ råde, får arbete för undersökning eller bearbetning, som verkställes på grund av först uppkommen rättighet, icke hindras på grund av rättighet som tillkommit senare. Uppstår tvist om hur de särskilda slagen av arbete skola bedrivas, skall bergmästaren, med iakttagande av föreskrift som en­ ligt 4 § har fogats vid tillståndet, bestämma hur arbetena skola ordnas för att innehavaren av äldre rättighet skall kunna driva sitt arbete ändamåls­ enligt och med minsta förfång för den senare rättsinnehavaren. 9

9 §•

Tillsyn över efterlevnaden av föreskrifter och villkor för tillstånd utövas av myndighet som Konungen bestämmer.

Innehavare av tillstånd iskall på anfordran lämna tillsynsmyndigheten de upplysningar och handlingar som fordras för tillsynens utövande. Tillsyns-

84

myndigheten äger meddela bestämmelse för >att trygga efterlevnaden av före­ skrift eller villkor som gäller för tillståndet.

Den som har att taga befattning med tillsyn äger tillträde till anläggning, fartyg eller luftfartyg, där verksamhet som omfattas av tillstånd bedrives, och får göra sig underrättad om förhållande av betydelse för tillämpningen av föreskrift eller villkor som gäller för tillståndet.

10

§.

Sveriges geologiska undersökning eller annan myndighet som Konungen bestämmer skall på begäran beredas tillfälle att följa tillståndshavarens arbete i geologiskt avseende och taga del av de geologiska resultaten av ar­ betet.

11

§■•

Inom anläggning och säkerhetszon som avses i denna lag och som äro be­ lägna utanför territorialgränsen tillämpas svensk lag med undantag av be­ stämmelserna i gruvlagen, lagen den 28 maj 1886 (nr 46) angående sten- kolsfyndigheter m. m., uranlagen den 2 december 1960 (nr 679), vattenla­ gen och lagstiftningen angående jakt och fiske. Därvid anses anläggningen och zonen belägna inom närmaste del av Sveriges sjöterritorium.

Produkter som frambringats utanför territorialgränsen anses utvunna i Sverige.

Kungl. Maj. ts proposition nr 114 år 1966

12

§.

Den som utan tillstånd vidtager sådan åtgärd för utforskande av kontinen­ talsockeln eller utvinning av naturtillgångar från denna som avses i denna lag och för vilken föreskrift enligt 3 § tredje stycket icke gäller dömes till böter eller fängelse i högst sex månader.

Till samma straff dömes den som erhållit tillstånd enligt 3 §, om han 1) bryter mot föreskrift som meddelats med stöd av 4 § första stycket, 2) underlåter att efterkomma vad tillsynsmyndighet fordrar eller före­ skriver med stöd av 9 § andra eller tredje stycket,

3) vid fullgörande av uppgiftsskyldighet som är förbunden med tillstån­ det eller som är föreskriven i eller som ålagts enligt 9 § andra stycket upp­ såtligen eller av grov oaktsamhet lämnar oriktig uppgift.

Den som överträder förbudet i 7 § att insegla i säkerhetszon eller före­ skrift som utfärdats för tryggande av sådan zon dömes till böter.

13 §.

Har innehavare av tillstånd underlåtit att ställa sig till efterrättelse före­ skrift som meddelats med stöd av 4 § första stycket eller vad som åligger honom enligt 10 § eller att efterkomma anfordran eller föreskrift som till­ synsmyndighet meddelat med stöd av 9 § andra eller tredje stycket, äger tillsynsmyndigheten vid vite ålägga honom att fullgöra sina skyldigheter.

Medför underlåtenheten uppenbar fara för allmänt intresse, äger tillsyns­ myndigheten förbjuda arbetets fortsatta bedrivande och låta genom polis­ myndighetens försorg vidtaga rättelse på tillståndshavarens bekostnad.

14 §.

Den som deltager eller deltagit i tillsyn över efterlevnaden av denna lag eller med stöd av lagen meddelade villkor eller föreskrifter eller som anlitats såsom biträde vid tillsynens utövande eller som på annat sätt tagit befait-

85

niing med ärende som avses, i lagen, får ej röja eller obehörigen nyttja yrkes­

hemlighet, som därigenom blivit känd för honom, och får ej heller, om

det ej kan anses påkallat i tjänstens intresse, yppa arbetsförfarande eller

affärsförhållande som han sålunda fått kännedom om. Bryter någon här­

emot, dömes till böter eller fängelse i högst ett år.

15 §.

Utlänning som utom riket begått brott som avses i 12 eller 14 §, dömes,

om han finns här, efter denna lag och vid svensk domstol', även om 2 kap.

2 eller 3 § brottsbalken ej är tillämplig.

Åtal för brott som avses i 12 § får väckas endast efter förordnande av

Konungen eller den Konungen bemyndigar.

Brott som sägs i 14 § får åtalas av åklagare endast efter angivelse av

målsägande.

16 §.

Talan mot bergmästares beslut enligt 8 § föres hos kommerskolllegium

genom besvär.

Mot annat beslut av myndighet enligt denna lag föres talan genom besvär

hos Konungen.

Beslut som avses i andra stycket länder till efterrättelse utan hinder av

förd talan, om ej annorlunda förordnas.

17 §.

Närmare föreskrifter för tillämpningen av denna lag meddelas av

Konungen.

Kungl. Maj. ts proposition nr 114 år 1966

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1966.

Lagen äger ej tillämpning på upplåtelse från kronan av rätt till sand-,

grus- eller stentäkt inom allmänt vattenområde som skett dessförinnan.

Avser tillstånd enligt denna lag område som omfattas av koncession en­

ligt lagen angående stenkolsfyndigheter m. m. eller uranlagen eller av un-

dersökningstiillstånd enligt sistnämnda lag, äga bestämmelserna i 8 § för

det fall att tillstånd avser område som är inmutat enligt gruvlagen mot­

svarande tillämpning.

86

Kungl. Maj.ts proposition nr 1H år 1966

Förslag

till

Lag om ändrad lydelse av 5 § gruvlagen den 3 juni 1938 (nr 314)

Härigenom förordnas, att 5 § gruvlagen den 3 juni 19381 skall erhålla ändrad lydelse på sätt nedan angives.

(Nuvarande lydelse)

5

Inmutningspunkten må icke vara belägen å, ej heller inmutat område omfatta:

1) område å------- —-------------------9) område, varå koncession förut meddelats för eftersökande och be­ arbetande av stenkol, såvida begärd inmutning avser mineral som ingår i stenkolen och ej kan utvinnas utan stenkolens förbränning, eller av alunskiffer, såvida begärd inmut­ ning avser mineral som förekommer i sådant samband med skiffern att det ej kan tillgodogöras för sig eller utan skada för skifferfyndigheten, ävensom område, varå undersök- ningstillstånd eller koncession enligt uranlagen sökts eller meddelats, så­ vida begärd inmutning avser mine­ ral som förekommer i sådant sam­ band med ämne avsett i nämnda lag, att det ej kan tillgodogöras för sig; dock att hinder mot inmutning ej föreligger om, såvitt angår konces­ sion å stenkol eller alunskiffer, kon- cessionsimnehavarem lämnat medgi­ vande därtill eller, då fråga är om undersökningstillstånd eller konces­ sion enligt uranlagen, sökanden eller innehavaren av undersökningstill­ stånd eller koncession lämnat med­ givande till inmutningen eller Ko­ nungen medgivit undantag från vad nu stadgats.

