Upphävd författning

Förordning (1966:671) om bevis för vinnande av områdesbehandling enligt konventionen angående upprättandet av Europeiska frihandelssammanslutningen;

Departement
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1966-12-09
Ändring införd
SFS 1966:671
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
1 § har upphävts genom förordning (1978:462).
2 § har upphävts genom förordning (1978:462).
3 § har upphävts genom förordning (1978:462).
4 § har upphävts genom förordning (1978:462).
5 § har upphävts genom förordning (1978:462).
6 § har upphävts genom förordning (1978:462).
7 § har upphävts genom förordning (1978:462).

8 §  Den som hos handelskammare eller tullmyndighet tar befattning med ärende angående bevis för vinnande av områdesbehandling får ej obehörigen yppa affärs- eller driftförhållande, varom han sålunda fått kännedom, och ej heller obehörigen utnyttja sin kännedom om sådant förhållande. Förordning (1975:775).

9 § har upphävts genom förordning (1978:462).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1966:671) om bevis för vinnande av områdesbehandling enligt konventionen angående upprättandet av Europeiska frihandelssammanslutningen

Övergångsbestämmelse

Denna kungörelse träder i kraft den 31 december 1966. Samtidigt skall kungörelsen den 13 maj 1960 (nr 199) om ursprungsbevis enligt konventionen angående upprättandet av Europeiska frihandelssammanslutningen upphöra att gälla.

Ändring, SFS 1975:775

  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 8 §

Förordning (1978:462) om ändring i förordningen (1966:671) om bevis för vinnande av områdesbehandling enligt konventionen angående upprättandet av Europeiska frihandelssammanslutningen

  Omfattning
  upph. 1-7, 9 §§

Ändring, SFS 1994:1607

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft samtidigt med lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen.
  2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om varor som anmälts eller borde ha anmälts till förtullning innan denna förordning trätt i kraft samt i fråga om kontroll av ursprungsintyg som utfärdats före dagen för Sveriges anslutning till Europeiska unionen.
  3. Tillstånd varigenom någon har blivit "godkänd exportör" inom ramen för avtal om frihandel med annat land gäller fortfarande, dock längst ett år efter dagen för anslutningen. Närmare villkor för den fortsatta giltigheten finns i bilaga VI till fördraget den 24 juni 1994 om Konungariket Norges, Republiken Österrikes, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till Europeiska unionen, se lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen och tillkännagivandet (1994:1501) av fördrag och andra instrument med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen.
  4. Förekommer det i en lag eller i en annan författning hänvisning till en författning som upphävts genom denna förordning skall hänvisningen i stället gälla EG: s bestämmelser eller svenska tullförfattningar.
  Omfattning
  upph.