Lag (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen

Departement
Statsrådsberedningen
Utfärdad
1994-12-20
Ändring införd
SFS 1994:1500 i lydelse enligt SFS 2015:13
Ikraft
1995-01-01
Upphäver
Lag (1992:1317) om ett europeiskt ekonomiskt samarbetsområde (EES)
CECA-lag (1972:762)
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Tillämpning

1 §  I denna lag finns bestämmelser med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen.

Införlivande av Europeiska unionens regler

2 §  De fördrag och andra instrument som anges i 4 och 5 §§ samt de rättsakter, avtal och andra beslut som före Sveriges anslutning till Europeiska unionen har antagits av Europeiska gemenskaperna gäller här i landet med den verkan som följer av dessa fördrag och andra instrument. Lag (2013:297).

 • RÅ 1997:65:Ett i regeringsförordning föreskrivet förbud mot överklagande av vissa av Jordbruksverket meddelade beslut har ansetts oförenligt med EG- rättens allmänna rättsprinciper. Föreskriften om fullföljdsförbud har därför inte tillämpats. Tillika fråga om vilken domstol som skall anses vara behörig att pröva överklagandet.

Överlåtelse av beslutsbefogenheter

3 §  Europeiska unionen eller Europeiska atomenergigemenskapen får fatta beslut som gäller här i landet i den omfattning och med den verkan som följer av de fördrag och andra instrument som anges i 4 och 5 §§.

[S2]De rättsakter, avtal och andra beslut som har antagits av Europeiska gemenskaperna efter Sveriges anslutning till Europeiska unionen ska fortsätta att gälla här i landet i den omfattning och med den verkan som följer av de fördrag och andra instrument som anges i 4 och 5 §§. Lag (2013:297).

Prop. 2007/08:168: Paragrafen reglerar överlåtelsen av den beslutanderätt som annars tillkommer svenska organ. I dag anges att Europeiska gemenskaperna, som inkluderar såväl Europeiska gemenskapen (EG) som Europeiska atomenergigemenskapen, får fatta beslut som gäller här i landet i den omfattning och med den verkan som följer av de fördrag och andra instrument som anges i 4 §. Lissabonfördraget innebär att Europeiska unionen kommer att ersätta och efterträda Europeiska gemenskapen (EG) som juridisk person. Den ändring ...

 • MIG 2015:5:Utlänningslagens förvarsbestämmelser är inte tillämpliga när det är fråga om ett förvar som regleras enligt Dublinförordningen. Dublinförordningens krav på att det ska föreligga en betydande risk för att en person ska avvika innebär ett högre krav än vad som gäller för förvar enligt utlänningslagen.

Fördragen m. m.

4 §  De fördrag och andra instrument som avses i 2 och 3 §§ är:

 1. fördraget den 25 mars 1957 om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen
 2. fördraget den 25 mars 1957 om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen
 3. konventionen den 13 november 1962 om ändring av fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen i syfte att göra den särskilda ordningen för associering av utomeuropeiska länder och territorier som behandlas i fjärde delen av detta fördrag tillämplig med avseende på Nederländska Antillerna
 4. protokollet den 8 april 1965 om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier
 5. fördraget den 22 april 1970 om ändring av vissa budgetbestämmelser i fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna och i fördraget om upprättandet av ett gemensamt råd och en gemensam kommission för Europeiska gemenskaperna
 6. fördraget den 22 januari 1972 om Konungariket Danmarks, Irlands, Konungariket Norges och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands anslutning till Europeiska ekonomiska gemenskapen och Europeiska atomenergigemenskapen
 7. fördraget den 10 juli 1975 om ändring av vissa bestämmelser i protokollet om Europeiska investeringsbankens stadga
 8. fördraget den 22 juli 1975 om ändring av vissa finansiella bestämmelser i fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna och i fördraget om upprättandet av ett gemensamt råd och en gemensam kommission för Europeiska gemenskaperna
 9. akten den 20 september 1976 om allmänna direkta val av företrädare i församlingen (Europaparlamentet) samt beslutet av Europeiska unionens råd av den 25 juni och den 23 september 2002 om ändring av nämnda akt
 10. fördraget den 28 maj 1979 om Hellenska republikens anslutning till Europeiska ekonomiska gemenskapen och Europeiska atomenergigemenskapen
 11. fördraget den 13 mars 1984 om ändring av fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna i fråga om Grönland
 12. fördraget den 12 juni 1985 om Konungariket Spaniens och Portugisiska republikens anslutning till Europeiska ekonomiska gemenskapen och Europeiska atomenergigemenskapen
 13. europeiska enhetsakten den 17 och 28 februari 1986
 14. fördraget den 7 februari 1992 om Europeiska unionen
 15. fördraget den 24 juni 1994 om Konungariket Norges, Republiken Österrikes, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till Europeiska unionen
 16. Amsterdamfördraget den 2 oktober 1997 om ändring av fördraget om Europeiska unionen, fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna och vissa akter som hör samman med dem, med förklaring av Sverige enligt artikel K 7.2 och K 7.3 b i fördraget om Europeiska unionen i deras lydelse enligt Amsterdamfördraget
 17. Nicefördraget den 26 februari 2001 om ändring av fördraget om Europeiska unionen, fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna och vissa akter som hör samman med dem
 18. fördraget den 16 april 2003 om Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till Europeiska unionen
 19. fördraget den 25 april 2005 om Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen
 20. Lissabonfördraget den 13 december 2007 om ändring av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen
 21. protokollet den 23 juni 2010 om ändring av protokollet om övergångsbestämmelser som är fogat till fördraget om Europeiska unionen, fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen
 22. Europeiska rådets beslut 2011/199/EU av den 25 mars 2011 om ändring av artikel 136 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt vad gäller en stabilitetsmekanism för de medlemsstater som har euron som valuta
 23. fördraget den 9 december 2011 om Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen
 24. bilagor och protokoll som hör till de fördrag och andra instrument som anges i 1-23. Lag (2012:893).

