Upphävd författning

Kungörelse (1968:745) om tillämpning av avtal den 17 september 1966 mellan Sverige och Peru för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och förmögenhet

Departement
Finansdepartementet S4
Utfärdad
1968-11-20
Ändring införd
SFS 1968:745
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Bilagor finns inte med här.
Kungl. Maj:t har, med stöd av 72 § 3 mom. kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr 370), 20 § 3 mom. lagen den 26 juli 1947 (nr 576) om statlig inkomstskatt samt 20 § 3 mom. lagen samma dag (nr 577) om statlig förmögenhetsskatt, funnit gott förordna, /k/ dels /-k/ att ett mellan Sverige och Peru den 17 september 1966 ingånget avtal, vars innehåll framgår av bilaga 1 till denna kungörelse, för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och förmögenhet skall lända till efterrättelse för Sveriges del, /k/ dels /-k/ att vid tillämpningen av avtalet skall iakttagas de anvisningar som är fogade till kungörelsen som bilaga 2. (Jämför 1974:770 ö.b. och 1974:859 ö.b.)

Ändringar och övergångsbestämmelser

Kungörelse (1968:745) om tillämpning av avtal den 17 september 1966 mellan Sverige och Peru för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och förmögenhet

Förarbeten
Prop. 1967:26

Lag (2006:642) om upphävande av kungörelsen (1968:745) om tillämpning av avtal den 17 september 1966 mellan Sverige och Peru för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och förmögenhet

Övergångsbestämmelse

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att kungörelsen (1968:745) om tilllämpning av avtal den 17 september 1966 mellan Sverige och Peru för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och förmögenhet skall upphöra att gälla vid utgången av år 2006. Den upphävda kungörelsen skall dock fortfarande tillämpas beträffande
  1. skatt på inkomst som förvärvas före den 1 januari 2007, och
  2. skatt på förmögenhet som tas ut vid 2006 eller tidigare års taxeringar.
Förarbeten
Rskr. 2005/06:353, Prop. 2005/06:125, Bet. 2005/06:SkU37
Omfattning
upph.