(Föreslagen lydelse)

§•

Inmutningspunkten må icke vara belägen å, ej heller inmutat område omfatta: — för utvidgningen;

9) område, varå koncession förut meddelats för eftersökande och be­ arbetande av stenkol, såvida begärd inmutning avser mineral som ingår i stenkolen och ej kan utvinnas utan stenkolens förbränning, eller av alun­ skiffer, såvida begärd inmutning av­ ser mineral som förekommer i så­ dant samband med skiffern att det ej kan tillgodogöras för sig eller utan skada för skifferfyndigheten, ävensom område, varå undersök­ ningstillstånd eller koncession enligt uranlagen eller tillstånd enligt la­ gen om kontinentalsockeln sökts eller meddelats, såvida begärd in­ mutning avser mineral som före­ kommer i sådant samband med äm­ ne avsett i uranlagen eller i ansök­ ningen eller tillståndet enligt lagen om kontinentalsockeln, att det ej kan tillgodogöras för sig; dock att hinder mot inmutning ej föreligger om, såvitt angår koncession å sten­ kol eller alunskiffer, koncessionsin- nehavaren lämnat medgivande där­ till eller, då fråga är om undersök­ ningstillstånd eller koncession en­ ligt uranlagen eller tillstånd enligt lagen om kontinentalsockeln, sökan­ den eller innehavaren av tillstånd eller koncession lämnat medgivande

1 Senaste lydelse av 5 § se SFS 1963:626.

87

(Nuvarande lydelse) (Föreslagen lydelse)

till inmutningen eller Konungen medgivit undantag från vad nu stad­ gats.

Kungl. Maj.ts proposition nr 114 år 1966

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1966.

Förslag

till

Lag om ändring i lagen den 28 maj 1886 (nr 46) angående

stenkolsfyndigheter m. m.

Härigenom förordnas, dels att 50 § 1 mom. samt 51, 52 och 57 §§ lagen den 28 maj 1886 angående stenkolsfyndigheter m. m.1 skola erhålla änd­ rad lydelse på sätt nedan angives, dels att i sagda lag skall införas en ny paragraf, betecknad 48 a §, av nedan angivna innehåll.

(Nuvarande lydelse) (Föreslagen lydelse)

48 a

50

1 mom. Vad i 2—4, 7—25, 32—40, 42—44 och 48 §§ är stadgat angåen­ de stenkolsfyndigheter skall, med de avvikelser som föranledas av be­ stämmelserna i detta kap., äga mot­ svarande tillämpning i fråga om salt- fyndigheter; därvid skall vad i 21 § andra stycket stadgas gälla även i fall då koncession upphört av annan anledning än där sägs.

Är fråga-------------------- -----------------

Denna lag äger icke tillämpning inom område, där lagen den 1966 (nr ) om kontinentalsockeln är tillämplig.

§•

1 mom. Vad i 2—4, 7—25, 32— 40, 42—44, 48 och 48 a §§ är stad­ gat angående stenkolsfyndigheter skall, med de avvikelser som föran­ ledas av bestämmelserna i detta kap., äga motsvarande tillämpning i fråga om saltfyndigheter; därvid skall vad i 21 § andra stycket stadgas gälla även i fall då koncession upphört av annan anledning än där sägs. -----till bergmästaren.

51 §.

Rättighet att för utvinnande av olja eller gas genom borrning efter­ söka och bearbeta olje- eller gasfyn­ dighet är beroende på koncession, som meddelas av Konungen. Kon­ cession må begränsas till att avse al­ lenast undersökning av fyndighet

Rättighet att för utvinnande av olja eller gas genom borrning efter­ söka och bearbeta olje- eller gasfyn­ dighet är beroende på koncession, som meddelas av Konungen. Konces­ sion må begränsas till att gälla un­ der viss tid, som angives i konces-

1 Senaste lydelse, sejbeträffande 50 § 1 mom., 51 § och 52 § SFS 1963:625 samt beträf­ fande 57 § SFS 1947:160.

88

Kungl. Maj.ts proposition nr lik år 1966

(Nuvarande lydelse)

och, i samband med dylik begräns­ ning, till att gälla under viss tid, som angives i koncessionen.

Den som

52 §.

Vad i 2—4, 7—25, 32—40, 42—44 och 48 §§ är stadgat angående sten­ kolsfyndigheter skall, med de avvi­ kelser som föranledas av bestäm­ melserna i detta kap., äga motsva­ rande tillämpning i fråga om olje- och gasfyndigheter; därvid skall vad i 21 § andra stycket stadgas gälla även i fall då koncession upphört av annan anledning än där sägs.

Bestämmelserna i

57 §.

Vad i 2—5, 7—9, 11—21, 32—40, 42—44 och 48 §§ är stadgat angåen­ de stenkolsfyndigheter skall, med de avvikelser som föranledas av bestäm­ melserna i detta kap., äga motsva­ rande tillämpning i fråga om alun- skifferfyndigheter.

Konungen äge-----------------------------I fall------- —--------------------------------

(Föreslagen lydelse)

sionen, och till att avse allenast un­ dersökning av fyndighet.

koncessionen gäller.

Vid meddelande av koncession av­ seende bearbetning äger Konungen bestämma att innehavaren skall till staten erlägga årlig avgift beräknad efter mängden eller värdet av utvun­ nen olja eller gas. Uppstår tvist om beloppet av sådan avgift, skall vad i 19 § är stadgat för där avsett fall äga motsvarande tillämpning.

Vad i 2—4, 7—25, 32—40, 42—44, 48 och 48 a §§ är stadgat angående stenkolsfyndigheter skall, med de av­ vikelser som föranledas av bestäm­ melserna i detta kap., äga motsva­ rande tillämpning i fråga om olje- och gasfyndigheter; därvid skall vad i 21 § andra stycket stadgas gälla även i fall då koncession upphört av annan anledning än där sägs.

och gasfyndigheter.

Vad i 2—5, 7—9, 11—21, 32—40, 42—44, 48 och 48 a §§ är stadgat an­ gående stenkolsfyndigheter skall, med de avvikelser som föranledas av bestämmelserna i detta kap., äga motsvarande tillämpning i fråga om alunskifferfyndigheter. - äga tillämpning. — 60 § sägs.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1966. Beträffande koncession som beviljats före den nya lagens ikraftträdan­ de och avser allmänt vattenområde i havet gälla äldre bestämmelser.

Kungl. Maj.ts proposition nr 114 år 1966

89

Förslag

till

Lag

om ändring i uranlagen den 2 december 1960 (nr 679)

Härigenom förordnas, att i uranlagen den 2 december 1960 skall införas

en ny paragraf, betecknad 66 §, av nedan angivna innehåll.

(Nuvarande lydelse)

(Föreslagen lydelse)

66

§•

Denna lag äger icke tillämpning

inom område, dår lagen den

1966 (nr ) om kontinentalsockeln

är tillämplig.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1966.

Beträffande undersökningstillstånd och koncession som beviljats före den

nya lagens ikraftträdande och avser allmänt vattenområde i havet galla aLdre

bestämmelser.

Förslag

till

Lag

om rätt till sand-, grus- och stentäkt inom vissa allmänna vattenområden

Härigenom förordnas som följer.

Rätten till sand-, grus- och stentäkt inom allmänt vattenområde i Vänern,

Vättern, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland tillkommer staten,

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1966, då lagen den 5 juni 1953 (nr 379)

om rätt till sand-, grus- och stentäkt inom allmänt vattenområde upphör

fråga om upplåtelse från kronan av rätt till sand-,

grus-

eller stentäkt

inom allmänt vattenområde i havet som skett före den 1 jula 1966 aga de

äldre bestämmelserna tillämpning.

90

Kungl. Maj. ts proposition nr lli år 1966

Kontinentalsockelutredningens förslag till

Lag om kontinentalsockeln

Härigenom förordnas som följer.

1 §-

Med kontinentalsockeln förstas i denna lag havsbottnen och dennas un­ derlag inom allmänt vattenområde samt i det utanför Sveriges territorial­ gräns belägna område under vatten, över vilket Sverige enligt den i Geneve den 29 april 1958 dagtecknade konventionen om kontinentalsockeln utövar suveräna rättigheter, såvitt avser utforskande av bottnen och underlaget samt utvinning av naturtillgångar därstädes.

Med kontinentalsockelns naturtillgångar avses i denna lag mineraliska och andra icke levande tillgångar på havsbottnen och i dennas underlag samt sådana levande organismer, vilka på det stadium, där de kunna bli föremål för fångst, äro antingen orörliga på havsbottnen eller därunder eller oförmögna till rörelse annat än i ständig fysisk beröring med havs­ bottnen eller dennas underlag.

Inom allmänt vattenområde äger denna lag ej tillämpning på sådan un­ dersökning och bearbetning av inmutningsbara mineral som avses i gruv­ lagen och ej heller på fångst av sådana levande naturtillgångar som omfat­ tas av svensk lagstiftning angående fiske.

