Upphävd författning

Kungörelse (1969:362) om civilförsvar vid militäranläggning

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1969-05-29
Ändring införd
SFS 1969:362 i lydelse enligt SFS 1994:868
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Allmänna bestämmelser

1 §  Med militäranläggning förstås i denna kungörelse anläggning eller byggnad som tillhör eller användes av försvarsmakten. Förordning (1975:975).

2 §  Civilförsvarslagen den 22 april 1960 (nr 74) skall tillämpas på civilförsvar vid militäranläggning endast i den omfattning som följer av denna kungörelse.

3 §  Försvarsmakten får föreskriva att civilförsvarslagen och annan författ- ning som rör civilförsvarsverksamheten skall, utöver vad som följer av denna kungörelse, gälla för civilförsvar vid militäranläggning. Sådan föreskrift ges i samråd med statens räddningsverk eller, om föreskriften avser viss militär- anläggning, länsstyrelsen. Förordning (1994:868).

4 §  Civilförsvar vid militäranläggning omfattar verksskydd, anordnande av skyddsrum och åtgärder angående vissa allmänna påbud.

Beredskapsgrader

5 §  Bestämmelserna i 2 § civilförsvarslagen (1960:74) samt 7 och 7 a §§civilförsvarskungörelsen (1960:377) skall tillämpas på civilförsvaret vid en militäranläggning. Föreskrifter om tider för organisering av verkskyddets enheter vid höjd beredskap och övriga föreskrifter för tillämpningen av 7 och 7 a §§civilförsvarskungörelsen meddelas av Försvarsmakten i samråd med Statens räddningsverk. Förordning (1994:868).

Ledning

6 §  Den centrala ledningen av civilförsvarsverksamheten vid en militäranläggning utövas av Försvarsmakten efter hörande av Statens räddnignsverk. Förordning (1994:868).

7 §  Länsstyrelsen skall hålla sig underrättad om civilförsvarsverksamheten vid militäranläggningar inom länet. Länsstyrelsen och civilförsvarschefen i kommunen får ta del av planläggningen av civilförsvarsverksamheten vid en sådan anläggning samt följa utbildning och övningar vid anläggningens verkskydd. Förordning (1986:1051).

8 §  För att avvärja skada får under höjd beredskap verkskyddet vid en militär- anläggning tas i anspråk för uppgifter utanför anläggningen enligt grunder som Försvarsmakten bestämmer i samråd med Statens räddningsverk. Förordning (1994:868).

Civilförsvarsplikt

9 §  Bestämmelserna i 3 kap.civilförsvarslagen och 5 kap. civilförsvarskun- görelsen gäller i tillämpliga delar för verkskydd vid militäranläggning.

10 §  För tjänstgöring i verkskydd vid militäranläggning uttages civilpersoner som har sin huvudsakliga sysselsättning eller är bosatta inom anläggningen. Även andra än civilpersoner får uttagas till sådan tjänstgöring, om särskilda skäl föreligger.

Verkskydd

11 §  Verkskydd skall organiseras vid militäranläggningar som har stor betydelse för totalförsvaret och kan antas bli särskilt utsatta för stridshandlingar, om vederbörande myndighet efter samråd med länsstyrelsen finner det erforderligt. Förordning (1986:1051).

12 §  Verkskyddet vid en militäranläggning har till uppgift att

 1. vidta nödvändiga åtgärder för att skydda de civilpersoner som vistas inom anläggningen mot skadeverkan av fientligt anfall,
 2. ingripa mot sådan brand eller skada som orsakas av fientlig verksamhet och i övrigt begränsa eller lindra följderna av sådan verksamhet, till dess andra samhällsorgan kan träda till,
 3. under högsta beredskap och annars när regeringen eller, vid behov av omedelbara åtgärder, länsstyrelsen bestämmer det, ingripa mot annan brand eller skada än som orsakas av fientlig verksamhet. Förordning (1993:251).

13 §  Försvarsmakten bestämmer i samråd med länsstyrelsen vilken civilförsvarsverksamhet som skall bedrivas vid verkskydden. Förordning (1994:868).

14 §  För verkskydd vid militäranläggning skall vederbörande myndighet utse verkskyddschef.

[S2]Verkskyddschefen skall tillse att verkskyddet vid anläggningen kan fullgöra sina uppgifter.

15 §  För verkskydd vid en militäranläggning skall det upprättas en plan som fastställs av myndigheten.

[S2]Planen skall, om Försvarsmakten inte bestämmer annat, innehålla uppgifter om

 1. antalet enheter inom verkskyddet och deras sammansättning samt omfattningen av övrig personal inom anläggningen,
 2. materiel, utrustning och andra förnödenheter som skall finnas för verkskyddets verksamhet,
 3. andra mera betydande anordningar som har samband med verksamheten,
 4. åtgärder för samordning och samverkan mellan verkskyddet och annan civilförsvarsorganisation i kommunen.

