Kungl. Maj:ts Börsordning (1969:546) för Stockholms fondbörs

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1969-10-03
Ändring införd
SFS 1969:546 i lydelse enligt SFS 1978:758
Tidsbegränsad
1980-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Stockholms fondbörs har till ändamål att enligt lagen (1919:240) om fondkommissionsrörelse och fondbörsverksamhet samt denna börsordning dels bereda köpare och säljare regelbundna tillfällen att avsluta affärer i värdepapper, dels med ledning av efterfrågan, utbud och avslut vid börsen notera köp-, sälj- och betalkurser för värdepapper.

[S2]Fondbörsen står under tillsyn av bankinspektionen.

2 §  Affärer och noteringar vid fondbörsen får avse endast värdepapper som inregistrerats vid börsen (börspapper).

[S2]Som börspapper kan inregistreras

[S3]i Sverige utfärdade aktier,

[S4]i utlandet utfärdade aktier i dotterbolag till svenskt aktiebolag, vars aktier inregistrerats vid fondbörsen,

[S5]i Sverige eller i utlandet utfärdade obligationer,

[S6]i Sverige utfärdade partial- och förlagsbevis,

[S7]konvertibla skuldebrev eller skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning, som utfärdats av svenskt aktiebolag, vars aktier inregistrerats vid fondbörsen.

[S8]Som i Sverige utfärdade obligationer anses av svensk låntagare utfärdade obligationer, oavsett i vilket land de utgivits. Förordning (1976:542).

Börsstyrelse, börschef och revisorer

3 §  Om börsstyrelsens sammansättning finns bestämmelser i 31 § lagen (1919:240) om fondkommissionsrörelse och fondbörsverksamhet. Ledamöter och suppleanter utses för tre kalenderår. Valen äger rum före utgången av november året före valperiodens början.

[S2]Val av de ledamöter och suppleanter som börsmedlemmarna utser sker vid sammanträde inför börschefen. Skriftlig kallelse sändes till medlemmarna minst åtta dagar före valet och anslås i börssalen. Val sker med slutna sedlar särskilt för ledamöterna och särskilt för suppleanterna. Valsedel som upptar flera än två namn är ogiltig. De som får högsta röstetalen är valda. Vid lika röstetal skiljer lotten.

[S3]Avgår vald ledamot före utgången av valperioden, skall börsstyrelsen anmäla avgången till den eller dem som har valt honom. Val av ny ledamot skall ske inom en månad efter det anmälan gjordes och avse den tid som återstår av den avgångnes valperiod. Valet sker i samma ordning som när den avgångne valdes. Vad som nu har sagts gäller även när suppleant avgår före utgången av den tid för vilken han blivit vald. Avser val som företages av börsmedlemmarna endast en person, är valsedel ogiltig om den upptar flera än ett namn. Kungörelse (1974:849).

4 §  Börsstyrelsen leder fondbörsens verksamhet och förvaltar dess angelägenheter. Styrelsen skall följa kursbildningen vid börsen och se till att handeln där sker under förhållanden som överensstämmer med lag och annan författning samt god affärssed.

[S2]Börsstyrelsen meddelar ordningsregler för börsen.

[S3]Styrelsen skall hålla börsens protokoll och övriga handlingar tillgängliga för granskning av bankinspektionen och i övrigt meddela inspektionen alla de upplysningar om verksamheten vid börsen och därmed sammanhängande omständigheter som inspektionen begär. Förordning (1976:542).

5 §  För den dagliga ledningen och förvaltningen av fondbörsen tillsätter börsstyrelsen en börschef.

[S2]Till börschef får ej utses den som är fondkommissionär eller anställd hos fondkommissionär och ej heller ledamot av styrelsen för bolag som driver fondkommissionsrörelse eller delägare i annat bolag som driver fondkommissionsrörelse än bankaktiebolag.

[S3]Börsstyrelsen fastställer instruktion för börschefen.

5 a §  Börsstyrelsen kan uppraga åt ordföranden och börschefen att gemensamt, var för sig eller i förening med en eller flera ledamöter av styrelsen såväl att avgöra ärende eller grupp av ärenden, som ej är av sådan vikt att prövningen bör ankomma på styrelsen, som att fatta beslut i fråga som ej tål uppskov. Förordning (1976:542).

