Upphävd författning

Kungörelse (1969:361) om civilförsvar vid verksanläggning

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1969-05-29
Ändring införd
SFS 1969:361 i lydelse enligt SFS 1993:1720
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Allmänna bestämmelser

1 §  Med verksanläggning förstås i denna kungörelse

[S2]anläggning eller byggnad som tillhör eller används av Vägverket, Affärsverket svenska kraftnät eller sådant kommunalt eller enskilt kraftföretag som Närings- och teknikutvecklingsverket bestämmer,

[S3]anläggning eller byggnad som tillhör eller används av Statens järnvägar, Banverket eller enskilt järnvägsföretag, med undantag av järnväg av spårvägs- eller industrispårkaraktär,

[S4]anläggning eller byggnad som tillhör eller används av Luftfartsverket och ligger inom eller i omedelbar anslutning till flygplats upplåten för luftfart i regelbunden trafik. Förordning (1993:1720).

2 §  Bestämmelserna i 2, 6 och 8 kap.civilförsvarslagen den 22 april 1960 (nr 74) gäller icke civilförsvar vid verksanläggning.

3 §  Statens järnvägar, Vägverket, Luftfartsverket och Närings- och teknik- utvecklingsverket får, varje myndighet inom sitt område, föreskriva att civilförsvarslagen och annan författning som rör civilförsvarsverksamheten skall, utöver vad som följer av denna kungörelse, gälla för civilförsvar vid verksanläggning. Sådan föreskrift ges i samråd med Statens räddningsverk eller, om föreskriften avser viss verksanläggning, länsstyrelsen. Förordning (1993:1720).

4 §  Civilförsvar vid verksanläggning omfattar verkskydd, anordnande av skyddsrum och åtgärder angående vissa allmänna påbud.

Beredskapsgrader

5 §  Bestämmelserna i 7 och 7 a §§civilförsvarskungörelsen (1960:377) skall tillämpas på civilförsvar vid verksanläggningar. Föreskrifter om tider för organisering av verkskyddets enheter vid höjd beredskap och övriga föreskrifter för tillämpningen av 7 och 7 a §§ civilförsvars- kungörelsen meddelas av Statens järnvägar, Vägverket, Luftfartsverket och Närings- och teknikutvecklingsverket, varje myndighet inom sitt område och i samråd med Statens räddningsverk. Förordning (1993:1720).

Ledning

6 §  Den centrala ledningen av civilförsvarsverksamheten vid verksanläggning utövas av Statens järnvägar, Vägverket, Luftfartsverket och Närings- och teknikutvecklingsverket, varje myndighet inom sitt område och efter hörande av Statens räddningsverk. Under tid då Elförsörjningsnämnden ansvarar för planering, ledning och samordning av elförsörjningens resurser övertar denna myndighet Närings- och teknikutvecklingsverkets ledningsfunktioner.

[S2]Under den centrala myndigheten leds civilförsvaret vid en verksanläggning enligt respektive verks bestämmande. Ledningen skall utövas efter samråd med civilbefälhavaren och länsstyrelsen samt under höjd beredskap även med civilförsvarschefen. Förordning (1993:1720).

7 §  Länsstyrelsen skall hålla sig underrättad om civilförsvarsverksamheten vid verksanläggningar inom länet. Länsstyrelsen och civilförsvarschefen i kommunen får ta del av planläggningen av civilförsvarsverksamheten vid en sådan anläggning samt följa utbildning och övningar vid anläggningens verkskydd. Förordning (1986:1050).

8 §  För att avvärja skada får under höjd beredskap verkskyddet vid en verksanläggning tas i anspråk för uppgifter utanför anläggningen enligt grunder som den centrala myndigheten bestämmer i samråd med Statens räddningsverk. Förordning (1993:247).

Tjänstgöring och inskrivning

9 §  Bestämmelserna i 5 kap.civilförsvarskungörelsen gäller i tillämpliga delar för verkskydd vid verksanläggning.

Verkskydd

10 §  Verkskydd skall organiseras vid verksanläggningar som har stor betydelse för totalförsvaret och kan antas bli särskilt utsatta för stridshandlingar, om den centrala myndigheten efter samråd med länsstyrelsen finner det erforderligt. Förordning (1986:1050).

11 §  Verkskyddet vid en verksanläggning har till uppgift att

 1. vidta erforderliga åtgärder för att skydda de personer som vistas inom anläggningen mot skadeverkningar av fientligt anfall,
 2. under högsta beredskap och på begäran av civilförsvarschefen i den kommun där anläggningen ligger medverka i brådskande räddningsinsatser även utanför den egna anläggningen. Förordning (1993:247).

12 §  Den centrala myndigheten bestämmer efter samråd med länsstyrelsen vilken civilförsvarsverksamhet som skall bedrivas vid verkskydden. Förordning (1986:1050).

13 §  För verkskydd vid verksanläggning skall den centrala myndigheten utse verkskyddschef.

[S2]Verkskyddschefen skall tillse att verkskyddet vid anläggningen kan fullgöra sina uppgifter.

14 §  För verkskydd vid en verksanläggning skall det upprättas en plan som fastställs av den centrala myndigheten.

