Upphävd författning

Förordning (1966:36) om vissa uppgifter från näringsidkare

Version: 1991:290

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1966-02-25
Ändring införd
SFS 1966:36 i lydelse enligt SFS 1991:290
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Den som driver näring inom landet är skyldig att på anmodan av kommerskollegium lämna de uppgifter som fordras för kollegiets befattning med landets råvaru- och bränsleförsörjning, nämligen om

 1. 1) produktion av varor och tillhandahållande av tjänster,
 2. 2) produktionsförmåga,
 3. 3) förbrukning av varor och anlitande av tjänster,
 4. 4) lager- och förrådshållning,
 5. 5) beställningar, köp, försäljningar och leveranser beträffande varor och tjänster.

2 §  Uppgift skall lämnas till kollegiet eller till annan myndighet som kollegiet bestämmer efter samråd med myndigheten. Uppgift skall lämnas inom tid som kollegiet föreskriver.

3 §  Kollegiet skall tillse att uppgiftsskyldig eller den, som har att medverka vid uppgifternas insamlande eller på annat sätt, icke betungas onödigt.

4 §  Närmare föreskrifter och anvisningar för tillämpningen av denna kungörelse meddelas av kollegiet. Innan kollegiet meddelar föreskrifter eller anvisningar som innebära icke endast obetydliga förändringar i vad som förut tillämpats, skall kollegiet samråda med organisation eller annan som kan anses företräda de uppgiftsskyldiga.

5 §  Den som underlåter att fullgöra sin uppgiftsskyldighet eller uppsåtligen eller av oaktsamhet lämnar oriktig uppgift döms, om gärningen inte är belagd med straff i brottsbalken, till penningböter. Allmänt åtal får väckas endast efter anmälan av kollegiet. Lag (1991:290).

6 § har upphävts genom förordning (1980:875).

Ändringar

Förordning (1966:36) om vissa uppgifter från näringsidkare

Ändring, SFS 1975:773

  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 6 §

Förordning (1980:875) om ändring i förordningen (1966:36) om vissa uppgifter från näringsidkare

  Omfattning
  upph. 6 §

Lag (1991:290) om ändring i förordningen (1966:36) om vissa uppgifter från näringsidkare

Förordning (2001:229) om upphävande av förordningen (1966:36) om vissa uppgifter från näringsidkare

Omfattning
upph.
Ikraftträder
2001-07-01