Upphävd författning

Kungl. Maj:ts kungörelse (1966:40) om tjänstetidsbefordran och personlig placering i lönegrad i vissa fall

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1966-02-11
Ändring införd
SFS 1966:40
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna kungörelse gäller tjänsteman med avlöningsförmåner som fastställas under medverkan av Kungl. Maj:t eller myndighet som Kungl. Maj:t bestämmer.

Tjänstetidsbefordran

2 §  Om tjänstetidsbefordran beslutar den myndighet som bestämmer om placering och uppflyttning i löneklass för tjänstemannen.

[S2]Tjänstetidsbefordran beslutas utan ansökan.

3 §  Vid tjänstetidsbefordran inrättar myndigheten personlig extra ordinarie tjänst för tjänstemannen. Personlig tjänst har samma tjänstebenämning som den tjänst från vilken tjänstetidsbefordran sker.

4 §  Tjänsteman som får tjänstetidsbefordran behåller den ordinarie eller extra ordinarie tjänst från vilken befordran sker.

Personlig placering i lönegrad i vissa fall

5 §  Äger tjänsteman enligt tjänsteförteckningsavtal erhålla personlig placering i lönegrad efter viss tids tjänstgöring, inrättar vederbörande myndighet personlig tjänst för honom.

[S2]Personlig tjänst inrättas som extra ordinarie, om den tjänst från vilken befordran sker är ordinarie eller extra ordinarie, och annars som extra.

[S3]Tjänstemannen äger förena personlig tjänst med den tjänst från vilken befordran sker. Kungörelse (1972:323).

6 §  Personlig tjänst har samma tjänstebenämning som den tjänst från vilken befordran sker. Kungörelse (1966:463).

7 §  Vid tillämpning av 5 och 6 §§ likställes innehav av vikariatslöneförordnande med innehav av extra tjänst.

Gemensamma bestämmelser

8 §  Av bevis som utfärdas om anställning i personlig tjänst skall framgå att anställningen avser personlig tjänst.

9 §  Statsbidrag till avlöning och fortlöpande pensionsavgifter för sådan tjänsteman inom statsunderstödd verksamhet som erhållit personlig tjänst beräknas, efter kostnaderna för den personliga tjänsten, enligt de grunder som gälla för den tjänst från vilken befordran sker.

10 §  För personlig tjänst gäller samma pensioneringsperiod som för tjänst från vilken befordran sker.

[S2]Bilaga har upphävts genom kungörelse (1966:463).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Kungörelse (1966:40) om tjänstetidsbefordran och personlig placering i lönegrad i vissa fall

Förarbeten
Prop. 1965:156

Ändring, SFS 1966:463

  Övergångsbestämmelse

  Denna kungörelse träder i kraft dagen efter den, då kungörelsen enligt därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling. De nya bestämmelserna skola dock tillämpas från och med den 1 juli 1966.
  Den tjänstebenämning som enligt den upphävda bilagan gällt för personlig tjänst i lönegrad A 7 får tillämpas även för tjänst i högre lönegrad, som innehavaren av den personliga tjänsten erhåller efter den 30 juni 1966.
  Omfattning
  upph. bil.; ändr. 6 §

Ändring, SFS 1972:323

  Omfattning
  ändr. 5 §

Ändring, SFS 1988:1024

  Omfattning
  upph.