6 §  Börsstyrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden så ofta omständigheterna föranleder det eller när minst två av de övriga ledamöterna begär det. Styrelsen sammanträder också på begäran av bankinspektionen.

[S2]Kallelse med föredragningslista tillställes ledamöterna i god tid före sammanträdet. Listan och meddelande om sammanträde skickas även till suppleanterna och bankinspektionen.

7 §  Börsstyrelsen är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och minst fem andra ledamöter är närvarande.

[S2]Vid förfall för ledamot kallas den suppleant som har utsetts för honom. Har även suppleanten förfall, får han ersättas av suppleant för annan ledamot, om det behövs för att styrelsen skall vara beslutsför.

[S3]Omröstning sker öppet. Beslut fattas med enkel röstövervikt om ej annat följer av 14 eller 18 § eller 27 § andra stycket. Vid lika röstetal gäller den mening, som ordföranden biträder. Vid val skiljer lotten.

[S4]Börschefen, suppleant i börsstyrelsen och den som företräder bankinspektionen vid sammanträdet har rätt att deltaga i överläggningarna och få sin mening antecknad till protokollet.

[S5]Protokoll över sammanträdet justeras av ordföranden. Kungörelse (1974:849).

8 §  För granskning av fondbörsens räkenskaper samt börsstyrelsens och börschefens förvaltning skall finnas två revisorer, av vilka bankinspektionen utser en och börsmedlemmarna utser en genom val. Revisorernas uppdrag gäller ett kalenderår. Revisorerna utses före utgången av november året före det som uppdraget avser. Vid börsmedlemmarnas val äger 3 § andra och tredje styckena motsvarande tillämpning. För varje revisor skall finnas en suppelant, som utses på samma sätt och för samma tid som revisorn.

[S2]Revisorerna skall avge revisionsberättelse för varje räkenskapsår. Berättelsen skall överlämnas till bankinspektionen före utgången av april. En avskrift skall tillställas börsstyrelsen, som fattar beslut med anledning av anmärkning som har framställts mot börschefen. Kungörelse (1974:849).

Grundfond

9 §  Av fondbörsens kapital skall en miljon kronor utgöra grundfonden.

[S2]Nedsättning av fonden får ske endast för att täcka förlust, som uppstått i fondbörsens verksamhet och som ej kan ersättas av medel, som avsatts till framtida förfogande. Nedsättes fonden, skall den inom fem år åter bringas upp till samma belopp som före nedsättningen.

Börsmedlemmar och börsombud

10 §  Köp och försäljning vid fondbörsen får ske endast genom börsmedlem eller genom ombud för denne, som godkänts av börsstyelsen (börsombud).

11 §  Ansökan om medlemskap prövas av börsstyrelsen.

[S2]Endast den som har tillstånd att driva fondkommissionsrörelse får antagas till börsmedlem. Som villkor i övrigt gäller,

[S3]att fondkommissionären eller den bolagsman eller styrelseledamot för vilken särskilda kvalifikationsgrunder gäller enligt 4 och 5 §§ lagen (1919:240) om fondkommissionsrörelse och fondbörsverksamhet, eller också föreståndare för kommissionärens rörelse, är svensk medborgare,

[S4]att fondkommissionären finnes lämplig att vara börsmedlem.

12 §  Vid ansökan om medlemskap skall inges

 1. bevis, att sökanden har tillstånd att driva fondkommissionsrörelse,
 2. bevis om svenskt medborgarskap,
 3. skriftligt förord av två börsmedlemmar.

[S2]Annan sökande än bankaktiebolag skall dessutom som säkerhet för de förbindelser som ingås vid fondbörsen till börsstyrelsen lämna svenska statsobligationern till ett värde av minst 25 000 kronor eller bankgaranti på eller bevis om insättning på spärrkonto i bank av motsvarande belopp.

