Upphävd författning

Kungörelse (1967:724) om tillämpning av avtal den 24 december 1936 mellan Sverige och Frankrike för undvikande av dubbelbeskattning och fastställande av bestämmelser angående handräckning beträffande arvsskatt

Departement
Finansdepartementet S4
Utfärdad
1967-12-01
Ändring införd
SFS 1967:724
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Bilagor finns inte med här.

1 §  Avtalet den 24 december 1936 mellan Sverige och Frankrike för undvikande av dubbelbeskattning och fastställande av bestämmelser angående handräckning beträffande arvsskatt, vilket avtals lydelse ändrats genom tilläggsavtal den 8 april 1949 och den 1 juli 1963, skall lända till efterrättelse för Sveriges del. /n1/

[S2]//n1// Ang. gällande lydelse av avtalet och till detta fogat protokoll se bilaga fogad till 1964:711. 2 § Anstånd enligt 3 § kungörelsen den 1 december 1967 (nr 721) om förfarandet rörande eftergift av arvsskatt eller gåvoskatt vid dubbelbeskattning får medges med högst så stor del av skatten som vid proportionell fördelning av hela det beräknade skattebeloppet på den egendom, som enligt avtalet skall beskattas i Sverige, och den egendom, som enligt avtalet skall beskattas i Frankrike, kan antagas belöpa på sistnämnda egendom (jfr art. 1--6).

3 §  Om åtgärd av beskattningsmyndighet i Frankrike medfört beskattning som strider mot avtalets principer, kan den som träffats av beskattningen hos Kungl. Maj:t ansöka om att åtgärd vidtages från svensk sida för att undvika sådan beskattning under förutsättning antingen att han själv uppfyller de krav som bestämmelserna i artikel 4 i avtalet uppställer för att någon skall anses vara bosatt i Sverige eller att den avlidne enligt avtalet skall anses ha varit bosatt i Sverige vid sin död (jfr art. 7).

Ansökan bör göras inom två år efter utgången av det kalenderår, då sökanden fick kännedom om beskattningen.
4 § Om handräckning i beskattningsärende på grund av avtalet gäller särskilda bestämmelser (jfr art. 8).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Kungörelse (1967:724) om tillämpning av avtal den 24 december 1936 mellan Sverige och Frankrike för undvikande av dubbelbeskattning och fastställande av bestämmelser angående handräckning beträffande arvsskatt

Övergångsbestämmelse

Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1968.
Kungörelsen och bestämmelserna i avtalet tillämpas på dödsbo efter den som avlidit efter den 1 oktober 1964 och på gåvor för vilka skattskyldighet inträtt efter nämnda dag.
Genom denna kungörelse upphäves kungörelsen den 29 oktober 1964 (nr 711) om tillämpning av avtal den 24 december 1936 mellan Sverige och Frankrike för undvikande av dubbelbeskattning och fastställande av bestämmelser angående handräckning beträffande arvsskatt.
Avtalet den 24 december 1936 i dess ändrade lydelse genom den 8 april 1949 tillämpas alltjämt på dödsbo efter den under tiden den 9 februari 1951--den 1 oktober 1964. 2--4 §§ i denna kungörelse äger därvid motsvarandetilläggsavtal som avlidit Bestämmelserna i tillämpning.
Förarbeten
Prop. 1963:189, Prop. 1937:73

Ändring, SFS 1995:546

    Omfattning
    upph.