2

§•

Rätten att utforska kontinentalsockeln och utvinna dess naturtillgångar tillkommer staten.

3 §•

Konungen eller myndighet som Konungen bestämmer äger meddela till­ stånd för annan att genom geofysiska mätningar, borrning eller på annat sätt utforska kontinentalsockeln samt att utvinna dess naturtillgångar.

Tillstånd skall avse bestämt område och meddelas för viss tid. Konungen må föreskriva att visst slag av verksamhet som avses i första stycket må företagas utan tillstånd.

4 §•

Vid tillstånd må fogas de föreskrifter som finnas påkallade ur allmän synpunkt, såsom angående företagets ledning, för arbetena erforderliga an­ läggningar på kontinentalsockeln, upprättande av karta över arbetena, prov­ tagning, rapportering rörande verksamheten, användningen av produktio­ nen samt åtgärder till bevarande av fyndighet eller borrhål, förebyggande av vattenförorening eller skydd för sjöfarten, fisket och andra allmänna eller enskilda intressen.

91

När tillstånd meddelas, må bestämmas i vilken omfattning undersökning eller utvinning skall ske för att den rätt som grundas på tillståndet skall äga bestånd.

Med tillstånd må tillika förbindas villkor om statligt deltagande i före­ taget och om utgivande till staten av avgifter för tillståndet eller på ut­ vinningen eller av andel av produktionen eller annat dylikt villkor.

5 §•

I tillstånd må föreskrivas att tvist om beräkningen av avgift eller andel, som skall utgivas till staten på grund av villkor som avses i 4 § tredje styc­ ket, skall hänskjutas till avgörande av skiljemän.

6

§•

Tillstånd må återkallas av Konungen eller den myndighet som meddelat tillståndet, om föreskrifter eller villkor som gälla för tillståndet åsidosättas eller om eljest synnerliga skäl äro därtill.

I samband med tillstånd må föreskrivas på vilka villkor tillståndshava- ren äger frånträda tillståndet eller avstå från en del av det område detta omfattar.

Tillstånd må ej överlåtas utan medgivande av Konungen eller den myn­ dighet som meddelat tillståndet.

Kungl. Maj. ts proposition nr 114 år 1966

7 §•

Konungen eller myndighet som Konungen utser äger bestämma att till skydd för anläggning för utforskande av kontinentalsockeln eller utvin­ ning av dess naturtillgångar skall finnas en säkerhetszon med en utsträck­ ning av högst 500 meter, räknat från varje punkt på anläggningens ytter­ sida, samt meddela de föreskrifter som erfordras för att trygga zonen. I den mån annat ej följer av denna lag eller bestämmelse som med stöd av lagen meddelas av Konungen eller myndighet som Konungen utser må far­ tyg icke insegla i säkerhetszon utan medgivande av anläggningens ägare.

8

§•

Beviljas inmutning enligt gruvlagen på område, till vilket rätt föreligger på grund av tillstånd enligt 3 §, eller meddelas sådant tillstånd på inmutat område, må arbete för undersökning och bearbetning, som verkställes på grund av först uppkommen rättighet, icke hindras på grund av rättighet som tillkommit senare. Uppstår tvist om sättet för drivande av de särskilda slagen av arbete, skall bergmästaren, med iakttagande av vad som jämlikt. 4 § föreskrivits i tillståndet, bestämma hur arbetena skola ordnas, så att innehavaren av äldre rättighet kan ändamålsenligt driva sitt arbete med minsta förfång för den senare rättsinnehavaren.

9 §•

Tillsyn över efterlevnaden av föreskrifter och villkor för tillstånd utövas av myndighet som Konungen bestämmer.

Tillsynsmyndighet äger att från innehavare av tillstånd erhålla de upp­ lysningar och handlingar som erfordras för tillsynens utövande. Tillsyns­ myndighet må meddela de bestämmelser som finnas erforderliga för att trygga efterlevnaden av föreskrifter och villkor för tillståndet.

Den som har att taga befattning med tillsyn skall äga tillträde till an- , läggning, fartyg eller luftfartyg varå verksamhet som omfattas av tillstånd

92

bedrives samt äga rätt att göra sig underrättad om förhållande av betydelse för tillämpningen av de föreskrifter och villkor som gälla för tillståndet.

10 §.

Sveriges geologiska undersökning eller annan myndighet som Konungen bestämmer skall på begäran beredas tillfälle att följa tillståndshavarens arbete och taga del av de geologiska resultaten av detsamma.

Kungl. Maj.ts proposition nr tik år 1966

11

§•

Beträffande anläggning för utforskande av kontinentalsockeln och ut­ vinning av dess naturtillgångar, vilken inrättats utanför territorialgränsen, och förhållanden på anläggningen samt inom säkerhetszon däromkring skall svensk lag, med undantag av bestämmelserna i vattenlagen, gruvlagen, lagen angående stenkolsfyndigheter m. m. och uranlagen, äga tillämpning såsom om anläggningen och zonen vore belägna inom närmaste del av Sve­ riges sjöterritorium. Vattenområdet inom säkerhetszon skall icke på grund av vad nu sagts anses som allmänt.

Produkter som frambringats på kontinentalsockeln utanför territorial­ gränsen skola anses utvunna i Sverige.

12

§.

Den som utan tillstånd, när sådant erfordras, utforskar kontinentalsoc­ keln eller utvinner dess naturtillgångar eller inrättar anläggning på sockeln för utforskande av denna eller utvinning av dess naturtillgångar dömes till böter eller fängelse i högst sex månader.

Till samma straff dömes, om den som erhållit tillstånd enligt 3 § 1) bryter mot föreskrift som meddelats med stöd av 4 § första stycket, 2) underlåter att efterkomma vad tillsynsmyndighet fordrar eller före­ skriver med stöd av 9 § andra eller tredje stycket,

3) vid fullgörande av uppgiftsskyldighet som är förbunden med tillstån­ det eller i fall som avses i 9 § andra stycket uppsåtligen eller av grov oakt­ samhet lämnar oriktig uppgift.

överträder någon förbudet i 7 § att insegla i säkerhetszon eller föreskrif­ ter som utfärdats för tryggande av sådan zon, dömes till böter.

13 §.

Har innehavare av tillstånd underlåtit att ställa sig till eftei rättelse före­ skrifter som avses i 4 § första stycket eller vad som åligger honom enligt 10 § eller att efterkomma anfordran eller föreskrift som tillsynsmyndighet meddelat med stöd av 9 § andra elelr tredje stycket, äger tillsynsmyndig­ heten vid vite ålägga honom att fullgöra sina skyldigheter.

Medför underlåtenheten uppenbar fara för allmänna intressen, ager till­ synsmyndigheten förbjuda arbetets fortsatta bedrivande ävensom låta ge­ nom polismyndighetens försorg vidtaga rättelse på tillståndshavarens be­ kostnad.

14 §.

Den som har eller haft att utöva tillsyn över efterlevnaden av denna lag eller med stöd av lagen meddelade villkor eller föreskrifter eller som anlitats som biträde vid tillsynsverksamhetens utövande eller som eljest hatt att taga befattning med ärende som avses i lagen, må ej röja eller obehorigen nyttja yrkeshemlighet, som därigenom blivit känd for honom, och ej heller, om det ej kan anses påkallat i tjänstens intresse, yppa arbetsförfarande

93

eller affärsförhållande, vilket sålunda blivit honom kunnigt. Bryter någon häremot, dömes till böter eller fängelse i högst ett år.

15 §.

Begår någon brott som avses i 12 eller 14 § utom riket, dömes vid svensk domstol.

Åtal för brott som avses i 12 § må ej väckas utan att förordnande därom meddelats av Konungen eller den Konungen bemyndigat därtill.

Brott som sägs i 14 § må åtalas av åklagare allenast efter angivelse av målsägande.

16 §.

Talan mot bergmästares beslut enligt 8 § föres genom besvär hos kom­ merskollegium.

Mot annat beslut av myndighet enligt denna lag föres talan genom be­ svär hos Konungen.

Beslut av tillsynsmyndighet skall lända till efterrättelse utan hinder av förd talan, om ej annorlunda förordnas.

17 §.

