Upphävd författning

Förordning (1969:322) med instruktion för sjösäkerhetsrådet

Departement
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1969-05-23
Ändring införd
SFS 1969:322
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 3 §1 och 3 samt 16 §, tillämpas på sjösäkerhetsrådet.

[S2]Med chefen förstås vid tillämpning av verksstadgan rådets ordförande. Förordning (1975:1071).

Uppgifter

2 §  Rådet har till uppgift att, med inriktning på fritidsbåttrafiken, verka för sjösäkerhet.

3 §  Rådet skall samarbeta med svenska myndigheter, institutioner och enskilda, som arbetar inom rådets verksamhetsområde.

Organisation

4 §  Rådet består av högst elva ledamöter, som utses av regeringen. Bland ledamöterna utser regeringen en ordförande. Rådet utser inom sig en vice ordförande. Förordning (1984:710).

5 §  Hos rådet finns en sekreterare.

[S2]Hos rådet är i övrigt anställd annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

[S3]I mån av behov och tillgång på medel får rådet anlita experter och sakkunniga.

Ärendenas handläggning

6 §  Ärendena avgörs av rådet i plenum, som består av rådets samtliga ledamöter.

[S2]Rådet är beslutfört när ordföranden eller vice ordföranden och minst fem andra ledamöter är närvarande. När ett ärende av större vikt handläggs, bör om möjligt samtliga ledamöter närvara. Förordning (1986:1063).

7 §  I arbetsordning eller genom särskilt beslut får överlämnas åt ordföranden eller sekreteraren att avgöra ärende eller grupp av ärenden som icke är av sådan beskaffenhet att prövningen bör ankomma på rådet i plenum.

8 §  I ordförandens frånvaro får ej fattas beslut av större vikt, som kan anstå utan olägenhet, eller utan hans medgivande vidtagas åtgärd, som rubbar eller ändrar av rådet meddelade föreskrifter eller tillämpade grunder.

[S2]Bestämmelserna i första stycket gäller även vid ledighet på ordförandeposten, till dess regeringen bestämmer annat. Förordning (1975:1071).

9 §  Ärende avgöres efter föredragning som ankommer på sekreteraren eller på särskilt förordnad föredragande. I arbetsordning eller genom särskilt beslut får rådet medge att ärende som handlägges enligt 7 § avgöres utan föredragning.

[S2]Ordföranden får själv övertaga beredning och föredragning av ärende och får uppdraga åt ledamot att föredraga pleniärende.

10 § har upphävts genom förordning (1986:1063).

11 §  Ordföranden eller sekreteraren får infordra förklaring, upplysning eller yttrande i ärende hos rådet.

Tjänstetillsättning

12 §  Rådets ledamöter förordnas för högst tre år.

[S2]Tjänst som sekreterare tillsättes och annan personal antages av rådet.

Ändringar

Förordning (1969:322) med instruktion för sjösäkerhetsrådet

Ändring, SFS 1975:1071

  Omfattning
  ändr. 1, 4, 6, 8 §§; omtryck

Förordning (1984:710) om ändring i instruktionen (1969:322) för sjösäkerhetsrådet

  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1984-08-07

Förordning (1986:1063) om ändring i instruktionen (1969:322) för sjösäkerhets- rådet

  Omfattning
  upph. 10 §; ändr. författningsrubr., 6 §
  Ikraftträder
  1987-01-01

Ändring, SFS 1988:1111

  Omfattning
  upph.