Upphävd författning

Förordning (1968:771) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Nederländerna

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1968-12-19
Ändring införd
SFS 1968:771
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Bilagorna finns inte med här.
Kungl. Maj:t har, med stöd av 72 § 3 mom. kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr 370), 20 § 3 mom. lagen den 26 juli 1947 (nr 576) om statlig inkomstskatt samt 20 § 3 mom. lagen samma dag (nr 577) om statlig förmögenhetsskatt, funnit gott förordna, /k/ dels /-k/ att ett mellan Sverige och Nederländerna den 12 mars 1968 ingånget avtal, vars lydelse framgår av bilaga 1 till denna kungörelse, för undvikande av dubbelbeskattning och fastställande av bestämmelser angående ömsesidig handräckning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet samt ett till avtalet fogat protokoll, vars lydelse likaledes framgår av bilagan, skall lända till efterrättelse för Sveriges del, /k/ dels /-k/ att vid tillämpningen av avtalet skall iakttagas de anvisnignar som är fogade till kungörelsen som bilaga 2. (Jämför 1974:770 ö.b. och 1974:859 ö.b.).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1968:771) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Nederländerna

Förarbeten
Prop. 1968:133

Förordning (1977:357) om ändring i kungörelsen (1968:771) om tillämpning av avtal den 12 mars 1968 mellan Sverige och Nederländerna för undvikande av dubbelbeskattning och fastställande av bestämmelser angående ömsesidig handräckning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet

    Omfattning
    ändr. författningsrubr., 4 p anvisn. till art. 10 i bil. 2

Ändring, SFS 1992:17

    Omfattning
    upph.