[S3]Planen skall sändas till länsstyrelsen. Förordning (1994:868).

Skyddsrum

16 §  Skyddsrum skall anordnas vid militäranläggning, om denna ligger inom skyddsrumsort och om i fredstid vanligen minst 25 personer samtidigt vistas inom anläggningen eller denna tillsammans med annan närbelägen anläggning inom militärt område utgör en grupp av anläggningar där vanligen minst detta antal personer vistas.

[S2]Vid annan militäranläggning än som avses i första stycket skall skyddsrum anordnas, om verkskydd finns vid anläggningen eller om Försvarsmakten finner det erforderligt med hänsyn till anläggningens beskaffenhet och läge. Förordning (1994:868).

17 §  Försvarsmakten fastställer i samråd med statens räddningsverk grunderna för bestämmande av det antal personer som skall beredas plats i skyddsrum vid militäranläggning.

[S2]Har Försvarsmakten med stöd av 3 § föreskrivit att civilförsvarslagens bestämmelser om planering för och anordnande av skyddsrum skall gälla för viss militäranläggning, får Försvarsmakten, utan hinder av gällande bestämmelser om beräkning av behovet av skyddsrumsplatser, i samråd med statens räddningsverk fastställa grunderna för bestämmande av det antal personer vid anläggningen som skall beredas plats i skyddsrum. Förordning (1994:868).

18 §  Skyddsrums belägenhet och utformning skall bestämmas med hänsyn till möjligheterna för dem som skall beredas plats i skyddsrummet att uppsöka detta vid alarmering och att stadigvarande uppehålla sig där.

[S2]Bestämmelserna i 29 och 30 §§civilförsvarslagen (1960:74) äger mot svarande tillämpning på skyddsrum vid militäranläggning. Förordning (1977:149).

Allmänna påbud

19 §  Vid militäranläggning skall vidtas de åtgärder för alarmering, mörklägg- ning och skydd mot radioaktiv strålning som avses i 57 § civilförsvarslagen.

[S2]Försvarsmakten meddelar i samråd med Statens räddningsverk föreskrifter om vad den som uppehåller sig vid en militäranläggning skall iaktta under mörk- läggning, flyglarmstillstånd och i övrigt då höjd beredskap råder. Förordning (1994:868).

Särskilda bestämmelser

20 §  Bestämmelserna i 9 kap.civilförsvarslagen gäller i tillämpliga delar för den som är inskriven i verkskydd vid militäranläggning.

21 §  Försvarsmakten får efter samråd med statens räddningsverk meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna kungörelse. Förordning (1986:1051).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Kungörelse (1969:362) om civilförsvar vid militäranläggning

  Övergångsbestämmelse

  Denna kungörelse träder i kraft den 1 juli 1969, då kungörelsen den 4 mars 1949 (nr 103) omm civilförsvaret (luftskyddet) vid försvarsväsendet tillhörande anläggningar och byggnader m.m. skall upphöra att gälla.
  Den som vid ikraftträdandet är inskriven i verkskydd får krigsplaceras verkskydd vid militäranläggning utan ny inskrivning.
  Äldre planer för civilförsvar vid militäranläggning gäller till dess nya planer blivit fastställda.

Ändring, SFS 1975:975

  Omfattning
  ändr. 1, 6, 12 §§

Förordning (1977:149) om ändring i kungörelsen (1969:362) om civilförsvar vid militäranläggning

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft två veckor efter den dag, då förordningen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling.
  Bestämmelserna i 16 - 18 §§ tillämpas alltjämt i den äldre lydelsen för tid till och med utgången av juni 1979.
  Utan hinder av att äldre bestämmelser fortfarande gäller skall grunderna för 16 - 18 §§ i den nya lydelsen tillämpas vid upprättande av skyddsrumsplan enligt förordningen (1976:650) om skyddsrumsplan.
  Omfattning
  ändr. 16-18 §§

Förordning (1986:1051) om ändring i kungörelsen (1969:362) om civilförsvar vid militäranläggning

  Omfattning
  ändr. 3, 5-8, 11, 13, 15, 17, 19, 21 §§
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1993:251) om ändring i kungörelsen (1969:362) om civilförsvar vid militäranläggning

  Omfattning
  ändr. 5, 6, 8, 12 och 19 §§
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1994:868) om ändring i kungörelsen (1969:362) om civilförsvar vid militäranläggning

Omfattning
ändr. 3, 5, 6, 8, 13, 15, 16, 17, 19, 21 §§
Ikraftträder
1994-07-01

Ändring, SFS 1995:128

  Omfattning
  upph.