13 §  Den som har antagits till börsmedlem skall erlägga en inträdesavgift av 10 000 kronor. Har medlem övertagit annan medlems rörelse, kan dock börsstyrelsen medge befrielse från avgiften, om särskilda skäl föranleder det.

[S2]Börsmedlem skall varje år betala medlemsavgift till bestridande av fondbörsens allmänna omkostnader. Avgiften utgår med 2,5 procent eller det lägre procenttal, som börsstyrelsen bestämmer, av sammanlagda beloppet av de provisioner som medlemmen året innan har uppburit på avtal om köp eller försäljning av fondpapper. Lägsta avgiften är dock 1 000 kronor. Avgifterna skall sammanlagt uppgå till minst en femtedel av summan av medlemmarnas årsavgifter enligt detta stycke och årsavgifterna för värdepapper enligt 24 §. För nyantagen medlem är första årets avgift 1 000 kronor.

[S3]För s.k. dubbelplatser, telefonskåp och andra tekniska anordningar m.m. vid fondbörsen skall medlem varje år betala särskild avgift enligt grunder som börsstyrelsen fastställer.

[S4]Uppstår under något räkenskapsår brist i fonbörsens verksamhet, som ej i sin helhet kan täckas av medel som står till förfogande, får börsstyrelsen taga ut en tilläggsavgift för att täcka återstoden av bristen. Tilläggsavgiften skall erläggas av de medlemmar som är anslutna till börsen vid räkenskapsårets utgång och beräknas i förhållande till det provisionsbelopp, som anges i andra stycket.

[S5]Årliga avgifter erlägges i förskott före utgången av februari. Upphör någon att vara börsmedlem, har han ej rätt att få tillbaka vad han har erlagt. Börsstyrelsen får dock medge återbetalning av viss del av erlagda årsavgifter, om särskilda omständigheter föranleder det. Förordning (1976:542).

14 §  Förfaller eller återkallas börsmedlems tillstånd att driva fondkommissionsrörelse, upphör samtidigt medlemskapet. Har bankinspektionen med stöd av 18 § lagen (1919:240) om fondkommissionsrörelse och fondbörsverksamhet förbjudit fondkommissionär som är börsmedlem att fortsätta sin rörelse under viss tid, upphör medlemskapet för samma tid.

[S2]Om sådana förändringar skett i börsmedlems företag i fråga om delägarskap eller ledning att det är att anse som ett väsentligen nytt företag, kan börsstyrelsen förordna att medlemskapet skall upphöra sex månader från den dag då medlemmen delgivits styrelsens beslut. Medlem skall omedelbart underrätta börsstyrelsen om sådan förändring.

[S3]Finnes någon ej längre lämplig som börsmedlem eller bryter medlem mot denna börsordning, ordningsreglerna för börsen eller styrelsens föreskrifter i övrigt, kan börsstyrelsen förordna att medlemskapet omedelbart skall upphöra. Vid lindrigare överträdelse får styrelsen ge medlemmen skriftlig erinran.

[S4]Beslut enligt andra eller tredje stycket får ej meddelas innan börsmedlemmen beretts tillfälle att yttra sig. Beslutet skall ha biträtts av minst två tredjedelar av börsstyrelsens samtliga ledamöter.

15 §  Som börsombud får godkännas den som är svensk medborgare och fast anställd hos börsmedlem samt har fyllt 25 år och på grund av tjänstgöring inom fondkommissions-, bank- eller likartad rörelse är väl kvalificerad.

[S2]Ålderskravet får nedsättas till lägst 20 år, om särskilda skäl föreligger.

[S3]Börombud får ej för egen räkning handla med börspapper eller andra värdepapper i större omfattning än som står i rimligt förhållande till ombudets inkomster och förmögenhetsförhållanden.

[S4]Börsombud skall utan dröjsmål i den ordning bankinspektionen föreskriver till inspektionen redovisa varje affär i börspapper eller andra värdepapper, där han själv eller honom veterligen hans make eller omyndigt barn, som står under hans vårdnad, är part. Har någon av dem eller flera av dem tillsammans sådan väsentlig ekonomisk gemenskap med juridisk person som grundas på andelsrätt eller därmed jämförligt ekonomiskt intresse, omfattar redovisningsskyldigheten även den juridiska personens värdepappersinnehav, om börsombudet har väsentligt inflytande över den juridiska personens verksamhet. Kungörelse (1971:785).