Konungen meddelar de föreskrifter som finnas erforderliga för tillämp­ ningen av denna lag.

Kungl. Maj. ts proposition nr lli år 1966

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1966. Meddelas enligt denna lag tillstånd på allmänt vattenområde som om­ fattas av koncession enligt lagen angående stenkolsfyndigheter m. m. eller uranlagen eller av undersökningstillstånd enligt sistnämnda lag, skall vad i 8 § stadgas för det fall att tillstånd meddelas på område som är inmutat enligt gruvlagen äga motsvarande tillämpning.

Upplåtelse från kronan av rätt till sand-, grus- och stentäkt inom allmänt vattenområde som skett före den 1 juli 1966 skall gälla utan hinder av nya lagen.

94

Kungl. Maj. ts proposition nr 1H år 1966

Convention on the Continental Shelf

The States Parties to this Con­ vention

Have agreed as follows:

Article 1

För the purpose of these articles, the term “Continental shelf” is used as referring (a) to the seabed and subsoil of the submarine areas ad- j acent to the coast but outside the area of the territorial sea, to a depth of 200 metres or, beyond that limit, to where the depth of the super jacent waters admits of the exploitation of the natural re- sources of the said areas; (b) to the seabed and subsoil of similar sub­ marine areas adj acent to the coasts of islands.

Artide 2

1. The Coastal State exercises over the Continental shelf sovereign rights for the purpose of exploring it and exploiting its natural resour- ces.

2. The rights referred to in para- graph 1 of this article are exclusive in the sense that if the coastal State does not explore the Continental shelf or exploit its natural resour- ces, no one may undertake these ac- tivities, or make a claim to the Con­ tinental shelf, without the express consent of the coastal State.

3. The rights of the coastal State over the Continental shelf do not depend on occupation, effective or notional, or on any express procla- mation.

4. The natural resources referred to in these articles consist of the mineral and other non-living resour-

Convention sur

le Plateau Continental

Les Etats parties å la présente Convention

Sont convenus des dispositions suivantes :

Artide premier

Aux fins des presents articles, 1’expression « plateau Continental » est utilisée pour désigner : a) le lit de la mer et le sous-sol des régions sous-marines adjacentes aux cötes, mais situées en dehors de la mer territoriale, jusqu’å une prof ondeur de 200 métres ou, au-delå de cette limite, jusqu’au point ou la prof on­ deur des eaux surjacentes permet 1’exploitation des ressources natu- relles desdites régions ; b) le lit de la mer et le sous-sol des régions sous-marines analogues qui sont adjacentes aux cötes des iles.

Artide 2

1. L’Etat riverain excerce des droits souverains sur le plateau Continental aux fins de 1’exploration de celui-ci et de 1’exploitation de ses ressources naturelles.

2. Les droits visés au paragraphe 1 du présent article sont exclusifs en ce sens que, si l’Etat riverain n’explore pas le plateau Continen­ tal ou n’exploite pas ses ressources naturelles, nul ne peut entreprendre de telles activités ni revendiquer de droits sur le plateau Continental sans le consentement exprés de 1’Etat riverain.

3. Les droits de 1’Etat riverain sur le plateau Continental sont indépen- dants de 1’occupation effective ou fictive aussi bien que de toute pro- clamation expresse.

4. Les ressources naturelles visées dans les présents articles compren- nent les ressources minérales et au-

95

(Översättning)

Kungl. Maj. ts proposition nr lli år 1966

Konvention om kontinentalsockeln

De stater som biträda denna kon­ vention

Ha överenskommit som följer:

Artikel 1

I förevarande artiklar förstås med uttrycket kontinentalsockeln a) havsbottnen och dennas underlag i de områden under vatten, vilka gränsa till kusterna men äro be­ lägna utanför territorialvattnet in­ till ett djup av 200 meter, eller, där­ utanför, belägna på sådant vatten­ djup, som medgiver tillgodogörande av naturtillgångar i sagda områ­ den; b) havsbottnen och dennas un­ derlag i de områden under vatten, vilka på motsvarande sätt gränsa till öar.

Artikel 2

1. Strandstaten utövar suveräna rättigheter över kontinentalsockeln för dennas utforskande och tillgo­ dogörandet av dess naturtillgångar.

2. De i stycket 1. av denna artikel avsedda rättigheterna tillkomma ute­ slutande strandstaten i den mening­ en att, därest denna ej utforskar kontinentalsockeln eller tillgodogör sig dess naturtillgångar, icke heller annan äger utöva sådan verksamhet eller göra gällande rättigheter till kontinentalsockeln utan strandsta­ tens uttryckliga medgivande.

3. Strandstatens rättigheter av­ seende kontinentalsockeln äro obe­ roende av effektivt eller symboliskt besittningstagande och av varje ut­ trycklig förklaring.

4. De naturtillgångar vilka avses i dessa artiklar omfatta mineraliska och andra icke levande tillgångar

96

Kung!. Maj. ts proposition nr 11 i år 1966

ees of the seabed and subsoil to- gether with living organisms be- longing to sedentary species, that is to say, organisms which, åt the har- vestable stage, either are immobile on or under the seabed or are unable to move except in constant physical contact with the seabed or the sub­ soil.

Article 3

The rights of the Coastal State over the Continental shelf do not affeet the legal status of the super- jacent waters as high seas, or that of the airspace above those waters.

Artide 4

Subject to its right to take rea- sonable measures for the exploration of the Continental shelf and the ex- ploitation of its natural resources, the coastal State may not impede the laying or maintenance of sub- marine cables or pipe lines on the Continental shelf.

Artide 5

1. The exploration of the Conti­ nental shelf and the exploitation of its natural resources must not re- sult in any unjustifiable interfer- ence with navigation, fishing or the conservation of the living resources of the sea, nor result in any inter- ference with fundamental oceano- graphic or other scientific research carried out with the intention of open publication.

2. Subject to the provisions of para- graphs 1 and 6 of this article, the Coastal State is entitled to construct and maintain or operate on the Con­ tinental shelf installations and other devices necessary for its explora­ tion and the exploitation of its nat­ ural resources, and to establish

tres ressources non vivantes du lit de la mer et du sous-sol, ainsi que les organismes vivants qui appar- tiennent aux espéces sédentaires, c’est-å-dire les organismes qui, au stade oii ils peuvent étre péchés, sont soit immobiles sur le lit de la mer ou au-dessous de ce lit, soit inca- pables de se déplacer si ce n’est en restant constamment en contact phy- sique avec le lit de la mer ou le sous- sol.

Artide 3

Les droits de l’Etat riverain sur le plateau Continental ne portent pas atteinte au régime des eaux surja- centes en tant que haute mer, ni å celui de 1’espace aérien situé au- dessus de ees eaux.

Artide 4

L’Etat riverain ne peut entraver la pose ou 1’entretien de cåbles ou de pipe-lines sous-marins sur le pla­ teau Continental, réserve faite de son droit de prendre des mesures raison- nables pour l’exploration du plateau Continental et 1’exploitation de ses ressources naturelles.

Artide 5

1. L’exploration du plateau Conti­ nental et 1’exploitation de ses res­ sources naturelles ne doivent pas avoir pour ef fet de géner d’une ma- niére injustifiable la navigation, la péche ou la conservation des res­ sources biologiques de la mer, ni de géner les recherches océanographi- ques fondamentales ou les autres recherches scientifiques effectuées avec l’intention d’en publier les ré- sultats.

2. Sous réserve des dispositions des paragraphes 1 et 6 du présent article, l’Etat riverain a le droit de construire et d’entretenir ou de faire fonetionner sur le plateau Continen­ tal les installations et autres dispo- sitifs nécessaires pour 1’exploration de celui-ci et 1’exploitation de ses

97

på havsbottnen och i dennas un­ derlag samt de levande organismer, vilka tillhöra sedentära arter, dvs. organismer, vilka, på det stadium där de kunna bli föremål för fångst, äro antingen orörliga på havsbottnen eller därunder, eller äro oförmögna till rörelse, annat än i ständig fysisk beröring med havsbottnen eller dennas underlag.

Kungl. Maj. ts proposition nr 1H år 1966

Artikel 3

Strandstatens rättigheter avseen­ de kontinentalsockeln inverka ej på de rättsregler som gälla för det över­ liggande vattnet såsom fritt hav el­ ler för luftrummet däröver.

