Upphävd författning

Lag (1978:487) om pliktexemplar av skrifter och ljud- och bildupptagningar

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1978-06-08
Ändring införd
SFS 1978:487
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  I denna lag ges föreskrifter om skyldighet att till bibliotek eller arkiv lämna exemplar av skrifter, ljud- och bildupptagningar samt vissa kombinationer av sådant material (pliktexemplar).

[S2]Pliktexemplar skall bevaras och tillhandahållas för forskningsändamål enligt föreskrifter som meddelas av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer.

2 §  I denna lag förstås med

[S2]skrift tryckt skrift och annan skrift, som avses i 1 kap. 5 § tryckfrihetsförordningen,

[S3]dagstidning skrift, som utgör allmän nyhetstidning av dagspresskaraktär och som normalt kommer ut med minst ett nummer varje vecka, samt löpsedel och bilaga,

[S4]fonogram anordning, på vilken uteslutande upptagits ljud och vars innehåll kan avlyssnas endast med tekniskt hjälpmedel,

[S5]videogram anordning, på vilken finns upptagning avsedd att återges i form av rörliga bilder, med eller utan ljud, genom teknik, som i något skede utnyttjar elektriska signaler.

Pliktexemplar av skrifter

3 §  Av skrift, som har framställts här i riket och utgivits här, skall ett pliktexemplar lämnas till vart och ett av kungl. biblioteket och biblioteken vid universiteten i Stockholm, Uppsala, Linköping, Lund, Göteborg och Umeå, om ej annat följer av 6, 7 eller 8 §.

4 §  Av periodisk skrift, som har framställts utom riket och för vilken utgivningsbevis finns eller skall finnas, skall ett pliktexemplar lämnas till vart och ett av kungl. biblioteket och biblioteken vid universiteten i Stockholm, Uppsala, Linköping, Lund, Göteborg och Umeå, om ej annat följer av 6, 7 eller 8 §.

5 §  Av skrift, som inte är periodisk och som har framställts utom riket, skall ett pliktexemplar lämnas till vart och ett av kungl. biblioteket och biblioteken vid universiteten i Stockholm, Uppsala, Linköping, Lund, Göteborg och Umeå, om

 1. skriften har lämnats ut för spridning här i riket,
 2. skriften helt eller delvis är avfattad på svenska språket eller, om så inte är fallet, den huvudsakligen är avsedd att spridas inom riket och
 3. skriften ej har förts in till riket endast i enstaka exemplar.

[S2]Föreskrifterna i första stycket gäller dock ej om annat följer av 6 eller 8 §.

6 §  Om skrift som avses i någon av 3-5 §§ har samma innehåll och utfö rande som tidigare framställd skrift, föreligger endast skyldighet att lämna ett pliktexemplar till kungl. biblioteket och ett pliktexemplar till biblioteket vid universitetet i Lund, under förutsättning att pliktexemplar av den tidigare framställda skriften har lämnats eller lämnas samtidigt.

7 §  I fråga om tryckt dagstidning gäller, i stället för vad som följer av 3, 4 och 6 §§, följande.

[S2]Av tidningen skall lämnas två pliktexemplar till kungl. biblioteket och ett pliktexemplar till biblioteket vid universitetet i Lund.

[S3]Om tidningen ges ut i flera olika editioner, skall pliktexemplar lämnas av den edition som har utgivits först och, om tidningen ges ut i minst tre olika editioner, också av den edition som har utgivits sist.

[S4]Har sida eller löpsedel ändrats, skall pliktexemplar lämnas av varje sålunda ändrad sida eller löpsedel. Detta gäller dock ej om den ändrade sidan eller den ändrade löpsedeln ingår i pliktexemplar som lämnas enligt tredje stycket.

8 §  Skyldighet att lämna pliktexemplar enligt 3-7 §§ föreligger inte i fråga om

 1. visitkort, notifikation, adresskort, etikett, blankett, reklam- och emballagetryck eller därmed jämförlig skrift,
 2. protokoll, arbetspromemoria eller liknande skrift, som har framställts hos myndighet,
 3. skrift som har framställts i punktskrift,
 4. skrift, som skall lämnas såsom tillbehör till pliktexemplar enligt 24 §, eller
 5. skrift som ingår eller är avsedd att ingå i kombinerat material enligt 18-23 §§.