16 §  Ansökan om godkännande av börsombud göres av den börsmedlem, hos vilken han är anställd. Till ansökningshandlingen skall fogas

[S2]bevis om förhållanden som anges i 15 §,

[S3]uppgift huruvida ersättning till ombudet enligt anställningsavtalet huvudsakligen skall utgå som fast lön eller som provision.

17 §  Börsstyrelsen bestämmer antalet börsombud för varje medlem. Styrelsens godkännande av ombud gäller för ett kalenderår i sänder.

[S2]Ansökan om nytt godkännande av börsombud skall göras före den 1 december. Vid ansökningen skall uppges om ändring skett eller är avsedd att ske i förhållande som anges i 15 eller 16 §.

[S3]Börsmedlem skall omedelbart anmäla när börsombud entledigats eller uppsagt sin tjänst och när förhållande som anges i 15 eller 16 § ändrats.

[S4]Börsmedlem skall i den ordning som bankinspektionen föreskriver till inspektionen redovisa varje affär i börspapper eller andra värdepapper, där ena parten är börsombud, dennes make, omyndigt barn, som står under börsombudets vårdnad, eller sådan juridisk person som avses i 15 § fjärde stycket. Kungörelse (1971:785).

18 §  Upphör börsmedlem att vara medlem av fondbörsen, förfaller samtidigt godkännande för medlemmens börsombud.

[S2]Finnes någon ej längre lämplig att vara börsombud eller bryter ombud mot denna börsordning, ordningsreglerna för börsen eller börsstyrelsens föreskrifter i örigt, kan styrelsen återkalla godkännandet. Vid linrigare överträdelse får styrelsen ge ombudet skriftlig erinran.

[S3]Beslut enligt andra stycket får ej meddelas innan ombudet beretts tillfälle att yttra sig. Belustet skall ha biträtts av minst två tredjedelar av börsstyrelsens samtliga ledamöter.

Inregistrering av värdepapper vid fondbörsen m.m.

19 §  Ansökan om inregistrering av aktier vid fondbörsen göres skriftligen hos börsstyrelsen av styrelsen för det bolag, vars aktier inregistreringen avser.

[S2]Till ansökningshandlingen skall i fråga om svenska aktier fogas

 1. bolagsordning,
 2. bevis att aktiekapitalet till fullo inbetalats,
 3. uppgift om aktiernas ungefärliga marknadsvärde och spridning bland allmänheten samt ungefärliga antalet aktieägare,
 4. uppgift om aktienummer och aktiernas fördelning på aktiebrev, nummer eller årtal för närmast förfallande kupong och - om i bolagsordningen finns bestämmelse om förbehåll som avses i 2 § andra stycket lagen (1916:156) om vissa inskränkningar i rätten att förvärva fast egenomdom m.m. - särskild uppgift om numren på aktier utan förbehåll (fria aktier),
 5. årsredovisningar och revisionsberättelser för de fem senaste räkenskapsåren,
 6. utfästelse av bolaget att enligt formulär som fastställes av börsstyrelsen dels offentliggöra upplysningar om bolaget, dels medverka till att börsstyrelsen kan fullgöra sina uppgifter enligt lagen (1919:240) om fondkommissionsrörelse och fondbörsverksamhet samt denna börsordning.

[S3]Andra stycket 4 gäller ej i fråga om aktiebolag, vars aktier registreras hos Värdepapperscentralen VPC Aktiebolag (värdepapperscentralen). Har sådant bolag utfärdat fria aktier, skall bolaget till ansökningshandlingen foga särskild uppgift om antalet sådana aktier.

[S4]För aktier i utländskt bolag gäller andra stycket i tillämpliga delar.

[S5]I särskilda fall får börsstyrelsen medge inregistrering, även om årsredovisning och revisionsberättelse för det bolag, vars aktier inregistreringen avser, kan företes för endast ett räkenskapsår. Förordning (1976:542).

