Upphävd författning

Förordning (1967:284) med instruktion för statens förlikningsmannaexpedition

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1967-05-25
Ändring införd
SFS 1967:284
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

1 §  Allmänna verksstadgan den 3 december 1965 (nr 600) skall, med undantag av 3 § 3, tillämpas på statens förlikningsmannaexpedition.

Uppgifter

2 §  Expeditionen är central myndighet för det statliga förlikningväsendet. Förordning (1976:827).

3 §  Det åligger expeditionen särskilt att

[S2]handlägga ärenden om förhållandet mellan arbetsmarknadens parter, såsom föreningsrätt och förhandlingsväsen, kollektivavtal och arbetstvister,

[S3]ha inseende över statens förlikningsmän för medling i arbetstvister.

Organisation

4 §  Expeditionen ledes av en styrelse. Ledamöter av denna är expeditionens chef och två andra ledamöter, som regeringen utser särskilt.

[S2]Regeringen förordnar en av de särskilt utsedda ledamöterna att vara styrelsens ordförande. Styrelsen utser inom sig vice ordförande. Förordning (1967:827).

5 §  Hos expeditionen finns en kanslichef som är chef för expeditionen.

[S2]Hos expeditionen är i övrigt anställda tjänstemän enligt personalförteckning samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel. Förordning (1986:835).

6 §  Av styrelsen avgöres

 1. 1) viktigare författningsfrågor,
 2. 2) viktigare frågor om organisation, arbetsordning eller tjänsteföreskrifter beträffande expeditionen eller statens förlikningsmän,
 3. 3) frågor om förslag till anslagsframställning hos riksdagen och andra frågor av större ekonomisk betydelse,
 4. 4) frågor om tillsättning av tjänst i lägst lönegrad F 13,
 5. 5) frågor om förordnande av förlikningsman som avses i 2 § förordningen (1976:826) om medling i arbetstvister,
 6. 6) frågor om disciplinansvar, avskedande, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning,
 7. 7) frågor om annat skiljande från tjänst eller uppdrag än avskedande,
 8. 8) andra frågor som expeditionens chef hänskjuter till styrelsen. Förordning (1976:827).

7 §  Styrelsen är beslutför när två ledamöter är närvarande.

[S2]Är ett styrelseärende så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för behandling av ärendet, avgörs detta genom meddelanden mellan expeditionens chef och minst en av styrelsens övriga ledamöter. Kan ärende inte lämpligen avgöras på detta sätt, får chefen besluta ensam. Beslut, som fattas enligt detta stycke, skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen. Förordning (1986:835).

8 §  Ärende, som icke skall avgöras av styrelsen, avgöres av expeditionens chef.

9 §  I arbetsordning eller genom särskilt beslut får överlämnas åt annan tjänsteman än expeditionens chef att avgöra ärende eller grupp av ärenden som ej är av sådan beskaffenhet att prövningen bör ankomma på chefen.

10 §  I kanslichefens frånvaro får inte fattas beslut av större vikt, som kan anstå utan olägenhet, eller utan kanslichefens medgivande vidtagas åtgärd, som rubbar eller ändrar av expeditionen meddelade föreskrifter eller tillämpade grunder.

[S2]Bestämmelserna i första stycket gäller även vid ledighet på kanslichefstjänsten, till dess regeringen bestämmer annat. Förordning (1986:835).

11 §  Expeditionens chef eller, efter beslut av denne, annan tjänsteman får infordra förklaring, upplysning eller yttrande i ärende hos expeditionen.

Tjänstetillsättning

12 §  Kanslichefen förordnas av regeringen tills vidare.

[S2]De styrelseledamöter som regeringen utser särskilt förordnas för högst tre år.

[S3]Övriga tjänster tillsätts och annan personal antas av expeditionen. Förordning (1986:835).

Ändringar

Förordning (1967:284) med instruktion för statens förlikningsmannaexpedition

Förordning (1976:827) om ändring i instruktionen (1967:284) för statens förlik- ningsmannaexpedition

  Omfattning
  ändr. 2, 4, 6, 7, 10, 12 §§

Förordning (1986:835) om ändring i instruktionen (1967:284) för statens för- likningsmannaexpedition

  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 5, 7, 10, 12 §§
  Ikraftträder
  1987-01-01

Ändring, SFS 1988:653

  Omfattning
  upph.