9 §  Pliktexemplar skall lämnas i fråga om

 1. skrift, som har framställts här i riket, av framställaren,
 2. periodisk skrift, som har framställts utom riket, av utgivaren här i riket,
 3. annan skrift än periodisk skrift, som har framställts utom riket, av förläggaren här i riket eller, om sådan förläggare inte finns, av den som har låtit lämna ut skriften för spridning här i riket.

10 §  Pliktexemplar skall lämnas i fråga om

 1. dagstidning som avses i 7 §, inom en månad efter utgången av varje period om två kalendermånader under vilken tidningen utgavs,
 2. annan skrift, inom en månad efter utgången av det kalenderkvartal under vilket skriften utgavs.

[S2]Regeringen bestämmer om periodindelning som avses i första stycket 1.

Pliktexemplar av ljud- och bildupptagningar

Ljudradio- och televisionsprogram

11 §  I fråga om ljudradio- och televisionsprogram, som svenskt programföretag får sända med stöd av tillstånd enligt 5 § radiolagen (1966:755) eller som genom satellitsändning som utgår från Sverige förmedlas till allmänheten från svenskt programföretag, skall programföretaget till arkivet för ljud och bild lämna ett pliktexemplar i form av en sådan upptagning som programföretaget skall göra enligt 5 kap. 3 § lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden. Pliktexemplaret skall lämnas inom en månad från den dag då programföretagets skyldighet att bevara upptagningen upphörde. Lag (1991:2030).

Film, videogram och fonogram

12 §  Av film eller videogram som har granskats av statens biografbyrå skall den som har påkallat granskningen hos byrån lämna ett pliktexemplar till arkivet för ljud och bild. Har filmen eller videogrammet godkänts skall pliktexemplaret avse den godkända versionen. I annat fall skall pliktexemplaret överensstämma med den version som granskades.

[S2]Av reklamfilm, som distribueras för visning vid allmän sammankomst eller offentlig tillställning skall distributören lämna ett pliktexemplar till arkivet för ljud och bild.

[S3]Pliktexemplar enligt första stycket skall lämnas inom en månad från den dag då lagakraftägande beslut förelåg i granskningsärendet. Pliktexemplar enligt andra stycket skall lämnas inom en månad från den dag då filmen första gången visades offentligt här i riket. Den som har lämnat pliktexemplar av en film skall få tillbaka filmen sedan arkivet har haft skälig tid för att framställa en kopia. Lag (1990:895).

13 §  Av fonogram, som har mångfaldigats här i riket i minst 50 exemplar och som har gjorts tillgängligt för allmänheten här, skall ett pliktexemplar lämnas till arkivet för ljud och bild, om ej annat följer av 15 §. Detsamma skall gälla för videogram, som har mångfaldigats här i riket i minst 10 exemplar och som har gjorts tillgängligt för allmänheten här.

[S2]Fonogram eller videogram görs tillgängligt för allmänheten, när exemplar därav lämnas ut för spridning eller används för offentligt framförande. Lika med offentligt framförande anses framförande som i förvärvsverksamhet anordnas inför en större sluten krets. Lag (1990:895).

14 §  Av fonogram eller videogram, som har mångfaldigats utom riket och har gjorts tillgängligt för allmänheten här i riket, skall ett pliktexemplar lämnas till arkivet för ljud och bild. Detta gäller dock endast om

 1. den som har låtit föra in exemplaren till riket har fört in minst 50 exemplar av fonogrammen eller 10 exemplar av videogrammen och
 2. fonogrammet eller videogrammet helt eller delvis innehåller verk av svensk upphovsman eller framförande av svensk konstnär eller framförande på svenska språket eller skildring av svenska förhållanden.

[S2]Föreskrifterna i första stycket gäller dock ej om annat följer av 15 §. Lag (1990:895).

