Upphävd författning

Kungl Maj:ts förordning (1968:575) om fusion inom stadshypoteks- och bostadskreditinsti- tutionerna;

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1968-12-06
Ändring införd
SFS 1968:575
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Konungen får lämna tillstånd till verkställande av avtal om fusion mellan Konungariket Sveriges stadshypotekskassa och Svenska bostadskreditkassan innebärande att bostadskreditkassan skall uppgå i stadshypotekskassan på så sätt att bostadskreditkassan upplöses utan likvidation och att alla dess tillgångar och skulder övertages av stadshypotekskassan.

[S2]Tillstånd till verkställande av fusionsavtal får meddelas endast om förslag till avtalet godkänts av kassornas ombudsstämmor och därvid samtliga röstberättigade ombud förenat sig om beslutet eller det fattats vid två på varandra följande ombudsstämmor och vid den stämma som hållits sist biträtts av minst två tredjedelar av de röstande.

2 §  Konungen får lämna tillstånd till verkställande av avtal om fusion mellan stadshypoteksförening och bostadskreditförening som har samma verksamhetsområde innebärande att bostadskreditföreningen skall uppgå i stadshypoteksföreningen på så sätt att medlemmarna i bostadskreditföreningen blir medlemmar i stadshypoteksföreningen samt att bostadskreditföreingen upplöses utan likvidation och att alla dess tillgångar och skulder övertages av stadshypoteksföreningen.

[S2]Tillstånd till verkställande av fusionsavtal får meddelas endast om förslag till avtalet godkänts av föreningarnas stämmor och därvid samtliga röstberättigade förenat sig om beslutet eller det fattats vid två på varandra följande föreningsstämmor och vid den stämma som hållits sist biträtts av minst två tredjedelar av de röstande.

3 §  Fusion enligt 1 och 2 §§ skall anses genomförd den dag Konungen bestämmer.

4 §  Medlem i bostadskreditförening som ej samtyckt till fusion har rätt att inom en månad efter det Konungen lämnat tillstånd till fusionsavtalets verkställande säga upp sig till utträde. Hans lån förfaller därvid till betalning. Förening får betinga sig ersättning för den ränteförlust som betalningen kan föranleda (ränteskillnadsersättning) och, om mindre än tio år förflutit efter lånets utlämnande, ersättning för förlorade förvaltnings- och fondbidrag med belopp som Konungen fastställer på ansökan av föreningen.

5 §  Staten ställer till förfogande en av riksgäldsfullmäktige utfärdad förbindelse att gentemot innehavare av obligationer, som utgivits av kassorna innan fusionen genomförts, svara för förlust som kan uppkomma på grund av fusionen.

6 §  Närmare bestämmelser för genomförandet av fusionerna meddelas av Konungen.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1968:575) om fusion inom stadshypoteks- och bostadskreditinstitutionerna

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft dagen efter den, då förordningen enligt därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling.
I fråga om avtal om fusion som stadshypoteksförening eller bostadskreditförening träffar får tillstånd till verkställande av avtalet lämnas även om detta godkänts av interimsstyrelse i stället för av föreningsstämma.
Förarbeten
Prop. 1968:153

Ändring, SFS 1994:103

    Omfattning
    upph.