[S2]Planen skall, om den centrala myndigheten inte bestämmer annat, innehålla uppgift om

 1. antalet enheter inom verkskyddet och deras sammansättning samt omfattningen av övrig personal inom anläggningen,
 2. materiel, utrustning och andra förnödenheter som skall finnas för verkskyddets verksamhet,
 3. andra mera betydande anordningar som har samband med verksamheten,
 4. åtgärder för samordning och samverkan mellan verkskyddet och annan civilförsvarsorganisation i kommunen.

[S3]Planen skall sändas in till länsstyrelsen. Förordning (1986:1050).

15 § har upphävts genom förordning (1986:1050).

Skyddsrum

16 §  Vid tillämpning av 4 och 7 kap.civilförsvarslagen (1960:74) på skydds- rum vid verksanläggning får, utan hinder av gällande bestämmelser om beräkning av behovet av skyddsrumsplatser, om särskilda skäl föreligger, den centrala myndigheten i samråd med statens räddningsverk fastställa grunderna för bestämmande av det antal personer vid anläggningen som skall beredas plats i skyddsrum. Förordning (1986:1050).

17 §  Vid verksanläggning som ej ligger i skyddsrumsort skall skyddsrum anordnas, om den centrala myndigheten finner det erforderligt med hänsyn till anläggningens beskaffenhet och läge. Den centrala myndigheten fast- ställer i samråd med statens räddningsverk grunderna för bestämmande av det antal personer som skall beredas plats i skyddsrum vid anläggningen. Förordning (1986:1050).

Allmänna påbud

18 §  Den centrala myndigheten meddelar i samråd med Statens räddningsverk föreskrifter om vad den som uppehåller sig vid verksanläggningen skall iaktta under mörkläggning, flyglarmtillstånd och i övrigt då höjd beredskap råder. Om mörkläggning av område som avskilts för järnväg och om flyglarmtillstånd i fråga om järnvägståg gäller därvid 57 § och 67 § 2 mom.civilförsvarskungörelsen. Förordning (1993:247).

19 §  Om alarmering inom verksanläggning gäller 50 och 51 §§civilförsvarskungörelsen.

Särskilda bestämmelser

20 §  Bestämmelserna i 86 § civilförsvarskungörelsen (1960:377) skall tillämpas vid bestämmande av ersättning när verkskydd vid verksanläggning tas i anspråk för uppgifter utanför anläggningen. Förordning (1986:1050).

21 §  De centrala myndigheterna får efter samråd med statens räddningsverk meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna kungörelse. Förordning (1986:1050).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Kungörelse (1969:361) om civilförsvar vid verksanläggning

  Övergångsbestämmelse

  Denna kungörelse träder i kraft den 1 juli 1969, då kungörelserna den 30 juni 1948 (nr 561) om civilförsvaret vid järnvägarna, (nr 562) om civilförsvaret vid statens vattenfallsverk och vissa icke statliga kraftföretag och (nr 563) om civilförsvaret vid telegrafverket samt den 14 januari 1949 (nr 29) om civilförsvaret vid luftfartsverket skall upphöra att gälla.
  Den som vid ikraftträdandet är inskriven i verkskydd får krigsplaceras i verkskydd vid verksanläggning utan ny inskrivning.
  Äldre planer för civilförsvar vid verksanläggning gäller till dess nya planer blivit fastställda.

Förordning (1977:148) om ändring i kungörelsen (1969:361) om civilförsvar vid verksanläggning

  Övergångsbestämmelse

  Bestämmelserna i 16 och 17 §3 tillämpas alltjämt i den äldre lydelsen för tid till och med utgången av juni 1979.
  Utan hinder av att äldre bestämmelser fortfarande gäller skall grunderna för 16 och 17 §§ i den nya lydelsen tillämpas vid upprättande av skyddsrumsplan enligt förordningen (1976:650) om skyddsrumsplan.
  Omfattning
  ändr. 1, 11, 16, 17 §§

Förordning (1986:1050) om ändring i kungörelsen (1969:361) om civilförsvar vid verksanläggning

  Omfattning
  upph. 15 §; ändr. 1, 3, 5-8, 10-12, 14, 16-18, 20, 21 §§
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1992:167) om ändring i kungörelsen (1969:361) om civilförsvar vid verksanläggning

  Omfattning
  ändr. 1, 3, 5, 6 §§
  Ikraftträder
  1992-05-01

Förordning (1993:247) om ändring i kungörelsen (1969:361) om civilförsvar vid verksanläggning

  Omfattning
  ändr. 5, 6, 8, 11, 18 §§
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1993:622) om ändring i kungörelsen (1969:361) om civilförsvar vid verksanläggning

  Omfattning
  ändr. 1, 3 §§
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1993:623) om ändring i förordningen (1993:247) om ändring i kungörelsen (1969:361) om civilförsvar vid verksanläggning

  Omfattning
  ändr. 5, 6 §§ i 1993:247

Förordning (1993:1720) om ändring i kungörelsen (1969:361) om civilförsvar vid verksanläggning

Omfattning
ändr. 1, 3, 5, 6 §§
Ikraftträder
1994-03-01

Ändring, SFS 1995:128

  Omfattning
  upph.