Upphävd författning

Förordning (1967:226) om tillämpningen av radioansvarighetslagen (1966:756);

Departement
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
1967-05-25
Ändring införd
SFS 1967:226
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning är tillämplig på programföretag som får sända radioprogram med stöd av 5 § första stycket radiolagen (1966:755). Förordning (1978:483).

2 §  Programutgivare förordnas av, förutom programföretagets chef, annan tjänsteman hos företaget som denne bemyndigat. Den som har sådant bemyndigande får dock icke meddela förordnande för annan än den som programföretagets chef tidigare förordnat till programutgivare.

[S2]Till programutgivare bör förordnas endast person som har sådana insikter i rättsordningen och sådan erfarenhet av programverksamhet att han självständigt kan bedöma frågor om missbruk av yttrandefriheten i radioprogram.

[S3]Förordnande för programutgivare skall avse visst program eller en viss grupp av program.

3 §  Programutgivarna bör ej vara flera än som är nödvändigt för att de skall kunna följa programverksamheten och i mån av behov kontrollera programmen. Programföretagets styrelse bestämmer hur många programutgivare som högst får finnas samtidigt hos företaget.

[S2]Programföretagets chef skall hålla företagets styrelse underrättad om vilka personer som anlitas som programutgivare.

4 §  Hos programföretaget föres centralt ett register för anteckningar enligt 3 och 4 §§radioansvarighetslagen och enligt denna förordning. Programföretagets chef kan dock bestämma att särskilt register skall föras för viss del av programverksamheten. Förordning (1976:848).

5 §  I register som avses i 4 § skall, utöver vad som följer av 3 och 4 §§radioansvarighetslagen, för varje särskilt program antecknas beräknad tidpunkt för sändningens början och formen för sändningen (direktsändning eller sändning av inspelat program). Har beslut meddelats enligt 4 § andra stycket radioansvarighetslagen, skall därjämte antecknas namn, födelsetid och bostadsadress beträffande var och en som avses med beslutet.

[S2]I registret skall även antecknas bemyndigande enligt 2 § första stycket att förordna programutgivare. Av anteckningen skall tydligt framgå vilken omfattning bemyndigandet har.

[S3]Vid varje anteckning i registret skall anmärkas när anteckningen har gjorts.

6 §  Programföretaget skall ombesörja upptagning av varje program som sändes.

[S2]Upptaget program skall bevaras minst sex månader från sändningen. Om skyldighet för programföretaget att lämna upptagningen till arkivet för ljud och bild finnes bestämmelser i lagen (1978:487) om pliktexemplar av skrifter och ljud- och bildupptagningar. Förordning (1978:483).

7 §  Justitiekanslern har rätt att taga del av upptagning av radioprogram och få utskrift av vad som yttrats i programmet.

[S2]Programföretaget är skyldigt att låta enskild, som anser att yttrandefrihetsbrott begåtts mot honom eller att han lidit skada på grund av sådant brott, hos företaget taga del av det radioprogram, i vilket brottet uppges ha förekommit, och få utskrift av vad som yttrats i programmet. Detta gäller dock ej, om det är uppenbart att den som begär att få taga del av upptagningen eller att få utskrift av vad som yttrats i programmet icke beröres av detta på sådant sätt att han kan vara målsägande.

[S3]För tjänst som programföretaget är skyldigt att tillhandahålla enligt denna paragraf får företaget ej betinga sig ersättning.

Ändringar

Förordning (1967:226) om tillämpningen av radioansvarighetslagen (1966:756)

Förordning (1976:848) om ändring i kungörelsen (1967:226) om tillämpningen av radioansvarighetslagen den 30 december 1966 (nr 756)

  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1, 4, 6 §§

Förordning (1978:483) om ändring i förordningen (1967:226) om tillämpningen av radioansvarighetslagen (1966:756)

  Omfattning
  ändr. 1, 6 §§

Ändring, SFS 1991:143

  Omfattning
  upph.