Upphävd författning

Förordning (1968:568) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Belgien

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1968-10-25
Ändring införd
SFS 1968:568
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Bilagorna finns inte med här.
Kungl. Maj:t har, med stöd av 72 § 3 mom. kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr 370), 20 § 3 mom. lagen den 26 juli 1947 (nr 576) om statlig inkomstskatt samt 20 § 3 mom. lagen samma dag (nr 577) om statlig förmögenhetsskatt, funnit gott förordna, /k/ dels /-k/ att ett mellan Sverige och Belgien den 2 juli 1965 ingånget och genom skriftväxling den 7 mars 1967 ändrat avtal, vars lydelse efter ändringen framgår av bilaga 1 till denna kungörelse, för undvikande av dubbelbeskattning och för reglering av vissa andra frågor beträffande skatter på inkomst och förmögenhet skall lända till efterrättelse för Sveriges del, /k/ dels /-k/ att vid tillämpningen av avtalet skall iakttagas de anvisningar som är fogade till kungörelsen genom bilaga 2. (Jämför 1974:770 ö.b. och 1974:859 ö.b.).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1968:568) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Belgien

Övergångsbestämmelse

 1. Denna kungörelse träder i kraft dagen efter den, då kungörelsen enligt därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling.
Kungörelsen tillämpas första gången vid 1969 års taxering med de undantag som anges under 2-4 nedan. Beträffande kupongskatt tillämpas kungörelsen på utdelning som blivit tillgänglig för lyftning efter utgången av år 1967.
 1. Kungörelsen tillämpas även vid 1968 års taxering såvitt avser beskattningsår som avslutats under tiden den 1 januari - den 29 februari 1968.
 2. Bestämmelserna i artikel 23 § 1 i avtalet om avräkning av belgisk skatt från svensk skatt äger tillämpning på inkomst, som behandlas enligt föreskrifterna i artikel 10 § 2, första och tredje styckena, artikel 11 §§ 2 och 6 samt artikel 12 § 5 i avtalet som blivit tillgänglig för lyftning efter utgången av år 1962.
 3. Bestämmelserna i artikel 24 § 5 i avtalet om beskattningen av fast driftställe, som belgiskt företag har i Sverige, tillämpas även i fråga om beskattningsår som avslutats före kungörelsens ikraftträdande men efter utgången av år 1962.
 4. Är någon enligt 2-4 berättigad till lindring i dubbelbeskattning vid taxering åren 1963 - 1968, kan han, om sådan lindring icke erhållits, anföra besvär över taxeringen inom den tid och i den ordning som anges i 100 och 104 §§taxeringsförordningen den 23 november 1956 (nr 623).
 5. Genom denna kungörelse upphäves, såvitt angår förhållandet mellan Sverige och Belgien, kungörelsen den 8 januari 1954 (nr 5) om tillämpning av ett mellan Sverige och Belgien den 1 april 1953 undertecknat avtal för undvikande av dubbelbeskattning för reglering av vissa andra frågor beträffande skatter å inkomst och förmögenhet. Den upphävda kungörelsen äger ock, med de undantag som följer av 2-4, i oförändrad utsträckning tillämpning vid 1968 års taxering och vid eftertaxering för år 1968 eller tidigare år.
Förarbeten
Prop. 1967:132

Förordning (1977:359) om ändring i kungörelsen (1968:568) om tillämpning av avtal den 2 juli 1965 mellan Sverige och Belgien för undvikande av dubbelbeskattning och för reglering av vissa andra frågor beträffande skatter på inkomst och förmögenhet

  Omfattning
  ändr.författningsrubr., 4 p anvisn. till art. 10 i bil. 2

Lag (1990:227) om upphävande av förordningen (1968:568) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Belgien

  Övergångsbestämmelse

  Enligt riksdagens beslut föreskrivs att förordningen (1968:568) om tillämpning av avtal den 2 juli 1965 mellan Sverige och Belgien för undvikande av dubbelbeskattning och för reglering av vissa andra frågor beträffande skatter på inkomst och förmögenhet skall upphöra att gälla vid utgången av år 1990. Den upphävda förordningen skall dock fortfarande tillämpas
  1. i fråga om skatter som innehållits vid källan, på inkomst som blivit tillgänglig för lyftning eller förfallit till betalning före den 1 januari 1991,
  2. i fråga om andra inkomstskatter, på skatter som påförs för beskattningsperioder som avslutats före den 1 januari 1991 samt
  3. i fråga om svensk förmögenhetsskatt, på skatt som påförs vid 1992 eller tidigare års taxering.
  Förarbeten
  Prop. 1989/90:106
  Omfattning
  upph.
  Ikraftträder
  1991-01-01