Upphävd författning

Kungl. Maj:ts kungörelse (1966:568) om överlämnande av kommunala arkiv vid ändring i kommunal indelning

Departement
Civildepartementet
Utfärdad
1966-11-18
Ändring införd
SFS 1966:568
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Arkiv i en kommun, som läggs samman med en annan kommun enligt lagen (1979:411) om ändring i rikets indelning i kommuner, landstingskommuner och församlingar, överlämnas till den kommun som bildas genom sammanläggningen. Arkiv i en kommun, som upplöses genom delning enligt samma lag, överlämnas till den eller de kommuner som regeringen bestämmer särskilt. Även i annat fall bestämmer regeringen, om det behövs, att arkiv i en kommun som berörs av en indelningsändring till viss del skall överlämnas till en annan kommun. Förordning (1979:775).

2 §  Arkivhandlingar överlämnas med leveransreversal som anger arkivets serierubriker och årtal samt antalet band, buntar, pärmar, kortlådor, mappar och lösa handlingar i varje serie.

[S2]Leveransreversal lämnas i tre exemplar, av vilka ett behålles av den mottagande kommunen, ett med påtecknat bevis om mottagandet återställes till den som överlämnat arkivhandlingarna och ett sändes till landsarkivet.

3 §  Om skyldighet för landsarkiv att lämna kommunala myndigheter råd i arkivfrågor meddelas föreskrifter i instruktionen den 3 december 1965 (nr 743) för landsarkiven.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Kungörelse (1966:568) om överlämnande av kommunala arkiv vid ändring i kommunal indelning

Övergångsbestämmelse

Denna kungörelse träder i kraft dagen efter den, då kungörelsen enligt därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling.
Innan arkivhandling enligt kungörelsen överlämnas från kommun som bildats till följd av lagen den 21 juni 1946 (nr 315) rörande ny indelning av riket i borgerliga kommuner, skall tillses att bestämmelserna i kungörelsen den 29 december 1949 (nr 719) angående överlämnande av kommunala arkivalier till nybildade borgerliga kommuner iakttagits.

Förordning (1979:775) om ändring i kungörelsen (1966:568) om överlämnande av kommunala arkiv vid ändring i kommunal indelning

    Omfattning
    ändr. 1 §

Förordning (1991:1038) om upphävande av kungörelsen (1966:568) om överlämnande av kommunala arkiv vid ändring i kommunal indelning

    Omfattning
    upph.