Upphävd författning

Kungl. Maj:ts Kungörelse (1967:134) om kvalitetsbenämning på äpplen och päron

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1967-04-21
Ändring införd
SFS 1967:134 i lydelse enligt SFS 1975:79
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Färska äpplen och päron får ej saluhållas eller säljas under benämningen "lyx", "extra prima" eller "prima" utan att varan vid kvalitetskontroll som utförts enligt regler vilka fastställts av lantbruksstyrelsen efter samråd med Svenska Fruktfrämjandet befunnits ha den kvalitet att den kan åsättas sådan benämning. Förordning (1975:79).

2 §  Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 1 § dömes till böter.

3 §  Om förverkande med anledning av brott mot 1 § finns föreskrifter i 2 § lagen (1975:74) med bemyndigande att meddela vissa föreskrifter för trädgårdsnäringen. Förordning (1975:79).

Ändringar

Kungörelse (1967:134) om kvalitetsbenämning på äpplen och päron

Ändring, SFS 1975:79

Omfattning
ändr. 1, 3 §§

Förordning (2006:184) om upphävande av Kungl. Maj:ts Kungörelse (1967:134) om kvalitetsbenämning på äpplen och päron

Omfattning
upph.