Artikel 4

Strandstaten äger ej hindra ut­ läggandet eller underhållet av kab­ lar eller rörledningar under vattnet på kontinentalsockeln i vidare mån än som följer av dess rätt att vid­ taga skäliga åtgärder för utforskan­ det av sockeln samt tillgodogörandet av dennas naturtillgångar.

Artikel 5

1. Utforskandet av kontinental­ sockeln och tillgodogörandet av dess naturtillgångar må ej på ett oberät­ tigat sätt lända till intrång i sjöfar­ ten, i fisket eller i bevarandet av havets biologiska tillgångar och må ej heller lända till intrång i den oceanografiska grundforskningen eller annan vetenskaplig forskning, vars resultat äro avsedda att offent­ liggöras.

2. Med de inskränkningar som följa av styckena 1 och 6 av denna artikel äger strandstaten rätt att på kontinentalsockeln uppföra och un­ derhålla eller driva de anläggningar och andra inrättningar, vilka äro erforderliga för utforskandet av sockeln och tillgodogörandet av dess

98

Kungl. Maj. ts proposition nr 114 år 1966

safety zones around such installa­ tions and devices and to take in those zones measures necessary för their protection.

3. The safety zones referred to in paragraph 2 of this article may ex- tend to a distance of 500 metres around the installations and other devices which have been erected, measured from each point of their outer edge. Ships of all nationali- ties must respect these safety zones.

4. Such installations and devices, though under the jurisdiction of the Coastal State, do not possess the status of islands. They have no ter­ ritorial sea of their own, and their presence does not affect the delimi­ tation of the territorial sea of the coastal State.

5. Due notice must be given of the construction of any such in­ stallations, and permanent means for giving warning of their pres­ ence must be maintained. Any in­ stallations which are abandoned or disused must be entirely removed.

6. Neither the installations or de­ vices, nor the safety zones around them, may be established where in- terference may be caused to the use of recognized sea lanes essential to international navigation.

7. The coastal State is obliged to undertake, in the safety zones, all appropriate measures for the pro­ tection of the living resources of the sea from harmful agents.

8. The consent of the coastal State shall be obtained in respect of any research concerning the Continental shelf and undertaken there. Never- theless the coastal State shall not normally withhold its consent if the request is submitted by a quali- fied institution with a view to pure-

ressources naturelles, et d’établir des zones de sécurité autour de ees installations ou dispositifs et de prendre dans ees zones les mesures nécessaires å leur protection.

3. Les zones de sécurité visées au paragraphe 2 du présent article peu- vent s’étendre å une distance du 500 metres autour des installations ou autres dispositifs qui ont été amé- nagés, mesurée å partir de chaque point de leur bord extérieur. Les na- vires de toutes nationalités sont te­ llus de respeeter ees zones de sécu­ rité.

4. Ces installations ou dispositifs, tout en étant soumis å la juridiction de l’Etat riverain, n’ont pas le sta­ tus d’iles. Ils n’ont pas de mer terri- toriale qui leur soit propre, et leur présence n’influe pas sur la délimita- tion de la mer territoriale de l’Etat riverain.

5. Avis doit étre dument donné de la construction de ces installations, et 1’entretien des moyens perma­ nents de signalisation nécessaires doit étre assuré. Toutes les installa­ tions abandonnées ou ne servant plus doivent étre complétement enle- vées.

6. Ni les installations ou disposi­ tifs, ni les zones de sécurité établies autour de ceux-ci ne doivent étre situés dans des parages oii ils peu- vent géner 1’utilisation des routes maritimes réguliéres indispensables ä la navigation internationale.

7. L’Etat riverain est tenu de prendre dans les zones de sécurité toutes les mesures propres å proté- ger les ressources biologiques de la mer contre les agents nuisibles.

8. Le consentement de l’Etat rive­ rain doit étre obtenu pour toutes recherches touchant le plateau Con­ tinental entreprises sur place. Tou- tefois, l’Etat riverain ne refusera normalement pas son consentement lorsque la demande sera présentée par une institution qualifiée, en vue

Kungl. Maj. ts proposition nr 11b år 1!166

99

naturtillgångar, samt att upprätta säkerhetszoner omkring sagda an­ läggningar eller inrättningar och i dessa zoner vidtaga erforderliga åt­ gärder till deras skydd.

3. De säkerhetszoner, vilka avses i stycket 2 av denna artikel må ha en utsträckning av 500 meter, räk­ nat från varje punkt på yttersidan av de anläggningar eller andra in­ rättningar som uppförts. Fartyg av varje nationalitet ha att respektera sådana säkerhetszoner.

4. Här avsedda anläggningar och inrättningar äro väl underkastade strandstatens jurisdiktion men äro ej att betrakta som öar. De ha inget eget territorialvatten och deras före­ komst inverkar ej på avgränsningen av strandstatens territorialvatten.

5. Inrättandet av här avsedda anläggningar skall vederbörligen kungöras varjämte permanenta an­ ordningar utvisande deras läge sko­ la vidmakthållas. Varje anläggning, vilken nedlagts eller ej längre bru­ kas, skall helt avlägsnas.

6. Varken anläggningar, inrätt­ ningar eller omkring sådana upp­ rättade säkerhetszoner må vara be­ lägna i farvatten, där de kunna lända till intrång i nyttjandet av så­ dana allmänna farleder, som äro oumbärliga för den internationella sjöfarten.

7. Strandstaten åligger att inom säkerhetszon vidtaga alla lämpliga åtgärder för att skydda havets bio­ logiska tillgångar mot skadliga äm­ nen.

8. Strandstatens medgivande skall inhämtas till alla undersökningar berörande kontinentalsockeln som äro avsedda att bedrivas på platsen. Dock bör strandstaten i regel icke vägra sitt medgivande, då ansökan göres av en kvalificerad institution och åsyftar uteslutande vetenskapli-

100

Kungl. Maj. ts proposition nr 114 år 1966

ly scientific research into the physi-

cal or biological characteristics of

the Continental shelf, subject to the

proviso that the Coastal State shall

have the right, if it so desires, to

participate or to be represented in

the research, and that in any event

the results shall be published.

Article 6

1. Where the same Continental

shelf is adjacent to the territories

of two or more States whose coasts

are opposite each other, the bound-

ary of the Continental shelf apper-

taining to such States shall be deter-

mined by agreement between them.

In the absence of agreement, and

unless another boundary line is jus-

tified by special circumstances, the

boundary is the median line, every

point of which is equidistant from

the nearest points of the baselines

from which the breadth of the ter­

ritorial sea of each State is meas-

ured.

2. Where the same Continental

shelf is adjacent to the territories

of two adjacent States, the bounda­

ry of the Continental shelf shall be

determined by agreement between

them. In the absence of agreement,

and unless another boundary line

is justified by special circumstan­

ces, the boundary shall be determi­

ned by application of the principle

of equidistance from the nearest

points of the baselines from which

the breadth of the territorial sea of

each State is measured.

3. In delimiting the boundaries of

the Continental shelf, any lines

which are drawn in accordance with

the principles set out in paragraphs

1 and 2 of this article should be de-

fined with reference to charts and

geographical features as they exist

åt a particular date, and reference

should be made to fixed permanent

identifiable points on the land.

de recherches de nature purement

scientifique concernant les caracté-

ristiques physiques ou biologiques

du plateau Continental, å condition

que l’Etat riverain puisse, s’il le sou-

haite, participer å ees recherches ou

s’y faire représenter, et qu’en tout

cas les résultats en soient publiés.

Artide 6

1. Dans le cas ou un méme pla­

teau Continental est adjacent aux

territoires de deux ou plusieurs

Etats dont les cötes se font face, la

délimitation du plateau Continental

entre ees Etats est déterminée par

accord entre ees Etats. A défaut

d’accord, et å moins que des cir-

constances spéciales ne justifient

une autre délimitation, celle-ci est

constituée par la ligne médiane dont

tous les points sont équidistants des

points les plus proches des lignes

de base å partir desquelles est me-

surée la largeur de la mer territo-

riale de chacun de ees Etats.

