Kungörelse (1968:450) angående tillämpning av avtal den 29 januari 1968 mellan Sverige och Finland om viss tull- och skattefrihet vid byggande av gränsbroar m.m.

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1968-06-28
Ändring införd
SFS 1968:450 i lydelse enligt SFS 1999:474
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Avtalet mellan Sverige och Finland den 29 januari 1968 (SÖ 1968:10) om viss tull- och skattefrihet vid byggande av gränsbroar m.m., vars lydelse framgår av bilaga *(1555*) till denna kungörelse, skall lända till efterrättelse för Sveriges del.

2 §  Vid införsel av vara för ändamål som avses i avtalet skall anspråk på tull- och skattefrihet göras skriftligen hos Tullverket. Framställningen skall göras på blankett enligt fastställt formulär senast vid tulltaxeringen.

[S2]Tullverket fastställer formulär till blankett som avses i första stycket och föreskriver vad i övrigt skall iakttagas för tull- och skattefrihet. Förordning (1999:474).

3 §  Användes vara som med stöd av avtalet införts tull- och skattefritt för annat ändamål än som avses i avtalet, skall skriftlig anmälan omedelbart göras till det tullkontor som av Tullverket utsetts att kontrollera avtalets tilllämpning beträffande införsel. Anmälan skall även göras, om återförsel eller utförsel inte sker av överskottsmaterial eller av hjälpmedel för arbetets utförande, som med stöd av avtalet införts tull- och skattefritt. Anmälan i nu nämnda fall skall göras senast vid arbetets avveckling. Tullverket prövar om tull och skatt skall utgå. Förordning (1999:474).

4 §  Tull och skatt som uttages enligt 3 § skall beräknas enligt de vid tiden för införseln gällande bestämmelserna och enligt varans värd dete i skick den då befann sig.

[S2]För uttagande av tull och skatt gäller i tillämpliga delar 44 § 1 mom.första stycket tulltaxeringskungörelsen den 13 maj 1960 (nr 392).

Bilaga

Avtal mellan Sverige och Finland om viss tull- och skattefrihet vid byggande av gränsbroar m.m.

Artikel 1
I fråga om vara, elektrisk kraft och tjänsteprestation för byggande, underhåll och drift av bro, anläggning för färjeförbindelse och annan anläggning för trafikförbindelse över riksgränsen inom landgränsområdet mellan Finland och Sverige gäller beträffande tull och skatt vad som stadgas i detta avtal.
Avtalet gäller även för muddrings-, schaktnings- och annat jämförligt arbete i samband med byggande och underhåll av anläggning som avses i första stycket.
Artikel 2
Med skatt avses i detta avtal sådan statlig skatt och därmed jämförlig avgift av annat slag än tull, som utgår på grundval av omsättning, tillverkning, ianspråktagande, införsel eller utförsel.
Artikel 3
I fråga om vara, som är avsedd att användas för ändamål som anges i artikel 1, utgår tull och skatt enligt vad som gäller vid försäljning, uthyrning eller ianspråktagande i eller införsel till den avtalsslutande stat, i vilken den som utför arbetet tillverkat, köpt eller hyrt varan eller fått den förtullad. I följd härav får sådan vara tull- och skattefritt införas till den ena avtalsslutande staten från den andra under förutsättning att överföringen sker av den som utför arbetet och att, när fråga är om maskin, verktyg, material och annat som inte förbrukats för arbetets utförande, varan återförs eller utförs efter användningen.
Överföring som sägs i första stycket berättigar icke till restitution av tull eller skatt under åberopande av utförsel till den andra staten.
Härutöver gäller att vara som avses i första stycket är undantagen från särskild utförselavgift.
Artikel 4
Vad som anges i artikel 3 beträffande vara gäller i tillämpliga delar även beträffande elektrisk kraft.
Artikel 5
I fråga om tjänsteprestation för ändamål som anges i artikel 1 utgår skatt enligt vad som gäller vid utförande av sådan prestation i den avtalsslutande stat, i vilken den som utför arbetet är bosatt.
För eljest skattepliktig arbetsprestation utgår icke skatt, när den utförs på anläggningen i en av de avtalsslutande staterna av någon som är bosatt i den andra.
Artikel 6
Som byggande enligt artikel 1 anses uppförande, återuppförande, förbättring, ändring, flyttning, rivning och annat jämförligt arbete samt undersöknings- och förberedelsearbete i samband därmed.
Som underhåll och drift enligt artikel 1 anses reparation utbyte av delar och annat material, skötsel, rengöring, belysning samt vidare skydds-, service- och annan åtgärd för trafikändamål.
Artikel 7
Till bro hänföres den egentliga brokonstruktionen, belysnings- och andra anordningar på eller i anslutning till denna samt brobankarna, allt enligt godkänd plan eller ritning.
Till annan i artikel 1 angiven anläggning hänföres färjeläge och annan fast trafikanläggning samt anordningar på eller i anslutning till denna, såsom maskineri, maskinrum, bommar och trossar, allt enligt godkänd plan eller ritning.
Till vara som avses i artikel 3 hänföres delar, element, byggnads-, ytbehandlings- och impregneringsmaterial och annat motsvarande material till anläggningen samt byggnadsställningar, material till sådana och andra hjälpanordningar, verktyg, maskiner, bränsle, smörjmedel och annat material m.m., som behövs för ändamål som avses i artikel 1.
Artikel 8
Det avtalsslutande staterna skall utbyta sådana uppgifter, som behövs för tillämpningen av detta avtal.
Artikel 9
Kan någon visa, att tull- eller beskattningsmyndigheterna i de avtalsslutande staterna vidtagit åtgärd i strid med detta avtal, äger han göra framställning i saken hos den stat där han anses vara bosatt. Anses framställningen grundad, äger denna stats högsta finansmyndighet träffa överenskommelse med den andra statens högsta finansmyndighet för att undvika den mot avtalet stridande åtgärden.
Artikel 10
Detta avtal skall ratificeras och träder i kraft trettio dagar efter ratifikationsinstrumentens utväxling, som skall äga rum i Stockholm. Dock gäller detta avtal i tillämpliga delar även beträffande varor, som före avtalets ikraftträdande överförts från Sverige till Finland vid byggande och underhåll av den bro över Torne älv vid Aavasaksa i Finland och Övertorneå, Sverige, som anlagts enligt överenskommelse mellan Finland och Sverige den 29 juni 1963.
Avtalet gäller tills vidare. Avtalsslutande stat kan skriftligen uppsäga avtalet med tolv månaders uppsägningstid.

Ändringar

Kungörelse (1968:450) angående tillämpning av avtal den 29 januari 1968 mellan Sverige och Finland om viss tull- och skattefrihet vid byggande av gränsbroar m.m.

Förordning (1999:474) om ändring i kungörelsen (1968:450) angående tillämpning av avtal den 29 januari 1968 mellan Sverige och Finland om viss tull- och skattefrihet vid byggande av gränsbroar m.m.

Omfattning
ändr. 2, 3 §§
Ikraftträder
1999-07-01