20 §  Ansökan om inregistrering av obligationer vid fondbörsen göres skriftligen hos börsstyrelsen av börsmedlem eller av den myndighet eller det företag, vars obligationer inregistreringen avser.

[S2]Till ansökningshandlingen skall fogas uppgift om

 1. behörigheten att utfärda obligtionerna, styrkt med bevis om tillstånd av myndighet, bolagsstämmobeslut eller annan sådan handling,
 2. totalbeloppet av de obligationer inregistreringen avser och - om obligationerna är del av en emission - hur mycket som förut utgivits och vad som återstår,
 3. kapitalbeloppet av de obligationer som fått spridning bland allmänheten,
 4. serier i vilka obligationerna har indelats och obligationernas valörer,
 5. bestämmelser om amortering, konvertering och slutbetalning,
 6. plats och termin för betalning av ränta eller av kapitalbelopp som är förfallet till betalning,
 7. tid för preskription av ränta eller av kapitalbelopp som är förfallet till betalning,
 8. pant eller säkerhet som har utfästs och den förmånsrätt som gäller för de anmälda obligationerna i förhållande till andra emissioner.

[S3]Andra stycket 2 gäller dock ej för svenska statsens obligationer.

[S4]Om ansökningen avser obligationer utfärdade av bolag vars aktier ej är inregistrerade vid fondbörsen, skall bolagsordning samt, om börsstyrelsen ej finner särskilda omständigheter föranleda annat, årsredovisningar och revisionsberättelser för de två senaste räkenskapsåren fogas till ansökningshandlingen.

[S5]Denna paragraf gäller i tillämpliga delar även partial- och förlagsbevis samt konvertibla skuldebrev och skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning. Förordning (1976:542).

21 §  Inregistrering får ej ske av

[S2]aktier i bolag med aktiekapital under fem miljoner kronor eller motsvarande belopp i utländsk valuta enligt växelkusern vid den tid då frågan om inregistreringen avgöres,

[S3]aktier tillhörande emission, som icke blivit helt inbetald eller för vilken aktiebrev eller, i fråga om utländskt aktiebolag, mot aktiebrev svarande utländskt värdepapper ej utfärdats,

[S4]obligationer samt partial- och förlagsbevis, om nomiella beloppet av lånet eller den del av lånet som inregistreringen avser understiger fem miljoner kronor eller motsvarande belopp i utländsk valuta enligt växelkursen vid den tid få frågan om inregistreringen avgöres,

[S5]konvertibla skuldebrev och skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning, om nominella beloppet av lånet eller den del av lånet som inregistreringen avser understiger tre miljoner kronor,

[S6]obligationer, partial- och förlagsbevis samt konvertibla skuldebrev och skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning, om till lånet hörande förfallna kuponger ej infriats eller de som är ansvariga för lånet i övrigt ej fullgjort sina förpliktelse i fråga om värdepapperen,

[S7]aktier, obligationer, partial- och förlagsbevis samt konvertibla skuldebrev och skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning, om utfärdaren inställt sina betalningar, försatts i konkurs eller trätt i likvidation.

[S8]Aktier som registreras hos värdepapperscentralen får inregistreras utan hinder av att aktierna ej motsvaras av aktiebrev. Förordning (1976:542).

22 §  För inregistrering av i utlandet utfärdade obligationer gäller dessutom följande.

[S2]Obligationerna skall avse lån, vars uppläggande svenskt bankaktiebolag deltagit, och ha emitterats inom landet genom offentligt annonserad teckningsinbjudan eller genom utsända prospekt.

[S3]Obligationerna skall, med undantag av obligationer som utfärdats i Danmark, Finland, Island eller Norge, utgöra svensk andel av obligationslån, vars för utlandet avsedda del är föremål för handel och notering vid utländsk större fondbörs.

[S4]Utlottning och uppsägning av obligationer skall kungöras i Post- och Inrikes Tidningar.

[S5]Förfallna kuponger till obligationerna och utlottade eller uppsagda obligationer skall inlösas i Stockholm utan avdrag för kostnader eller i annat land utgående skatter.