2. Dans le cas ou un méme plateau

Continental est adjacent aux terri­

toires de deux Etats limitrophes, la

délimitation du plateau Continen­

tal est déterminée par accord entre

ees Etats. A défaut d’accord, et å

moins que des circonstances spécia­

les ne justifient une autre délimita­

tion, celle-ci s’opére par application

du principe de 1’équidistance des

points les plus proches des lignes de

base å partir desquelles est mesurée

la largeur de la mer territoriale de

chacun de ees Etats.

3. Lors de la délimitation du pla­

teau Continental, toute ligne de dé-

marcation établie conformément aux

principes mentionnés dans les pa-

ragraphes 1 et 2 du présent article

devrait étre définie par référence aux

cartes et aux caractéristiques géo-

graphiques existant å une date don-

née, et il devrait étre fait mention

de points de repére fixes et perma­

nents ä terre.

101

ga undersökningar avseende konti­

nentalsockelns fysiska eller biologis­

ka egenskaper, och förutsatt att

strandstaten, om den så önskar, äger

deltaga i undersökningsarbetet eller

låta sig därvid representera samt att,

under alla förhållanden, resultaten

därav offentliggöras.

Artikel 6

1. I de fall då samma kontinental­

sockel gränsar till två eller flera

mittemot varandra liggande staters

territorier skall sockelns gräns mel­

lan dessa stater bestämmas genom

avtal dem emellan. I brist på

avtal, och såvida icke särskilda om­

ständigheter föranleda annat, skall

gränsen utgöras av en mittlinje, på

vilken varje punkt är belägen på li­

ka stort avstånd från de närmaste

punkterna på de baslinjer varifrån

bredden av varje stats territorialvat­

ten räknas.

Kungl. Maj. ts proposition nr lli år 1966

2. I de fall då samma kontinen­

talsockel gränsar till två angränsan­

de staters territorier, skall sockelns

gräns bestämmas genom avtal mel­

lan staterna. I brist på avtal, och så­

vida icke särskilda omständigheter

föranleda annan gränslinje, skall

gränsen bestämmas med tillämpning

av principen om lika avstånd från

de närmaste punkterna på de bas­

linjer varifrån bredden av vardera

statens territorialvatten räknas.

3. Då gräns bestämmes på konti­

nentalsockeln, skall envar gräns­

linje, vilken fastställts i enlighet

med principerna i styckena 1 och 2

av denna artikel, beskrivas med

hänvisning till sådana sjökort och

geografiska kännemärken, vilka vid

en given tidpunkt äro för handen;

därjämte skola fasta och beständiga

riktmärken på land angivas.

7

Bihang till riksdagens protokoll 1U6G. 1 saml. Nr 114

102

Kungl. Maj. ts proposition nr 114 år 1966

The provisions of these articles

shall not prejudice the right of the

coastal State to exploit the subsoil

by means of tunnelling irrespective

of the depth of water above the sub­

soil.

Article 8

This Convention shall, until 31

October 1958, be open for signature

by all States Members of the United

Nations or of any of the specialized

agencies, and by any other State

invited by the General Assembly of

the United Nations to become a Par­

ty to the Convention.

Article 9

This Convention is subject to ra-

tification. The instruments of rati-

fication shall be deposited with the

Secretary-General of the United Na­

tions.

Article 10

This Convention shall be open for

accession by any States belonging

to any of the categories mentioned

in article 8. The instruments of ac­

cession shall be deposited with the

Secretary-General of the United Na­

tions.

Article 11

1. This Convention shall come into

force on the thirtieth day following

the date of deposit of the twenty-

second instrument of ratification or

accession with the Secretary-Gener­

al of the United Nations.

2. For each State ratifying or ac-

ceding to the Convention after the

deposit of the twenty-second instru­

ment of ratification or accession,

the Convention shall enter into force

on the thirtieth day after deposit by

such State of its instrument of rati­

fication or accession.

Article 7

Les dispositions des présents ar­

ticles n’affectent en rien le droit de

l’Etat riverain d’exploiter le sous-

sol en recourant au percement de

tunnels, quelle que soit la hauteur

des eaux au-dessus du sous-sol.

Article 8

La présente Convention sera, jus-

qu’ au 31 octobre 1958, ouverte å la

signature de tous les Etats Membres

de 1’Organisation des Nations Unies

ou d’une institution spécialisée, ain-

si que de tout autre Etat invité par

l’Assemblée générale des Nations

Unies å devenir partie å la Conven­

tion.

Article 9

La présente Convention sera ra-

tifiée. Les instruments de ratifica­

tion seront déposés auprés du Secré-

taire général de 1’Organisation des

Nations Unies.

Article 10

La présente Convention sera ou­

verte å 1’adhésion de tout Etat ap-

partenant å l’une des catégories

mentionnées å 1’article 8. Les instru­

ments d’adhésion seront déposés

auprés du Secrétaire général de

1’Organisation des Nations Unies.

Article 11

1. La présente Convention entrera

en vigueur le trentiéme jour qui

suivra la date du dépöt auprés du

Secrétaire général de 1’Organisation

des Nations Unies du vingt-deuxiéme

instrument de ratification ou d’adhé-

sion.

2. Pour chacun des Etats qui rati-

fieront la Convention ou y adhére-

ront aprés le dépöt du vingt-deuxiéme

instrument de ratification ou d’adhé-

sion, la Convention entrera en

vigueur le trentiéme jour aprés le

dépöt par cet Etat de son instru­

ment de ratification ou d’adhésion.

Article 7

Kungl. Maj.ts proposition nr Uk år 1966

103

Bestämmelserna i dessa artiklar skola ej inverka på strandstatens rätt att, oavsett vattendjupet, bru­ ka havsbottnens underlag genom anläggande av tunnlar.

Artikel 7

Artikel 8

Denna konvention skall intill den 31 oktober 1958 vara öppen för un­ dertecknande av envar stat, som är medlem i Förenta Nationerna eller i något av dess fackorgan, ävensom varje annan stat, som inbjudes att biträda konventionen av Förenta Nationernas generalförsamling.

Artikel 9

Denna konvention skall ratifice­ ras. Ratifikationsinstrument skall deponeras hos Förenta Nationernas generalsekreterare.

Artikel 10

Denna konvention skall vara öp­ pen för anslutning av envar stat, som tillhör någon av de i artikel 8 nämnda kategorierna. Anslutnings­ instrument skall deponeras hos För­ enta Nationernas generalsekreterare.

Artikel 11

1. Denna konvention skall träda i kraft den trettionde dagen efter den dag då det tjuguandra ratifika­ tions- eller anslutningsinstrumentet deponerats hos Förenta Nationernas generalsekreterare.

2. För envar stat, som ratificerar eller ansluter sig till konventionen efter deponerandet av det tjugu­ andra ratifikations- eller anslut­ ningsinstrumentet, skall konventio­ nen träda i kraft den trettionde da­ gen efter deponerandet av vederbö­ rande stats ratifikations- eller an­ slutningsinstrument.

104

Kungl. Maj. ts proposition nr 114 år 1966

1. Åt the time of signature, rati-

fication or accession, any State may

make reservations to articles of the

Convention other than to articles 1

to 3 inclusive.

2. Any Contracting State making

a reservation in accordance with

the preceding paragraph may åt any

time withdraw the reservation by a

communication to that effect adres­

sed to the Secretary-General of the

United Nations.

Artide 13

1. After the expiration of a period

of five years from the date on

which this Convention shall enter

into force, a request for the revision

of this Convention may be made åt

any time by any Contracting Party

by means of a notification in writ-

ing addressed to the Secretary-Gen­

eral of the United Nations.

2. The General Assembly of the

United Nations shall decide upon

the steps, if any, to be taken in

respect of such request.

Artide 14

The Secretary-General of the Uni­

ted Nations shall inform all States

Members of the United Nations and

the other States referred to in ar­

ticle 8:

(a) Of signatures to this Conven­

tion and of the deposit of instru­

ments of ratification or accession,

in accordance with articles 8, 9 and

10

;

(b) Of the date on which this

Convention will come into force, in

accordance with article 11;

(c) Of requests for revision in

accordance with article 13;

(d) Of reservations to this Con­

vention, in accordance with article

12

.

