Upphävd författning

Förordning (1967:44) om investeringsavgift för vissa byggnadsarbeten

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1967-02-24
Ändring införd
SFS 1967:44 i lydelse enligt SFS 1967:798
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  För byggnadsarbete, som igångsättes under tiden den 1 mars 1967 - den 30 september 1968, skall investeringsavgift erläggas till staten, om arbetet avser

[S2]bensinstation, reparationsverkstad för motorfordon, parkeringshus eller sådan parkeringsanläggning som ej inrättas i anslutning till ny bostadsbebyggelse;

[S3]hus som helt eller till huvudsaklig del inrymmer butiks-, kontors- eller banklokaler;

[S4]kommunal förvaltningsbyggnad;

[S5]byggnad som helt eller till huvudsaklig del inrymmer kyrkliga eller andra samlingslokaler eller nöjeslokaler;

[S6]sporthall eller annan idrottsanläggning;

[S7]bostadshus som är avsett uteslutande för fritidsändamål, när arbete ingår i ett byggnadsföretag som omfattar mer än ett sådant hus eller när huset genom arbetet erhåller en obstadsyta överstigande 80 kvadratmeter.

[S8]Investeringsavgift erlägges icke för arbete, som avser installation av elektriska ledningar eller andra elektriska anordningar, eller för måleriarbete eller arbete, som avser mindre komplettering (s.k. lapparbete) av befintlig värme-, vatten-, avlopps- eller ventelationsanläggning, när arbetet icke har samband med annat byggnadsarbete. Avgift erlägges ej heller för reparations- eller underhållsarbete, om sammanlagt högst tre personer sysselsättes för arbetet.

2 §  Investeringsavgiften erlägges av den för vars räkning arbetet utföres (byggherren).

[S2]Om för visst byggnadsarbete finnes flera byggherrar, svarar de solidriskt för investeringsavgiften. Har byggnad eller annan anläggning som avses med avgiftsbelagt arbete bytt ägare innan arbetet slutförts, är även den nye ägaren att anse som byggherre.

[S3]Staten erlägger icke investeringsavgift.

3 §  Investeringsavgiften utgår med 25 procent av byggnadskostnaden för arbete enligt 1 § första stycket. Avgiften avrundas nedåt till helt hundratal kronor och erlägges till länsstyrelsen.

[S2]Preliminär avgift utgår med 25 procent av den beräknande byggnadskostnaden. Slutlig avgift fastställes sedan arbetet slutförts.

4 §  Den som avser att igångsätta avgiftsbelagt byggnadsarbete skall innan arbetet igångsättes lämna skriftlig deklaration med uppgift om den beräknade byggnadskostnaden till länsstyrelsen i det län där byggnadsplatsen är belägen. Länsstyrelsen fastställer preliminär avgift och förelägger byggherren att inbetala denna omgående eller, om arbetet icke igångsatts, senast när det igångsättes.

[S2]Om byggherren begär det, meddelar länsstyrelsen särskilt beslut huruvida visst byggnadsarbete är avgiftsbelagt eller icke.

5 §  Sedan avgiftsbelagt byggnadsarbete slutförts, skall byggherren omgående lämna länsstyrelsen deklaration med uppgift om den verkliga byggnadskostnaden. Länsstyrelsen fastställer den slutliga avgiften. Om den slutliga avgiften överstiger den preliminära, förelägger länsstyrelsen byggherren att omgående inbetala det överskjutande beloppet. Överstiger den preliminära avgiften den slutliga, förordnar länsstyrelsen om återbetalning eller avkortning av överskjutande belopp.

[S2]Slutlig avgift fastställes senast inom två år efter utgången av det år då arbetet slutfördes. Fastställes icke slutlig avgift, anses den preliminära avgiften som slutlig.

6 §  Om länsstyrelsen får kännedom om att avgiftsbelagt byggnadsarbete ingångsatts utan att deklaration lämnats, infordrar länsstyrelsen deklaration med uppgift om den beräknade byggnadskostnaden, fastställer preliminär eller, om arbetet slutförts, slutlig avgift och förelägger byggherren att omgående inbetala avgiften. Om byggherren begär det, meddelar länsstyrelsen särskilt beslut att arbetet är avgiftsbelagt.

7 §  Byggnadsarbete anses igångsatt när det påbörjats på byggnadsplatsen. Det anses slutfört när anläggningen i huvudsak tagits i bruk för sitt ändamål. Har arbetet utlämnats på entreprenad, anses det slutfört senast när den slutliga ekonomiska uppgörelsen skett, dock ej senasre än ett år efter det är då slutbesiktning sker.

[S2]Om byggnadsarbete nedlägges eller avbrytes för att återupptagas först senare än ett år därefter, anses arbetet slutfört när det nedlades eller avbröts. Återupptages arbetet sedan mer än ett år förflutit, anses nytt arbete vara igångsatt.