23 §  Börsstyrelsen har rätt att infordra alla upplysningar som är nödvändiga för att bedöma om värdepapper som anmälts till inregistrering är av sådan beskaffenhet att det bör inregistreras. Styrelsen är ej skyldig att ange skälen för avslag på ansökan om inregistrering.

24 §  För aktier, konvertibla skuldebrev och skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning samt för utländska obligationer utgår inregistreringsavgift med 5/100 promille av det nominella kapital som inregistreringen avser, dock minst 5000 kronor. För inregistrering av aktier i aktiebolag, vari förut aktier är inregistrerade vid fondbörsen, utgår dock ej avgift.

[S2]Utgift som fondbörsen haft för utredning av fråga om inregistrering av värdepapper som anges i första stycket skall ersättas av värdepapperets utgivare.

[S3]För inregistrerade värdepapper utgår årsavgift, som skall betalas i förskott före utgången av februari. Avgiften bestämmes av börsstyrelsen och är

 1. för aktier högst 5/100 promille av de inregistrerade aktiernas sammanlagda noterade värde vid utgången av november månad närmast före avgiftsåret, dock minst 5000 kronor för varje å fondbörsens kurslista upptagen aktiebenämning,
 2. för konvertibla skuldebrev och skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning högst 5/100 promille av skuldebrevens sammanlagda noterade värde vid utgången av november månad närmast före avgiftsåret, dock minst 5000 kronor,
 3. för premieobligationer högst 1/10 promille av obligationslånets nominella belopp,
 4. för räntebärande obligationer samt förlagsbevis och liknande skuldebrev högst 2000 kronor om värdepapperet noteras dagligen och annars högst 1000 kronor.

[S4]Årsavgift för år då värdepapper inregistreras eller avföres från notering skall nedsättas med en tolftedel för varje månad varunder värdepapperet ej varit eller kommer att vara noterat vid fondbörsen. Årsavgift enligt tredje stycket 1 och 2 för år då värdepapper inregistreras skall grundas på värdepapperets noterade värde omedelbart efter inregistreringen.

[S5]Börsstyrelsen har rätt att efterge eller nedsätta årsavgift för särskilt fall.

[S6]Om värdepapper lyder på utländskt myntslag och avgiften utgår i förhållande till inregistrerat belopp eller värdet viss dag skall avgiftsunderlaget omräknas till svenska kronor enligt den växelkurs som gäller vid tiden för inregistreringen eller på dagen för värdeberäkningen.

[S7]Om inregistrering av anmält värdepapper har vägrats, har sökande rätt att få tillbaka inregistreringsavgift som har betalats i förskott men ej sådan ersättning som avses i andra stycket.

[S8]Inregistreringsavgift för värdepapper som avförts från notering vid fondbörsen återbetalas ej. I fråga om värdepapper som registreras på nytt inom ett år från beslutet om avförande, kan börsstyrelsen dock medge befrielse från ny avgift. Förordning (1978:758).

25 §  Om bolagsordning för aktieblolag vars aktier är inregistrerade vid fondbörsen intages förbehåll som anges i 19 § andra stycket 4 eller sådant förbehåll ändras, skall bolaget inom sex månader från registreringen av ändringen i aktiebolagsregistret till börsstyrelsen uppge numren på de aktier, för vilka förbehåll icke gäller (fria aktier). Om i övrigt ändring sker i den omfattning, vari förbehåll som nyss nämnts tillämpats på bolags aktier, skall bolaget inom sex månader efter det att ändringen beslutats anmäla det till börsstyrelsen och därvid uppge numren på de aktier, för vilka förbehållet icke gäller.

[S2]Bolag, vars aktier registreras hos värdepapperscentralen, skall vid anmälan enligt första stycket uppge antalet fria aktier i stället för numren på sådana aktier.

[S3]Första stycket äger motsvarande tillämpning i fråga om utländskt aktiebolag, om för bolagets aktier införes bestämmelser som begränsar rätten att äga, uppbära avkastning på eller utöva rösträtt för aktierna eller som medför ändring i sådana bestämmelser. Förordning (1976:542).