Article 12

1. Au moment de la signature, de

la ratification ou de 1’adhésion, tout

Etat pourra formuler des réserves

aux articles de la Convention autres

que les articles 1 å 3 inclus.

2. Tout Etat contractant avant

formulé des réserves conformément

an paragraphe précédent pourra å

tout moment les retirer par une

communication å cet effet adressée

au Secrétaire général de l’Organisa-

tion des Nations Unies.

Artide 13

1. Apres expiration d’une période

de cinq ans å partir de la date ä

laquelle la présente Convention en-

trera en vigueur, une demande de

revision de la présente Convention

peut étre formulée en tout temps,

par toute partie contractante, par

voie de notification écrite adressée

au Secrétaire général de 1’Organisa-

tion des Nations Unies.

2. L’Assemblée générale des Na­

tions Unies statue sur les mesures

å prendre, le cas échéant, au sujet

de cette demande.

Artide 14

Le Secrétaire général de 1’Organi-

sation des Nations Unies notifie å

tous les Etats Membres de reorgani­

sation des Nations Unies et aux

autres Etats visés å 1’article 8 :

a) Les signatures apposées å la

présente Convention et le dépot des

instruments de ratification ou

d’adhésion, conformément aux ar­

ticles 8, 9 et 10 ;

b) La date å laquelle la présente

Convention entrera en vigueur, con­

formément å 1’article 11 ;

c) Les demandes de revision pré-

sentées conformément å 1’article 13 ;

d) Les réserves å cette Convention

présentées conformément ä 1’article

12.

Artide 12

105

Kungl. Maj. ts proposition nr 114 år 1966

Artikel 12

1. Vid undertecknande, ratifika­ tion eller anslutning äger stat göra förbehåll beträffande andra artiklar i konventionen än artiklarna 1—3.

2. Envar för dragsslutande stat, vilken med tillämpning av nästföre­ gående stycke gjort förbehåll, äger vid varje tidpunkt återtaga dessa genom meddelande härom till För­ enta Nationernas generalsekreterare.

Artikel 13

1. Efter utgången av en tid av fem åi- från den dag då denna konven­ tion träder i kraft, äger envar för- dragsslutande part när som helst hemställa om översyn av konventio­ nen genom skriftlig framställning till Förenta Nationernas general­ sekreterare.

2. Förenta Nationernas general­ församling skall besluta om de åt­ gärder vartill sådan framställning må föranleda.

Artikel 14

Förenta Nationernas generalsek­ reterare skall till alla Förenta Na­ tionernas medlemsstater samt övriga stater, som avses i artikel 8, lämna meddelande om:

a) undertecknande av konventio­ nen och deponering av ratifikations- eller anslutningsinstrument, jäm­ likt artiklarna 8, 9 och 10;

b) den dag då konventionen jäm­ likt artikel 11 träder i kraft;

c) framställning om översyn jäm­ likt artikel 13;

d) förbehåll avseende konventio­ nen jämlikt artikel 12.

106

Kungl. Maj. ts proposition nr 1U år 1966

The original of this Convention,

of which the Chinese, English,

French, Russian and Spanish texts

are equally authentic, shall be de-

posited with the Secretary-General

of the United Nations, who shall

send certified copies thereof to all

States referred to in article 8.

In witness whereof the under-

signed Plenipotentiairies, being duly

authorized thereto by their respec-

tive Governments, have signed this

Convention.

Done åt Genera, this twentyninth

day of April one thousand nine

hundred and fifty-eight.

Article 15

L’original de la présente Conven­

tion, dont les textes anglais, chinois,

espagnol, francais et nisse font

également foi, sera déposé auprés

du Secrétaire général de 1’Organisa-

tion des Nations Unies, qui en fera

tenir copie certifiée conforme å tous

les Etats visés å I’article 8.

En foi de quoi les plénipotentiaires

sous-signés, dument autorisés par

leurs gouvernements respectifs, ont

signé la présente Convention.

Artide 15

Fait å Geneve, le vingt-neuf avril

mil neuf cent cinquante-huit.

107

Kungl. Maj.ts proposition nr 11 i år 1966

Artikel 15

Originalet till denna konvention, vars engelska, franska, kinesiska, ryska och spanska texter äga lika vitsord, skall deponeras hos Förenta Nationernas generalsekreterare, som skall sända bestyrkta kopior därav till alla stater som avses i artikel 8.

Till bekräftelse härav ha under­ tecknade befullmäktigade ombud, därtill vederbörligen bemyndigade av sina respektive regeringar, under­ skrivit denna konvention.

Som skedde i Geneve den tjugo­ nionde april nittonhundrafemtioåtta.

108

Kungl. Maj.ts proposition nr 114 år 1966

Utdrag av protokoll, hållet i lagrådet den 1 april 1966.

Närvarande :

justitierådet Edling,

regeringsrådet Hegrelius,

justitierådet Petrén,

justitierådet Joachimsson.

Enligt lagrådet den 30 mars 1966 tillhandakommet utdrag av protokoll

över justitieärenden, hållet inför Hans Maj :t Konungen i statsrådet den

18 mars 1966 hade Kungl. Maj :t förordnat, att lagrådets utlåtande skulle

för det i 87 § regeringsformen avsedda ändamålet inhämtas över upprät­

tade förslag till 1) lag om kontinentalsockeln, 2) lag om ändrad lydelse

av 5 § gruvlagen den 3 juni 1938 (nr 314), 3) lag om ändring i lagen den

28 maj 1886 (nr 46) angående stenkolsfyndigheter m. m., 4) lag om

ändring i uranlagen den 2 december 1960 (nr 679), 5) lag om rätt till sand-,

grus- och stentäkt inom vissa allmänna vattenområden.

Förslagen, som finns bilagda detta protokoll, hade inför lagrådet före­

dragits av revisionssekreteraren Lars Delin.

Lagförslagen föranledde följande lagrådets yttrande:

Förslaget till lag om kontinentalsockeln

1 §•

I fråga om lagens geografiska tillämpningsområde utanför territorial­

gränsen anknyter det remitterade förslaget icke direkt till innehållet i 1958

års konvention och ger heller icke annat besked än att lagen skall avse det

område, som Kungl. Maj:t bestämmer i enlighet med konventionen. Först

sedan förordnande i ämnet meddelats av Kungl. Maj :t, är det således av­

gjort om eller i vad mån Sverige begagnar sig av möjligheten att utsträcka

sin suveränitet utöver territorialgränsen. Lagrådet vill framhålla, att den

föreslagna utformningen av förevarande paragraf torde medföra att lagen

icke blir tillämplig på område utanför territorialgränsen, förrän sådant för­

ordnande har utfärdats.

2

§•

I överensstämmelse med den terminologi, som tillämpas i 77 § regerings­

formen och som även eljest regelmässigt begagnas inom lagstiftning vari­

109

genom det allmänna tillföres egendom, torde i förevarande stadgande böra anges, att där åsyftad rätt tillkommer kronan. Härigenom skulle även bli fullt klart, att icke alla institutioner och förmögenhetsmassor som omfattas av det vidsträcktare begreppet staten — t. ex. riksdagens verk — är avsed­ da. Vid bifall till vad lagrådet sålunda föreslagit bör även i 3 och 4 §§ ordet staten utbytas mot kronan.

Kungl. Maj. ts proposition nr lli år 196(>

5 §•

Enligt 2 § i förslaget skall rätten att utforska kontinentalsockeln och ut­ vinna dess naturtillgångar tillkomma staten. När enskilt företag meddelas tillstånd att utnyttja dessa rättigheter mot det att företaget fullgör vissa villkor, t. ex. att erlägga royalty, måste rättsförhållandet mellan det allmän­ na och företaget anses såsom i huvudsak grundat på ett privaträttsligt av­ tal. En annan sak är, att förhållandet därjämte kan ha åtskilliga offent­ ligrättsliga inslag; som exempel må nämnas en företaget ålagd skyldighet att iakttaga vissa säkerhetsföreskrifter. I den mån rättsförhållandet är att anse som avtalsmässigt reglerat, kommer därav härflytande tvister, i likhet med andra tvister rörande kronans egendom, att vara underkastade dom­ stols prövning. Genom skiljeavtal kan då självfallet också bestämmas, att sådan tvist i stället skall hänskjutas till avgörande av skiljemän, och i en­ lighet härmed utsedda skiljemän är naturligtvis ej att anse som tillsatta på grund av förordnande av myndighet. Vid nu angivna förhållanden är den föreslagna lagregeln onödig och ägnad att föranleda det missförståndet att skiljemannaförfarande och eventuellt även domstolsprövning är uteslu­ ten i fall som ej omfattas av lagregeln. Paragrafen synes alltså böra utgå.

