Lag (1975:74) med bemyndigande att meddela vissa föreskrifter för trädgårdsnäringen

Departement
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Utfärdad
1975-04-03
Ändring införd
SFS 1975:74 i lydelse enligt SFS 2014:697
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Regeringen får meddela föreskrifter för trädgårdsnäringen som är påkallade för att främja eller möjliggöra kontroll av trädgårdsprodukters sundhet, sortäkthet eller kvalitet. Avgift får föreskrivas för sådan kontroll.

[S2]Regeringen får överlåta åt förvaltningsmyndighet att meddela föreskrifter som avses i första stycket. Lag (1977:415).

2 §  Vara som har varit föremål för brott mot föreskrift, meddelad med stöd av 1 §, skall förklaras förverkad, om det ej är uppenbart obilligt. Detsamma gäller utbyte av sådant brott. I stället för varan kan dess värde förklaras förverkat.

3 §  Om trädgårdsprodukt ej har den sundhet eller kvalitet som kräves, får myndighet som regeringen bestämmer förelägga produktens ägare eller innehavare att förstöra produkten, om det ej är uppenbart obilligt. I beslut om föreläggande kan myndigheten sätta ut vite. Lag (1977:415).

4 §  För tillsyn och kontroll enligt denna lag har den myndighet som regeringen bestämmer rätt att få tillträde till område, lokal eller annat utrymme. Myndigheten får där göra undersökning eller ta prov. Myndigheten har rätt att på begäran få de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen.

[S2]Polismyndigheten ska lämna den handräckning som behövs för tillsyn och kontroll enligt denna lag. Lag (2014:697).

Ändringar

Lag (1975:74) med bemyndigande att meddela vissa föreskrifter för trädgårdsnäringen

Lag (1977:415) om ändring i lagen (1975:74) med bemyndigande att meddela vissa föreskrif- ter för trädgårdsnäringen

Förarbeten
Prop. 1976/77:77
Omfattning
ändr. 1 §; nya 3, 4 §§

Lag (2014:697) om ändring i lagen (1975:74) med bemyndigande att meddela vissa föreskrifter för trädgårdsnäringen

Förarbeten
Rskr. 2013/14:262, Prop. 2013/14:110, Bet. 2013/14:JuU23
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2015-01-01