Prop. 2002/03:97: Ändringen innebär att beslutet 2002/772/EG, Euratom av Europeiska unionens råd av den 25 juni och av den 23 september 2002 om ändring av valrättsakten läggs till i punkten 11. Samtidigt tas beslutet av Europeiska gemenskapernas råd av den 1 februari 1993 bort eftersom det inte längre har någon verkan.

Prop. 2010/11:22: Paragrafen räknar upp de fördrag och andra instrument som 2 och 3 §§ hänvisar till. Listan omfattar för närvarande 20 instrument angivna under 20 punkter. Enligt förslaget föreslås att protokollet om ändring av protokollet om övergångsbestämmelser som är fogat till fördraget om Europeiska unionen, fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen läggs till listan.

Prop. 2007/08:168: Paragrafen räknar upp de fördrag och andra instrument som 2 och 3 §§ hänvisar till. Listan omfattar i dag 19 instrument angivna under 19

punkter. Enligt förslaget föreslås att Lissabonfördraget läggs till listan. Därutöver görs vissa redaktionella ändringar.

5 §  De fördrag och andra instrument som avses i 2 och 3 §§ är även protokollet den 13 juni 2012 om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget. Lag (2013:297).

Prop. 2012/13:79: Paragrafen är ny. Genom paragrafen införs protokollet den 13 juni 2012 om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget i lagen. Övervägandena finns i avsnitt 7.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
  1. Vid ikraftträdandet skall lagen (1992:1317) om ett europeiskt ekonomiskt samarbetsområde (EES) och lagen (1972:762) om prisbestämmelser för järn- och stålmarknaden (CECA-lagen) upphöra att gälla.
  2. Den upphävda lagen (1992:1317) om ett europeiskt ekonomiskt samarbetsområde (EES) skall dock fortsätta att tillämpas på förhållanden som hänför sig till den tid under vilken lagen varit i kraft med de undantag som följer av
   1. fördraget den 24 juni 1994 om Konungariket Norges, Republiken Österrikes, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till Europeiska unionen,
   2. lagen (1994:1693) om övergångsbestämmelser för en period efter vissa EFTA-staters anslutning till Europeiska unionen.
  De fördrag och andra instrument som anges i 4 § skall kungöras i Svensk författningssamling (SFS).
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:64, Prop. 1994/95:19, Bet. 1994/95:KU17
  Ikraftträder
  1995-01-01

Ändring, SFS 1994:2063

  Omfattning
  ikrafttr. av 1994:1500

Lag (1998:215) om ändring i lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen

  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:197, Prop. 1997/98:58, Bet. 1997/98:UU13
  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1999-05-01

Ändring, SFS 1999:185

Omfattning
ikrafttr. av 1998:215

Lag (2001:1272) om ändring i lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen

Förarbeten
Rskr. 2001/02:92, Prop. 2001/02:8, Bet. 2001/02:KUU1
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2003-02-01

Förordning (2003:9) om ikraftträdande av lagen (2001:1272) om ändring i lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen

Omfattning
ikrafttr. av 2001:1272

Lag (2003:1059) om ändring i lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen

Förarbeten
Rskr. 2003/04:32, Prop. 2002/03:97, Bet. 2003/04:KU2
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2004-04-30

Lag (2003:1208) om ändring i lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen

Förarbeten
Rskr. 2003/04:114, Prop. 2003/04:25, Bet. 2003/04:UU4
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2004-05-01

Förordning (2004:191) om ikraftträdande av lagen (2003:1059) om ändring i lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen

Omfattning
ikrafttr. av 2003:1059

Lag (2006:368) om ändring i lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen

Förarbeten
Rskr. 2005/06:238, Prop. 2005/06:106, Bet. 2005/06:UU19
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2007-01-01

Lag (2008:1095) om ändring i lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen

Förarbeten
Rskr. 2008/09:64, Prop. 2007/08:168, Bet. 2008/09:UU8
Omfattning
ändr. 3, 4 §§, rubr. närmast 2 §
Ikraftträder
2009-12-01

Förordning (2009:1110) om ikraftträdande av lagen (2008:1095) om ändring i lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen

Omfattning
ikrafttr. av 2008:1095

Lag (2010:1326) om ändring i lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen

Förarbeten
Rskr. 2010/11:4, Prop. 2010/11:22, Bet. 2010/11:KU11
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2011-12-01

Förordning (2011:1138) om ikraftträdande av lagen (2010:1326) om ändring i lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen

Omfattning
ikrafttr. av 2010:1326

Lag (2012:408) om ändring i lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen

Förarbeten
Rskr. 2011/12:236, Prop. 2011/12:66, Bet. 2011/12:FiU40
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2013-05-01

Lag (2012:893) om ändring i lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen

Förarbeten
Rskr. 2012/13:16, Prop. 2012/13:6, Bet. 2012/13:UU14
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2013-07-01

Förordning (2013:206) om ikraftträdande av lagen (2012:408) om ändring i lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen

Omfattning
ikrafttr. av 2012:408

Lag (2013:297) om ändring i lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen

Förarbeten
Rskr. 2012/13:207, Prop. 2012/13:79, Bet. 2012/13:UU17
Omfattning
ändr. 2, 3 §§; ny 5 §
Ikraftträder
2015-02-01

Förordning (2013:534) om ikraftträdande av lagen (2012:893) om ändring i lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen

Omfattning
ikrafttr. av 2012:893

Förordning (2015:13) om ikraftträdande av lagen (2013:297) om ändring i förordningen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen

Omfattning
ikrafttr. av 2013:297