Beträffande innehållet i lagregeln kan för övrigt anmärkas, att ett vill­ kor som »avser tillståndets bestånd» torde kunna syfta på nästan vilket villkor som helst, eftersom praktiskt taget alla villkor kan tänkas ge anled­ ning till att återkalla tillståndet. Meningen torde vara att utsäga, att till skiljemäns avgörande kan hänskjutas alla andra tvister än sådana som an­ går frågan om tillståndet äger bestånd. Vidare kan framhållas, att anled­ ning synes saknas att ej under stadgandets tillämpningsområde medtaga tvister om ersättning på grund av förfarande som kan föranleda ansvar enligt lagen. Att fråga om ansvar ej kan prövas av skiljemän följer av all­ männa regler och behöver ej särskilt nämnas.

Bifall till vad lagrådet i första hand förordat föranleder ändring i fråga om numrering av följande paragrafer och hänvisningar till dessa.

8 §.

Med betraktelsesättet att rättsförhållandet mellan innehavaren av till­ stånd enligt 3 § och det allmänna väsentligen grundas på ett privaträtts­ ligt avtal kan sjmas mindre väl förenligt att — såsom innebörden är i före­ varande stadgande — tillståndshavaren har en starkare ställning än kro­

110

Kungl. Maj. ts proposition nr 114 år 1966

nan i förhållande till den som vunnit inmutning. Det allmänna intresse

förevarande lagstiftning tillgodoser får emellertid anses vara av den vikt

att — om praktiskt behov därav hade förelegat — sådan ställning som be-

retts tillståndshavaren kunnat tilläggas också kronan i fall, då genom stat­

liga organ verksamhet bedrives för att utforska kontinentalsockeln eller

utvinna naturtillgångar från denna.

12

§.

Vad som åsyftas med den i första stycket upptagna regeln synes kunna

kortare uttryckas så, att den som utan lov utforskar kontinentalsockeln el­

ler utvinner naturtillgångar från denna eller vidtager åtgärd härför dömes

till böter eller fängelse i högst sex månader.

Straffbestämmelserna i andra stycket torde böra gälla ej blott tillstånds­

havaren utan även den som biträder vid utnyttjande av tillstånd och där­

vid åsidosätter de föreskrifter och skyldigheter varom här är fråga. Styc­

ket synes kunna givas den lydelsen, att till samma straff dömes 1) den

som bryter mot föreskrift som meddelats med stöd av 4 § första stycket,

2) den som underlåter att efterkomma vad tillsynsmyndighet fordrar eller

föreskriver med stöd av 9 § andra eller tredje stycket, 3) den som vid

fullgörande av uppgiftsskyldighet som är förbunden med tillstånd eller som

är föreskriven i eller som ålagts enligt 9 § andra stycket uppsåtligen eller

av grov oaktsamhet lämnar oriktig uppgift.

15 §.

De skäl, som talar för den i andra stycket angivna prövningen av frågor

om väckande av åtal, synes främst gälla spörsmål om olovlig utforskning

och utvinning samt olovlig insegling i säkerhetszon men blott i ringa mån

förseelser som avses i 12 § andra stycket. Lagrådet förordar, att prövningen

inskränkes till åtal för brott som avses i 12 § första och tredje styckena.

Skulle åtalsprövning fordras för övriga förseelser, borde också spörsmålet

om väckande av talan om utdömande av vite enligt 13 § vara underkastat

liknande prövning.

Förslaget till lag om ändring i lagen den 28 maj 1886 (nr 46) angående

stenkolsfyndigheter m. m.

51 §.

Under hänvisning till vad som anförts vid 2 § i förslaget till lag om kon­

tinentalsockeln föreslår lagrådet, att ordet staten i tredje stycket utbytes

mot kronan.

Kungl. Maj.ts proposition nr 11b år 1966

111

Förslaget till lag om rätt till sand-, grus- och stentäkt inom vissa allmänna

vattenområden

Ordet staten bör av skäl lagrådet anfört vid 2 § i förslaget till lag om kontinentalsockeln utbytas mot kronan.

Övriga lagförslag

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran.

Ur protokollet:

Thomas Kr ook

112

Kungl. Maj.ts proposition nr tik år 1966

Utdrag av protokollet över justitieärenden hållet inför Hans

Maj:t Konungen i statsrådet på Stockholms slott den

1 april 1966.

Närvarande:

Statsministern

Erlander,

statsråden

Sträng, Andersson, Lindström, Kling,

Edenman, Johansson, Hermansson, Holmqvist, Aspling, Palme, Sven-E

ric

Nilsson, Lundkvist, Gustafsson.

Chefen för justitiedepartementet, statsrådet Kling, anmäler efter gemen­

sam beredning med statsrådets övriga ledamöter lagrådets denna dag av­

givna utlåtande över de den 18 mars 1965 till lagrådet remitterade förslagen

till

1) lag om kontinentalsockeln,

2) lag om ändrad lydelse av 5 § gruvlagen den 3 juni 1938 (nr 31 k),

3) lag om ändring i lagen den 28 maj 1886 (nr 46) angående stcnkols-

fyndigheter m. m.,

4) lag om ändring i uranlagen den 2 december 1960 (nr 679),

5) lag om rätt till sand-, grus- och stentäkt inom vissa allmänna vatten­

områden.

Föredraganden redogör för lagrådets yttrande och anför.

I anslutning till vad lagrådet yttrat vid 1 § i förslaget till lag om kontinen­

talsockeln vill jag framhålla, att bestämmelser om lagens geografiska till-

lämpningsområde utanför territorialgränsen torde få utfärdas i samband

med lagens ikraftträdande.

Med anledning av lagrådets yttrande vid 2 § vill jag anföra, att det i depar-

tementsförslaget använda ordet staten sedan någon tid mera regelmässigt

brukas i stället för ordet kronan. Ordet staten är enligt min mening en

mera adekvat och tidsenlig benämning på det allmänna som rättssubjekt. 1

de relativt sällan förekommande fall där behov föreligger att från Kungl.

Maj :ts befogenheter undanta egendom som disponeras t. ex. av riksdagens

verk bör detta ske uttryckligen. Med hänsyn härtill anser jag att det remit­

terade förslaget bör vidhållas på denna punkt. Detsamma gäller den av lag­

rådet berörda ändringen i 51 § stenkolslagen samt förslaget till lag om rätt

till sand-, grus- och stentäkt inom vissa allmänna vattenområden.

I enlighet med vad lagrådet anfört torde 5 § i det remitterade förslaget till

lag om kontinentalsockeln böra utgå. Härav föranledd ändring i fråga om

numreringen av följande paragrafer och hänvisningar till dessa bör vidtas.

113

Vad lagrådet uttalat under 8 § i samma förslag föranleder ingen erinran

från min sida. Av skäl som jag anfört i specialmotiveringen till paragrafen

anser jag, att särskilda bestämmelser inte behövs i fråga om konkurrens

mellan inmutningsrätt och statlig undersökning eller utvinning.

Beträffande 12 och 15 §§ biträder jag lagrådets förslag så när som på ett

par mindre redaktionella jämkningar i 12 §.

Härutöver bör vissa redaktionella jämkningar vidtas.

Föredraganden hemställer, att Kungl. Maj :t jämlikt 87 § regeringsformen

genom proposition föreslår riksdagen att anta lagförslagen med de änd­

ringar som angetts.

Kungl. Maj.ts proposition nr 11b år 1966

Med bifall till vad föredraganden sålunda med in­

stämmande av statsrådets övriga ledamöter hemställt

förordnar Hans Maj :t Konungen att till riksdagen skall

avlåtas proposition av den lydelse bilaga till detta pro­

tokoll utvisar.

Ur protokollet:

Stig Granqvist

MARCUS BOKTR. STHLM 1966 660207