15 §  Skyldighet att lämna pliktexemplar enligt 13 eller 14 § föreligger inte i fråga om sådant fonogram eller videogram

 1. som har samma innehåll och utförande som tidigare mångfaldigat fonogram eller videogram, av vilket pliktexemplar har lämnats, eller
 2. som ingår eller är avsett att ingå i kombinerat material enligt 18-23 §§.

16 §  Pliktexemplar skall, om inte något annat följer av 12 § första stycket, lämnas i fråga om

 1. fonogram eller videogram, som har mångfaldigats inom riket, av den som har beställt mångfaldigandet eller, om sådan beställare inte finns, av den som har utfört mångfaldigandet,
 2. fonogram eller videogram, som har mångfaldigats utom riket, av den som har låtit föra in exemplaren till riket. Lag (1990:895).

17 §  Pliktexemplar av fonogram skall lämnas inom en månad från den dag då fonogrammet först gjordes tillgängligt för allmänheten här i riket.

[S2]I fråga om videogram som inte har getts in till statens biografbyrå för granskning, skall pliktexemplar lämnas så snart som videogrammet har gjorts tillgängligt för allmänheten här i riket.

[S3]Pliktexemplar av videogram skall åtföljas av kortfattade skriftliga uppgifter om videogrammets innehåll. Sådana uppgifter skall särskilt avse huruvida videogrammet innehåller våldsscener. Lag (1990:895).

17 a §  Över ingivna pliktexemplar av videogram skall föras ett särskilt register med hjälp av automatisk databehandling. I registret skall antecknas ett nummer för varje videogram och sådana uppgifter om videogrammen som lämnas enligt 17 § tredje stycket. Biografbyrån får ha terminalåtkomst till detta register.

[S2]Arkivet för ljud och bild skall underrätta den som har lämnat pliktexemplar av videogram om de nummer som videogrammen har fått i registret.

[S3]Den som är skyldig att ge in pliktexemplar skall föra en förteckning över videogram som omfattas av plikten och i förteckningen ange de registernummer som de ingivna pliktexemplaren har fått. Lag (1990:895).

Pliktexemplar av kombinerat material

18 §  Med kombinerat material förstås i 19-23 §§, i fråga om material som ej utgör läromedel, material vari tillsammans ingår

 1. skrift, fonogram och videogram,
 2. skrift och fonogram, eller
 3. skrift och videogram.

[S2]Med kombinerat material förstås i 19-23 §§, i fråga om läromedel, material vari tillsammans ingår

 1. skrift och fonogram,
 2. skrift, fonogram och sådant bildmaterial, som är avsett att visas med tekniskt hjälpmedel,
 3. skrift och sådant bildmaterial, som är avsett att visas med tekniskt hjälpmedel, eller
 4. fonogram och sådant bildmaterial, som är avsett att visas med tekniskt hjälpmedel.

[S3]I fall som avses i första stycket och andra stycket 1-3 skall skriften utgöras av annan skrift än som anges i 8 § 1-4.

19 §  Av kombinerat material, som har mångfaldigats här i riket i minst 50 exemplar och som har lämnats ut för spridning här, skall ett pliktexemplar lämnas till kungl. biblioteket och ett pliktexemplar till biblioteket vid universitetet i Lund, om ej annat följer av 21 § andra stycket.

20 §  Av kombinerat material, som helt eller delvis har mångfaldigats utom riket, skall ett pliktexemplar lämnas till kungl. biblioteket och ett pliktexemplar till biblioteket vid universitetet i Lund, om

 1. materialet har lämnats ut för spridning här i riket i minst 50 exemplar och
 2. materialet innehåller framställning eller framförande på svenska språket eller huvudsakligen är avsett att spridas här i riket.

[S2]Föreskrifterna i första stycket gäller ej om annat följer av 21 § andra stycket.

21 §  Skyldighet att lämna pliktexemplar av kombinerat material enligt 19 eller 20 § omfattar endast sådana beståndsdelar som särskilt anges i 18 §.

[S2]Skyldighet att lämna pliktexemplar enligt 19 eller 20 § föreligger inte i fråga om sådant kombinerat material som har samma innehåll och utförande som tidigare mångfaldigat kombinerat material, av vilket pliktexemplar har lämnats.