26 §  Företag, vars aktier, obligationer, partial- eller förlagsbevis eller andra skuldebrev är inregistrerade vid fondbörsen, skall för varje räkenskapsår avge årsredovisning och revisionsberättelse i två exemplar till börsstyrelsen och bankinspektionen. Handlingarna skall inges så snart de är tillgängliga för företagets delägare. Andra meddelanden från företaget till aktieägare eller innehavare av obligationer, partial- eller förlagsbevis eller andra inregistrerade skuldebrev skall utan dröjsmål tillställas börsstyrelsen i två exemplar. På begäran av börsstyrelsen skall företaget lämna de upplysningar som behövs för värdepapperets notering vid fondbörsen. Förordning (1976:542).

27 §  Börspapper skall avföras från notering vid fondbörsen när det ej längre uppfyller villkoren för inregistrering eller inregistrerings- eller årsavgift ej betalas eller börsordningens föreskrifter om börspapper i övrigt ej följes, om ej bristen eller uraktlåtenheten är av underordnad betydelse.

[S2]Om börspapper ej har omsatts vid fondbörsen minst en gång under de senaste två kalenderåren eller om börsstyrelsen finner att börspapper av annan anledning icke längre bör noteras vid börsen, får börsstyrelsen besluta att börspapperet skall avföras från notering. Styrelsens beslut skall ha biträtts av minst två tredjedelar av samtliga styrelseledamöter. Styrelsen är ej skyldig att ange skälen för beslutet.

27 a §  Om särskilda skäl föreligger, får börsstyrelsen besluta att handel och notering vid fondbörsen skall avbrytas i fråga om börspapper av visst slag. Sådant beslut får ej gälla längre än som oundgängligen behövs.

[S2]Börsstyrelsen skall omedelbart offentliggöra beslut om avbrytande eller återupptagande av handel och notering som avses i första stycket. Styrelsen skall samtidigt underrätta samtliga fondkommissionärer om beslutet. Förordning (1976:542).

Fondaffärer

28 §  Vid fondbörsen sker förhandlingar för avslut i och kursnotering av börspapper varje helgfri dag utom lördag. För särskilt fall eller för viss tid få börsstyrelsen dock besluta annat.

29 §  Förhandlingarna vid fondbörsen avser endast kassaaffärer. De försiggår, enligt vad som närmare anges i ordningsreglerna för börsen, dels som offentliga förhandlingar (upprop), dels som fria förhandlingar mellan börsmedlemmarna.

[S2]De kurser som noteras vid förhandlingarna skall omedelbart offentliggöras genom anslag i börslokalerna. Börsstyrelsen bestämmer och ombesörjer publicering i övrigt av kursnoteringarna.

30 §  Börsmedlem skall av vardera kommittenten uttaga provision på avtal, som han sluter för annans räkning vid fondbörsen. Provisionen är för

[S2]aktier, konvertibla skuldebrev och skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning 4,5 promille av köpesumman,

[S3]svenska statens räntebärande obligationer 1 promille av köpesumman,

[S4]premieobligationer 2 promille av nominella värdet,

[S5]övriga i Sverige utfärdade obligationer 1 promille av köpesumman,

[S6]partial- och förlagsbevis 1,5 promille av köpesumman,

[S7]i utlandet utfärdade obligationer 2,5 promilla av köpesumman.

[S8]Vid uppdrag för annan svensk fondkommissionär kan provisionen efter särskild överenskommelse utgå med lägst hälften av den eljest bestämda.

[S9]Vid uppdrag för Sveriges riksbank får efter avtal provisionen nedsättas för svenska statens obligationer till en tiondel och för andra obligationer till en femtedel av vad annars skulle ha utgått.

[S10]Slutes avtal i fråga om börspapper som noteras i utländskt myntslag, skall för bestämmande av provisionen papperets betalkurs eller köpesumman räknas om till svenska kronor enligt den växelkurs som gäller på avslutsdagen. Förordning (1976:542).

31 §  Avräkningsnota skall upprättas och avsänds samman dag som avtal träffats. Bestämmelser om uppgörelse av börsaffär finns i ordningsreglerna. Kungörelse (1971:785).