8 §  Byggherre är skyldig lämna länsstyrelsen alla de uppgifter som behöves för tillämpningen av denna förordning. Lämnas icke tillräckliga uppgifter om byggnadskostnaden, uppskattar länsstyrelsen denna till skäligt belopp.

9 §  I byggnadskostnaden för arbete, som byggherren utför i egen regi, inräknas även skälig andel av s.k. indirekt byggnadskostnad t.ex. administrationskostnad. Hänsyn tages dock icke till ränta på eget kapital. Har byggherren för arbetet använt virke från egen fastighet eller tillgång som varit avsedd för omsättning eller förbrukning i annan rörelse än byggnadsrörelse, inräknas virkets eller lagertillgångens saluvärde i byggnadskostnaden. Investeringsavgift inräknas icke i byggnadskostnaden.

10 §  Bestämmelserna i uppbördsförordningen den 5 juni 1953 (nr 272) om indrivning av skatt äger motsvarande tillämpning vid indrivning av investeringsavgift.

11 §  För fatställande av investeringsavgift får granskning ske av byggherrens bokföring enligt vad i Stockholms län taxeringsdirektören och i annat län första taxeringsintendenten bestämmer. Taxeringsförordningen den 23 november 1956 (nr 623) äger därvid motsvarande tillämpning. Förordning (1967:798).

12 §  Har någon i samband med avgiftsbelagt byggnadsarbete vidtagit åtgärd som kan antas ha tillkommit i syfte att undgå eller erhålla lindring i investeringsavgiften, fastställes sådan avgift som om åtgärden icke vidtagits.

13 §  Om ansvar i vissa fall för den, som lämnat oriktig uppgift i deklaration enligt denna förordning eller handling som hör till sådan deklaration, gäller bestämmelserna i skattestrafflagen den 11 juni 1943 (nr 313).

[S2]Förekommer anledning att antaga att oriktig uppgift i deklaration eller handling som avses i första stycket kan medföra ansvar enligt skattestrafflagen, skall länsstyrelsen anmäla det till åklagare.

14 §  Taxeringsförordningens bestämmelser om skyldighet att sörja för att underlag finnes för deklarations- och uppgiftsskyldighetens fullgörande och för kontroll därav samt om ansvar för den som åsidosätter denna skyldighet eller som icke avger självdeklaration eller avger bristfällig sådan äger motsvarande tillämpning i fråga om investeringsavgift. Allmänt åtal får väckas endast efter anmälan av länsstyrelsen.

15 §  Mot länsstyrelsens beslut enligt 4 - 6 §§ föres talan genom besvär hos kammarrätten. Besvär skall vara inkomna till kammarrätten inom två månader från det klaganden fick del av beslutet. Mot kammarrättens utslag får talan icke föras.

[S2]Har talan förts mot länsstyrelsens beslut, får länsstyrelsen medge anstånd med inbetalning av investeringsavgift helt eller delvis.

16 §  Om läget på arbetsmarknaden påkallar det eller andra synnerliga skäl föreligger, kan Konungen medge befrielse från investeringsavgift helt eller delvis.

17 §  Vid inkomsttaxeringen får avdrag icke ske för investeringsavgift. Sådan avgift får ej heller inräknas i anskaffningskostnaden vid beräkning av avdrag för värdeminskning på anläggningen i fråga.

18 §  Den som hos länsstyrelsen eller annan myndighet tagit del av uppgift som lämnats på grund av bestämmelse i denna förordning får ej obehörigen yppa dess innehåll. Bryter någon häremot, dömes till böter eller fängelse i högst ett år. Allmänt åtal får väckas endast efter angivelse av målsäganden.

19 §  De särskilda kostnader som föranledes av fastställandet av investeringsavgift bestrides av statsmedel.

20 §  Närmare föreskrifter för tillämpningen av denna förordning meddelas av Konungen.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1967:44) om investeringsavgift för vissa byggnadsarbeten

    Övergångsbestämmelse

    Denna förordning träder i kraft dagen efter den, då förordningen enligt därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling.
    Byggnadsarbete, som igångsatts under tiden den 12 januari - den 28 februari 1967 utan att erforderligt igångsättningstillstånd meddelats enligt lagen den 31 maj 1963 (nr 268) om igångsättningstillstånd för byggnadsarbete, anses vid tillämpningen av denna förordning igångsatt den 1 mars 1967.
    Förarbeten
    Prop. 1967:10

Ändring, SFS 1967:798

Omfattning
ändr. 11 §

Lag (2000:1350) om upphävande av förordningen (1967:44) om investeringsavgift för vissa byggnadsarbeten

Övergångsbestämmelse

Den upphävda förordningen skall fortfarande tillämpas på byggnadsarbeten som ingångsattes nuder tiden den 1 mars 1967 - den 30 september 1968.
Förarbeten
Rskr. 2000/01:108, Prop. 2000/01:22, Bet. 2000/01:SkU9
Omfattning
upph.