Upphävd författning

Lag (1968:278) om förnyelse av vissa inteckningar för nyttjanderätt, avkomsträtt och servitut

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1968-05-28
Ändring införd
SFS 1968:278
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Inteckning som beviljats före den 1 januari 1918 för nyttjanderätt, avkomsträtt eller servitut förfaller sista inskrivningsdagen år 1970, om ej inteckningen förnyas efter ansökan i den ordning som anges i 2 §.

[S2]Besvärar inteckningen flera fastigheter och förnyas den i fråga om endast någon eller några av dem, förfaller inteckningen beträffande den eller de övriga fastigheterna.

2 §  Ansökan om förnyelse göres av rättighetshavaren eller annan, vars rätt beröres, hos inskrivningsdomaren senast på sista inskrivningsdagen år 1970. Därvid skall lämnas uppgift om inteckningen och den eller de fastigheter i vilka inteckningen skall förnyas.

3 §  Bestämmelserna i 1 och 2 §§ äger motsvarande tillämpning på ansökan om inteckning som förklarats vilande före den 1 januri 1918 och ej beviljats efter nämnda dag.

4 §  Denna lag gäller ej beviljad eller sökt inteckning för sådant servitut som avses i 7 a § lagen den 14 juni 1907 (nr 36 s. 25) om servitut.

Ändringar

Lag (1968:278) om förnyelse av vissa inteckningar för nyttjanderätt, avkomsträtt och servitut

Förarbeten
Prop. 1968:89

Ändring, SFS 2013:488

Omfattning
upph.