22 §  Pliktexemplar skall lämnas i fråga om

 1. kombinerat material, som har mångfaldigats inom riket, av den som har beställt mångfaldigandet eller, om sådan beställare inte finns, av den som har låtit lämna ut materialet för spridning här i riket,
 2. kombinerat material, som helt eller delvis har mångfaldigats utom riket, av förläggaren här i riket eller, om sådan förläggare inte finns, av den som har låtit lämna ut materialet för spridning här i riket.

23 §  Pliktexemplar skall lämnas i fråga om kombinerat material, som har lämnats ut i fullständigt skick för spridning här i riket, inom en månad efter utgången av det kalenderkvartal under vilket materialet lämnades ut.

[S2]I annat fall än som anges i första stycket skall pliktexemplar av material som utgör del av kombinerat material lämnas, i fråga om

 1. skrift eller annat bildmaterial än videogram, inom en månad efter utgången av det kalenderkvartal under vilket materialet lämnades ut för spridning,
 2. fonogram eller videogram, inom en månad från den dag då fonogrammet eller videogrammet först gjordes tillgängligt för allmänheten här i riket.

Gemensamma föreskrifter

24 §  Pliktexemplar, som skall lämnas enligt föreskrifterna i denna lag, skall även omfatta omslag, fodral, folder, broschyr och liknande mindre tillbehör som följer med varje exemplar när detta sprids. Pliktexemplar jämte tillbehör skall vara i samma skick som de exemplar som är avsedda att spridas.

25 §  Den som åsidosätter skyldigheten att lämna pliktexemplar enligt denna lag kan av den myndighet som regeringen bestämmer föreläggas att vid vite fullgöra sin skyldighet. Vitesföreläggande skall delges.

[S2]Den som underlåter att fullgöra sin skyldighet att föra en förteckning enligt 17 a § tredje stycket skall dömas till böter.

[S3]Beslut enligt första stycket får överklagas hos kammarrätten. Lag (1990:1480).

26 §  Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer får för visst fall medge undantag från skyldigheten att lämna pliktexemplar enligt denna lag.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1978:487) om pliktexemplar av skrifter och ljud- och bildupptagningar

Förarbeten
Prop. 1977/78:97

Lag (1985:991) om ändring i lagen (1978:487) om pliktexemplar av skrifter och ljud- och bildupptagningar

  Omfattning
  ändr. 12 §
  Ikraftträder
  1986-01-01

Lag (1986:1212) om ändring i lagen (1978:487) om pliktexemplar av skrifter och ljud- och bildupptagningar

Lag (1990:895) om ändring i lagen (1978:487) om pliktexemplar av skrifter och ljud- och bildupptagningar

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.
  2. Om en film har getts in till statens biografbyrå för granskning före ikraftträdandet skall äldre föreskrifter gälla beträffande skyldigheten att lämna pliktexemplar.
  Förarbeten
  Prop. 1989/90:70
  Omfattning
  upph. rubr. närmast före 13 §; ändr. 12-14, 16, 17, 25 §§, rubr. närmast före 12 §; ny 17 a §
  Ikraftträder
  1991-01-01

Lag (1990:1480) om ändring i lagen (1990:895) om ändring i lagen (1978:487) om pliktexemplar av skrifter och ljud- och bildupptagningar

  Förarbeten
  Prop. 1990/91:25
  Omfattning
  ändr. 25 § i 1990:895
  Ikraftträder
  1991-01-01

Lag (1991:144) om ändring i lagen (1978:487) om pliktexemplar av skrifter och ljud- och bildupptagningar

Lag (1991:2030) om ändring i lagen (1978:487) om pliktexemplar av skrifter och ljud- och bildupptagningar

Ändring, SFS 1993:1392

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994, då lagen (1978:487) om pliktexemplar av skrifter och ljud- och bildupptagningar skall upphöra att gälla.
  När samtliga omständigheter som enligt den nya lagen skulle grunda skyldighet att lämna pliktexemplar av ett dokument har inträffat före ikraftträdandet tillämpas dock den upphävda lagen på det dokumentet.
  Omfattning
  upph.