Börsauktioner

32 §  Börsauktion förrättas av börschefen eller den han förordnar.

33 §  För fondpapper som säljes vid börsauktion skall säljaren betala en avgift. Denna är

[S2]för aktier och i utlandet utfärdade obligationer 3 promille av köpesumman,

[S3]för andra fondpapper 2 promille av köpesumman,

[S4]dock sammanlagt minst 50 kronor för samtliga poster, som sålts av en och samma säljare. Köpesumma i utländskt myntslag skall omräknas till svenska kronor enligt växelkursen på auktionsdagen.

[S5]En tredjedel av avgiften vid försäljning av aktier och hälften vid försäljning av annat fondpapper tillfaller Stockholms kommun. Återstoden av avgiften tillfaller fondbörsen. Auktionsförrättaren skall se till att kommunens andel inbetalas utan dröjsmål.

[S6]Börsstyrelsen får besluta att avgiften vid större auktion skall nedsättas. Meddelande om beslutet skall i varje särskilt fall lämnas till kommunens drätselnämnd.

[S7]Avgiften samt kostnaderna för auktionens kungörande och för stämpel till avräkningsnotan utgår ur köpesumman för det sålda fondpapperet. Om den ej förslår, skall säljaren betala skillnaden. Kungörelse (1974:849).

34 §  Återtages anmälan om försäljning innan auktionen ägt rum eller kommer försäljning icke till stånd, skall den som begärt försäljningen betala en avgift av 50 kronor till fondbörsen och ersätta börsen kostnaden för auktionens kungörande.

Skiljemannaförfarande

35 §  Tvist om avtal som har ingåtts vid fondbörsen kan på begäran av de tvistande hänskjutas till avgörande av skiljemän enligt lagen (1929:145) om skiljemän. Kungörelse (1974:849).

Fondbörsens upphörande

36 §  Om fondbörsen upphör, skall efter beslut av börsstyrelsen börsens behållna tillgångar användas för främjande av ändamål som står börsens verksamhet nära. Beslutet får verkställas först efter medgivande av regeringen. Kungörelse (1974:849).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Börsordning (1969:546) för Stockholms fondbörs

  Övergångsbestämmelse

  Denna börsordning träder i kraft den 1 januari 1970 och gäller tills vidare, dock längst till utgången av år 1979.
  Beslut om antagande av fondkommissionär till börsmedlem och om inregistrering av värdepapper vid fondbörsen som är i kraft vid utgången av år 1969 gäller fortfarande.
  Inregistrerat värdepapper får ej avföras från notering endast därför att papperet icke uppfyller de strängare villkor för inregistrering som denna börsordning innehåller i förhållande till den börsordning som gällde vid inregistreringstillfället.

Ändring, SFS 1971:785

  Omfattning
  upph. 35 §; ändr. 15, 17, 19, 21, 25, 31 §§

Ändring, SFS 1972:617

  Omfattning
  ändr. 24 §

Ändring, SFS 1973:899

  Omfattning
  ändr. 3 §

Ändring, SFS 1974:849

  Omfattning
  ändr. 3, 7, 8, 13, 19, 33, 36 §§; ny 35 §

Förordning (1976:542) om ändring i börsordningen (1969:546) för Stockholms fondbörs

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft, såvitt avser 19 § andra stycket 6 och 27 a §, den 1 januari 1977, och i övrigt en vecka efter den dag, då förordningen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling.
  Har bolag, vars aktier inregistrerat före den 1 januari 1977, ej före utgången av år 1977 lämnat utfästelse enligt 19 § andra stycket 6, upphör inregistreringsbeslutet att gälla vid nämnda tidpunkt.
  Omfattning
  ändr. 2, 4, 13, 19-21, 24-26, 30 §§; nya 5 a, 27 a §§; omtryck

Förordning (1977:808) om ändring i börsord- ningen (1969:546) för Stockholms fondbörs

  Omfattning
  ändr. 24 §

Förordning (1978:758) om ändring i börsordningen (1969:546) för Stockholms fondbörs

Omfattning
ändr. 24 §